ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİ TERCİHLERİ

Bu araştırmanın amacı üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme stratejileri tercihleri ile bireysel özellikleri arasındaki ilişkinin ortaya konmasıdır. Araştırmaya daha önce üstün yetenekli olarak tanılanarak Bilim ve Sanat Merkezinde zenginleştirilmiş program eğitimine devam eden 257 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veriler Öğrenme Stratejileri ölçeği aracılığı ile toplanmış ve öğrencilerin öğrenme strateji tercihlerinin yaş, cinsiyet, bilim ve sanat merkezine devam süresi ve sınıf seviyeleri değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Bu değişkenlerden cinsiyet ve sınıf düzeyleri tercih edilen öğrenme stratejileri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olurken, bilim sanat merkezine devam süresinin öğrenme stratejileri tercihi üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

GIFTED AND TALENTENTED STUDENTS’ LEARNING STRATEGY PREFERANCES

Aim of this study is find the relationships between gifted students’ learning strategy preferences and their individual characteristics. 257 gifted students attending Science Art Centre, which is an after school activity center for gifted and talented, participated into the study. Data were collected by Learning Strategy Scale. In this study, whether the students’ learning strategy preferences change according to their age, gender, grade levels and duration of attendance to Science and Art Centre. It is found that age, gender, grade levels have a meaningful effect on learning strategy preferences, but duration of attendance to Science and Art Centre is not a meaningful variable on learning strategy preferences.

Kaynakça

Açıkgöz, K. Ü. (2003). Etkili öğrenme ve öğretme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.

Arslan, B. ve Babadoğan, C. (2005). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin öğrenme stillerinin akademik başarı düzeyi, cinsiyet ve yaş ile ilişkisi, Eurasian Journal of Educational Research, No: 21, 35 – 48.

Ataman, A. (2012). Üstün yetenekli çocuk kimdir? Geleceğin mimarlari üstün yetenekliler sempozyumu, 27 Nisan, Tekirdağ.

Ataseven, N. ve Tezci, E. (2016). Öğrenme stilleri ve bazı demografik faktörlerin öğrenme stratejileri üzerindeki etkisi, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, (6).1, 211-225.

Belet, D. (2005). Öğrenme stratejilerinin okuduğunu anlama ve yazma becerileri ile Türkçe dersine ilişkin tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Bildiren, A. ve Uzun, M. (2007). Üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesine yönelik bir tanılama yönteminin kullanılabilirliğinin incelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2) 22,31-39.

Bisland, A. (2004). Using learning-strategies instruction with students who are gifted and learning disabled, Gifted Child Today, 27(3), 52-58.

Buluş, M., Duru, E., Balkıs, M., ve Duru, S. (2011). Öğretmen Adaylarında öğrenme stratejilerinin ve bireysel özelliklerin akademik başarıyı yordamadaki rolü. Eğitim ve Bilim, 36(161). http://egitimvebilim.ted.org.tr/index. php/EB/article/view/785/295.

Carns, A. W., ve Carns, M. R. (1991). Teaching study skills, cognitive strategies and metacognitive skills through self-diagnosed learning styles. The School Counselor, 38(5), 341-346.

Çalışkan, M. ve Sünbül, A. M. (2011). Öğrenme stratejileri öğretiminin yürütücü biliş bilgisine, yürütücü biliş becerilerini kullanmaya ve başarıya etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 148-153.

Del Siegle, D., McCoach, B. ve Kelly, S. (2014). Applying the achievement orientation model to the job satisfaction of teachers of the gifted, Roeper Review, 36:4, 210-220, DOI: 10.1080/02783193.2014.945219

Deschler, D. D., ve Schumaker, J. B. (1993). Strategy mastery by at-risk students: Not a simple matter. The Elementary School Journal, 94, 153–167.

Dikbaş, Y. ve Kaf Hasırcı, Ö. (2008). Öğrenme stratejileri öğretiminin ve ders işlenişinde kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 69-76.

Dilekli, Y. (2017). The relationships between critical thinking skills and learning styles of gifted students. European Journal of Education Studies, 3(4), 69-96. doi:10.5281/zenodo.344919

Ford, D. Y., Grantham, T. C. ve Whiting, G. W. (2008). Culturally and linguistically diverse students in gifted education: Recruitment and retention issues. Exceptional Children, 74(3), 289-306.

Frantz, R. S. ve Mc Clarty, K. L. (2016) Gifted education’s reflection of country-specific cultural, political, and economic features, Gifted and Talented International, (31)1, 46-58, DOI:10.1080/15332276.2016.1220794.

Gagne, R. M. (1974). Essentials of Learning for Instruction. USA: The Dryden Press.

Garcia, T. ve Pintrich, P. R. (1994). Regulating motivation and cognition in the classrom: The role of self-schemas and self-regulatory strategies, D.H. Schunk ve B.J. Zimmerman (Ed.), Self-regulation o f learning and peiformance: Issues and educational applications (127-153), Hillside NJ: Erlbaum.

Garner, R. (1987) Metacognitive and reading comprehension, Norwook, NJ: Albex Publishing.

Glass, F. T. (2004). What Gift, Gifted Child Today, (7) 4. 25-29.

Güven, M. (2008). Development of learning strategies scale: study of validation and reliability. World Applied Sciences Journal, 4(1), 31-36.

Hammill, D. ve Pearson, N. (2009). Comprehensive test of nonverbal ıntelligence-second edition.

Haught, P. (1996). Improved Learning and Study Strategies Inventory (LASSI) and Academic Performance: The Impact of Feeedback of Freshman. ERIC: ED456732.

Heinz, N. ve Schommer-Aikins, M. (2002) Self-regulated science learning with highly gifted students: The role of cognitive, motivational, epistemological, and environmental variables, High Ability Studies, (13)1, 59-74, DOI: 10.1080/13598130220132316

Him, Ng. M. (2006). Self-regulated learning strategies of mathematically gifted students. Unpublished Master Thesis. The University of Hong Kong, Hong Kong.Holton, D. and Gaffney, M., (1994). Teaching talented students. Wellington, New Zealand: Wellington College of Education.

Kirby, J. R. (1984). Cognitive styles and educational performance. New York: Academic Press.

Kirişçi, N. ve Köksal Konik, A. (2016). Üstün ve normal zekâ düzeyindeki öğrencilerin matematikte öz-düzenleyici öğrenmeleri ve motivasyonel inançları. Journal of Hasan Ali Yücel Faculty of Education/Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi Dergisi (HAYEF), 13(2), 143-157.

Kontaş, H. (2014). Learning strategies of gifted elementary students. İlköğretim Online, 9 (3), 1148-1158, http://dergipark.gov.tr/ilkonline/issue/859 4/106900.

Kuzgun, Y. ve Deryakulu, D. (2004). Bireysel farklılıklar ve eğitime yansımaları. Bulunduğu eser: Kuzgun, Y. ve Deryakulu, D(Ed.) Eğitimde Bireysel Farklılıklar (ss. 1-11). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Lee, A. ve Gao, H. Y. (2014). Gifted and talented high school students’ self-regulated motivation and learning strategies. The Snu Journal of Education Research, 23, 51-71.

Lee, K. R. ve Oxford, R. L. (2008). Understanding EFL learner's strategy use and strategy awareness. Asian EFL Journal, 10(11), 7-32.

Lenz, B.K. (1992). Self-managed learning strategy systems for children and youth, School Psychology Review, 21(2), 211-228.

Levent, F. (2011). Üstün yetenekli çocuklarin haklari el kitabı. Çocuk Vakfı Yayınları Vol. 68. İstanbul.

Loranger, A.L. (1994). The study strategies of successful and unsuccessful high school students. Journal of Reading Behavior, 26(4), 347-360.

MEB (2015). Bilim ve sanat merkezleri yönergesi. http://orgm.meb.gov.tr/meb _iys_dosyalar/2015_09/18101802_bilimvesanatmerkezleriynergesi.pdf(15.10.2017).

NAGC (2010). Redefining giftedness for a new century: shifting the paradigm, Retrieved February 22, 2017, from http://www.nagc.org/ index2.aspx?id =6404.

Nisbet, J. ve Shucksmith, J. (1986). Learning strategies. London, Boston and Henley: Routledge ve Kegan Paul.

Özden, Y. (2000). Eğitimde Yeni Değerler. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Özkal, N. ve Çetingöz, D. (2006). Akademik başarı, cinsiyet, tutum ve öğrenme stratejilerinin kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 12(2), 259-275.

Pezner, M. (1980). The validity of the Leiter International Performance scale in measuring the intelligence of normal, borderline, and mentally deficient children, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Portland State University.

Rao N., Moely, B.E. ve Sachs, J. (2000). Motivational beliefs, study strategies, and mathematics attainment in high- and low-achieving chinese secondary school students. Contemporary Educational Psychology, 25(3), 287-316.

Risemberg, R. ve Zimmerman, B.J. (1992). Self-regulated in gifted students. Roeper Review, (15) 2, 98-101.

Ross, E. P. ve Wright, J. (1987). Matching teaching strategies to the learning styles of gifted readers. Reading Horizons, 28(1), 49-56.

Saban, A. İ. ve Tümkaya, S. (2008). Öğretmen adaylarının öğrenme stratejileri ile sosyo demografik özellikler ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 9(1), 1-22.

Schunk, D. H. (2003). Self-efficacy for reading and writing: Influence of modeling, goal setting, and selfevaluation. Reading and Writing Quarterly, 19, 159-172.

Scruggs, T. E., Mastropieri, M. A., Jorgensen, C. ve Monson, J. (1986). Effective mnemonic strategies for gifted learners. Journal for the Education of the Gifted, 9, 105- 121.

Scruggs, T. E. ve Cohn, S. (1983). A university-based program for a gifted but poorly achieving Indian child. Gifted Child Quarterly, 27, 90-93.

Scruggs, T. E. Mastropieri, M., A. (1988). Acquisition and transfer of learning strategies by gifted and nongifted students, The Journal of Special Education, 22 (2), 153-166.

Senemoğlu, N. (2012). Gelişim öğrenme ve öğretim. Ankara: Pegem Akademi.

Tallent-Runnels, M. K., Olivárez Jr, A., Lotven, A. C. C., Walsh, S. K., Gray, A. ve Irons, T. R. (1994). A comparison of learning and study strategies of gifted and average-ability junior high students. Journal for the Education of the Gifted, 17(2), 143-160.

Thomas E., Margo A., Jay, M., ve Cheri, J. (1985), Maximizing what gifted students can learn: recent findings of learning strategy research. Gifted Child Quarterly, (29) 4, 181 – 185.

Weinstein, C.E. ve Mayer, R.E. (1986). The teaching of learning strategies. Merlin C. Wittrock (Ed.) Handbook of Research on Teaching (315-325). New York: Macmillian

Wittrock, M.C. (1986). Students’ thought processes. Handbook of research on teaching. (Ed.) M.C. Wittrock. New York: Macmillan.

Yıldız, A., Baltacı, S., Kurak, Y., ve Güven, B. (2012). Üstün yetenekli ve üstün yetenekli olmayan 8. sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanma durumlarının incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 123-143.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd420420, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {184 - 193}, doi = {10.17240/aibuefd.2019.19.43815-420420}, title = {ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİ TERCİHLERİ}, key = {cite}, author = {DİLEKLİ, Yalçın and TEZCİ, Erdoğan} }
APA DİLEKLİ, Y , TEZCİ, E . (2019). ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİ TERCİHLERİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 184-193 . DOI: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-420420
MLA DİLEKLİ, Y , TEZCİ, E . "ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİ TERCİHLERİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2019 ): 184-193 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/43815/420420>
Chicago DİLEKLİ, Y , TEZCİ, E . "ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİ TERCİHLERİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2019 ): 184-193
RIS TY - JOUR T1 - ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİ TERCİHLERİ AU - Yalçın DİLEKLİ , Erdoğan TEZCİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-420420 DO - 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-420420 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 184 EP - 193 VL - 19 IS - 1 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-420420 UR - https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-420420 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİ TERCİHLERİ %A Yalçın DİLEKLİ , Erdoğan TEZCİ %T ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİ TERCİHLERİ %D 2019 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 19 %N 1 %R doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-420420 %U 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-420420
ISNAD DİLEKLİ, Yalçın , TEZCİ, Erdoğan . "ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİ TERCİHLERİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 1 (Mart 2019): 184-193 . https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-420420
AMA DİLEKLİ Y , TEZCİ E . ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİ TERCİHLERİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(1): 184-193.
Vancouver DİLEKLİ Y , TEZCİ E . ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİ TERCİHLERİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(1): 193-184.

216550 65253

Arşiv