STEM ALANLARINA VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI İNCELEYEN MODEL ÇALIŞMASI

Öz Bu çalışmada fen bilimleri öğretmen adaylarının STEM alanlarına yönelik tutumları ile STEM öğretimine yönelik bakış açısı, özgüven ve amaçları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın örneklemi 2018-2019 bahar döneminde Ege Bölgesindeki devlet üniversitelerinin fen bilimleri eğitimi anabilim dalında eğitim gören 489 üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri rastgele seçilerek oluşturulmuştur. Bu çalışmada veri toplamak için daha önce yazarlar tarafından geliştirilen STEM alanlarına yönelik tutum ve STEM öğretimine yönelik tutum ölçekleri kullanılmıştır (Keleş, Kiremit ve Aktamış, 2017). Öğretmen adaylarının STEM’e yönelik tutumlarının STEM öğretimine yönelik tutumlarını nasıl etkilediğini belirlemek için LISREL 8.30 (Jöreskog ve Sörbom, 2006) programı SIMPLIS komut diliyle kullanılarak ve “en yüksek olabilirlik” metodu kullanılarak yol analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda, STEM öğretimine yönelik özgüven tutumlarının fene yönelik tutum, teknolojiye yönelik tutum, matematiğe yönelik tutum ve mühendisliğe yönelik tutum ile direkt olarak pozitif yönde anlamlı ilişki gösterdiği bulunmuştur. STEM öğretimine yönelik bakış açısının ise fene yönelik tutum ve matematiğe yönelik tutum ile direkt olarak pozitif yönde anlamlı ilişkili olduğu bulunmuştur. STEM öğretimine yönelik amaçlarının STEM öğretimine yönelik özgüven tutum ve STEM öğretimine yönelik bakış açısı ile direkt olarak pozitif yönde anlamlı ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. STEM öğretimine yönelik amaçlarının fene yönelik tutum, teknolojiye yönelik tutum, matematiğe yönelik tutum ve mühendisliğe yönelik tutum ile dolaylı olarak pozitif yönde anlamlı ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. STEM eğitiminin sınıf içerisinde başarılı şekilde uygulanabilmesi, öğretmenlerin bu alanlara yönelik duyuşsal durumlarına da bağlıdır. Bu nedenle onların STEM öğretimine yönelik amaçlarını arttırmaya yönelik araştırmaların yapılması önemlidir.

Kaynakça

Akaygun, S. & Aslan Tutak, F. (2016). STEM Images Revealing STEM Conceptions of Pre-Service Chemistry and Mathematics Teachers. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology. 4(1), 56-71.

Akgunduz, D. (2016). A Research about the Placement of the Top Thousand Students in STEM Fields in Turkey between 2000 and 2014. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(5).

Akgündüz, D., M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu Sencer, M., Öner, T., & Özdemir, S. (2015). STEM Eğitimi Türkiye Raporu: “Günün Modası mı? Yoksa Gereksinim mi?. STEM Merkezi ve Eğitim Fakültesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.

Akgunduz, D., Ertepinar, H., Ger, A. M., Kaplan Sayi, A. & Turk, Z. (2015). STEM egitimi calistay raporu: Turkiye STEM egitimi uzerine kapsamli bir degerlendirme (The report of STEM education workshop: an assessment on STEM education in Turkey)[White Paper]. Istanbul, Turkey: Istanbul Aydin University STEM Merkezi ve Egitim Fakultesi.

Altan, E. B., Yamak, H., & Kırıkkaya, E. B. (2016). Hizmetöncesi öğretmen eğitiminde FETEMM eğitimi Uygulamaları: Tasarım temelli fen eğitimi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2).

Australian Council for Educational Research (ACER). (2015). Teacher perspective: Mill Park Secondary College. 18.11.2019 tarihinde http://www.stemgames.org.au/interviews/ mill-park-secondary-college adresinden alınmıştır.

Bozkurt Altan, E., Yamak, H. & Buluş Kırıkkaya, E. (2016). FeTeMM Eğitim Yaklaşımının Öğretmen Eğitiminde Uygulanmasına Yönelik Bir Öneri: Tasarım Temelli Fen Eğitimi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 212- 232.

Bybee, R. W. (2010). What is STEM education? Science, 329(5995), 996-996.

Capobianco, B. M. (2011). Exploring a science teacher’s uncertainty with integrating engineering design: an action research study. Journal of Science Teacher Education, 22, 645-660.

Çetin, A. & Kahyaoğlu, M. (2018). STEM Temelli Etkinliklerin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen, Matematik, Mühendislik Ve Teknoloji İle 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Tutumlarına Etkisi. Ekev Akademi Dergisi, 22(75), 15-28.

Corlu, M. (2012). A pathway to STEM education: Investigating pre-service mathematics and science teachers at Turkish universities in terms of their understanding of mathematics used in science (Doctoral dissertation, Texas A & M University).

Çorlu, M. S., Capraro, R. M., & Capraro, M. M. (2014). Introducing STEM education: Implications for educating our teachers in the age of innovation. Education and Science, 39(171), 74-85.

Cuijck, L. V., Keulen, H. V., & Jochems, W. (2009). Are primary school teachers ready for inquiry and design based technology education. In Proceedings of the PATT-22 Conference (pp. 108-21).

Darling-Hammond, L., & Bransford, J. (2005). Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Doğan, S. (2010). Özel dershanelerdeki matematik eğitiminin niteliği ve öğrenci yaklaşımlarının incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Dugger, W. E. (2010, Aralık). Evolution of STEM in the United States. In 6th Biennial International Conference on Technology Education Research in Australia. 18.11.2019 tarihinde http://www.iteea.org/Resources/PressRoom/AustraliaPaper.pdf. adresinden alınmıştır.

Eroğlu, S., & Bektaş, O. (2016). STEM eğitimi almış fen bilimleri öğretmenlerinin STEM temelli ders etkinlikleri hakkındaki görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(3), 43-67.

Gökbayrak, S., & Karışan, D. (2017). Stem Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2).

Guzey, S. S., Harwell, M., & Moore, T. (2014). Development of an instrument to assess attitudes toward science, technology, engineering, and mathematics (STEM). School Science and Mathematics, 114(6), 271-279.

Hacıoğlu, Y., Yamak, H. & Kavak, N. (2016). Mühendislik Tasarım Temelli Fen Eğitimi ile İlgili Öğretmen Görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(3), 807-830.

Hacıömeroğlu, G., & Bulut, A. S. (2016). Entegre FETEMM öğretimi yönelim ölçeği türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması/Integrative Stem teaching intention questionnaire: a validity and relaibility study of the Turkish Form. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(3), 654-669.

Hacıömeroğlu, G. (2018). Examining Elementary Pre-service Teachers' Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Teaching Intention. International Online Journal of Educational Sciences, 10(1).

Heaverlo, C. (2011). STEM Development: A Study of 6th-12th Grade Girls' Interest and Confidence in Mathematics and Science. Doctoral dissertation. Iowa State University, Lowa.

Holdren, J. P., Lander, E. S., & Varmus, H. (2010). Prepare and inspire: K-12 education in science, technology, engineering, and math (STEM) for America's future. Executive Report). Washington, DC: President's Council of Advisors on Science and Technology.

Hsu, M-C., Purzer S. & Cardella M.E., (2011). Elementary teachers’ views about teaching design, engineering and technology. Journal of Pre-College Engineering Education Research,1(2),31–39.

Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (2006). LISREL 8.80 for Windows [Computer software]. Lincolnwood, IL: Scientific Software International.

Keleş, F., Özenoğlu-Kiremit, H. & Aktamış, H.(2017). Stem’e ve Stem’in Alt Başlıklarına Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme. IV. International Eurasian Educational Research Congress (s.771- 772). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Marulcu, İ. & Sungur, K. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının mühendis ve mühendislik algılarının ve yöntem olarak mühendislik-dizayna bakış açılarının incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 12(1). 13-23.

Meng, C. C., Idris, N., & Eu, L. K. (2014). Secondary Students' Perceptions of Assessments in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 10(3).

Morrison, J. (2006). TIES STEM education monograph series, attributes of STEM education. Baltimore, MD: TIES, 3.

Nadelson, L. S., Seifert, A., Moll, A. J., & Coats, B. (2012). i-STEM summer institute: An integrated approach to teacher professional development in STEM. Journal of STEM Education: Innovation and Outreach.

National Research Council (NRC), (2011). Successful K-12 STEM Education: Identifying Effective Approaches in Science, Technology, Engineering, and Mathematics. National Academies Press, 44, Washington, DC: NAP.

National Academy of Engineering, U. S. (2004). The engineer of 2020: Visions of engineering in the new century. Washington, DC: National Academies Press.

National Governors Association. (2007). Innovation America: A final report. Washington, DC: Author.

NGSS (Next Generations Science Standards), (2013). The Next Generation Science Standards Executive Summary. http://www.nextgenscience.org/sites/ngss/files/Final%20Release%20NGSS%20Front%20Matter%20-%206.17.13%20Update_0.pdf, Erişim tarihi: 20.04.2018.

Özbilen, A. G. (2018). Stem Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri Ve Farkındalıkları. Scientific Educational Studies, 2(1), 1-21.

Riechert, S. E., & Post, B. K. (2010). From skeletons to bridges & other STEM enrichment exercises for high school biology. The American Biology Teacher, 72(1), 20-22.

Rogers, C., & Portsmore, M. (2004). Bringing engineering to elementary school. Journal of STEM Education: innovations and research, 5(3).

Smith, J., & Karr-Kidwell, P. J. (2000). The Interdisciplinary Curriculum: A Literary Review and a Manual for Administrators and Teachers. Educational Leadership, 36(2), 122-126.

Stolhmann, M., Moore, T.J. & Roehrig, G.H. (2012). Considerations for teaching integrated STEM education. Journal of Pre-college Engineering Education Research, 2(1), 28-34.

Wagner, T. (2008). Rigor redefined. Educational Leadership, 66(2), 20–24.

Yamak, H., Bulut, N., & Dündar, S., (2014). 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri ile Fene Karşı Tutumlarına FeTeMM Etkinliklerinin Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) / GUJGEF, 34(2), 249-265.

Yenilmez, K., & Balbağ, M. Z. (2016). The STEM attitudes of prospective science and middle school mathematics teachers. Journal of Research in Education and Teaching, 5(4), 301-307.

Yıldırım, B., & Türk, C. (2018). Opinions of middle school science and mathematics teachers on STEM education. World Journal on Educational Technology: Current Issues, 10(2), 70-78.

Yıldırım, B., & Selvi, M. (2015). Adaptation of STEM attitude scale to Turkish. Turkish Studies, 10(3), 1107-1120.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd648229, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {1145 - 1160}, doi = {10.17240/aibuefd.2020..-648229}, title = {STEM ALANLARINA VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI İNCELEYEN MODEL ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {HİĞDE, Emrah and KELEŞ, Ferdiye and AKTAMIŞ, Hilal} }
APA HİĞDE, E , KELEŞ, F , AKTAMIŞ, H . (2020). STEM ALANLARINA VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI İNCELEYEN MODEL ÇALIŞMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (2) , 1145-1160 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020..-648229
MLA HİĞDE, E , KELEŞ, F , AKTAMIŞ, H . "STEM ALANLARINA VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI İNCELEYEN MODEL ÇALIŞMASI". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 1145-1160 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/53205/648229>
Chicago HİĞDE, E , KELEŞ, F , AKTAMIŞ, H . "STEM ALANLARINA VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI İNCELEYEN MODEL ÇALIŞMASI". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 1145-1160
RIS TY - JOUR T1 - STEM ALANLARINA VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI İNCELEYEN MODEL ÇALIŞMASI AU - Emrah HİĞDE , Ferdiye KELEŞ , Hilal AKTAMIŞ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2020..-648229 DO - 10.17240/aibuefd.2020..-648229 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1145 EP - 1160 VL - 20 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2020..-648229 UR - https://doi.org/10.17240/aibuefd.2020..-648229 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi STEM ALANLARINA VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI İNCELEYEN MODEL ÇALIŞMASI %A Emrah HİĞDE , Ferdiye KELEŞ , Hilal AKTAMIŞ %T STEM ALANLARINA VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI İNCELEYEN MODEL ÇALIŞMASI %D 2020 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 20 %N 2 %R doi: 10.17240/aibuefd.2020..-648229 %U 10.17240/aibuefd.2020..-648229
ISNAD HİĞDE, Emrah , KELEŞ, Ferdiye , AKTAMIŞ, Hilal . "STEM ALANLARINA VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI İNCELEYEN MODEL ÇALIŞMASI". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 2 (Haziran 2020): 1145-1160 . https://doi.org/10.17240/aibuefd.2020..-648229
AMA HİĞDE E , KELEŞ F , AKTAMIŞ H . STEM ALANLARINA VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI İNCELEYEN MODEL ÇALIŞMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(2): 1145-1160.
Vancouver HİĞDE E , KELEŞ F , AKTAMIŞ H . STEM ALANLARINA VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI İNCELEYEN MODEL ÇALIŞMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(2): 1160-1145.

212012 63983

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖZEL DERS ALMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

Ayşe Betül AKDEMİR, Abdurrahman KILIÇ

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİM BECERİLERİ, AKADEMİK İYİMSERLİKLERİ VE MESLEKİ BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yusuf ERGEN, Cevat ELMA

“9. SINIF LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK OKUL DIŞI ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN AĞAÇBİLİM EĞİTİMİ” PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç.dr.pınar KÖSEOĞLU, Gamze MERCAN, Esma PEHLİVANOĞLU

TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM UYGULAMASINDA AİLELERİN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ

Songül TÜMKAYA, Hakan ULUM

YABANCI DİL KAYGISI VE ÖĞRENİCİLERİN SÖZLÜ DÜZELTİCİ GERİBİLDİRİM İNANIŞLARININ DİL YETERLİLİK DÜZEYİ ODAKLI İNCELENMESİ

Vasfiye GECKİN

ÇEVİRİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ KÜLTÜR AKTARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ STİLİ

Fatih Çetin ÇETİNKAYA, Mücahit DURMAZ

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN A TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE GENEL SİNİZMİN ARACI ROLÜ

Sefa CEYHAN, Hüseyin ÇİÇEK

ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN CİNSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Süleyman GÜRBÜZ, Emine ERATAY

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN STEM EĞİTİMİ

Tugra KARADEMİR COŞKUN, Turgay ALAKURT, Burcu YILMAZ

ALTINCI SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ SINAV SORULARININ YENİDEN YAPILANDIRILMIŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebru ATAŞ, Perihan GÜNEŞ