ÖĞRENCİLERİN RESİM YAPMA BECERİLERİNDE GÖZLEMLENEN YARATICILIK İLE YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yaratıcılık bireyin resim yapma etkinliklerinde gözlemlenebilirken, yaratıcı düşünme becerilerinin gözlemlenmesi daha zordur. Buna neden olarak, yaratıcılık daha çok uygulamada karşımıza çıkarken, yaratıcı düşünmenin başlangıç olarak zihinde ortaya çıkması gösterilebilir. Bundan dolayı, yaratıcı düşünme sanattan başka bilim alanında da görülebilmektedir. Bu durum, yaratıcılık ile yaratıcı düşünme arasında uygulama ve teori yönünden hem benzerlikler hem de farklılıklar olabileceğini göstermesi bakımından önemlidir. Bu çalışma kapsamında, bireyin resim yapma becerisinde kendiliğinden sergilenen yaratıcılık becerileri ile yaratıcı düşünme becerileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu çalışma, toplam 135 üniversite öğrencisinin katıldığı tarama modelinde nicel bir araştırmadır. Araştırma grubu önce konulu resim yapmış daha sonra Torrance Yaratıcı Düşünme Testi (TYDT) Şekilsel-B formu, “Resim Tamamlama” ölçeğini tamamlamıştır. Sonuç olarak, katılımcıların resim yapma becerileri ile yaratıcı düşünme becerileri arasında anlamlı olmayan düşük bir ilişki bulunmuştur. Buna karşın, yaratıcı düşünme zenginleştirme alt boyutu ile resim yapma becerisi alt boyutlarından teknik beceri ve üründe yaratıcı öğeler arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuç, başlangıç olarak zihin temelli bir süreç olan yaratıcı düşünme ile uygulama ağırlıklı yaratıcılık becerisi arasındaki etkileşimi sağlayan faktör olarak Teknik Beceri’nin önemini ortaya koyması bakımından kayda değerdir. Böylelikle, ‘teknik beceri’nin yaratıcı düşünmeyi yansıtmada önemli bir işlevi olduğu yargısına varılmıştır. Bu sonuca göre, Görsel Sanatlar öğrenimi gören öğrencilerin teknik becerilerinin yaratıcı düşünmeye olumlu katkı yapması açısından geliştirilmesine önem ve öncelik verilmesi önerilir.

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CREATIVITY AND THE CREATIVE THINKING SKILLS OBSERVED IN STUDENTS’ PAINTING SKILLS

Creativity can be observed in the drawing or painting since the early childhood of the individual, but creative thinking skills cannot be observed easily. Therefore, the creativity shows itself more in the applications, whereas creative thinking includes more theoretical-based structure through discovery of the images in the mind at the beginning stage. Hence, the creative thinking can be observed in otherscientific fields as well as the art. This situation is important in terms of showing some similarities anddifferences in direction of the application and theory between the creativity and creative thinking. The painting skills exhibit itself as spontaneous creative potential of the individuals. The aim of this study is to investigate the relationship between creativity in observed painting skill and creative thinking skills of the individuals. 135 university students participated in this study. The participants did their paintings with a theme, and then, Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT)-B Figural test of “incomplete figures” was applied to the participants to complete. According to the results, it was not found relationship between the creative skills observed in paintings and creative thinking skills of the participants. However, it was found significant relationship between creative skills and the elaboration which is one of the creative thinking subscales. It was concluded that this result is meaningful in terms of showing the importance of the technical ability as an interaction factor in the relationship between creativity skills and creative thinking skills of the students.

___

APA Ülger, K. (2016). ÖĞRENCİLERİN RESİM YAPMA BECERİLERİNDE GÖZLEMLENEN YARATICILIK İLE YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 16 (4) , 2023-2039 .