YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Öz Bu araştırmanın temel amacı,  ülkemizde göçmen çocukların eğitim sorunlarını ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmaktır. Nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseniyle 2016-2017 öğretim yılında gerçekleştirilen araştırmaya devlet okulları ve Geçici Eğitim Merkezleri’nde (GEM) görevli 12 yönetici, 71 öğretmen olmak üzere toplam 83 katılımcı destek vermiştir. Bu çalışmada okul ve sınıflardaki göçmen öğrencilerin, mevcut durumu (sınıflara dağılımı, kaynaklık eden ülkelere göre dağılım, psikolojik destek alma, ekonomik destek alma, başarı artırıcı ek destek alma, diğer öğrencilerle ilişkiler), öğretmen ve yöneticilerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri araştırılmıştır. Araştırmada yönetici ve öğretmenlere, sınıflarında ve okullarındaki göçmen öğrencilerin eğitim sorunları sorulmuştur. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, yönetici ve öğretmenlerin sınıflarındaki göçmen öğrencilerin % 92’si Suriyeli, %8’i Afganistanlı ve Iraklı öğrencilerden oluşmaktadır. Bu öğrencilerin %83’ü diğer öğrencilerle birlikte, % 12’si ayrı sınıflarda eğitim görmektedir. Katılımcıların % 72’si göçmen çocukların arkadaşları ile ilişkilerini olumsuz olarak değerlendirmiştir. Yönetici ve öğretmenlerin %94’ü göçmen çocukların eğitim sorunlarına çözüm olarak velilere ve çocuklara dil desteği verilmesini, % 86’sı uygun ders araç gereçleri,  % 69’u öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmesini önermiştir.  Göç ve eğitim konusunun sadece göç edenlere değil göç edilen ülke insanlarına yarar sağlayacağı bakış açısı ile ele alınması ve buna uygun gerçekçi çözümler üretilmesi gerekmektedir.

Kaynakça

Coşkun, İ., Ökten, C.E., Dama, N., Barkçin, M., Zahed, S., Fouda, M., Toklucu, D. & Özsarp, H. (2017). Engelleri aşmak: Türkiye’de Suriyeli çocukları okullaştırmak. İstanbul: SETA Yayınları, Yayın No: 93.

Chmielewski, A.K. (2014), An international comparison of achievement inequality in within- and between-school tracking systems, American Journal of Education, (120) 3, pp. 293-324.

Creswell, J.W. (2013). Araştırma deseni. (Çev. Ed. S. B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap.

Demirli-Yıldız, A. (2016). Göç ve okul: kültürel farklılıklara saygı ve psiko-sosyal destek. 30.10.2018 tarihinde https://www.academia.edu/33989241/K%C3%BClt%C3%BCrel_Farkl%C4%B1l%C4%B1klara_Sayg%C4%B1_ve_Psikososyal_Destek adresinden alınmıştır.

Düşkün, Y. (2016). Türkiye’de ortaöğretimde kapsayıcı eğitim durum analizi. Eğitim Reformu Girişimi. 21.09.2018 tarihindehttp://www.egitimreformugirisimi.org/wpcontent/uploads/2017/03/ERG_KapsayiciEgitim_DurumAnalizi.pdf adresinden alınmıştır.

Emin, M. N. (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: Temel eğitim politikaları. 21.09.2018tarihindehttp://file.setav.org/Files/Pdf/20160309195808_turkiyedeki-suriyeli cocuklarin-egitimipdf.pdf adresinden alınmıştır.

Erdoğan, M. M. (2014). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal kabul ve uyum araştırması. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi.

Erdoğan, M. & Ünver, C. (2015). Türk iş dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler konusundaki görüş, beklenti ve önerileri. Ankara: Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Yayın No: 353.

Ferris, E & Winthrop, R. (2010). Education and displacement: Assessing conditions for refugees and internally displaced persons affected by Conflict. Background paper prepared for the Education for All Global Monitoring Report 2011: The hidden crisis: Armed conflict and education. UNESCO. RetrievedSeptember21,2018fromhttp://unesdoc.unesco.org/images/0019/001907/190715e.pdf

Field, S., M. Kuczera & B. Pont (2007). No more failures: Ten steps to equity in education, education and training Policy, OECD Publishing, Paris, 21.09.2018 tarihinde http://dx.doi.org/10.1787/9789264032606-en. adresinden alınmıştır.

Gaziantep Kent Konseyi, (2014). Gaziantep’te yaşayan Suriyeli misafirlere ilişkin rapor: Sorunlar ve çözüm önerileri, 21.09.2018 tarihinde http://www.gaziantepkentkonseyi.org.tr/dosyalar/GAZ%C4%B0ANTEP%20KENT%20KONSEY%C4%B0%20%20SUR%C4%B0YE%20RAPORU.pdf adresinden alınmıştır.

Glesne, C., (2013). Nitel araştırmaya giriş (3. Baskı) (Çeviri Editörleri Ali Ersoy- Pelin Yalçınoğlu), Ankara: Anı Yayıncılık

Harunoğulları, M. (2016) Suriyeli sığınmacı çocuk işçiler ve sorunları: Kilis Örneği. Göç Dergisi. Mayıs, 3 (1), 29 – 63.

He, Y., Bettez, S.C. & Levin, B.B. (2015). Imagined community of education: Voices from refugees and immigrants. Urban Education, 1-29.

INEE (2013). Minimum standarts for emergency education. Retrieved September 21, 2018 from http://www.ineesite.org/en/minimum-standards/handbook.

Jensen, B. (2010). Educating teachers for diversity: Meeting the challenge, educational research and innovation, Paris: OECD Publishing, Retrieved September 21, 2018 from http://dx.doi.org/10.1787/9789264079731-en.

Kirişci, K. (2014). Syrıan refugees and Turkey’s challenges: Beyond the lımıts of hospıtalıty. Retrieved September 21, 2018 from https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Syrian-Refugees-and-Turkeys-Challenges-May-14-2014.pdf

LAUSD (2016) Guide for educators and school support staff, for immigrant children RetrievedSeptember18,2018from http://www.aft.org/sites/default/files/im_uac-educators-guide_2016.pdf

Leseman, P.M. (2007). Early education for immigrant children. Migration Policy Institute (MPI) and Bertelsmann Stiftung.

Levent, F. & Çayak, S. (2017). Türkiye’de Suriyeli öğrencilerin eğitimine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi. 14-1 (27), 21-46.

MEB(2014).Yabancılara yönelik eğitim-öğretim hizmetleri. 12.10.2018 tarihinde https://denizli.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/24023256_201421saylgenelge.pdf adresinden alınmıştır. MEB (2016, 2017) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü izleme raporları. 28.10.2018 tarihinde http://hbogm.meb.gov.tr/www/izleme-degerlendirme-raporlari/kategori/104 adresinden alınmıştır.

Nicolai, S. (2003). Education in emergencies. London: Save The Children.

OECD (2009), Creating effective teaching and learning environments: First results from TALIS, Paris: OECD Publishing, Retrieved September 21, 2018 from http://dx.doi.org/10.1787/9789264068780-en.

Özer, Y.Y., Komşuoğlu, A. & Ateşok, Z.Ö. (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: Sorunlar ve çözüm önerileri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(37), 76-110.

Peterson, S.D. (2011). Conflict, education and displacement. Conflict and Education: An Intedisciplinary Journal, 1(1), 1-5.

Rowland, K.D. & Davis, T. (2014) . Counseling immigrant students in the schools Retrieved September 21, 2018 from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1084440.pdf

Seydi, A.R. (2014). Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 267-305.

Sinclair, M. (2007). Education in emergencies: Commonwealth education partnerships 2007. Nexus Strategic Partnerships, 52-56.

Sirin, S.R. & Lauren Rogers-Sirin. (2015) The Educational and mental health needs of Syrian refugee children. Washington, DC: Migration Policy Institute.

Stainburn, S. (2002). Interview: When children flee conflicts, they need food, shelter – and school, says the International Rescue Committee’s Wendy Smith, Education Week Teacher, 14(2), 10-11.

Stuecker, J. (2006). Education of refugees. US: Parent Information Resource Center Program.

Şahan, G. (2018). Göçmen çocukların eğitimi: Almanya’da Türk çocukları. Ankara: Anı Yayıncılık.

Taştan, C. & Çelik, Z. (2017). Türkiye’de Suriyeli çocukların eğitimi: Güçlükler ve öneriler. Ankara: Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi

Türmen, T. (2012). Afet zamanlarında eğitim: Eğitim izleme raporu. İstanbul: Eğitim Reformu Girişimi (ERG).

UNESCO (2015). Bridging learning gaps for youth: UNESCO education response to the Syria Crisis (2015-2015). Paris.

UNICEF (2015). Curriculum, accreditation and certification for Syrian children in Syria, Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq and Egypt, regional study.

UNHCR (2014). Turkey Syrian refugee daily strep Retrieved September 18, 2018 from http://reliefweb.int/report/turkey/unhcr-turkey-syrian-refugee-daily-sitrep-

U.S. Immigration Policy Program (2018). Retrieved September 18, 2018 from https://www.migrationpolicy.org/programs/us-immigration-policy-program

Watkins, K. & Zyck, S.A. (2014). Living on hope, hoping for education: The failed response to the Syrian refugee crisis. London: Overseas Development Institute.

Yavuz, Ö. & Mızrak, S. (2016). Acil durumlarda okul çağındaki çocukların eğitimi: Türkiye’deki Suriyeli mülteciler örneği. Göç Dergisi. 3(2), 175-199.

Yılmaz, A. (2015) Uluslararası göç ve Türkiye’deki çocuk göçmenler ve sığınmacı ailelere tanınan haklar ve daha iyi uygulamalar için öneriler. Akademik Bakış Dergisi. 49, Haziran, 475-793.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd476805, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {213 - 234}, doi = {10.17240/aibuefd.2019.19.43815-476805}, title = {YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ}, key = {cite}, author = {EREN, Zeynep} }
APA EREN, Z . (2019). YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 213-234 . DOI: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-476805
MLA EREN, Z . "YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2019 ): 213-234 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/43815/476805>
Chicago EREN, Z . "YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2019 ): 213-234
RIS TY - JOUR T1 - YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ AU - Zeynep EREN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-476805 DO - 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-476805 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 213 EP - 234 VL - 19 IS - 1 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-476805 UR - https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-476805 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ %A Zeynep EREN %T YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ %D 2019 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 19 %N 1 %R doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-476805 %U 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-476805
ISNAD EREN, Zeynep . "YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 1 (Mart 2019): 213-234 . https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-476805
AMA EREN Z . YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(1): 213-234.
Vancouver EREN Z . YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(1): 234-213.

266406 85633

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAFIZA OYUNLARI İLE HAFIZA OYUNLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATKISINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Elif SAYGI, Çiğdem ALKAŞ ULUSOY

YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Zeynep EREN

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ METİN TÜRLERİNİ KAVRAMLAŞTIRMA EĞİLİMLERİ VE TÜR FARKINDALIKLARI

B. Ümit BOZKURT

DRAMA YÖNTEMİNİN 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ ÜNİTESİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ

Ayşe Gül ÇİRKİNOĞLU ŞEKERCİOĞLU, Gamze YILMAZ AKKUŞ

TÜRKİYE’DE MESLEKİ REHABİLİTASYON HİZMETLERİ VE İHMAL EDİLMİŞ BİR ALAN OLARAK REHABİLİTASYON DANIŞMANLIĞI

Elif ÇİMŞİR

BEYİN TEMELLİ ÖĞRETİMİNİN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YARATICILIKLARINA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNMELERİNE ETKİSİ

Yavuz YAMAN, Serap EMİR

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE YANSITICI DÜŞÜNME UYGULAMALARINA İLİŞKİN TÜRKİYE’DE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN ANALİZİ

Eray EĞMİR

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZELİNDE MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK ALGILARIN İNCELENMESİ

Ümit DEMİR

ORTAOKUL 7. SINIF MATEMATİK DERSİNDE KUANTUM ÖĞRENME MODELİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİŞ ÖTESİ ÖĞRENME STRATEJİLERİNE VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİSİ

Bahar BAKIR, Sevda KOÇ AKRAN

ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAMSAL ANLAMALARINA VE FENDEKİ GÖSTERİMLERİ KULLANMAYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ

Fatma YAMAN