FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: OLUŞTURMACI ÖĞRETİMİN ETKİSİ

Bu araştırmanın amacı; Fen Bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimi öz-yeterlik inançlarını oluşturmacı fen öğretim süreci, cinsiyet, genel not ortalaması ve bilimin doğası anlayışı değişkenleri açısından incelemektir. Araştırma, 32 Fen Bilgisi öğretmen adayı (28 kız, 4 erkek) ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, Uygulama Öncesi ve Sonrasında Fen Öğretimi Öz-yeterlik İnancı Ölçeğini doldurmuşlardır. Bununla birlikte uygulama sonrasında cinsiyet, genel not ortalaması ve bilimin doğası anlayışı gibi veriler de toplanmıştır. Bulgular; fen öğretimi öz-yeterlik inançlarının uygulama sonrasında anlamlı bir şekilde geliştiğini göstermiştir. Buna ek olarak katılımcıların özyeterlik inançları ile cinsiyet, genel not ortalaması ve bilimin doğası anlayışları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. 

THE INVESTIGATION OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES: EFFECT OF CONSTRUCTIVIST INSTRUCTION

The aim of this study is to examine science teaching self-efficacy beliefs of Pre-service Science Teachers’ in terms of constructivist science teaching process, gender, school achievement andunderstanding the nature of science. The research was carried out with 32 Pre-service Science Teachers (28 Female, 4 Male). Participants completed the Science Teaching Self-Efficacy survey before and after Implementation. Some data such as gender, general achievement averages, and understanding the nature of science were also collected after the implementation. Findings showed that Science Teaching Self-Efficacy Beliefs significantly improved after the implementation process. Besides, it is revealed that there was not a significance relationship between the selfefficacy beliefs of participants and gender, general achievement and understanding the nature of science.

___

APA Kutluca, A. Y. & Aydın, A. (2016). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: OLUŞTURMACI ÖĞRETİMİN ETKİSİ . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 217-236 . DOI: 10.17240/aibuefd.2016.16.1-5000182919
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

382.8b129.9b