Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Ve Akademik Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Bu çalışma, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim gören öğrencilerin sosyal ve akademik yeterlik algı düzeylerinin belirlenmesi; öğrencilerin akademik başarı not ortalaması ile sosyal ve akademik yeterlik algıları arasındaki ilişkilerin ortaya konması amacıyla yapılmıştır. İlişkisel tarama araştırması modelinde yürütülen çalışmada 289 Türkçe öğretmen adayının görüşü alınmıştır. Öğretmen adaylarının sosyal ve akademik yeterlik algıları “Ergenler için Yeterlik Algısı” ölçeği ve tek bir madde ile belirlenmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, çok değişkenli varyans analizi (MANOVA), pearson korelasyon katsayısı ve Wilcoxon işaretler testi hesaplanmıştır. Araştırmanın sonucunda Türkçe öğretmen adaylarının sosyal ve akademik yeterlik algılarının ortalamanın üzerinde olduğu belirlenmiştir. Kadın öğrencilerin sosyal yeterlik algılarının erkek öğrencilere göre daha yüksek düzeyde olduğu; üçüncü ve dördüncü sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin birinci ve ikinci sınıfta öğrenim gören öğrencilere göre de akademik yeterliklerinin daha yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin sosyal yeterlik ve akademik yeterlik algılarına ilişkin ölçekten ve tek bir maddeden almış oldukları cevapların anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır. 

___

  • KAYNAKÇA

___

APA Sayın, A. & Takıl, B. (2017). Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Ve Akademik Yeterlik Algılarının İncelenmesi . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (2) , 868-883 . DOI: 10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326603
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sayıdaki Diğer Makaleler

LİSE ÖĞRETMENLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ VE EĞİTSEL İNTERNET KULLANMA ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI

Özden DEMİRKAN, Gülçin SARAÇOĞLU, Gülgün ALPAN, Gürcü ERDAMAR

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME ÖĞRETME ANLAYIŞLARI VE FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZYETERLİK İNANÇLARI

Dündar YENER, Mustafa YILMAZ

FELSEFE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN FARKLI TAKSONOMİLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Serkan ÜNSAL, Fahrettin KORKMAZ

TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL VE AKADEMİK YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Nazife Burcu TAKIL, Ayfer SAYIN

Öğretmen Adaylarının Olasılık Konusuna İlişkin Alan Bilgilerinin Kavramsal-İşlemsel Bilgi Kapsamında İncelenmesi

Katibe Gizem KARAASLAN, Zeynep Sonay AY

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE TEMEL MATEMATİKSEL BECERİLERİ KAZANDIRMA SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Tuba AYDOĞDU İSKENDEROĞLU, Fatma Gül UZUNER

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN PİYANO DERSİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Elif GÜVEN

STRATEJİK YÖNETİMİN İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA UYGULANMASI

Nuri AKGÜN, Şenyurt YENİPINAR

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNDE TUTTUKLARI GÜNLÜKLER YOLUYLA YANSITICI DÜŞÜNME SEVİYELERİNİN İNCELENMESİ

Selda BAKIR, Mustafa YAMAÇ

Sınıf Öğretmenlerinin Yazma Stratejilerini Kullanma Durumlarına İlişkin Görüşleri

Özge ERDOĞAN