Hemşirelerin Kültürlerarası Duyarlılığının Belirlenmesi: Tanımlayıcı ve Kesitsel Bir Çalışma

Bu araştırma, hemşirelerin kültürlerarası duyarlılıklarının ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki araştırmanın örneklemini Akdeniz’deki bir üniversite hastanesinde görev yapan hemşireler oluşturmuştur. Araştırmaya dahil edilme kriterlerini karşılayan 272 hemşire dahil edilmiştir. Veriler “Kişisel Bilgi Formu ve Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmaya dahil olan hemşirelerin Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği toplam puan ortalamasının 74,45±12,26 olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği iletişimde sorumluluk alt boyutu puan ortalamalarının 24,46±5,39, kültürel farklılıklara saygı alt boyut puan ortalamalarının 16,57±2,83, iletişimde kendine güven alt boyutu puan ortalamalarının 16,25±3,53, iletişimden hoşlanma boyutu puan ortalamalarının 6,25±2,40, iletişimde dikkat boyutu puan ortalamalarının ise 10,72±2,73 olduğu bulunmuştur. Hemşirelerin cinsiyeti, öğrenim düzeyleri, mesleği isteyerek tercih etme durumları, mesleği tercih etme nedenleri, kültürü farklı hastaya bakım verme durumları, kültürü farklı hastaya bakım verirken sorun yaşama durumları ve kültürlerarası hemşirelik kavramını bilme durumları ile Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, hemşirelerin kültürlerarası duyarlılıklarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Kadın, lisans mezunu olan, mesleği isteyerek tercih eden, hemşirelik mesleğini istediği meslek olduğu için tercih eden, farklı kültürden hastaya bakım veren, kültürü farklı hastaya bakım verirken sorun yaşamayan ve kültürlerarası hemşirelik kavramını bilen hemşirelerin kültürlerarası duyarlılık düzeylerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Lisans müfredatlarında kültürlerarası hemşireliğe ilişkin derslerin zorunlu olması ve sağlık kurumlarında kültürlerarası hemşirelik bakımına yönelik hizmet içi eğitimlerin planlanması önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Hemşire, hemşirelik, kültür, kültürlerarası duyarlılık. Abstract: This study was conducted to determine the intercultural sensitivity of nurses and the factors affecting it. The sample of the descriptive and cross-sectional study consisted of nurses working in a university hospital in the Mediterranean. The study included 272 nurses who met the inclusion criteria. Data were collected with "Personal Information Form and Intercultural Sensitivity Scale". It was determined that the mean total score of the Intercultural Sensitivity Scale of the nurses included in the study was 74.45±12.26. It was found that the mean scores of the intercultural sensitivity scale of the nurses were 24.46±5.39, for responsibility in communication, 16.57±2.83 for respect for cultural differences, 16.25±3.53 for self-confidence in communication, 6.25±2.40 for enjoyment in communication, and 10.72±2.73 for attention in communication. A statistically significant difference was found between the total mean scores of the Intercultural Sensitivity Scale and the nurses' gender, education level, willingness to choose the profession, reasons for choosing the profession, giving care to patients with different cultures, experiencing problems while giving care to patients with different cultures, and knowing the concept of intercultural nursing. According to the results obtained from the study, it was determined that the intercultural sensitivity of nurses was at a moderate level. It was found that the intercultural sensitivity levels of nurses who were female, had a bachelor's degree, preferred the profession willingly, preferred the nursing profession because it was the profession they wanted, cared for patients from different cultures, did not experience problems while caring for patients from different cultures and knew the concept of intercultural nursing were high. It is recommended that courses on intercultural nursing should be compulsory in undergraduate curricula and in-service trainings on intercultural nursing care should be planned in health institutions. Keywords: Nurse, nursing, culture, intercultural sensitivity.

___

 • Bulduk S, Tosun H, Ardıç E. Measurement properties of Turkish intercultural sensitivity scale among nursing students. Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2011;19(1):25-31.
 • Yilmaz M, Toksoy S, Direk ZD, Bezirgan S, Boylu M. Cultural sensitivity among clinical nurses: a descriptive study. J Nurs Scholarsh. 2017;49(2):153-61.
 • Chang HY, Yang YM, Kuo YL. Cultural sensitivity and related factors among community health nurses. J Nurs Res. 2013;21(1):67-73.
 • Mercan N. A study on the relationship between cultural intelligence and inter-cultural sensitivity in multy-cultural environments. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016;9(1):1-13.
 • Akın E. Turkish teacher candidates’ intercultural susceptibility analysis from various (Siirt university example). International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 2016;11(3):29-42.
 • Uzun Ö, Sevinç S. The relationship between cultural sensitivity and perceived stress among nurses working with foreign patients. J Clin Nurs. 2015;24(23-24):3400-8.
 • Kürtüncü M, Arslan N, Çatalçam S, Yapıcı G, Hırçın G. Association between cross-cultural sensitivities and socio-demographic characteristics and empathy levels of nurses working at inpatient treatment institutions. Turkish Journal of Research & Development in Nursing. 2018;20(1):44-56.
 • Rengi Ö, Polat S. Primary teachers’ perceptions of cultural diversity and intercultural sensitivity. Journal of World Turks. 2014;6(3):135-56.
 • Meydanlioglu A, Arikan F, Gozum S. Cultural sensitivity levels of university students receiving education in health disciplines. Adv Health Sci Educ. 2015;20(5):1195-204.
 • Dikmen Y, Aksakal K, Yılmaz DK. An investigation of cultural sensitivity of nurses in foreign patient care. International Journal of Health Sciences & Research. 2016;6(6):254- 61.
 • Hammer MR, Bennett MJ, Wiseman R. Measuring intercultural sensitivity: the intercultural development inventory. International Journal of Intercultural Relations. 2003;27:421-43.
 • Debrew JK, Lewallen LP, Chun E. Outsiders in nursing education: cultural sensitivity in clinical education. J Prof Nurs. 2014;30(2):149-54.
 • Norton D, Marks-Maran D. Developing cultural sensitivity and awareness in nursing overseas. Nurs Stand. 2014;28(2):39-43.
 • Leininger M . Founder’s focus-the third millennium and transcultural nursing. Journal of Transcultural Nursing. 2000;11(1):69.
 • Savaş M, Ödek Ö, Özen B. Hemşirelerin kültürel duyarlılık düzeyleri bakım davranışlarını etkiler mi? Türkiye Örneği. Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi. 2023;1(1):94-117.
 • OpenEpi v. 3.0. [online]. Available from: http://www.openepi.com. Erişim Tarihi 19.10.2022.
 • Chen GM, Starosta WJ. The development and validation of the intercultural sensitivity scale. Human Communication. 2000;3:1-15.
 • Majid Purabdollah, Fatemeh Moghaddam Tabrizi, Abdolah Khorami Markani & Laleh Shojaei Poornaki. Intercultural sensitivity, intercultural competence and their relationship with perceived stress among nurses: evidence from Iran, Mental Health, Religion & Culture. 2021;24(7):687-687.
 • Toda T, Maru M. Cultural Sensitivity of Japanese Nurses: Exploring clinical application of the intercultural sensitivity scale. Open Journal of Nursing. 2018;8(9):640-655.
 • Gönderen Çakmak, S, Küçük EÖ, Ağadayı E, Kahveci R. Bir araştırma hastanesinde çalışan hemşirelerin kültürlerarası duyarlılıkları ve göçmen hastalar ile ilgili görüşleri. Ankara Med J. 2020;(4):882-894.
 • Karaca T, Özkan Aydın S. Kadın-Doğum Hemşirelerinin Kültürlerarası Duyarlılıklarının Belirlenmesi. 1.Uluslararası 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı 21-24 Ekim 2017, Urfa.
 • Arlı Karadağ Ş, Bakan Berivan A. Cerrahi Hemşirelerde Merhamet ve Kültürlerarası Duyarlılığı Etkileyen Faktörler. STED 2018, cilt volume 27, sayı 4, 277-283.
 • Kaya Y, Arslan S, Erbaş A, Yaşar BN, Küçükkelepçe GE. The effect of ethnocentrism and moral sensitivity on intercultural sensitivity in nursing students, descriptive cross-sectional research study. Nurse Education Today. 2021;100, 104867.
 • Aktaş B, Pasinlioğlu T, Kılıç M, Özaslan A. Determination of intercultural sensitivity among nurses. Journal of Religion and Health. 2021;60, 112–121.
 • Karasu, F., Polat, F., & Okuyan, CB. The determination of intercultural sensitivity and ethnocentrism levels among nurses and nursing students: A border of city, Turkey. Perspectives in Psychiatric Care. 2022;58(1), 314-322.
 • Aslan S, Yılmaz D, Kartal M, Erdemir F, Güleç HY. Determination of intercultural sensitivity of nursing students in Turkey. Int J Health Sci Res. 2016;6(11):202-208.
 • Baksi A. Sürücü HA, Duman M. Hemşirelik öğrencilerinin kültürler arası duyarlılıkları ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. JAREN. 2019;5(1), 31-39.
 • Koç A, Öz Ş, Kılıç T. Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi. 2020;3(2), 1-15.
 • Jirwe M, Gerrish K, Emami A.Student nurses’ experiences of communication in cross-cultural care encounters. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2010;24: 436-444
 • Karakuş Z, Babadağ B, Abay H, Akyar I, Celik S. Nurses’ views related to transcultural nursing in Turkey. International Journal of Caring Sciences. 2013;6(2), 201-207.
 • Sevinç S. Nurses’ experiences in a Turkish internal medicine clinic with Syrian refugees. Journal of Transcultural Nursing. 2018;29(3), 258-264.
 • Larsen R, Mangrio E, Persson K. Interpersonal communication in transcultural nursing care in India: A descriptive qualitative study. Journal of Transcultural Nursing. 2021;32(4), 310-317.
 • Cang-Wong C, Murphy S, Adelman T. Nursing responses to transcultural encounters: what nurses draw on when faced with a patient from another culture. The Permanent Journal. 2009;13(3):31-37.

___

Vancouver Dönmez Ç. , Aksoy Can A. , Vefikuluçay Yılmaz D. Hemşirelerin Kültürlerarası Duyarlılığının Belirlenmesi: Tanımlayıcı ve Kesitsel Bir Çalışma. Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi. 2023; 3(2): 14-25.