İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Bu araştırma ile Türkçe dersinin önemli bir parçası olan öğrencilerin yazılı anlatım becerisinin geliştirilme sürecinde ortaya çıkan güçlükler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Samsun ili ilçelerinde görev yapmakta olan on sınıf öğretmeni ve on Türkçe öğretmeni ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırma verileri, 2012-2013 yılı bahar yarıyılında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Verileri çözümlemek için betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda öğrencilerin Türkçe dersindeki beceri alanları içinde en fazla güçlük çektikleri alan, yazma olarak belirlenmiştir. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde öğrencilerin yazma konusunda istekli olmadıkları ve yazılı anlatım ile ilgili etkinlikleri sevmedikleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin Türkçe çalışma kitaplarında var olan etkinliklere yönelik görüşleri incelendiğinde; öğretmenlerden birçoğunun etkinlikleri öğrenci seviyesine uygun bulmadığını, bu etkinliklerin uygulanması sürecinde öğrencilerin zorluk yaşadıklarını ve isteksiz davrandıklarını ifade ettikleri belirlenmiştir

Teachers Opinions about Primary and Secondary School Students Writing Skills

...

Kaynakça

Adalı, O. (2004). Anlamak ve anlatmak. İstanbul: Pan Yayıncılık.

Ağca, H. (1999). Sözlü anlatım. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Akbaba, S.(2006). Eğitimde motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 343-364.

Aktaş, Ş. & Gündüz, O. (2002). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları.

Akyol, H. (2006). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.

Algan, S. (2008). İlköğretim 6. ve 7. sınıflar sosyal bilgiler dersi öğretim programının ölçme ve değerlendirme öğesinin görüşleri açısından incelenmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Arıcı, A. F. (2005). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuma durumları: Beceri- ilgi-alışkanlık-eğitim. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Arıcı, A. F. (2008). Üniversite öğrencilerinin yazılı anlatım hataları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,11(2), 209-220.

Arıcı, A. F. & Ungan, S. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazılı anlatım çalışmalarının bazı yönlerden değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 317-328.

Bayat, Ö. (2010). İngilizce yazılı anlatım derslerinde uygulanan akran ve öz değerlendirme etkinliklerine yönelik öğrenci görüşleri. Dil Dergisi, 150, 70- 81.

Bölükbaş, F. (2006). Öğrencilerin okuma ve yazmaya yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Çağdaş Eğitim, 333, 32-39.

Cemiloğlu, M. (2001). Dil bilimi açısından Türkçe yazılı anlatım ve anlatım teknikleri öğretimi. İstanbul: Alfa Yayıncılık.

Çakır, Ö. (2003). Yazma öğretiminde süreç yaklaşımına dayalı programın yazılı anlatım becerisinin geliştirmedeki rolü: Mersin Üniversitesi eğitim fakültesi örneği. Tömer Dil Dergisi, 122, 31-51.

Çamurcu, D. (2011). Yüksek öğrenime yeni başlayan Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin yazma becerilerinin incelenmesi. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 7(29), 503-518.

Çelik, M. E. (2012). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish, 7(1), 727- 743.

Demir, N. & Yılmaz, E. (2003). Türk dili el kitabı. Ankara: Grafiker Yayıncılık.

Demirel, Ö. (1993). Yabancı dil öğretimi: İlkeler, yöntemler, teknikler. Ankara: USEM Yayınları.

Emir, S. (1972). Kompozisyon yazma sanatı. Ankara: Emek Matbaacılık.

Erkul, R. (2004). Cümle ve metin bilgisi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Fidan, N. K. (2008). İlköğretimde araç gereç kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 1 (1), 48-61.

Göçer, A. (2010). Eğitim fakültesi öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin süreç yaklaşımı ve metinsellik ölçütleri ekseninde değerlendirilmesi (Niğde Üniversitesi örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1), 271-290.

Göçer, A. (2011). Öğrencilerin yazılı anlatım çalışmalarının Türkçe öğretmenlerince değerlendirilmesi üzerine. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 71-97.

Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Güleryüz, H.(2006). Yaratıcı çocuk edebiyatı. Ankara: PegemA Yayınları.

Günay, D. (2003). Metin bilgisi. İstanbul: Multilingual.

Hamzadayı, E. & Çetinkaya, G. (2011). Yazılı anlatımı düzenlemede akran dönütleri: dönüt türleri, öğrenci algıları. AİBÜ, Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 147-165.

İlaslan, B. (2007). Orta öğretim ikinci sınıf öğrencilerinde görülen yazılı anlatım bozuklukları ve bu bozuklukların giderilmesi için çeşitli öneriler- Kalecik/Pursaklar Örneği. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

İpşiroğlu, Z. (1993). Eğitimde yaratıcılık. A. Ataman, (Ed), Yaratıcılık ve eğitim içinde(170-178). Ankara: TED Yayınları.

Kantemir, E. (1972). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, No: 26. Ankara: Sevinç Matbaası.

Karadayı, H. İ. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğretmenlerinin Türkçe ders kitapları hakkındaki görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 42-50.

Karadüz, A. (2009). Türkçe öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme uygulamalarının “yapılandırmacı öğrenme” kavramı bağlamında eleştirisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 189-210.

Kırbaş, A. (2006). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin değerlendirilmesi.Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Erzurum.

Kırbaş, A. & Orhan, S. (2011). Görsel materyallerle desteklenmiş yazma çalışmalarının öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, 6(4), 705-714.

Kırmızı, F. S. & Akkaya, N. (2009). Türkçe öğretimi programında yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(25),42-54.

Koçak, A. (2005). İlköğretim öğrencilerinin yazılı anlatım becerileri üzerine bir araştırma. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Kuvanç, E. B. K. (2008). Yaratıcı yazma etkinliklerinin öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumlarına ve Türkçe dersindeki başarılarına etkisi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Onan, B. ve Baş, B. (2009). Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatımlarında deyim kullanımı: Hatay ve Sivas örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12), 113-139.

Oral, G. (2003). Yine yazı yazıyoruz. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Özdemir, E. (2002). Yazınsal türler. Ankara: Bilgi Yayınevi.

Özdemir E. ve Binyazar A. (2006). Yazma öğretimi/Yazma sanatı. İstanbul: Papirüs Yayınevi.

Saban, A. (2006, Eylül). Lisansüstü öğrencilerin nitel araştırma metodolojisine ilişkin algıları. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi(ss. 469-485). Muğla: Muğla Üniversitesi.

Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme.Ankara: Anı Yayıncılık.

Sever, S., Kaya, Z. & Aslan, C. (2006). Etkinliklerle Türkçe öğretimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Şahin, E. Y., Maden, S., Güleryüz, Ş. Satır, M., Aydın, G. (2013). Müzik dinlemenin resimle ve yazıyla anlatım becerisi üzerine etkisi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(5), 32-49.

Temizkan, M. (2008). Türkçe ve sınıf öğretmeni adaylarının yazılı anlatım çalışmalarını düzeltme ve değerlendirme durumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 49-61.

Tiryaki, E. (2011). Üniversite öğrencilerinin tartışmacı metin yazma becerileri ile yazma kaygısı ve eleştirel düşünme becerileri. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Hatay.

Üredi, I. & Üredi, L. (2005). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin öz-düzenleme stratejileri ve motivasyonel inançlarının matematik başarısını yordama gücü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 250-260.

Üstün, Ö. (2007). Ortaöğretim üçüncü sınıfta Türk dili ve edebiyatı dersinde karikatür kullanımının yazılı anlatım öğretimine etkisi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Yavuzer, H. (2004). Eğitim ve gelişim özellikleriyle okul çağı çocuğu. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Yıldız, C., Okur, A., Arı G. & Yılmaz, Y. (2008). Yazma öğretimi. C. Yıldız, (Ed.), Yeni öğretim programına göre kuramdan uygulamaya Türkçe öğretimi içinde (203- 276). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster

Bibtex @ { aibuefd18634, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {15}, pages = {104 - 131}, doi = {10.17240/aibuefd.2015.15.2-5000161315}, title = {Teachers Opinions about Primary and Secondary School Students Writing Skills}, key = {cite}, author = {ELMA, Cevat and BÜTÜN, Eda} }
APA ELMA, C , BÜTÜN, E . (2015). Teachers Opinions about Primary and Secondary School Students Writing Skills. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (2) , 104-131 .
MLA ELMA, C , BÜTÜN, E . "Teachers Opinions about Primary and Secondary School Students Writing Skills". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2015 ): 104-131 <
Chicago ELMA, C , BÜTÜN, E . "Teachers Opinions about Primary and Secondary School Students Writing Skills". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2015 ): 104-131
RIS TY - JOUR T1 - Teachers Opinions about Primary and Secondary School Students Writing Skills AU - Cevat ELMA , Eda BÜTÜN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 104 EP - 131 VL - 15 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Teachers Opinions about Primary and Secondary School Students Writing Skills %A Cevat ELMA , Eda BÜTÜN %T Teachers Opinions about Primary and Secondary School Students Writing Skills %D 2015 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 15 %N 2 %R %U
ISNAD ELMA, Cevat , BÜTÜN, Eda . "Teachers Opinions about Primary and Secondary School Students Writing Skills". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 2 (Aralık 2015): 104-131 .
AMA ELMA C , BÜTÜN E . Teachers Opinions about Primary and Secondary School Students Writing Skills. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 15(2): 104-131.
Vancouver ELMA C , BÜTÜN E . Teachers Opinions about Primary and Secondary School Students Writing Skills. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 15(2): 131-104.
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

313.2b 98.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYÖNETİMLİ ÖĞRENMEYE HAZIRBULUNUŞLUKLARI, BİLİŞ ÖTESİ FARKINDALIKLARI VE DENETİM ODAKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Ersin ŞAHİN, Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZYÖNETİMLİ ÖĞRENMEYE HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN VE ÖĞRETİM STİLİ TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ (BURSA İLİ ÖRNEĞİ)

Ersin ŞAHİN

MESLEK LİSELERİNDE DİSİPLİN SORUNLARI, NEDENLERİ VE ÇÖZÜMÜ: BİR DURUM ANALİZİ

Binali TUNÇ, Sevgi YILDIZ, Abdullah DOĞAN

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI BOYUTLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ: BOYLAMSAL BİR ÇALIŞMA

Eda ERDAŞ, Pelin AKSÜT, Fatih AYDIN

BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUM VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇ ARASINDAKİ İLİŞİKİNİN İNCELENMESİ

Merve ŞAHİN KÜRŞAD

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Cevat ELMA, Eda BÜTÜN

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FENE VE FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Müslüm CAN, Çiğdem ŞAHİN

Okul Örgütlerinde Mobinge Maruz Kalan Öğretmenlerin Başa Çıkma Davranışına İlişkin Görüşleri (Eskişehir İli Örneği)

Esra TURHAN, Sally NEUMANN, Engin DİLBAZ

ÖĞRETMEN ADAYLARINDA ÖZ LİDERLİK BECERİLERİNİN YORDAYICISI OLARAK ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK VE DENETİM ODAĞI

Burçak Çağla GARİPAĞAOĞLU, Berna GÜLOĞLU

TABLET BİLGİSAYARLARIN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DESTEK MATERYALİ OLARAK KULLANILMASININ İNCELENMESİ

Mehmet Can ŞAHİN, İşıl TAŞ, İrem GÜRGAH OĞUL, Emel ÇİLİNGİR, Oğuz KELEŞ