ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM FELSEFESİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Bu çalışmada, özel eğitim öğretmen adaylarının eğitim felsefesi dersine ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 2018/2019 eğitim öğretim yılında eğitim felsefesi dersini almış olan gönüllü olarak çalışmaya katılım gösteren 20 özel eğitim öğretmen adayının görüşleri alınmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden iç içe geçmiş tek durum deseni şeklinde desenlemiştir. Araştırmada, nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak veriler elde edilmiştir. Araştırmanın verileri, betimsel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, özel eğitim öğretmen adayları, eğitim felsefesi dersinin işlenişinde kullanılan yöntem ve teknikleri yeterli bulmadıklarını, ders saatini yetersiz gördüklerini, kendilerine daha fazla söz hakkı verilmesi gerektiğini düşündüklerini belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcıların büyük çoğunluğu eğitim felsefesi dersinin gereksiz olduğunu ve ders seçme havuzundan seçilen bir ders olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcıların yarısının benimsediği bir eğitim felsefesi olmadığı ve en çok benimsenen eğitim felsefesinin pragmatizm ve progressivizm olduğu bulgular arasındadır. Öğretmen adaylarına daha fazla söz hakkı verilmesi, derslerin sunular yerine farklı yöntemler ile tartışmaya dayalı işlenmesi, ders saatinin arttırılması çalışmanın önerileri arasında yer almaktadır.

THE VIEWS OF SPECIAL EDUCATION TEACHER CANDIDATES ON THE EDUCATIONAL PHILOSOPHY COURSE

The aim of this study is to reveal the opinions of special education teacher candidates about the educational philosophy course. The opinions of the 20 special education teacher candidates, who took the philosophy education course in 2018/2019 academic year, were collected for this purpose. The teacher candidates participated the study voluntarily. This research study was conducted through semi-structured interviews, one of the qualitative data collection techniques. The study is designed as a case study, which is one of the qualitative research methods. Research data were collected using 8 semi-structured interview questions. The data were collected by the researchers through face-to-face interviews with audio recording. The obtained data were written down and analyzed through descriptive analysis. As a result of the study, special education teacher candidates stated that they did not find the methods and techniques used in the teaching of educational philosophy course sufficient, they considered the course hours insufficient, and they thought they should be more active. Also, it is among the findings that there is no educational philosophy adopted by half of the participants, and that the most adopted education philosophies are pragmatism and progressivism. In addition, among the suggestions of the study are activating teacher candidates, teaching the lessons based on discussion with different methods instead of presentations, and increasing the lesson hours.

Kaynakça

Akçamete, G. (2009). Özel gereksinimi olan çocuklar. G. Akçamete (Ed.), Genel eğitim okullarında özel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim [Children with special needs and special education in general education schools] içinde (ss. 31-76). Kök Yayıncılık.

Akdag, M., & Tok, H. (2008). The effects of traditional instruction and PowerPoint presentation-supported instruction on student's achievement. Egitim ve Bilim, 33(147), 26-34.

Alkın-Şahin, S., Tunca, N. & Ulubey, Ö. (2014). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki [The relationship between pre-service teachers’ educational beliefs and their critical thinking tendencies]. Elementary Education Online, 13(4), 1473-1492. https://doi.org/10.17051/io.2014.56482

Altınkurt, Y. K. (2011). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşleri [Prospective teachers’ views about the problems of Turkish educational system]. International Journal of Human Sciences, 8(1), 942-973.

Aslan, Ö. M. (2014). Eğitim felsefesi dersinin okul öncesi öğretmen adaylarının felsefi tercihlerine ve eleştirel pedagojiye yönelik görüşlerine olan etkisi [The effect of educational philosophy course in the view of preservice preschool teacher's philosophy preference and critical pedagogy]. Electronic Journal of Social Sciences, 13(48), 1-14. https://doi.org/10.17755/esosder.73598

Aybek, B. & Aslan, S. (2017). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile benimsedikleri eğitim felsefelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [An investigation of educational philosophies adopted and critical thinking disposition in terms of varios variables]. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16(2), 373-385. https://doi.org/10.21547/jss.281737

Aykut, Ç., Karasu, N. & Kaplan, G. (2016). Özel eğitim öğretmen adaylarının üstbiliş farkındalıklarının tespiti [Determining metacognitive awareness of special education teacher candidates]. Özel Eğitim Dergisi, 17(3), 231-245. https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.267315

Brantlinger, E. (1996). Influence of preservice teachers' beliefs about pupil achievement on attitudes toward inclusion. Teacher Education and Special Education, 19(1), 17-33. https://doi.org/10.1177/088840649601900103

Baş, G. (2016). Öğretmenlerin eğitim felsefesi inançları ile öğretme-öğrenme anlayışları arasındaki ilişki [The effects of traditional instruction and PowerPoint presentation-supported instruction on student's achievement]. Eğitim ve Bilim, 40(182), 111-126. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4811

Baykoç Dönmez, N. (2018). Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim. N. Baykoç (Ed.), Öğretmenlik programları için özel eğitim ve kaynaştırma [Special education and mainstreaming for teaching programs] içinde (ss.15-25). İzge Yayıncılık.

Biçer, B., Er, H. & Özel, A. (2013). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin benimsedikleri eğitim felsefeleri arasındaki ilişki [The relationship between the epistemological beliefs and educational philosophies of the teacher candidates adopted]. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(3), 229-242.

Bonner, S. M., & Chen, P. P. (2009). Teacher candidates' perceptions about grading and constructivist teaching. Educational Assessment, 14(2), 57-77. https://doi.org/10.1080/10627190903039411

Caukin, N. G., & Brinthaupt, T. M. (2017). Using a teaching philosophy statement as a professional development tool for teacher candidates. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 11(2), 1-9. https://doi.org/10.20429/ijsotl.2017.110218

Creswell, J. W. (2015). Beş farklı nitel araştırma yaklaşımı (M. Aydın, Çev.). M. Bütün & S. B. Demir (Eds.), Nitel araştırma yöntemleri içinde (ss. 71-112). Siyasal Kitapevi. (Orijinal kitabın yayın tarihi 2013).

Çakıroğlu, O. (2016). Özel eğitimde temel kavramlar. V. Aksoy (Ed). Özel eğitim [Special education] içinde (ss. 1-19). Pegem Akademi.

Çoban, A. (2004, 6-9 Temmuz). Sınıf öğretmenlerinin eğitim sürecine ilişkin felsefi tercihlerini değerlendirme [Evaluation on classroom teachers’ philosophical preferences in educational process] [Sözlü bildiri]. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye.

Dedeoglu, S., Durali, S. & Tanrıverdi, A. (2004). Özel eğitim bölümü zihin engelliler öğretmenliği anabilim dalı 3., 4. sınıf öğrencileri ve mezunlarının kendi bölüm programları, öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri ile ilgili düşünce ve önerileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 5(1), 47-55. https://doi.org/10.1501/Ozlegt_0000000074

Dewey, J. (1996). Demokrasi ve eğitim (Çev. M. Salih Otaran). Başarı Kültür Yayıncılık.

Doğanay, A. (2011). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminin öğretmen adaylarının felsefi bakış açılarına etkisi [The effect of pre-service teacher education on the educational philosophies of prospective teachers]. Eğitim ve Bilim, 36(161), 332-348.

Erdem, A. R. (2011). Eğitim fakültelerinde uygulanan öğretmen yetiştirme programlarının felsefesi [Philosophy of teaching training programmes in education faculties]. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 89-97.

Ergenekon, Y., Ozen, A., & Batu, E. S. (2008). An evaluation of the views of mental retardation practicum students on teaching practicum. Educational Sciences: Theory and Practice, 8(3), 881-891.

Ergül, C., Baydık, B. & Demir, Ş. (2013). Özel eğitim öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin zihin engelliler öğretmenliği lisans programı yeterliklerine ilişkin görüşleri [Opinions of in-service and pre-service special education teachers on the competencies of the undergraduate special education programs]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 499-522.

Ertürk, S. (1988). Türkiye'de eğitim felsefesi sorunu [Philosophy of education problems in Turkey]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(3), 11-16.

Fries, C. H. (2012). Teaching style preferences and educational philosophy of teacher education faculty at a state university (Publication No. 3524500) [Doctoral dissertation, Oklahoma State University]. ProQuest Dissertations and Theses Global.

Kahraman, Ü. & Tok, T. N. (2016). Eğitim yönetimi denetimi planlaması ve ekonomisi lisansüstü öğrencilerinin aldıkları eğitim hakkındaki görüşleri [Education management supervision planning and economics graduate students' opinions about the education they receive]. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 147-164.

Kozikoğlu, İ. & Erden, R. (2018). Öğretmen adaylarının eğitim felsefesi inançları ile eleştirel pedagojiye ilişkin görüşleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [The investigation of the relationship between pre-service teachers' opinions concerning critical pedagogy and beliefs of educational philosophies]. Elementary Education Online, 17(3), 1566-1582. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2018.466392

Kozikoğlu, İ. & Uygun, N. (2018). Öğretmenlerin benimsedikleri eğitim felsefeleri ile eğitim programı tasarım yaklaşımları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigation of the relationship between teachers' philosophies of education beliefs and curriculum design approaches]. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47(2), 411-438.

Kumral, O. (2015). Öğretmen adaylarının eğitim felsefeleri: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği [Student teachers’ philosophy of education: Case of Pamukkale University Faculty of Education]. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 59-68.

Millî Eğitim Bakanlığı [Ministry of National Education]. (2020). Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği [Special education services regulation]. http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_06/24163215_ozel_eYitim_yonetmeliYi_son_hali.pdf

Minor, L. C., Onwuegbuzie, A. J., Witcher, A. E., & James, T. L. (2001, November 14-16). Trends in teacher candidates educational beliefs [Paper presentation]. 30th Annual Meeting of the Mid-SouthEducational Research Association, Little Rock, ABD.

Özen, A., Ergenekon, Y. & Batu, E. S. (2009). Zihin engelliler öğretmenliği adaylarının uygulama okulları ve uygulama sınıf öğretmenleri hakkındaki görüşleri [The opinions of student teachers of teacher training program in mental retardation about the practicum schools and practicum teachers]. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 185-200.

Özyürek, M. (2008). Nitelikli öğretmen yetiştirmede sorunlar ve çözümler: Özel eğitim örneği [Effective teacher training issues and solutions: Special education case]. Journal of Turkish Educational Sciences, 6(2), 189-226.

Renzaglia, A., Hutchins, M., & Lee, S. (1997). The impact of teacher education on the beliefs, attitudes, and dispositions of preservice special educators. Teacher Education and Special Education, 20(4), 360-377. https://doi.org/10.1177/088840649702000406

Sanders, P. (2011). Teacher candidates knowledge of special education law. Journal of the American Academy of Special Education Professionals, Fall, 96-108.

Soyer, U. (2010). Özel eğitim öğretmen adaylarının öz duyarlık ve sürekli kaygı düzeylerinin belirlenmesi [Determining self compassion and trait anxiety levels of candidate special education teachers] (Tez No. 264128) [Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Vehmas, S. (2010). Special needs: A philosophical analysis. International Journal of Inclusive Education, 14(1), 87-96. https://doi.org/10.1080/13603110802504143

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Yıkmış, A. (1999). Türkiye'de özel eğitim alanında öğretmen yetiştirmenin gelişimi [Development of teacher training in the field of special education in Turkey]. Yaşadıkça Eğitim, 63(3), 30-32.

Yükseköğretim Kurulu [Concil of Higer Education]. (2018). Yeni öğretmen yetiştirme lisans programları [New teacher training undergraduate programs]. https://www.yok.gov.tr

Kaynak Göster

APA İnce, M , Yıkmış, G . (2021). ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM FELSEFESİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 334-347 . DOI: 10.17240/aibuefd.2021.21.60703-813698
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

311.7b 98.3b