YETİ YİTİMİ MODELLERİNİN TARİHSEL SÜRECİ

Son yıllarda ülkemizde özel eğitim alanında yapılan çalışmaların sayısında ivmelenen artışa karşın bu çalışmaların sayısı, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında maalesef istenilen düzeyde değildir. Buderlemenin amacı, ülkemizde özel eğitim alanında çalışan veya çalışacak olan araştırmacılara yeti yitimi olan bireyleri tanımlayan terimlerin kökenine dair fikir sağlamaktır. Çalışmada, “öteki” algısının altında yatan sebepleri kısaca açıklanmakla birlikte engelli bireylerin tarihsel süreçte hangi sebeple, neden ve ne şekilde öteki olarak algılandığını ve bu algıları tanımlayan modellerini nasıl oluştuğu açıklanmaya çalışılmaktadır. Özellikle kapitalizm öncesi ile kapitalizm sonrası dönemde yeti yitimi olan bireylerin toplumdan dışlanmalarının ana sebepleri ekonomik yapı bakışaçısından incelenecektedir. Feodal-ataerkil, kapitalizm ve son olarak kapitalizm sonrası dönemde yeti yitimi olan bireylere karşı oluşan bakış açılarının farklı yeti yitimi modelleri ortaya çıkarması süreci irdelenecektedir.

HISTORICAL PROCESS OF DISABILITY MODELS

Despite the accelerated increase in special education research in our country in the recent years, when compared with developed countries these studies are not at the desired level. This study isintended to provide an idea about etymology of the concepts of disability to researchers who are working or aims to work in the field of special education. The study gives brief description aboutreason of “otherness” perception and attempts to explain in what reason, why and in which way the disable individuals are perceived as “otherness” based on the model defining the disability.Especially the main reasons of exclusion of disable individuals from society at post-capitalist and pre-capitalist periods will be examined from the perspective of economic structure. By taking into account changes in the economic system, the study also analyses reasons underlying the different approaches to disability in feudal-patriarchal era and capitalist era.

___

APA Kızılaslan, A. , Zorluoğlu, S. L. , Yüce, A. & Sözbilir, M. (2016). YETİ YİTİMİ MODELLERİNİN TARİHSEL SÜRECİ . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 183-197 . DOI: 10.17240/aibuefd.2016.16.1-5000182917
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

419.7b137.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖĞRENCİ GÖZÜYLE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ VE ÖĞRETMENİ

Gülşen ÖZCAN, A. Dilşad MİRZEOĞLU, Dilşad ÇOKNAZ

YETİ YİTİMİ MODELLERİNİN TARİHSEL SÜRECİ

Aydın KIZILASLAN, Seraceddin Levent ZORLUOĞLU, Ali YÜCE, Mustafa SÖZBİLİR

ANADİLİ İNGİLİZCE OLAN VE OLMAYAN İNGİLİZCE OKUTMANLARININ KÜLTÜRLERARASI YABANCI DİL EĞİTİMİ ÜZERİNE ALGILARI

Zeynep MUTLU CANSEVER, Enisa MEDA

Okul Öncesi Öğretmenliği Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Araştırma Projesi Dersine İlişkin Algı ve Önerileri

İnanç ETİ, Serhat GÜNDOĞDU

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ (ÇANAKKALE ÖRNEĞİ)

Cansu GÜDEN, Betül TİMUR

TÜRKİYE’DE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ (2005–2014)

Emine Seda KOÇ

Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme ve Özdeşleşme Düzeyleri ile Birlikte Çalışma Yeterlikleri Arasındaki İlişki

Şenay SEZGİN NARTGÜN, Sibel DEMİRER

Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Tutumları, Yaratıcılık Algıları ve Öz-Yeterlik İnançları Arasındaki İlişki

Ebru BAKAÇ, Raşit ÖZEN

Anadili İngilizce Olan ve Olmayan İngilizce Okutmanlarının Kültürlerarası Yabancı Dil Eğitimi Üzerine Algıları

Zeynep MUTLU CANSEVER, Enisa MEDA

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: OLUŞTURMACI ÖĞRETİMİN ETKİSİ

Ali Yiğit KUTLUCA, Abdullah AYDIN