İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL ÖĞRENME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI İLETİŞİM ENGELLERİ

İletişim, diğer insanlarla etkili bir şekilde iletişim kurmak için çok önemli bir unsurdur ve insanlar için anlama, görüş ve mesajlar verme açısından da önemli ve vazgeçilmez bir araçtır. Etkili iletişim, özellikle yabancı dil öğretim ve öğrenmede eğitim için vazgeçilmez bir unsurdur. Öğrenciler anadillerinde diğer insanlarla kolayca etkileşim kurarlar ancak yabancı dilde konuşurken zorluklarla karşılaşırlar. Bu çalışma, orta ve üst düzey ELT öğrencilerinin yabancı dil öğrenme sürecinde yaşadığı iletişim engelleri üzerine odaklanmaktadır. Bu amaçla, 36 öğrenciden yarı yapılandırılmış görüşme, odak grup görüşmesi ve açık uçlu "yabancı dil öğrenme sürecinde karşılaştığınız iletişim engellerini yazın" sorusu ile elde edilen bulgular ve kategorik içerik analizi yoluyla, temalar ve alt kategoriler şeklinde analiz edildi. Buna ek olarak, veriler daha önceki çalışmaların sonuçları ile desteklenmiştir. Bulgular, öğrencilerin yabancı bir dil öğrenme sürecinde duygusal, dil, algı ve kültürel engeller yaşadıklarını ortaya koydu. Bu engeller arasında en çok hissedilen duygusal engeller anksiyete% 36 (n = 13) ve motivasyon% 22 (n = 8), en fazla hissedilendil engelleri anadil% 22 (n = 8) ve kelime bilgisi% 22'dir N = 8) ve en kuvvetli hissedilen algılama engelleri ders materyali olarak% 17 (n = 6) ve öğretmen% 33 (n = 12). Kültürel engellere gelince, önemli bir sonuç elde edilemedi. Diğer önemli bulgular, İngilizce Öğretmenliği öğrencilerinin zayıf motivasyon, dünya bilgisi eksikliği ve anadilinin yabancı dil üzerindeki etkileri ile karşılaştığını göstermektedir. Kültürel engellere gelince, anlamlı bir sonuç elde edilememiştir.

COMMUNICATION BARRIERS THAT JUNIOR AND SENIOR ELT STUDENTS EXPERIENCE IN THE PROCESS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

Communication is a crucial aspect so as to communicate with other people in an effective way and it is also an important and indispensable tool for people to understand, convey opinions or messages. Effective communication is an essential component for education especially for teaching and learning a foreign language. Learners easily interact with other people in their mother tongues but they meet challenges while speaking in a foreign language. Thus, the present study focuses on communication barriers that junior and senior ELT students experience in the process of learning a foreign language. With regard to this aim, the data were collected from 36 undergraduate students by meansof semi-structured interview, focus group interview and an open ended question “write the communication barriers that you experience in the process of learning a foreign language” and the findings were analysed through categorical content analysis, in the form of themes and subcategories. In addition, the data were supported with the results of the previous studies. The findings revealed that students experience emotional, language, perceptional and cultural barriers in the process of learning a foreign language. Among these barriers the most strongly felt emotional barriers are anxiety 36% (n=13) and motivation 22% (n=8), the most strongly felt language barriers are native language 22% (n=8) and vocabulary knowledge 22% (n=8), and the most strongly felt perceptional barriers are material 17% (n=6) and teacher 33% (n=12). As for cultural barriers, no significant results were obtained. Other major findings indicate that English as a Foreign Language (EFL) learners suffer from poor motivation, lack of world knowledge, and the effects of native language on foreign language. As for cultural barriers, no significant results were not obtained.

___

APA Kocaman, O. (2016). COMMUNICATION BARRIERS THAT JUNIOR AND SENIOR ELT STUDENTS EXPERIENCE IN THE PROCESS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 16 (4) , 1779-1794 .