GELİŞEN DÜNYADA NOMOFOBİ ve SOSYOTELİST OLMA- SOSYOTELİZME MARUZ KALMANIN ETKİLERİ

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile birlikte akıllı cep telefonları insanların yaşamlarında ayrılmaz bir parça hâline gelmiştir. Bu durum insanların yaşamını etkileyerek telefonlara bağımlı hâle getirmiştir. Akıllı cep telefonundan mahrum kalma korkusu olarak tanımlanan nomofobi ile toplum içerisinde insanlar arası iletişim kurmak yerine akıllı cep telefonuna odaklanma olarak tanımlanan sosyotelizm bu bağımlılıklardan iki tanesidir. Araştırmanın verileri için, Yıldırım & Correia (2015) tarafından geliştirilen ve Yıldırım vd. (2016) tarafından Türkçeye uyarlanmış Nomofobi ölçeği (NMP-Q) ile Chotpitayasunondh & Douglas (2018) tarafından geliştirilen, Orhan Göksün (2019) tarafından Türkçeye uyarlanan GSO ve GSMK ölçekleri kullanılmıştır. Araştırma sürecinde 216 üniversite öğrencisine ulaşılmıştır. Katılımcıların 156’sı kadın (%72,2), 60’ı erkektir (%27,8). Toplanan veriler; bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve basit doğrusal regresyon testleri ile analiz edilmiştir.

NOMOPHOBIA AND PHUBBING THE EFFECTS OF THEM IN THE DEVELOPING WORLD

Today, with the advancement of technology, smartphones have become an integral part of people's lives. This situation has affected people's lives and made them addicted to phones. Nomophobia, which is defined as the fear of being deprived of a smart mobile phone, and sociotelism, which is defined as focusing on smart mobile phones instead of communicating between people in society, are two of these addictions. For the data of study, Nomophobia scale (NMP-Q) developed by Yıldırım & Correia (2015) and adapted to Turkish by Yıldırım et al. (2016) and the GSO/ GSMK scales developed by Chotpitayasunondh & Douglas (2018) and adapted to Turkish by Orhan Göksün (2019) were used. 216 university students were reached during the research process. 156 of the participants are female (72.2%) and 60 of them are male (27.8%). The collected data are analyzed by independent sample t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) and simple linear regression tests.

Kaynakça

Adnan, M., & Gezgin, D. M. (2016). A modern phobia: Prevalence of nomophobia among college. Journal of Faculty of Educational Sciences, 49(1), 141-158. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000001378

Amerikan Psikiyatri Birliği (2013). Ruhsal bozuklukların tanımsal ve sayımsal elkitabı, beşinci baskı (DSM-V) tanı ölçütleri başvuru elkitabı (Çev. E. Köroğlu). Hekimler Yayın Birliği.

Androidturkey (2011, Aralık 24). Akıllı telefon nedir, ne işe yarar? Dünyadaki akıllı telefon kullanım oranları ve Türkiye’deki durum. http://www.androidturkey.net/2011/12/24/akilli-telefon-nedir-ne-ise-yarar-dunyadaki-akilli-telefon-kullanim-oranlari-ve-turkiyedeki-durum/#comments

Aparna Kanmani, S., Bhavani, U., & Maragatham, R. S. (2017). Nomophobia – an insight into its psychological aspects in India. The International Journal of Indian Psychology, 4(2), 5-15. https://doi.org/10.25215/0402.041

Bragazzi, N. L., & Del Puente, G. (2014). A proposal for including nomophobia in the new DSM-V. Psychology Research and Behavior Management, 7, 155-160. https://doi.org/ 10.2147 / PRBM.S41386

Chotpitayasunondh, V., & Douglas, K. M. (2016). How “Phubbing” becomes the norm: The antecedents and consequences of snubbing via smartphone. Computers in Human Behavior, 63, 9-18. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.05.018

Chotpitayasunondh, V., & Douglas, K. M. (2018). Measuring phone snubbing behavior: Development and validation of the generic scale of phubbing (GSP) and the generic scale of being phubbed (GSBP). Computers in Human Behavior, 88, 5-17. https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.06.020

Dailymail (2008, March 31). Nomophobia is the fear of being out of mobile phone contact - and it's the plague of our 24/7 age [Internet]. https://www.dailymail.co.uk/news/article-550610/Nomophobia-fear-mobile-phone-contact--plague-24-7-age.html

Erdem, H., Türen, U. & Kalkın, G. (2016). Üniversite öğrencilerinde mobil telefon yoksunluğu korkusunun (nomofobi) akademik başarıya etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Dergisi, 21(3), 923-936.

Erdem, H., Türen, U. & Kalkın, G. (2017). Mobil telefon yoksunluğu korkusu (nomofobi) yayılımı: Türkiye’den üniversite öğrencileri ve kamu çalışanları örneklemi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 10(1), 1-12.

Franchina, V., Vanden Abeele, M., van Rooij, A., Lo Coco, G., & De Marez, L. (2018). Fear of missing out as a predictor of problematic social media use and phubbing behavior among Flemish adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(10), 1-18. https://doi.org/10.3390/ijerph15102319

Gezgin, D. M., Şahin, Y. L. & Yıldırım, S. (2017). Sosyal ağ kullanıcılarının nomofobi düzeylerinin çeşitli faktörler açısından incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(1), 1-15.

Karadağ, E., Tosuntaş, Ş. B., Erzen, E., Duru, P., Bostan, N., Şahin, B. M., Çulha, İ., & Babadağ, B. (2015). Determinants of phubbing, which is the sum of many virtual addictions: A structural equation model. Journal of Behavioral Addictions, 4(2), 60–74. https://doi.org/https://doi.org/10.1556/2006.4.2015.005

Karadağ, E., Tosuntaş, Ş. B., Erzen, E., Duru, P., Bostan, N., Şahin, B. M., Çulha, İ. & Babadağ, B. (2016). Sanal dünyanın kronolojik bağımlılığı: Sosyotelizm (phubbing). Addicta: The Turkish Journal on Addiction, 3(2), 223-269. https://doi.org/10.15805/addicta.2016.3.0013

King, A. L. S., Valença, A. M., Silva, A. C., Sancassiani, F., Machado, S., & Nardi, A. E. (2014). Nomophobia: Impact of cell phone use interfering with symptoms and emotions of individuals with panic disorder compared with a control group. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, 10, 28–35. https://doi.org/10.2174 / 1745017901410010028

Kutlu, M. & Pamuk, M. (2017). Üniversite öğrencilerinde cep telefonunun problemli kullanımının kişilik bağlamında incelenmesi. Journal of Human Sciences, 14(2), 1263-1272. https://doi.org/10.14687/jhs.v14i2.4073

Kuyucu, M. (2017). Gençlerde akıllı telefon kullanımı ve akıllı telefon bağımlılığı sorunsalı: “Akıllı telefon (kolik)” üniversite gençliği. Global Media Journal TR Edition, 7(14), 328-359.

Nazir, T., & Pişkin, M. (2016). Phubbing: A technological invasion which connected the world but disconnected humans. The International Journal of Indian Psychology, 3, 68-76. https://doi.org/10.25215/0304.195

Orhan Göksün, D. (2019). Sosyotelist olma ve sosyotelizme maruz kalma ölçeklerinin Türkçeye uyarlanması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(3), 657-671. https://doi.org/10.32709/akusosbil.505642

Roberts, J. A., & David, M. E. (2016). My life has become a major distraction from my cell phone: Partner phubbing and relationship satisfaction among romantic partners. Computers in Human Behavior, 54, 134–141. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.07.058

Roberts, J. A., & David, M. E. (2017). Put down your phone and listen to me how boss phubbing undermines the psychological conditions necessary for employee engagement. Computers in Human Behavior, 75, 206-217. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.05.021

TUİK. (2019). Hanehalkı bilişim teknolojileri (BT) kullanım araştırması 2019. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30574

Turan, E. Z. & Becit İşçitürk, G. (2018). İlahiyat fakültesi öğrencilerinin nomofobi düzeylerinin çeşitli faktörler açısından incelenmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 1931-1950. https://doi.org/10.26466/opus.461523

We Are Social. (2019). Digital in 2019. http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2019 Yeniçağ Gazetesi. (2018). Nomofobi nedir? Nomofobi belirtileri nelerdir? https://www.yenicaggazetesi.com.tr/nomofobi-nedir-nomofobi-belirtileri-nelerdir-217325h.htm

Yıldırım, S. & Kişioğlu, A. N. (2018). Teknolojinin getirdiği yeni hastalıklar: Nomofobi, Netlessfobi, FoMO. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25(4), 473-480. https://doi.org/10.17343/sdutfd.380640

Yılmaz, G., Şar, A. H. & Civan, S. (2015). Ergenlerde mobil telefon bağımlığı ile sosyal kaygı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, 2(2), 20-37.

Yildirim, C. (2014). Exploring the dimensions of nomophobia: Developing and validating a questionnaire using mixed methods research [Master’s thesis, Iowa State University]. https://lib.dr.iastate.edu/etd/14005

Yildirim, C., & Correia, A-P. (2015). Exploring the dimensions of nomophobia: Development and validation of a self-reported questionnaire. Computers in Human Behavior, 49, 130–137. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.02.059

Yildirim, C., Sumuer, E., Adnan, M., & Yildirim, S. (2016). A growing fear: Prevalence of nomophobia among Turkish college students. Information Development, 32(5), 1322-1331. https://doi.org/10.1177/0266666915599025

Yorulmaz, M., Kıraç, R. & Sabırlı, H. (2018). Üniversite öğrencilerinde nomofobinin uyku ertelemeye etkisi. Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 27(5), 2988-2996.

Kaynak Göster

APA Aykaç, S , Yıldırım, Ş . (2021). GELİŞEN DÜNYADA NOMOFOBİ ve SOSYOTELİST OLMA- SOSYOTELİZME MARUZ KALMANIN ETKİLERİ . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 243-256 . DOI: 10.17240/aibuefd.2021.21.60703-780598
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

311.3b 98.3b