ÖĞRETMENLERİN HAYAT BOYU ÖĞRENME YETERLİLİKLERİNİN KİŞİSEL VE MESLEKİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Öz Bu araştırmada amaç Bartın ilinde görev yapan öğretmenlerin hayat boyu öğrenme yeterliklerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırma 2017-2018 eğitim yılında Bartın il merkezindeki 3 ilkokul, 3 ortaokul ve 3 lisede farklı branşlarda çalışan 98 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada iki veri toplama aracı kullanılmıştır. Verilerin analizi aşamasında, verilerin normal dağılmadığı görülmüş, bu nedenle non-parametrik testler kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin cinsiyet, günlük internet kullanım düzeyi, branş, mesleki kıdem, haftalık ders yükü, bilişim teknolojileri (BT) alanında alınan hizmet-içi eğitimlere göre hayat boyu öğrenme eğilimlerinde anlamlı bir fark göstermediği, öğretmenlerin yaş ve eğitim düzeyine göre hayat boyu öğrenme düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunduğu görülmüştür.

___

Adabaş, A. (2016). Bartın üniversitesi lisansüstü öğrencilerinin yaşam boyu öğrenmede anahtar yeterliklere sahip olma düzeyleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bartın Üniversitesi, Bartın.

Akbaş, O., & Özdemir, S. M. (2002). Avrupa Birliğinde yaşam boyu öğrenme. Milli Eğitim Dergisi, 155(156), 112-126.

Akbaş, O., & Özdemir, S. M. (2002). Avrupa Birliğinde yaşam boyu öğrenme. Milli Eğitim Dergisi, 155(156), 112-126.

Akkoyunlu, B. (2008, May). Bilgi okuryazarlığı ve hayat boyu öğrenme. In International Educational Technology Conference (IECT) (pp. 6-8).

Akkoyunlu, B. (2008, May). Bilgi okuryazarlığı ve hayat boyu öğrenme. In International Educational Technology Conference (IECT) (pp. 6-8).

Aksoy, M. (2013). Kavram Olarak Hayat Boyu Ögrenme ve Hayat Boyu Ögrenmenin Avrupa Birligi Serüveni. Bilig, 64, 23-48.

Alkan, S. (2017). The evaluation of the views of teacher candidates related lifelong learning approach. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(40),128-140.

Avrupa Komisyonu. (2002). European Report on quality indicators of lifelong learning. fifteen quality indicators. European Commission. Directorate-General for Education and Culture.

Ayaz, C. (2016). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Tezi). Bartın Üniversitesi, Bartın.

Beycioğlu, K., & Konan, N. (2008). Yaşam boyu öğrenme ve Avrupa eğitim politikaları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 24(24) 369-382.

Bilir, B., Çekiç, O., & Uslu, B. (2013). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterlikleri. V. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi (6-9 Haziran), Çanakkale, Türkiye.

Boztepe Ö., & Demirtaş Z. (2018). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme ve iletişim memnuniyet düzeylerinin incelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 8(2), 327-335.

Budak, Y. (2009). Yaşamboyu öğrenme ve ilköğretim programlarının hedeflemesi gereken insan tipi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(3), 693-708.

Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (9. baskı). Ankara: Pegem Yayınları.

Candy, P. C. (1994). Lifelong learning and information literacy. Report for U.S. National Commision on Libraries and Information Science and National Forum on Infırmation Literacy.

Cansever, B. A. (2009). Avrupa Birliği eğitim politikaları ve Türkiye’nin bu politikalara uyum sürecinin değerlendirilmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 1(1), 222-232.

Chapman, J., Toomey, R., Gaff, J., McGlip, J., Walsh, M., Warren, E. &Williams, I. (2003) Lifelong learning and teacher education. Canberra: Australian Government Department of Education, Science and Training. Available at: www.dest.gov.au/highered/eippubs.htm

Coşkun, Y. D., & Demirel, M. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(42), 108-120.Demiralay, R. ve Karadeniz, Ş. (2008). İlköğretimde yaşam boyu öğrenme için bilgi okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesi. Cypriod of Journal Educational Sciencites ,2 (6), 89-119.

Culver, K. C., Braxton, J., & Pascarella, E. (2019). Does teaching rigorously really enhance undergraduates’ intellectual development? The relationship of academic rigor with critical thinking skills and lifelong learning motivations. Higher Education, 1-17.

Çam, E., & Üstün, A. (2016). Öğretmenlerin mesleki tutumları ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişkisi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 461-478.

Çetin, S., & Çetin, F. (2017). Lifelong learning tendencies of prospective teachers. Journal of Education and Practice, 8(12),1-8.

Çiftçi, M. ve Çakır, R. (2015). Öğretmenlerin YBÖ eğilimleri ve eğitim teknolojisi standartları öz-yeterliklerinin incelenmesi. Theory and Practice of Educational Technology, 5(1),1-19.

Demirel, M. & Akkoyunlu, B. (2010). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve bilgi okuryazarlığı özyeterlik algıları. 10 th. International Educational Technology Conference, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Proceedings Book, Volume 2, 11261133.

Demirel, M. (2009). İlköğretim programlarına yaşam boyu öğrenme becerileri açısından eleştirel bir bakış. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Tam Metin Bildirileri Kitabı, 1-25.

Demirel, M., & Akkoyunlu, B. (2017). Prospective teachers' lifelong learning tendencies and ınformation literacy self-efficacy. Educational Research and Reviews, 12(6),329-337.

Demirel, M., & Yağcı, E. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 1, 100-111.

Diker Coşkun, Y. (2009). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü, Ankara.

Douglas, E. (2010). A Study of barriers to adult self-directed learning. ProQuest Dissertations & Theses Global. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/757725252?accou ntid=13654

Durak, H., & Seferoğlu, S. S. (2017). Öğretmenlerin teknoloji kullanım yeterliklerinde etkili olan faktörlerle ilgili bir inceleme. B. Akkoyunlu, A. İşman ve H. F. Odabaşı (Ed.) içinde Eğitim teknolojileri okumaları 2017, (29. Bölüm, ss. 537-556). TOJET-The Turkish Online Journal of Educational Technology.

Dündar, H. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Erdamar, G.K. (Ed. Özcan Demirel) (2010). Yaşam boyu öğrenme. Eğitimde yeni yönelimler. (4.Baskı) Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Ertmer, P. A., Ottenbreit-Leftwich, A. T., Sadik, O., Sendurur, E., & Sendurur, P. (2012). Teacher beliefs and technology integration practices: A critical relationship. Computers & Education, 59(2), 423-435.

Evin Gencel, İ. (2013). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine yönelik algıları. Eğitim ve Bilim, 38(170), 237-254.

Feng, L., & Ha, J. L. (2016). Effects of teachers' ınformation literacy on lifelong learning and school effectiveness. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(6), 1653–1663

Gökyer, N. ve Türkoğlu, İ. (2018). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28(2), 125-136.

Güleç, İ., Çelik, S., & Demirhan, B. (2012). Yaşam boyu öğrenme nedir? Kavram ve kapsamı üzerine bir değerlendirme. Sakarya University Journal of Education, 2(3), 34-48.

Günüç, S., Odabaşı, H. F. & Kuzu, A. (2012).Yaşam boyu öğrenmeyi etkileyen faktörler. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 309 -325.

Hursen, C. (2014). Are the teachers lifelong learners? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 5036-5040.

Ilgaz, G., & Eskici, M. (2019). Examination of teacher candidates’ lifelong learning competence and basic motivation resources as parts of sustainability. Sustainability, 11(1),23

İzci, E., & Koç, S. (2012). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 101-114.

Jovanova-Mitkovska, S., & Hristovska, D. (2011). Contemporary teacher and core competences for lifelong learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 28, 573-578.

Jurgelane, I., Grizane, T., & Jankova, L. (2016). Role of university lifelong learning process implementation. Research for Rural Development. International Scientific Conference Proceedings. 2, 246-253.

Kahraman, S. (2019). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile ingilizce dersine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Kaplan, A. (2017). Lifelong learning: conclusions from a literature review. International Online Journal of Primary Education (IOJPE), 5(2), 43-50.

Karakuş, C. (2013). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 26-35.

Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi (26). Ankara: Nobel Yayınları

Kazu, İ. Y. ve Erten, P. (2016). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri. İlköğretim Online, 15(3).

Kılıç, H. (2015). İlköğretim branş öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve hayat boyu öğrenme eğilimleri (Denizli ili örneği). Yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kirby, J. R., Knapper, C., Lamon, P., & Egnatoff, W. J. (2010). Development of a scale to measure lifelong learning. International Journal of Lifelong Education, 29(3), 291-302.

Klug, J., Krause, N., Schober, B., Finsterwald, M., & Spiel, C. (2014). How do teachers promote their students' lifelong learning in class? Development and first application of the LLL Interview. Teaching and Teacher Education, 37, 119-129.

Kozikoğlu İ., & Altunova N., (2018). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine ilişkin öz-yeterlik algılarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerini yordama gücü. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 8(3), 522-531.

Kurt, E., Cevher, T. Y., & Arslan, N. (2019). Türkçe öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Trakya Eğitim Dergisi, 9(1), 152-160.

Meerah, T. S. M., Lian, D. K. C., Osman, K., Zakaria, E., Iksan, Z. H., & Soh, T. M. T. (2011). Measuring life-long learning in the Malaysian Institute of Higher Learning context. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 18, 560-564.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2014). Hayat boyu öğrenme strateji belgesi (2014-2018). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Murray, H. (2015). Lifelong learning in the twenty-first century: an investigation of the ınterrelationships between self-directed learning and lifelong learning. ProQuest Dissertations & Theses Global. Retrieved from http://search.proquest.com/ docview/1710060769?accountid=13654

Nordvall, R. C., & Braxton, J. M. (1996). An alternative definition of quality of undergraduate college education: Toward usable knowledge for improvement. The Journal of Higher Education, 67(5), 483-497.

Oral, B. ve Yazar, T. (2015). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Electronic Journal of Social Sciences, 14(52), 1-11.

Özçiftçi, M. ve Çakır, R. (2015). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve eğitim teknolojisi standartları özyeterliklerinin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 1-19.

Partnership for 21st Century Skills. (2015). P21 framework definitions. Retrieved from http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_

Pilli, O., Sönmezler, A., & Göktan, N. (2017). Pre-service teachers’ tendencies and perceptions towards lifelong learning. European Journal of Social Science Education and Research, 4(4), 326-333.

Quendler, E., & Lamb, M. (2016). Learning as a lifelong process-meeting the challenges of the changing employability landscape: competences, skills and knowledge for sustainable development. International Journal of Continuing Engineering Education and Life Long Learning, 26(3), 273-293.

Selvi, K. (2011). Teachers’ lifelong learning competencies. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 1(1), 61-69.

Şahin, Ç., & Arcagök, S. (2014). Öğretmenlerin hayat boyu öğrenme yeterlikleri düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Journal of Social Sciences/Sosyal Bilimler Dergisi, 7(16).

Şahin, M., Akbaşlı, S. & Yanpar Yelken, T. (2010). Key competences for lifelong learning: The case of prospective teachers. Educational Research and Review, 5(10), 545-556.

Tamer, M. G. (2014). Yaşam boyu öğrenme için ulusal yeterlilikler çerçevesi: Avrupa ve Türkiye örneği. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 3(5).

Tunca, N., Şahin, S. A., & Aydın, Ö. (2015). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 432-446.

Uzunboylu, H. ve Hürsen, Ç. (2011). Hayat boyu öğrenme yeterlik ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 449-460.

Ünal, K., & Akay, C. (2017). Öğretmenlik Mesleği ve Yaşam Boyu Öğrenme: Öğretmen Adayları Penceresinden. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 821-838.

Ünal, K., & Akay, C. (2017). Öğretmenlik mesleği ve yaşam boyu öğrenme: öğretmen adayları penceresinden. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3),821- 838.

Vo, L., & Nguyen, H. (2010). Critical friends group for EFL teacher professional development. ELT Journal, 64(2), 205-213.

Voogt, J., & Roblin, N. P. (2012). A comparative analysis of international frameworks for 21st century competences: Implications for national curriculum policies. Journal of curriculum studies, 44(3), 299-321.

Winner, D. G. (2012). The self-efficacy of the elementary teacher toward technology use. Doctorate Dissertation, Drexel University, Philadelphia.

Woonsun, K. (2014). Korean pre-service teachers’ service learning and lifelong learning competency. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 3502-3505.

Yaman, F., & Yazar, T. (2015). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi (Diyarbakır ili örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1553-1566.

Yenice, N., & Tunç, G. A. (2019). An analysis of pre-service teachers’ lifelong learning tendencies and their individual ınnovativeness levels. Kastamonu Education Journal, 27(2), 753-765.

Yıldız, H., Sarıtepeci, M., & Seferoğlu, S. S. (2013). FATİH projesi kapsamında düzenlenen hizmet-içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkılarının ISTE öğretmen standartları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], Özel sayı, 1, 375-392.

Yildiz-Durak, H. Y., & Seferoğlu, S. S. (2017). Öğretmenlerde tükenmişlik duygusunun çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2), 759-788.

Yilmaz, M. (2018). Lifelong Learning Tendencies of Prospective Teachers Receiving Pedagogical Formation Education. Universal Journal of Educational Research, 6(8), 1684-1691.

___

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd547041, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {221 - 235}, doi = {10.17240/aibuefd.2020.20.52925-547041}, title = {ÖĞRETMENLERİN HAYAT BOYU ÖĞRENME YETERLİLİKLERİNİN KİŞİSEL VE MESLEKİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {YILDIZ DURAK, Hatice and TEKİN, Serkan} }
APA YILDIZ DURAK, H , TEKİN, S . (2020). ÖĞRETMENLERİN HAYAT BOYU ÖĞRENME YETERLİLİKLERİNİN KİŞİSEL VE MESLEKİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 221-235 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-547041
MLA YILDIZ DURAK, H , TEKİN, S . "ÖĞRETMENLERİN HAYAT BOYU ÖĞRENME YETERLİLİKLERİNİN KİŞİSEL VE MESLEKİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 221-235 <
Chicago YILDIZ DURAK, H , TEKİN, S . "ÖĞRETMENLERİN HAYAT BOYU ÖĞRENME YETERLİLİKLERİNİN KİŞİSEL VE MESLEKİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 221-235
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMENLERİN HAYAT BOYU ÖĞRENME YETERLİLİKLERİNİN KİŞİSEL VE MESLEKİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ AU - Hatice YILDIZ DURAK , Serkan TEKİN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-547041 DO - 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-547041 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 221 EP - 235 VL - 20 IS - 1 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-547041 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ÖĞRETMENLERİN HAYAT BOYU ÖĞRENME YETERLİLİKLERİNİN KİŞİSEL VE MESLEKİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ %A Hatice YILDIZ DURAK , Serkan TEKİN %T ÖĞRETMENLERİN HAYAT BOYU ÖĞRENME YETERLİLİKLERİNİN KİŞİSEL VE MESLEKİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ %D 2020 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 20 %N 1 %R doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-547041 %U 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-547041
ISNAD YILDIZ DURAK, Hatice , TEKİN, Serkan . "ÖĞRETMENLERİN HAYAT BOYU ÖĞRENME YETERLİLİKLERİNİN KİŞİSEL VE MESLEKİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 1 (Mart 2020): 221-235 .
AMA YILDIZ DURAK H , TEKİN S . ÖĞRETMENLERİN HAYAT BOYU ÖĞRENME YETERLİLİKLERİNİN KİŞİSEL VE MESLEKİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(1): 221-235.
Vancouver YILDIZ DURAK H , TEKİN S . ÖĞRETMENLERİN HAYAT BOYU ÖĞRENME YETERLİLİKLERİNİN KİŞİSEL VE MESLEKİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(1): 235-221.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

359.3b124.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖĞRETMENLERİN HAYAT BOYU ÖĞRENME YETERLİLİKLERİNİN KİŞİSEL VE MESLEKİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Hatice YILDIZ DURAK, Serkan TEKİN

ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ (YEM) YAKLAŞIMI

Deniz KAYA

OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖZÜNDEN “OKUL 2023” PROJESİNİN İNCELENMESİ

Mehmet CANBULAT, Bekir DİREKÇİ, Serdar AKBULUT, Alper ÇORAPÇIGİL, İbrahim Hakkı TEZCİ, Emine Ela ŞİMŞEK, Bilal ŞİMŞEK, Burak ASMA

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EV ÖDEVLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE EV ÖDEVLERİNİN İNGİLİZCE DERSİ BAŞARISINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

Duygu KOÇAK, Özlem GÖÇER

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BELLİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BİLEŞENLERİ ÇERÇEVESİNDEKİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ VE ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

İşık Saliha KARAL EYÜBOĞLU, Fatma OCAK

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖZÜNDEN BİR EV ÖDEVİ PORTRESİ

Cagla ALPAYAR

OKUL MÜDÜRLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Tansel YAZICIOĞLU

İŞİTME ENGELLİ KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNIN OKUMA BECERİLERİNİN FORMEL OLMAYAN OKUMA ENVANTERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Tamer GENÇ, Ümit GİRGİN, H. Pelin KARASU

SIRALI LOJİSTİK REGRESYON VE POLY-SIBTEST YÖNTEMLERİ İLE DEĞİŞEN MADDE FONKSİYONUNUN BELİRLENMESİ

Gözde SIRGANCI, Mehtap ÇAKAN

ÖĞRETMENLERİN KİŞİLİK TİPLERİ İLE MESLEĞE YABANCILAŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİ

Taner ATMACA