Comparison of Diatoms Which were Obtained from The External Surface of The Body and Internal Organs in the Corpses Pulled Out of Water Using Colloidal Silica Gradient Centrifuge Method

Objective: Diatom analysis is a valuable tool in forensic science, and it is useful in the diagnosis of drowning and determination of the drowning site. The basic principle of the “diatom test” in investigation of drowning is based on correlation between diatoms are present in the medium where the possible drowning took place and inhalation of water causes penetration of diatoms into the alveolar system and bloodstream and consequently their deposition into brain, kidneys and other organs, like the bone marrow of large bones. There are various extraction methods that are used to isolate diatoms from water and tissues. Nitric acid digestion is a worldwide known method for the extraction of diatoms. In this study, it was aimed to obtain diatom by using colloidal silica centrifuge method instead of acid method besides it was aimed to compare diatom obtained from the external surfaces of body and diatom obtained from the internal organs.Materials and Methods: Therefore, internal organ and body fluid samples that have been obtained from 30 corpses which were removed from the water and brought to the Council of Forensic Medicine to perform autopsy, were examined and diatom were obtained from samples of 19 cases. Moreover, the diatoms that were obtained from the swab samples taken from the outer body surfaces and the diatoms obtained from the internal organs were compared. Results: When the diatoms which were obtained from tissues from internal organs and body fluids were evaluated numerically, it was seen that the diatoms that were obtained lungs were in high numbers and it was followed by the pleural liquid, stomach content and pericardial fluid, respectively. The method, which is used, it was possible to obtain plankton other than diatom from the tissues.Conclusion: According to the findings which were obtained swap samples, more diatoms were obtained from the nasal swap than the other swap samples. Colloidal Silica Gradient Centrifugation Method is more advantageous than traditional Nitric Acid Digestion Method because of that it is non-toxic, reliable, easy to apply and detecting plankton other than diatoms.

Sudan Çıkarılmış Cesetlerde Kolloidal Silika Gradyen Santrifüj Metodu Kullanılarak Vücudun Dış Yüzeylerinden ve İç Organlardan Elde Edilen Diatomların Karşılaştırılması

Amaç: Diatom analizi, suda boğulma olgularında ölüm nedeninin ve boğulma ortamının tespitinde kullanılan çok değerli bir araçtır. Diatom analizinin temel prensibi, boğulma ortamında bulunan diatomların, suyun inhalasyonu yolu ile penetrasyonu ve alveollerden genel kan dolaşımına katılarak karaciğer, beyin, kemik iliği gibi iç organlara iletilmesi neticesinde bu organlarda tespit edilmesine dayanır. Diatomların dokulardan ekstraksiyonu için pek çok farklı yöntem kullanılsa da en yaygın olarak kullanılanı dokuların asitle homojenize edilmesi yöntemidir. Bu çalışmada, asit yöntemi yerine, Kolloidal Silika Gradyen Santrifüj yöntemi kullanılarak diatom elde edilmesi amaçlanmış ve yöntemin avantajları tartışılmıştır.Gereç ve Yöntem: Bu amaçla, Adli Tıp Kurumu’na otopsisi yapılmak üzere getirilen 30 sudan çıkarılan cesetten alınan iç organ ve vücut sıvısı örnekleri incelenmiş ve 19 olguya ait örneklerden diatom elde edilmiştir. Ayrıca belirlenen vücut dış yüzeylerinden alınan sürüntü örneklerinden elde edilen diatomlar ile iç organlardan elde edilen diatomlar karşılaştırılmıştır.Bulgular: İç organlara ait dokulardan ve vücut sıvılarından elde edilen diatomlar sayısal olarak değerlendirildiğinde en fazla diatomun akciğerden elde edildiği, bunu sırasıyla plevra sıvısı, mide içeriği ve perikard sıvısının takip ettiği görülmüştür. Sonuç: Elde edilen bulgulara göre, burundan alınan sürüntü örneklerinden, diğer örneklere nazaran daha fazla sayıda diatom elde edilmiştir. Kolloidal Silika Gradyen Santrifüj Yönteminin, geleneksel Nitrik Asit Yöntemine göre, toksik olmaması, güvenilirliği, uygulama kolaylığı ve asit kullanılmadığı için diatom dışındaki planktonun da dokulardan elde edilmesi açısından daha avantajlı olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

Yorulmaz C. Sudan Çıkarılan Cesetler, Adli Tıp Ders Kitabı 2011, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayın no:281, s. 217-233

Kumar A, Malik M, Kadian A. Role Of Diatom Test in Fo-rensic Science For Examination Of Drowning Cases, Re-port And Opininon 2011, 3(9).

Krstic S, Duma A, Janevska B, Levkov Z, Nikolova K, Noveska M. Diatoms in Forensic Expertise of Drowning-a Macedonian Experience, Forensic Science İnternational 2002, 127:198-203.

Piette MHA, De Letter EA. Drowning: Still a Difficult Au-topsy Diagnosis, Forensic Science International 2006, 163: 1-9.

Singh R, Thakar MK. Extraction Methods Of Diatoms-A Review, Indian Internet Journal Of Forensic Medicine And Toxicology, 2006, 4(2).

Abe S, Suto M, Nakamura H, Gunji H, Hiraiwa K. A Novel PCR Method For Identifying Plankton In Cases Of Death By Drowning, Medicine, Science & The Law, 2003, 43: 1

He F, Huang D, Liu L, Shu X, Yin H, Li X. A Novel PCR-DGGE-Based Method For Identifying Plankton 16S rDNA For The Diagnosis Of Drowning, Forensic Science Interna-tional 2008, 176:152-156.

Yorulmaz C.(1996),Suda Boğulma Tanısında Diatom Tes-tinin Değeri, Uzmanlık Tezi.

Kumral B, Büyük Y, Fidancı G, Cun E, Özbay M, Cenger CD ve ark. İstanbul’da Otopsisi Yapılmış Suda Boğulma Sonucu Ölüm Olgularında Diatom Varlığının Değerlendirilmesi, Adli Tıp Dergisi 2010, Cilt 25, Sayı 1, S 33-40.

Lunetta P. Bodies Found In Water, Epidemiological and Medico-lagal Issues, Academic Dissertation, 2005, Hel-sinki.

Yorulmaz C, Çakalır C, Suda Boğulma, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, Adli Tıp, İstanbul, 1999, Cilt 1, Sayfa: 459-474.

Timperman J. Medico-Legal Problems in Death by Drowning(Its Diagnosis by The Diatom Method), Journal of Forensic Medicine 1969, 16(2);45-47.

Sitthiwong N, Ruangyuttikarn W, Vongvivach S, Peeraporn-pisal Y. The Study of Diatoms in Drowning Corpses, Jour-nal of the Microscopy Society of Thailand 2011, 4(2):8488

Terezawa K, Takatori T. Isolation Of Intact Plankton From Drowning Lung Tissue By Centrifugation In A Colloidal Silica Gradient, Forensic Science International 1980, 16: 63-66.

Koray, T. Denizel Fitoplankton, Ege Üniversitesi Su Ürün-leri Fakültesi Yayınları, No:32, 2002, Bornova, İzmir, ISBN: 975-483-545-4.

McLaughlin RB. An Introduction To The Microscopical Study Of Diatoms, Edited by John Gustav Delly&Steve Gill 2012, USA&United Kingdom

Kobayashi M, Yamada Y, Zhang W, Itakura Y, Nagao M, Takatori T. Novel Detection of Plankton From Lung Tisssue by Enzimatic Digestion Method, Forensic Science Interna-tional 1993, 60: 81-90.

Scott KR, Morgan RM, Jones VJ, Cameron NG. The Trans-ferability Of Diatoms To Clothing And The Methods Ap-propriate For Their Collection And Analysis In Forensic Geoscience, Forensic Science International 2014, 241:127-137.

Kaynak Göster

515 206

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Profesyonel Araç Sürücülerinde Sürücü Davranışları ve Becerileri ile Alkol, Madde ve İlaç Kullanımının Değerlendirilmesi

Alev AKTAŞ, RUKİYE DÖĞER, SERAP ANNETTE AKGÜR

Sık Hastane Başvurusu Ev İçi Şiddetin Habercisi mi?

YASEMİN BALCI, GÜLSÜM KADI, ÜMİT ÜNÜVAR GÖÇEOĞLU, LEMAN İNANÇ

Penetran Travmaya Bağlı İnternal Karotis Arter Diseksiyonu ile İlişkili İskemik İnme Olgusu: Nedensellik Bağı İçin Adli Tıbbi Değerlendirme

MAHMUT AŞIRDİZER, MEHMET ARSLAN, UĞUR DEMİR

Sinsice İşlenen Bir Suç: Madde ile Kolaylaştırılmış Cinsel Saldırılar ve Fail Tipolojisi

SUNAY FIRAT, Mehmet Aykut ERK

Bir Olgu Sunumu Eşliğinde Travma Bölgesinde Görülebilen Harris Çizgileri

GÖKMEN KARABAĞ, MEHMET SUNAY YAVUZ, Muhammed Alp ÖZDEMİR, Selma SARAÇ, İHSAN ŞEBNEM ÖRGÜÇ

E-Zorbalık Ölçeği ve E-Mağduriyet Ölçeği: Ankara Üniversitesi Sigara Bağımlısı Öğrencilerinde Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Ebru ÇETİN, NERGİS CANTÜRK, RUKİYE DAĞALP

The Effects of Personality, Family Functioning and Perceived Social Support on Suicide: Suicide Risk Among Individuals in Turkish Probation System

Tuğba GÖRGÜLÜ, VEDAT IŞIKHAN

Ekstremite Kırığı Olgularında Tedavi Seçeneklerinin ve Meslekte Çalışma Gücü Kaybı Oranı ve Özürlülük Oranlarının Karşılaştırılması

Ender ŞENOL, Cemil ÇELİK, Ugur ATA, Orhan MERAL, Nadir ÖZKAYIN

Comparison of Diatoms Which were Obtained from The External Surface of The Body and Internal Organs in the Corpses Pulled Out of Water Using Colloidal Silica Gradient Centrifuge Method

Çiler Fulya ERKAN, GÜRSEL ÇETİN

Maksillofasiyal Kesici-Delici Alet Yaralanmasına Bağlı Beyin Harabiyeti Sonucu Ölüm: Olgu Sunumu

HACER YAŞAR TEKE, İsmail BİRİNCİOĞLU, Muhammet CAN, Ömer KURTAŞ