SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ARAŞTIRMA SORGULAMAYA DAYALI FEN ÖĞRETİMİNDE BİLİM DEFTERİ KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları II dersi kapsamında bilim defteri kullanımı hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Çalışmanın araştırma sorusu, “Araştırma sorgulamaya dayalı öğretime göre tasarlanan Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları II dersini alan sınıf öğretmeni adaylarının deneyimledikleri bilim defterlerinin kullanımı hakkındaki görüşleri nelerdir?” olarak belirlenmiştir. Çalışmanın deseni nitel durum çalışmasıdır. Çalışmanın katılımcıları Türkiye’nin kuzeydoğusunda bulunan bir devlet üniversitesinde ikinci sınıfta eğitim gören 55 sınıf öğretmeni adayından oluşmaktadır. Bu çalışmadaki veriler Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları II dersi kapsamında öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara verdiği yazılı cevaplar şeklinde toplanmıştır. Verilerin çözümlemesi için betimsel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının yazılı cevaplarından elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının çoğunluğunun bilim defteri kullanımının öğrenmelerine katkı sağladığını düşündüklerini, kalıcılık, hatırlama, araştırma ve raporlaştırma becerisi kazandırması açılarından bilim defteri kullanımını değerli bulduklarını göstermiştir. Öğretmen adaylarının çoğunluğu ileriki meslek hayatlarında bilim defterini kullanmak istediklerini belirtirken, nasıl kullanacakları hakkında farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Son olarak, öğretmen adaylarının çoğunluğu ders kapsamında kullandıkları gibi bilim defterlerini araştırma sorusu, tahmin, gözlem ve açıklama olarak ele almak istediklerini belirtirken bazı öğretmen adayları çalışma kapsamındaki derste işlediklerinden farklı ögeleri de bilim defterlerine eklemek istedikleri alanlar olarak belirtmişlerdir.. Çalışmanın sonunda bilim defteri kullanımı ile ilgili elde edilen bulgularla alakalı öneriler öğretim üyeleri için öğretmen eğitimi kapsamında tartışılmıştır.

ELEMENTARY PRESERVICE TEACHERS’ VIEWS ABOUT THE USE OF SCIENCE NOTEBOOKS IN INQUIRY BASED SCIENCE TEACHING

In this study, preservice elementary teachers’ views about the use of science notebooks were investigated in the context of the Science and Technology Laboratory Practices II course. The research question in this study is determined to be “what are the views of preservice elementary teachers about the use of science notebooks they experienced during the Science and Technology Laboratory Practices II course, designed according to inquiry investigations?” The research method of the study was a qualitative case study. The participants consisted of 55 elementary preservice teachers who were sophomores in a public university located in the Northeastern part of Turkey. The data was collected from preservice elementary teachers’ written responses to the open-ended prompts and analyzed using the content analysis method. The findings showed that most of the preservice elementary teachers found that the use of science notebooks contributed to their learning, and they also found it valuable in terms of retention, remembering, and gaining investigation and science reporting skills. While most of the preservice teachers pointed out that they want to use science notebooks in their future teachings, their views on the ways they described to use science notebooks varied. Lastly, while most of the preservice teachers indicated that they want to use science notebooks similar to the way used in the course with including research questions, predictions, observations, and explanations, some of them wanted to add other elements different than the ones used in the course. Implications in regards to the use of science notebooks in the context of teacher education were discussed for teacher educators.

Kaynakça

Akkuzulu, D. (2011). Yedinci sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi çevre ve insan ünitesinde yansıtıcı fen günlükleri tutmasının başarı ve tutuma etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.

Biggers, M., & Forbes, C. (2012). Balancing teacher and student roles in elementary classrooms: Preservice elementary teachers’ learning about the inquiry continuum. International Journal of Science Education, 34, 2205-2229.

Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (3rd ed.). SAGE Publications.

Çalışkan, İ. (2014). Fen öğretmen eğitiminde fen defterleri kullanımına ilişkin uluslararası karşılaştırmalı bir durum çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(175), 108-120.

Çardak, Ü. (2010). Fen ve teknoloji dersine ilişkin günlük tutmanın öğrenci başarısı ve tutumu üzerine etkisi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Sakarya Üniversitesi.

Çavuş, E. & Özden, M. (2012). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde fen günlüğü kullanımına ilişkin görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 34-48.

Erduran-Avcı, D. (2008). Fen ve teknoloji eğitiminde öğrenci günlüklerinin kullanılması. Eurasian Journal of Educational Research, 30, 17-32.

Fulton, L. A. (2012). Science notebooks: Teachers’ developing beliefs, practices and student outcomes. Action in Teacher Education, 34, 121-132.

Gül, E. (2012). Fen defteri uygulamasının öğrencilerin fen ve teknoloji dersindeki başarıları ve derse karşı tutumlarına yansımaları [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Güvenç, H. (2011). Çalışma günlüklerinin 6. sınıf öğrencilerinin öz düzenlemeleri öğrenmeleri üzerindeki etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 206-218.

Haefner, L., & Zembal Saul, C. (2004). Learning by doing? Prospective elementary teachers' developing understandings of scientific inquiry and science teaching and learning. International Journal of Science Education, 26(13), 1653-1674.

Hargrove, T. Y., & Nesbit, C. (2003). Science notebooks: Tools for increasing achievement across the curriculum (Report No. ED482720). ERIC.

Llewellyn, D. (2002). Inquiry within: Implementing inquiry-based science standarts. Corwinn Pres. Inc.

Lortie, D. C. (1975). School teacher: A sociological study. University of Chicago Press.

McNeill, K. L., & Krajcik, J. S. (2011). Supporting grade 5-8 students in constructing explanations in science: The claim, evidence, and reasoning framework for talk and writing. Pearson.

MEB. (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı. MEB.

Morrison, J. (2008). Elementary preservice teachers’ use of science notebooks. Journal of Elementary Science Education, 20(2), 13-21.

National Research Council (NRC). (1996). National science education standards. National Academy Press. http://www.nap.edu/catalog/4962.html

Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods (2nd ed.). Sage Publications.

Pearson, P. D., Moje, E., & Greenleaf, C. (2010). Literacy and science: Each in the service of the other. Science, 328(5977), 459–463. https://doi.org/10.1126/science.1182595

Plummer, J. D., & Tanis Ozcelik, A. (2015). Preservice teachers developing coherent inquiry investigations in elementary astronomy. Science Education, 99(5), 932-957.

Rivard, L. P. (1994). A review of writing to learn in science: Implications for practice and research. Journal of Research in Science Teaching, 31(9), 969-983.

Ruiz-Primo, M. A., Li, M., & Shavelson, R. J. (2002.) Looking into students’ science notebooks: What do teachers do with them? (Report No. 562). University of California, Center for the Study of Evaluation.

Stake, R. E. (1995). The art of case study research. Sage Publications.

Uslu, H. (2009). Altıncı ve yedinci sınıf fen ve teknoloji ile matematik derslerinde günlüklerin kullanılmasına yönelik öğrenci görüşlerinin belirlenmesi [Yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Uysal, H., Tepetaş Cengiz, S., Güçhan Özgül, S., Akar Gencer, A. & Akman, B. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin bilim defterlerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1), 85-106.

Windschitl, M. (2002). Inquiry projects in science teacher education: What can investigative experiences reveal about teacher thinking and eventual classroom practice? Science Education, 87, 112–143.

Yeşilçelebi Bıyık, B. & Şenel, E. (2019). Fen bilimleri dersinde bilim defteri uygulaması: İlkokul 4. sınıflar üzerine bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48(2), 1367-1399.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. baskı). Seçkin Yayıncılık.

Yin, R. (2009). Case study research: Design and methods (4th ed.). Sage Publications, Inc. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK). (2018). Yeni öğretmen yetiştirme lisans programları. https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/yeni-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari

Zembal-Saul, C. (2009). Learning to teach elementary school science as argument. Science Education, 93, 687-719.

Zembal-Saul, C., Blumenfeld, P., & Krajcik, J. (2000). Influence of guided cycles of planning, teaching, and reflection. Journal of Research in Science Teaching, 37, 318–339.

Kaynak Göster

APA Tanış Özçelik, A . (2021). SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ARAŞTIRMA SORGULAMAYA DAYALI FEN ÖĞRETİMİNDE BİLİM DEFTERİ KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 540-558 . DOI: 10.17240/aibuefd.2021.21.62826-591814