İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN “TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI”NA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmanın amacı yerli malları haftası olarak bilinen “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası”nda yapılan etkinliklerin amacına uygun olup olmadığını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2010-2011 eğitim öğretim yılında Sakarya ilinin Ferizli ilçesinde öğrenim gören 16’sı kız, 7’si erkek olmak üzere toplam 23 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma, maksimum örnekleme yöntemiyle seçilen farklı sosyoekonomik düzeylerdeki ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencileriyle; nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kapsamında yürütülmüştür. Görüşme formundaki soruların kapsam geçerliği için alanla ilgili iki uzmanın görüşüne başvurulmuş ve gelen öneriler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Ayrıca öğrencilerin görüşme formundakisoruları anlayıp anlamadıklarını kontrol etmek için beş öğrenci ile yapılan görüşme sonucunda forma son şekli verilmiştir. Öğrencilerden elde edilen veriler içerik analizi yöntemine tâbi tutularak çözümlenmiştir. Araştırma, yerli malları haftasında paylaşma, misafirperverlik, dayanışma ve kültürel paylaşım gibi değerlerin öğrenciler arasında yaşatıldığını; yerli malları haftasının öğrencilerin kalite bilincini ve tüketici sorumluluğu bilincini geliştirdiğini; yapılan etkinliklerin öğrencilerde yerli mallarını tercih etmeye yönelik bir farkındalık oluşturduğunu göstermiştir.

PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ OPINIONS ABOUT “THE WEEK OF FRUGALITY, INVESTMENT, AND TURKISH PRODUCTS”

The purpose of this study is to determine whether the activities organized throughout “The Week of Frugality, Investment, and Turkish Products”, also known as the “week of domestic goods”, serve the intended purposes. The population of the study comprised 23 students, 16 female and the remaining 7 male, who attended school in Ferizli, Sakarya during the 2010-2011 academic year. The study was conducted on fourth and fifth grade students with different socioeconomic levels who were selected through maximum sampling and utilized phenomenological design,which is a type of qualitative research design. The questions in the interview form were submitted to two experts for their professional opinion on content validity, and necessary changes were made on the basis of the feedback received. The form was finalized after five students were interviewed in order to find out whether students were able to understand the questions in the form. The data were analyzed through content analysis. The study concluded that the week of domestic products enabled students to experience such values as sharing, hospitality, cooperation and cultural communion; that it enabled them to develop quality awareness and consumer responsibility; and that the activities carried out throughout the week led students to develop an awareness of choosing domestic products 

Kaynak Göster

APA Sağlam, H , Yaman, E . (2016). İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN “TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI”NA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 12 (2) , 207-218 .