ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME VE ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMA YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu çalışmanın amacı; öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda örgütsel sosyalleşme ve örgütsel özdeşleşme ile birlikte çalışma yeterlikleri düzeylerinin belirlenmesi ve örgütsel sosyalleşme, örgütsel özdeşleşme düzeyleri ile birlikte çalışma yeterlikleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesidir. İlişkisel tarama modeli ile yürütülmüş olan araştırmanın evrenini 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Bolu il merkezindeki 18 ortaöğretim okulunda görev yapan 594 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme düzeylerine, özdeşleşmenin içselleştirme ve özdeşleşme boyutu ve toplam ölçek ile birlikte çalışma yeterliklerine ilişkin görüşleri “katılıyorum”, özdeşleşmenin sosyal kimlik boyutunda “kararsızım” düzeyindedir. Öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme ve özdeşleşme düzeyinde medeni durum, yaş değişkenine göre; birlikte çalışma yeterliğinde okuldaki çalışma süresine göre anlamlı fark bulunurken, branş ve eğitim durumuna göre ise anlamlı fark bulunmamıştır.

THE RELATIONSHIP BETWEEN LEVELS OF TEACHERS’ ORGANIZATIONAL SOCIALIZATION AND IDENTIFICATION WITH TEACHERS’ COLLECTIVE EFFICACY

The aim of this study is to identify teachers’ perceptions about their organizational socialization and organizational identification and their collective efficacy levels and to determine if there is a significant relationship between their organizational identification levels and collective efficacy levels.The study is designed as a correlational survey study and 594 high school teachers working in the city center of Bolu in the 2013-2014 academic year at 18 high schools formed the population of the study. Teachers’ perceptions were at agree level when their organizational socialization levels, organizational identification and internalization level and the whole scale are concerned and their percepitons about their collectice efficacy levels are at undecided level. While when theirperceptions about organizational socialization, identification and collectice efficacy levels are examined according to their marital status ages and years of experience in teaching significant relationship was found , no significant realtionship was found when their their subject-area and educational levels. 

___

APA Sezgin Nartgün, Ş. & Demirer, S. (2016). ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME VE ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMA YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 237-269 . DOI: 10.17240/aibuefd.2016.16.1-5000182920
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

383b129.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Primary and Secondary School Teachers Opinions Related with Their Organizational Identification and Organizational Cynicism Levels

Türkan ARGON, Serkan EKİNCİ

Demografik Özellikler ve Tutumun Tükenmişlik Üzerine Yordayıcılık Etkisi

Celal Teyyar Uğurlu, H. Gonca Usta

Türkiye de İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesine Yönelik Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2005–2014)

Emine Seda KOÇ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

İnanç ETİ, Serhat GÜNDOĞDU

Üniversite Öğrencilerinde Öz Duyarlılık ve Yaşam Doyumu

Fatma Dilek TEL, Tuğba Sarı

Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme ve Özdeşleşme Düzeyleri ile Birlikte Çalışma Yeterlikleri Arasındaki İlişki

Şenay SEZGİN NARTGÜN, Sibel DEMİRER

Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin İncelenmesi (Çanakkale örneği)

Cansu GÜDEN, Betül TİMUR

Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Tutumları, Yaratıcılık Algıları ve Öz-Yeterlik İnançları Arasındaki İlişki

Ebru BAKAÇ, Raşit ÖZEN

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: OLUŞTURMACI ÖĞRETİMİN ETKİSİ

Ali Yiğit KUTLUCA, Abdullah AYDIN

FİZİK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN YENİ FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMI (2013) HAKKINDAKİ ALGILARI

Hasan Yücel ERTEM, Gökçe GÖKALP