ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ETKİLEŞİM KURMA VE KURMAMA NEDENLERİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ

Öz Bu araştırmanın amacı öğretmen ve öğrencilerin sosyal medya üzerinden etkileşim kurma nedenlerinin ve öğrencisi ile sosyal medyada etkileşim kurmayan öğretmenlerin etkileşim kurmama gerekçelerinin örtük program açısından incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışma, nitel araştırma desenlerinden bütüncül çoklu durum desenine uygun olarak yapılandırılmıştır. Araştırma kapsamında 2016–2017 eğitim öğretim yılında, Kahramanmaraş’ta yer alan 6 farklı ortaokuldan 32 öğretmen ve 29 öğrenci araştırmanın katılımcıları olarak belirlenmiştir. Elde edilen verilerin analizleri sonucunda örtük program kapsamında öğretmenlerin, öğrenciye tutum ve değer kazandırma ve rapport kurma gerekçeleri ile öğrencilerin ise öğretmenle yakınlık kurma, öğretmenin gözüne girme ve öğretmeni daha iyi tanıma gerekçeleri ile etkileşim kurdukları ortaya çıkmıştır. Öğrencileriyle sosyal medyada etkileşim kurmayan öğretmenlerin ise örtük program kapsamında otoritelerinin zarar görmesini engellemek ve öğrenciye olumsuz örnek olmaktan kaçınmak gerekçeleri ile etkileşim kurmadıkları anlaşılmıştır.

Kaynakça

Akbulut, E. (2011). İlköğretim okullarında örtük program faaliyetlerinin saptanması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Akiti, L. (2012). Facebook off limits: Protecting teachers' private speech on social networking sites. Val. UL Rev. 47(1). 119–167.

Akkoyunlu, B., Dağhan, G., ve Erdem, M. (2015). Teacher's professional perception as a predictor of teacher-student friendship in Facebook: A scale development study. International Online Journal of Educational Sciences. 7(1). 242–259.

Akpınar, B. (2014). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Data Yayınları.

Alarcia, O. and Bravo, I. (2012). The impact of ICTs on lecturer and students interaction in university education processes. Universities and Knowledge Society Journal (RUSC). 9(2), 213–228.

Atkins, A. (2010). It’s complicated: Using Facebook to create emotional connections in student-professor relationships. The Journal of the Assembly for Expanded Perspectives on Learning. 16(1). 79–89.

Azimpour, E. and Khalilzade, A. (2015). Hidden curriculum. World Essays Journal, 3(1), 18–21.

Başar, M. ve Çetin, Ö. (2013). İlk ve orta öğretim öğrencilerinin zorba davranışlara başvurma düzeyleri ve bu davranışları öğrenme ortamları üzerine bir araştırma. E-Journal of New World Sciences Academy- Education Sciences. 8(4). 471- 488.

Bayanfar, F. (2013). The effect of hidden curriculum on academic achievement of high school students. International Research Journal of Aplied and Basic Sciences. 5(6). 671–681.

Beydoğan, H. Ö. (2012). Okullarda uygulanan sosyal ve kültürel etkinliklerin öğrencilerin değer edinimine etkisi. Gaziantep University Journal of Social Sciences. 11(4). 1172–1204.

Bridges, L. M. (2009). Face-to-face on Facebook: students are there... should we be? In R. J. LAckie& V. B. Cvetkovic (Eds.), Teaching generation M: A handbook for librarians and educators (pp. 125–136). New York: Neal-Schuman Publishers.

Cemiloğlu, M. (2006). Eğitim bilimi açısından örtük program ve halk anlatılarının örtük program bağlamında değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 257–269.

Couillard, C. (2009). Facebook: The pros and cons of use in education. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Wisconsin-Stout, US.

Creswell, J. W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir, Çev. Ed.). Ankara: Siyasal Yayınevi.

Çobanoğlu, R. ve Engin Demir, C. (2014). Okullarda örtük programın görünen kısmı. İlköğretim Online. 13(3). 776–786.

Çubukçu, Z. (2012). İlköğretim öğrencilerinin karakter eğitiminde örtük programın etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 12(2). 1513–1534.

Demirel, Ö.(2010). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Duek, C. and Tourn, G. (2016). Social media: Transformation of education, B. Çoban (Ed.). Social media and social movements: The transformation of communication patterns (pp. 229–246). Lanham, Maryland: Lexington Books

Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Ercan, İ., Yüksel, S., Özkaya, G., Ocakoğlu, G., Yüksel, A. ve Uncu, Y. (2009). Tıp fakültesi örtük programı ölçeğinin geliştirilmesi. Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 40(3), 81–87.

Ertürk, S. (1994). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan Matbaacılık.

Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. ve Madran, O. (2010). Sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımı. inet-tr 2010 Türkiye’de İnternet Konferansı’nda bildiri olarak sunulmuştur. İstanbul, Türkiye.

Helou, A. M., Rahim, Z. Z. A. and Oye, N. (2012). Students’ perceptions on social networking sites ınfluence on academic performance. International Journal of Social Networking and Virtual Communities. 1(1). 7–15.

Kamnoetsin, T. (2014). Social media use: A critical analysis of Facebook's impact on collegiate EFL students' english writing in Thailand, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Seton Hall Üniversitesi, South Orange, New Jersey.

Kırksekiz, A. (2013). Sosyal ağlardan Facebook’un kullanımına ilişkin öğretim elemanlarının görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Kuş, D. (2009). İlköğretim programlarının, örtük programın ve okul dışı etmenlerin değerleri kazandırma etkililiğinin 8. sınıf ilköğretim öğrencilerinin ve öğretmenlerinin görüşlerine göre incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Küçükali, M. (2016). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımı: Atatürk Üniversitesi örneği. Bartın Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 7(13). 531–546.

Leafman, J. S., Mathieson, K. M., & Ewing, H. (2013). Student perceptions of social presence and attitudes toward social media: Results of a cross-sectional study. International Journal of Higher Education, 2(1), 67.

Liccardi, I., Ounnas, A., Pau, R., Massey, E., Kinnunen, P., Lewthwaite, S., Midy, M. and Sarkar, C. (2007). The role of social networks in students' learning experiences. ACM Sigcse Bulletin. 39(4). 224–237.

Massialas, B. G. (1996). The hidden curriculum and social studies. Crucial issues in teaching social studies K–12. 61–79.

Montoneri, B. (2015). Impact of students' participation to a facebook group on their motivation and scores and on teacher's evaluation. The Iafor Journal of Education. 3(1). 61–74.

Nadler, M. K. and Nadler, L. B. (2001). The roles of sex, empathy, and credibility in out-ofclass communication between faculty and students. Women’s Studies in Communication. 24. 241–261.

Nkhoma, M., Cong, H. P., Au, B., Lam, T., Richardson, J., Smith, R. and El-Den, J. (2015). Facebook as a tool for learning purposes: Analysis of the determinants leading to improved students’ learning. Active Learning in Higher Education. 16(2). 87–101.

Ornstein, A. C. and Hunkins, F. P. (2014). Eğitim programı temeller, ilkeler ve sorunlar (A. Arı, Çev. Editörü). Konya: Eğitim Yayınevi.

Roy, D. R. and Chakraborty, S. K. (2015). Impact of social media / social networks on education and life of undergraduate level students of Karimganj town-A survey. International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies. 1(1). 141- 147.

Smith, B. E. (2015). Enhancing motivation through student-teacher Facebook relationships. People: International Journal of Social Sciences. 1(1). 34–41.

Tezcan, M. (2003). Gizli müfredat eğitim sosyolojisi açısından bir kavram çözümlemesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 1(1). 53–59.

Tsai, C. W., Shen, P. D., Chiang, Y. C. and Tang, H. W. (2015). Book review social media and the new academic environment: Pedagogical challenges. Journal of Cases on Information Technology. 17(2). 53–56.

Varış, F. (1996). Eğitimde program geliştirme. Teori ve teknikler. Ankara: Alkım Kitapçılık-Yayıncılık.

Wren, D. (1999). School culture: Exploring the hidden curriculum. Adolescence. 34(135). 593–596.

Yıldırım A. ve Şimşek H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yüksel, S. (2004a). Örtük program eğitimde saklı uygulamalar. Ankara: Nobel Yayıncılık

Yüksel, S. (2005). Kohlberg and hidden curriculum in moral education: An opportunity for students’ acquisition of moral values in the new Turkish primary education curriculum. Educational Sciences: Theory and Practice. 5(2). 329–338.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd456001, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {346 - 360}, doi = {10.17240/aibuefd.2019.19.43815-456001}, title = {ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ETKİLEŞİM KURMA VE KURMAMA NEDENLERİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {DEMİR, Mustafa and ŞAD, Süleyman Nihat} }
APA DEMİR, M , ŞAD, S . (2019). ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ETKİLEŞİM KURMA VE KURMAMA NEDENLERİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 346-360 . DOI: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-456001
MLA DEMİR, M , ŞAD, S . "ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ETKİLEŞİM KURMA VE KURMAMA NEDENLERİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2019 ): 346-360 <
Chicago DEMİR, M , ŞAD, S . "ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ETKİLEŞİM KURMA VE KURMAMA NEDENLERİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2019 ): 346-360
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ETKİLEŞİM KURMA VE KURMAMA NEDENLERİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Mustafa DEMİR , Süleyman Nihat ŞAD Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-456001 DO - 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-456001 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 346 EP - 360 VL - 19 IS - 1 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-456001 UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ETKİLEŞİM KURMA VE KURMAMA NEDENLERİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Mustafa DEMİR , Süleyman Nihat ŞAD %T ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ETKİLEŞİM KURMA VE KURMAMA NEDENLERİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2019 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 19 %N 1 %R doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-456001 %U 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-456001
ISNAD DEMİR, Mustafa , ŞAD, Süleyman Nihat . "ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ETKİLEŞİM KURMA VE KURMAMA NEDENLERİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 1 (Mart 2019): 346-360 .
AMA DEMİR M , ŞAD S . ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ETKİLEŞİM KURMA VE KURMAMA NEDENLERİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(1): 346-360.
Vancouver DEMİR M , ŞAD S . ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ETKİLEŞİM KURMA VE KURMAMA NEDENLERİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(1): 360-346.
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

313.3b 98.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “TOPRAK VE TOPRAK KİRLİLİĞİ” KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR İLE ANALİZİ

Eda GÜRLEN, Pınar KÖSEOĞLU

ZİHİN ENGELLİLER BEDEN EĞİTİMİ DERSİ İÇERİK VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bahar GÜNAYDIN, Nevzat MİRZEOĞLU, Hakan ACAR

YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Zeynep EREN

İSTENMEYEN ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

Seyit ATEŞ, Ezgi ÇETİNKAYA ÖZDEMİR, Ahu TANERİ

TÜRKİYE’DE MESLEKİ REHABİLİTASYON HİZMETLERİ VE İHMAL EDİLMİŞ BİR ALAN OLARAK REHABİLİTASYON DANIŞMANLIĞI

Elif ÇİMŞİR

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZELİNDE MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK ALGILARIN İNCELENMESİ

Ümit DEMİR

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINDA ÖĞRENME SÜREÇLERİ: BİRLİKTE GELİŞTİRİLEN YAKLAŞIMLAR

A. Cendel KARAMAN, Alev ÖZBİLGİN GEZGİN, Anıl RAKICIOĞLU SÖYLEMEZ, Betil ERÖZ, Sumru AKCAN

BEYİN TEMELLİ ÖĞRETİMİNİN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YARATICILIKLARINA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNMELERİNE ETKİSİ

Yavuz YAMAN, Serap EMİR

AKILCI DUYGUSAL DAVRANIŞÇI TERAPİYE DAYALI PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Ali ÇEKİÇ, Ahmet BUĞA, Aykut KUL, Gülsüm ŞAP

FİNLANDİYA ve TÜRKİYE’DE YABANCI DİL ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME: ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ

Ali ORHAN, Aslıhan KUYUMCU VARDAR