Mobbing (İşyerinde Zorbalık) Mağdurlarının Sosyodemografik Özellikleri, İş Yaşamı ve Ruh Sağlıkları Açısından İncelenmesi: Olgu Serisi

im Dalı Polikliniği’ne başvuran ve buradaki muayeneleri sonrasında haklarında sosyal inceleme raporu hazırlanması istenen 34 hastanın verilerinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Olgulara ait mobbing süreci, sosyodemografik özellikler ve işyeri bilgileri için klinik görüşme ile elde edilen bilgiler kullanılmış olup psikiyatrik tanıları için İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndaki muayeneleri sonrasında aldıkları tanılar esas alınmıştır. Toplamda 34 kişiye ait verilerin deskriptif analizleri yapılmıştır. Bulgular: Olguların %67,6’sı kadın,%32,4’si ise erkek cinsiyetindedir. Yaşları 31 ile 62 arasında değişmektedir (Ortalama=42,18 yıl). Olguların 20’si bekâr, 12’si evli, 2’si ise boşanmıştır. 3 kişi lise, 11 kişi lisans, 10 kişi ise yüksek lisans mezunudur. 24 kişi kamu sektöründe (%70,6) 10 kişi özel sektörde (%29,4) çalışmaktadır. İş tecrübeleri 5 ile 35 yıl arasında değişmektedir. Mobbinge maruz kalma süre ortalamaları 31,6 ay olarak saptanmıştır. Olguların %91,2’si (31 kişi) dikey mobbinge maruz kaldığını belirtmiştir. Olgulardan 16’sı öğretmen, 7 kişi akademisyen, 2 kişi sağlık çalışanı, 4 kişi hizmet sektörü çalışanı, 2 kişi devlet memuru, 2 kişi sivil toplum kuruluşu çalışanı, 1 kişi ise avukattır. En yüksek oranlı mobbing yöntemi kendini gösterme ve iletişim oluşumunun engellenmesi olarak saptanmıştır (%79.4). 33 kişi psikiyatri muayeneleri sonrasında en az 1 tanı almış olup 5 kişi yaygın anksiyete bozukluğu ya da panik bozukluk, 29 kişi majör depresyon ya da depresif bozukluk, 13 kişi ise travma sonrası stres bozukluğu tanısı almıştır. Sonuç: Mobbing sürecinin ruh sağlığı üzerinde yarattığı tahribat ve bozulmalar ele alındığında bu durumun ciddi bir saldırı niteliği taşıdığı ve insan eliyle meydana getirilen travmalardan biri olarak değerlendirilmesi gerektiği söylenebilir. Mobbingle ilgili sektörel ve bireysel risk faktörlerini belirlemek için daha geniş örneklemli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Investigation of Sociodemographic Characteristics, Work Life and Mental Health in Mobbing (Workplace Bullying) Victims: Case Series

Objective: The aim of this study to evaluate mobbing victims who resorted to outpatient clinics of Department of Forensic Medicine at İstanbul University Faculty of Medicine. 34 workers who were exposed to mobbing were evaluated by clinical interview and social investigation. Materials and Methods: Information about the mobbing process, sociodemographic characteristics and workplace of the cases were obtained by clinical interview. In this study, the diagnoses given to the patients after the assessment in the Psychiatry Department of İstanbul University Medical Faculty were used. Descriptive Analysis were made using the data of 34 participants. Results: 67.6% of the cases were female and 32.4% were male. They were aged between 31-62 years and the mean age was 42, 18. 20 of the cases were single, 12 of them were married and 2 of them were divorced. 3 of them were high school graduates, 11 of them have bachelor’s degree and 10 of them have master’s degree. 24 of them (% 70, 6) were working in the public sector and 10 of them (%29,4) were working in the private sector. Their work experiences range from 5 to 35 years. The mean duration of exposure to mobbing was 31.6 months. 91.2% of the cases (31 workers) stated that they were exposed to vertical mobbing.16 of cases were teachers, 7 of them were academicians, 2 of them were health workers, 4 of them were employees of service sector, 2 of them were civil servants, 2 of them were non-governmental organizations’ workers and 1 of them was a lawyer. The highest rate of mobbing was determined as prevention of victim’s self-expression and the way of communication (%79,4). 33 of cases had at least one psychiatric diagnosis. 5 cases were diagnosed as generalized anxiety disorder or panic disorder, 29 cases were diagnosed as major depression or depressive disorder, and 13 cases were diagnosed with posttraumatic stress disorder. Conclusion: When the damage and deterioration caused by the mobbing process on mental health is considered, it can be said that this situation is a serious attack and should be evaluated as one of the human-induced traumas. Further studies with larger sample are needed to determine sectoral and individual risk factors related to mobbing.

Kaynakça

1. Tınaz P, Bayram F, Ergin H. İşyerinde psikolojik taciz (mobbing). İstanbul:Beta Yayınları; 2008:14.

2. Deniz D. Mobbing (İşyerinde yıldırma). İstanbul: Fam Yayınları; 2012: 56-60.

3. Deniz D. İşyerinde örgütsel yıldırmaya maruz kalanların kişilik yapıları ve kullandıkları ego savunma mekanizmaları [Yüksek Lisans Tezi],İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, 2007.

4. Maple T, Mathesson DW. Aggression, hostility and violence. New York:Holt, Rinehart and Winston; 1972: 56.

5. Pitman RL. Humpback whales interfering when mammaleating killer whales attack other species: Mobbing behavior and interspecific altruism? Mar Mammal Sci. 2017; 33(1):

7–58. DOI: https://doi.org/10.1111/mms.12343

6. Caro TM. Antipredator Defenses in Birds and Mammals. University of Chicago Press, Chicago IL, 2005:2.

7. Graw B, Manser MB. The function of mobbing in cooperative meerkats. Anim Behav. 2007;74:507–517. DOI: https:// doi.org/10.1016/j.anbehav.2006.11.021

8. Ribeiro da Cunha FC, Rodrigues Fontenelle JC , Griesser M. Predation risk drives the expression of mobbing across bird species. Behav Ecol. 2017;28(6):1517-1523. DOI: https://doi.org/10.1093/beheco/arx111

9. Margaret C. Crofoot, Why Mob? Reassessing the Costs and Benefits of Primate Predator Harassment, Folia Primatol. 2012;83:252–273. DOI: https://doi.org/10.1159/000343072

10. Davenport N, Schwartz RD, Elliot GP. Mobbing,işyerinde duygusal taciz. Çev. Osman Cem Önertoy, İstanbul: Sistem Yayıncılık; 2003:3-19.

11. Leymann H. Mobbing and psychological terror at workplaces.Violence Victims. 1990;5(2):119-126.

12. Einarsen S. Harassment and bullying at work: A review of the Scandinavian approach. Aggression and Violent Behavior. 2000;5(4):379-401. DOI: https://doi.org/10.1016/ S1359-1789(98) 00043-3

13. Zapf D, Gross C. Conflict escalation and coping with workplace bullying: A replication and extension. Eur J Work Organ Psy. 2001;10(4):497-522. DOI: https://doi.org/10.1080/ 13594320143000834

14. Leymann H. The content and development of mobbing at work. Eur J Work Organ Psy. 1996;5(2):165-184

15. Pranas Z, Jolita V. Diagnosis of mobbing as discrimination in employee relations, work humanism. Inz Econ. 2009;(4):103-113

16. Neuman JH, Baron RA. Workplace violonce and workplace aggression: Evidence concerning spesific forms, potential causes and preffered targets. J Manage. 1998; 24(3):391- 419. DOI: https://doi.org/10.1177/01492063980240030

17. Özdevecioğlu M. Algılanan örgütsel adaletin bireylerarası saldırgan davranışlar üzerindeki etkilerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2003;21:77-96

18. Mayhew C, Chapell D. Internal violence (or bullying) and the health workforce, school of industrial relations and organizational behaviour. Industrial Relations Research Centre Working Paper Series. 2001; Discussion Paper(3):1-35.

19. Stucke,TS. Narcissism and self-concept clarity as personality correlates of mobbing perpetrators.Z Arb Organ. 2002;46(4):220- 225. DOI: https://doi.org/10.1026//0932-4089.46.4.216

20. Voroney J. Workplace bullying: A cultural perspective. Culture of Peace Online Journal. 2005;1(1):21-30

21. Fitzgerald LF, Magley VJ, Drasgow F, Waldo CR. Measuring sexual harassment in the military: The sexual experiences questionnaire (SEQ-DoD). Military Psycholog. 1999;11(3):243-263. DOI: https://doi.org/10.1207/ s15327876mp1103_3

22. Quinn MM, Sembajwe G, Stoddard AM, Kriebel D, Krieger N, Sorensen G, Hartman C, Naishadham D, Barbeau EM. Social disparities in the burden of occupational exposures:results of a crosssectional study. Am J Ind Med. 2007;50:861–875.

23. Pranjic N, Males-Billic L, Beganlic A, Mustajbegovic J. Mobbing, stress and work ability index among physicians in Bosnia and Herzegovina: Survey Study. Crot Med J. 2006;47: 750-758.

24. Einarsen S, Nielsen MB. Workplace bullying as an antecedent of mental health problems: a five-year prospective and representative study. Int Arch Occup Environ Health. 2015;88(2):131-42.DOI: https://doi.org/10.1007/s00420- 014-0944-7.

25. Richa G, Arti B, Ståle E. Investigating workplace bullying in India: Psychometric properties, validity, and cutoff scores of negative acts questionnaire–revised. Article in SAGE. June 2017;7(2):1-12.DOI: https://doi. org/10.1177/2158244017715674.

26. Erçetin ŞŞ, Hamedoğlu MA, Çelik S. Mobbing in primary schools (A case study for Hendek country, Sakarya). World Applied Sciences Journal. 2008;3(6):945-955.

27. Koç M, Urasoğlu Bulut H: Ortaöğretim öğretmenlerinde mobbing: Cinsiyet yaş ve lise türü değişkenleri açısından incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences. 2009;1(1):64-80.

28. Yıldırım A, Yıldırım D. Mobbing in the workplace by peers and managers: Mobbing experienced by nurses working in healthcare facilities in Turkey and its effect on nurses. J Clin Nurs. 2007;16:1444–1453. DOI: https://doi.org/10.1111/ j.1365-2702.2006.01814.x

29. Karsavuran S. Sağlık sektöründe mobbing: Hastane yöneticileri üzerinde bir uygulama, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014;11(26):271-296.

30. Bilgel N, Aytac S, Bayram N. Bullying in turkish white-collar workers. Occup Med C. 2006;56:226-231. DOI: https:// doi.org/10.1093/occmed/kqj041.

31. Yıldız S, Tüzüntürk S, Giorgi G. Workplace bullying in Turkey: Prevalence among private sector employees. Risorsa Uoma. 2008;14(2):157–170.

32. Hoobler JM, Rospenda KM, Lemmon G, Rosa JA. A within subject longitudinal study of the effects of positive job experiences and generalized workplace harassment on wellbeing. J Occup Health Psychol. 2010;15(4):434–451. DOI: https://doi.org/10.1037/A0021000.

33. Namie G: Workplace bullying: Escalated incivility.Ivey Business Journal. November-December 2003;68(2):1-6.

34. Mikkelsen EG, Einarsen S.Basic assumptions and symptoms of post-traumatic stress among victims of bullying at work, Eur J Work Organ Psy. 2002;11(1):87-111.doi 10.1080/13594320143000861.

35. Björkqvist K, Österman K, Hjelt-Bäck M. Aggression among university employees. Aggressive Behav.1994;20:173–184. DOI: https://doi.org/10.1002/1098-2337(1994)20:3.

36. O’Moore M, Seigne E, McGuire L, Smith M. Victims of bullying at work in Ireland. Journal of Occupational Health and Safety Australia and New Zealand. 1998;14(6): 569–574. DOI: https://doi.org/10.1080/03033910.1998.10558195.

37. Nielsen MB, Nielsen GH, Notelaers G, Einarsen S. Workplace bullying and suicidal ideation: A 3-wave longitudinal Norwegian study. Am J Public Health. 2015;(11):23–28. DOI: https://doi.org/10.2105/AJPH.2015.302855.

38. Nielsen MB, Einarsen S, Notelaers G, Nielsen, GH. Does exposure to bullying behaviors at the workplace contribute to later suicidal ideation? A threewave longitudinal study. Scand J Work Env Hea. 2016;42(3):246–250. DOI: https:// doi.org/10.5271/ sjweh. 3554.

39. Schmidtke K. Functional memory disturbances, Nervenarzt. 1995;66(5):338-346.

40. Hansen ÅM, Høgh A, Garde AH, Persson R. Workplace bullying and sleep difficulties: A 2-year follow-up study. Int Arch Occ Env Hea. 2014; 87(3): 285–294. DOI: https://doi. org/10.1007/s00420-013-0860-2

41. Kivimäki M, Leino-Arjas P, Virtanen M, Elovainio M, Keltikangas-Järvinen L, Puttonen S, Vathera J. Work stress and incidence of newly diagnosed fibromyalgia. Prospective cohort study. J Psychosom Res. 2004;57:417–422. DOI: https://doi.org/10.1016/ j.jpsychores.2003.10.013.

42. Tynes T, Johannessen HA, Sterud T. Work-related psychosocial and organizational risk factors for headache: A 3-year follow-up study of the general working population in Norway. J Occup Environ Med. 2013;55(12):1436–1442. DOI: https://doi.org/10.1097/ JOM. 0b013e3182a7e678.

43. Kääriä S, Laaksonen M, Rahkonen O, Lahelma E, Leino-Arjaas P. Risk factors of cronic neck pain: A prospective study among middle-aged employees. Eur J Pain. 2012;16(6):911–920. DOI: https://doi.org/10.1002/j.1532- 2149.2011.00065.x.

44. Yamada D. The phenomenon of ‘workplace bullying’ and the need for status-blind hostile work environment protection. Georgetown Law J. 2000; 88(3):475-536.

45. Einarsen S. Harassment and bullying at work: A review of the Scandinavian approach. Aggress Violent Beh. 2000;5(4):379-40.DOI: https://doi.org/10.1016/S1359- 1789(98)00043-3.

46. Lewis SE, Orford J. Women’s experiences of workplace bullying: Changes in social relationships. J Community Appl Soc. 2005;15:29-47. DOI: https://doi.org/10.1002/ casp.807.

47. Beasley J, Rayner C. Bullying at work. J Community Appl Soc. 1997;7:177-180.

48. Cowie H, Naylor P, Rivers I, Smith PK, Pereira B. Measuring workplace bullying. AggressViolent Beh. 2002;7:33- 51.DOI: https://doi.org/10.1016/S1359-1789(00)00034-3.

49. Salin D. Prevalence and forms of bullying among business professionals: A comparison of two different strategies for measuring bullying. Eur J Work Organ Psy. 2001;10(4):425- 441.

50. Solmuş T. İş yaşamında travmalar: Cinsel taciz ve duygusal zorbalık/taciz (mobbing). İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 2005:7(2):1-14..DOI: https://doi. org/10.4026/ 1303-2860.2005.0016.x

51. Di Martino V, Hoel H, Cooper CL. Preventing violence and harressment in the workplace.European Foundation fort the Improvement of Living And Working Conditions, Ireland, 2003: 14-15.

52. Leymann H. Mobbing. Psychoterror am Arbeitsplatz und wie man sich dagegen wehren kann. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch;1993:22.

53. Žukauskas P, Vveinhardt J. Socio-demographic characteristics of mobbing and discrimination in employee relations. Transform Bus Econ. 2009;8(3),18:1-20

54. Öztürk M, Şahbudak E. İşyerinde psikolojik taciz (mobbing) ve işdoyumu: Cumhuriyet üniversitesindeki araştırma görevlileri üzerine bir çalışma. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. 2017;20(2):200-228

55. Güven A, Kaplan Ç, Acungil Y. Türkiye’de özel ve kamu üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin mobbing algısı. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2018; 10(18):43-58

56. Kayacı Ü. Akademik ortamlarda psikolojik şiddet (mobbing) ve yılmazlık. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2014;12(2):67-78

57. Kasapoğlu Turhan M. Kamu görevlileri bakımından işyerinde psikolojik taciz (mobbing) ve hukuki korunma yolları. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2013;(105):89-128

58. Skietrys E, Raipa A, Bartkus EV. Dimensions of the efficiency of public - private partnership.Inz Econ. 2008;3:45-50. DOI: https://doi.org/10.5755/j01.ee.58.3.11542

59. Zapf D. Mobbing in organisationen. Überblick zum stand der forschung. Z Arb Organ. 1999; 43(1):1-25. DOI: https:// doi.org/10.1026//0932-4089.43.1.1

60. Vandekerckhove W, Commers MSR. Downwardworkplace mobbing:A sign of the times? J Bus Ethics. 2003;45:41–50. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1024168311652

61. Zapf D, Warth K. Mobbing. subtile kriegsfuehrung am arbeitsplatz. Psychologie Heute. 1997;8:20-26

62. Lewis SE, Orford J. Women’s experiences of workplace bullying:changes in social relationships. J Community and Appl Soc. 2005;15:29-47.DOI: https://doi.org/10.1002/ casp.807

63. Zapf D, Einarsen S, Hoel H, Vartia M. Empirical findings on bullying in the workplace.In Einarsen S,Hoel H, Zapf D, Cooper CL editors.Bullying and emotional abuse in the workplace. London: Taylor & Francis;2003:103–126.

64. Erdoğan E, Okudum R. Türkiye’de işgücünün bölgesel analizi. Doğu Cografya Dergisi.2013;33:49-62

65. Yakar M. 21.yüzyılın başında Türkiye’de iller arası göçlerin mekansal ve istatistiksel analizi. Journal of World of Turks.2013;5(3):239-263

66. Özdemir H. Türkiye’de iç göçler üzerine genel bir değerlendirme. Akademik Bakış Dergisi.2012;30:1-18

67. Zukauskas P, Zakarevicius P. Research of value orientations of managers in EU countries with the intension to improve their education. Proceedings of the International Multi-Conference on Society.Cybernetics and Informatics. 2007;1:196-201

68. Shallcross L, Sheehan M, Ramsay S. Workplace mobbing: experiences in the public sector. International Journal of Organisational Behavior. 2008;13(2),56-70

69. Mete M, Ünal ÖF, Akyüz B, Kılıç R. Psikolojik şiddetin işe bağlı tükenmişliğe etkisi: Batman ilinde öğretmenler üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi. 2015;6(2):37-61

70. Uğurlu CT, Çağlar Ç, Güneş, H. Ortaöğretim okullarında yıldırma (mobbing) davranışlarına ilişkin öğretmen görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2012; 10(4): 718-749

71. Palaz S, Özkan S, Sarı N, Göze F, Şahin N, Akkurt Ö. İşyerinde psikolojik taciz (mobbing) davranışları üzerine bir araştırma: Bandırma örneği. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi.2008;10(4):41-58

72. Karabacak Aşır S, Akın G. İlköğretim okullarındaki yıldırmaya (mobbing) toplumsal cinsiyet bağlamında bir bakış. International Journal of Human Sciences. 2014;11(1): 584- 602

73. Janoff-Bulman R. Assumptive worlds and the stress of traumatic events: applications of the schema construct. Soc Cogn. 1989;4:113–136. DOI: https://doi.org/10.1521/ soco.1989.7.2.113

74. Mathiessen SB, Einarsen S. Psychiatric distress and symptoms of ptsd among victims of bullying at work. Brit J Guid Couns. 2004,32(3):147-168

Kaynak Göster