MESLEK LİSELERİNDE DİSİPLİN SORUNLARI, NEDENLERİ VE ÇÖZÜMÜ: BİR DURUM ANALİZİ

Bu araştırma meslek liselerinde yaşanan öğrenci kaynaklı disiplin sorunlarının neler olduğunu, bunların nedenlerini ve çözümü konusunda nelerin yapılabileceğini, öğretmen görüşlerine dayalı olarak belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma grubu, Mersin ili merkez ilçelerindeki meslek liselerinde görev yapan 269 öğretmenden oluşmaktadır. Veriler Güner’in (2009) geliştirdiği "Öğretmenlerin Disiplin Anlayışları ve Disiplin Uygulamaları" veri toplama aracıyla elde edilmiş, betimsel istatistikler, t-testi ve ANOVA test teknikleri ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, meslek lisesi öğretmenleri, dersi dinlememe, derste izinsiz konuşma ve derslere ilgisizliği öncelikli disiplin sorunları olarak görmektedirler. Disiplini bozan davranışların nedenleri olarak, TV ve internetteki olumsuz örnekler, öğrencilerin gelişim özellikleri ve aile içi problemler gösterilmiştir. Öğretmenler disiplin problemlerini çözmek amacıyla genellikle, öğrenci aileleriyle iletişim kurmakta, öğrencilerin olumlu davranışlarını çoğaltıcı olumlu geribildirimler vermekte ve öğrencilerin sosyal faaliyetlere katılımını desteklemektedir. Cinsiyet, öğretmenlik alanı, kıdem değişkenleri görüşler üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmazken, okuldaki görev süresi ve disiplin kurulunda görev alma değişkenlerine göre görüşler anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır

Discipline Problems in Vocational High School, Causes and Solutions A Case Study

...

Kaynakça

Althusser, L. (1991). İdeoloji ve devletin ideolojik aygıtları. Çev: Y. Alp, M. Özışık, İstanbul: İletişim Yayınları.

Apple, M. W. (2006). Eğitim ve iktidar. Çev: E. Bulut, İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Atcı, A. (2004). İlköğretim 1. kademe öğretmenlerinin sınıf içi problem davranışlara yönelik müdahalelerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Atıcı, M. (2006). İlköğretim öğrencilerinin davranış problemleriyle baş etme konusunda öğretmen-psikolojik danışman işbirliğine ilişkin görüşlerin karşılaştırılması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 25, 55- 65.

Ball, S. J. (1993). Education policy, power relations and teachers' work. British Journal of Educational Studies, 41 (2), 106-121.

Ball, S. J. 1997. Good school/bad school: paradox and fabrication. British Journal of Sociology of Education, 18 (3) 317-336.

Bernstein, B. (1990). The Sutructuring of pedagogic discourse. Class, codes and control. Routlege. London and Newyork.

Bilir, A., Kuru, S., ve Tezcan, F. (2007). Muğla ili ortaöğretim okullarında disiplin uygulamalarına ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 21-35.

Bourdieu, P. (1984). Classes and classifications. In Distinctions:A Social Critique of the Judgment of Taste. Conclusion. Harvard University Press.

Bourdieu, P. (1986). The Forms of capital. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. In Richardson (Ed.), New York: Greenwood.

Burden, P. E. (1995). Classroom management and discipline. Methods to facilitate Cooperation and Instraction. USA: Longman Publishers.

Eren, E. (2006). Yönetim ve organizasyon (çağdaş ve küresel yaklaşımlar). İstanbul: Beta Yayınevi.

Freire, P. (2008). Ezilenlerin pedagojisi. Çev: D. Hattatoğlu ve E. Özbek, Ankara: Ayrıntı Yayınları.

Goodman, J. F. (2007). School discipline, buy-in and belief. Ethics and Education,2 (1), 3- 23.

Güner, Ü. (2009). Meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin disiplin anlayışları ve disiplin uygulamaları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Ilgar, L. (2005). Eğitim yönetimi, okul yönetimi, sınıf yönetimi (3. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları

Johnson, J. (2002). Do communities want smaller schools? Educational Leadership, 59 (5), 42-48.

Karakütük, K., Tunç, B., Bülbül, T., Özdem, G., Taşdan, M., Çelikkaleli, Ö., ve Bayram, A. (2012). Türkiye'de genel ortaöğretim okullarının büyüklüğüne göre fiziksel koşulların yeterliği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45 (2), 183-204.

Karakütük, K., Tunç, B., Bülbül, T., Özdem, G., Taşdan, M., Çelikkaleli, Ö., ve Bayram, A. (2014). Examining the relationship between school size and school climate in public high schools, (Genel ortaöğretim okullarının büyüklüğü ile okul iklimi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39 (171), 304-316.

Kilimci, S. (2009). Teachers’ perceptions on corporal punishment as a method of discipline in elementary schools. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (8), 242- 251.

Klonsky, M. (2002). How smaller schools prevent school violence. Educational Leadership,59 (5), 65-72.

Kök, M. (2007).Ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen, rehber öğretmen ve yöneticilerinin ortaöğretim kurumları ödül ve disiplin yönetmeliğindeki ceza gerektiren davranışlar ile cezalara ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Lee, V. E., & Burkam, D. T. (2003). Dropping out of high school: the role of school organization and structure. American Educational Research Journal,40 (2), 353- 393.

Maya, İ. (2004). Mesleki-teknik liselerde istenmeyen öğrenci davranışlarına gösterilen öğretmen tepkileri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.

Pittman, R. B.,& Haughwout, P. (1987). Influence of high school size on dropout rate. Educational Evaluation and Policy Analysis, 9 (4), 337-343.

Raby, R. (2012). School Rules. Obedience, discipline and elusive democracy. University of Toronto Pres. Canada.

Sarıtaş M. (2003). Sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme. Sınıf yönetiminde yeni yaklaşımlar (Edt. Küçükahmet, L.). 3. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Sarpkaya, P. (2007). Yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere göre resmi liselerdeki öğrenci disiplin sorunlarının nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (22), 110-121.

Siyez, D. M. (2009). Liselerde görev yapan öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik algıları ve tepkileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (1), 67-80.

Tauber, R. T. (2007). Clasroom Management: Sound theory and effective pratice. Greenwood Publishing Group, Westport.

Thrupp, M. (1998). Exploring the politics of blame: School inspection and its contestation in New Zelland and England. Comparative Education, 34 (2), 195-209.

Van Houtte, M.,& Stevens, P. A. J. (2008). Sense of futility the missing link between track position and self-reported school misconduct. Youth and Society, 2, 245-264.

Ward, C. M. (1998). Student discipline and alleviating criminal behavior in the inner City. The Urban Review, 30 (1), 29-48.

Kaynak Göster

Bibtex @ { aibuefd18649, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {15}, pages = {384 - 403}, doi = {10.17240/aibuefd.2015.15.2-5000161330}, title = {Discipline Problems in Vocational High School, Causes and Solutions A Case Study}, key = {cite}, author = {TUNÇ, Binali and YILDIZ, Sevgi and DOĞAN, Abdullah} }
APA TUNÇ, B , YILDIZ, S , DOĞAN, A . (2015). Discipline Problems in Vocational High School, Causes and Solutions A Case Study. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (2) , 384-403 .
MLA TUNÇ, B , YILDIZ, S , DOĞAN, A . "Discipline Problems in Vocational High School, Causes and Solutions A Case Study". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2015 ): 384-403 <
Chicago TUNÇ, B , YILDIZ, S , DOĞAN, A . "Discipline Problems in Vocational High School, Causes and Solutions A Case Study". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2015 ): 384-403
RIS TY - JOUR T1 - Discipline Problems in Vocational High School, Causes and Solutions A Case Study AU - Binali TUNÇ , Sevgi YILDIZ , Abdullah DOĞAN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 384 EP - 403 VL - 15 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Discipline Problems in Vocational High School, Causes and Solutions A Case Study %A Binali TUNÇ , Sevgi YILDIZ , Abdullah DOĞAN %T Discipline Problems in Vocational High School, Causes and Solutions A Case Study %D 2015 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 15 %N 2 %R %U
ISNAD TUNÇ, Binali , YILDIZ, Sevgi , DOĞAN, Abdullah . "Discipline Problems in Vocational High School, Causes and Solutions A Case Study". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 2 (Aralık 2015): 384-403 .
AMA TUNÇ B , YILDIZ S , DOĞAN A . Discipline Problems in Vocational High School, Causes and Solutions A Case Study. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 15(2): 384-403.
Vancouver TUNÇ B , YILDIZ S , DOĞAN A . Discipline Problems in Vocational High School, Causes and Solutions A Case Study. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 15(2): 403-384.
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

307.8b 103.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ÖZERKLİK VE SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Serhat Armağan KÖSEOĞLU, Ayşegül ERÇEVİK

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYÖNETİMLİ ÖĞRENMEYE HAZIRBULUNUŞLUKLARI, BİLİŞ ÖTESİ FARKINDALIKLARI VE DENETİM ODAKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Ersin ŞAHİN, Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU

TABLET BİLGİSAYARLARIN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DESTEK MATERYALİ OLARAK KULLANILMASININ İNCELENMESİ

Mehmet Can ŞAHİN, İşıl TAŞ, İrem GÜRGAH OĞUL, Emel ÇİLİNGİR, Oğuz KELEŞ

MESLEK LİSELERİNDE DİSİPLİN SORUNLARI, NEDENLERİ VE ÇÖZÜMÜ: BİR DURUM ANALİZİ

Binali TUNÇ, Sevgi YILDIZ, Abdullah DOĞAN

ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Oğuz CETİN, Nezih ÖNAL, Abdullah Yasin GÜNDÜZ

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARINDA İŞ DOYUMUNUN YORDAYICISI OLARAK PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖZYETERLİĞİ VE DİNLEME BECERİLERİ

Halil EKŞİ, Esra ISMUK, Simel PARLAK

Okul Örgütlerinde Mobinge Maruz Kalan Öğretmenlerin Başa Çıkma Davranışına İlişkin Görüşleri (Eskişehir İli Örneği)

Esra TURHAN, Sally NEUMANN, Engin DİLBAZ

SÖZCÜK ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLDUKLARI SÖZCÜK SAYI DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Mert TOPKARAOĞLU, Hakan DİLMAN

AŞAMALI TEPKİ MODELİ VE KLASİK TEST KURAMI ALTINDA ELDE EDİLEN TEST VE MADDE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İbrahim Alper KÖSE

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI BOYUTLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ: BOYLAMSAL BİR ÇALIŞMA

Eda ERDAŞ, Pelin AKSÜT, Fatih AYDIN