OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE BİR EĞİTSEL OYUNLA “İÇ ORGANLARINI TANIYABİLME” KONUSUNUN ÖĞRETİMİ

Öz Bu çalışmada, Otistik Çocuklar İçin Uygulama Merkezi II. Kademe eğitim programında yer alan “İç Organlarını Tanıyabilme” konusunun öğretimine yönelik eğitsel bir oyun tasarlanmıştır. Tasarlanan oyunla otizmli öğrencilerin derste aktif olması ve soyut kavramların bulunduğu “iç organlarını tanıyabilme” konusunu eğlenerek öğrenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada olgubilim araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Tasarlan oyunun uygulanabilirliği ile ilgili Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi’nde görev yapan üç özel eğitim öğretmeni ile görüşülmüş ve oyun, yaşları 12 ve 14 olan otizm tanısı konulmuş iki erkek öğrenciye uygulanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakatlar ve informal gözlemler kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına dayanarak tasarlanan oyunun “iç organlarını tanıyabilme” konusunun öğretiminde uygulanabilir bir eğitsel oyun olduğu sonucuna varılmış, tasarlanan oyuna ilişkin bazı önerilerde bulunulmuştur.  

Kaynakça

KAYNAKÇAAlıcı, D. (2016). Fen ve Teknoloji dersinde eğitsel oyunların öğrencilerin akademik başarısına ve bilginin kalıcılığına etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.Altun, M. (2017). Fiziksel etkinlik kartları ile zekâ oyunlarının ilkokul öğrencilerinin dikkat ve görsel algı düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Amerikan Psikiyatri Birliği. (2013). DSM-V-R tanı ölçütleri başvuru kitabı. (Çev. Ertuğrul Köroğlu). Ankara:HYB Yayınları.Ayan, S., Memiş, U.A., Eynur, B.R. ve Kabakçı, A. (2012). Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarda oyuncak ve oyunun önemi. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 2(4), 80-89.Aytekin, H. (2001). Okulöncesi eğitim programları içinde oyunun çocuğun gelişimine olan etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.Baker, M. J. (2000). Incorporating the thematic ritualistic behaviors of children with autism into games: Increasing social play interactions with siblings. Journal of Positive Behavior Interventions, 2, 66–84.Battocchi, A., Ben-Sasson, A., Esposito, G., Gal, E., Pianesi, F., Tomasini, D. (2009). Collaborative puzzle game: A tabletop interface for fostering collaborative skills in children with autism spectrum disorders. In Proceedings of the ACM International Conference on Interactive Tabletops and Surfaces.Bayırtepe, E., & Tüzün, H. (2007). Oyun tabanlı öğrenme ortamlarının öğrencilerin bilgisayar dersindeki başarıları ve öz yeterlik algıları üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 41-54.Bernardini, S., Porayska-Pomsta, K., & Smith, T. J. (2014). ECHOES: An intelligent serious game for fostering social communication in children with autism. Information Sciences, 264, 41–60.Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.Canbay, İ. (2012). Matematikte eğitsel oyunların 7. Sınıf öğrencilerinin öz düzenleyici öğrenme stratejileri, motivasyonel inançları ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Carter, C. M. (2001). Using choice with game play to increase language skills and interactive behaviors in children with autism. Journal of Positive Behavior Interventions, 3, 131–151.Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (4. Baskı). Trabzon.Çoban, B. ve Nacar, E. (2006). Okul öncesinde eğitimsel oyunlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Demir, S. (2014). Etkili ve farklılaştırılmış öğretim için stratejiler. Ş.Yücesoy (Ed.), Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Öğretim Stratejileri. Ankara: Nobel YayıncılıkGedik, M. (2012). Ortaokul ikinci sınıf öğrencilerinin temel dil becerilerinin geliştirilmesinde eğitsel oyunların başarı ve kalıcılığa etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.Gürpınar, C. (2017). Fen Bilimleri öğretiminde eğitsel oyun destekli öğretim uygulamalarının öğrenme ürünlerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale.Güven, G. (2017). Oyun Kuramları. A. Aydın (Ed.), Özel Eğitimde Oyun ve Müzik (1.Baskı). Ankara: Pegem Akademi YayınlarıKaplan, G., & Çifci Tekinarslan, İ. (2013). Zihinsel yetersizliği olan ve olmayan öğrencilerin astronomi kavramlarındaki bilgi düzeylerinin karşılaştırılması. İlköğretim Online, 12(2), 614-627.Karaer, G. (2017). Fen bilgisi öğretiminde kullanılan özel öğretim yöntemleri. Ö. Toper Korkmaz & M. Sönmez Kartal (Ed.), Özel eğitimde fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi (1.Baskı). Ankara: Pegem Akademi YayınlarıKaramustafaoğlu, O., & Yurtyapan, E. (2016). The Teaching of "Absorption of Light" Subject in Seventh Grade Science Course with Educational Games: Color Game Case, Route Educational and Social Science Journal, 3(4), 81-94.Kaya, Ü.Ü. (2007). İlköğretim I. Kademede İngilizce derslerinde oyun tekniğinin erişiye etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.MEB (2013). Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. ve II. Kademe Eğitim Programı (Otistik Çocuklar İçin). Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü: Ankara.MEB (2017). Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İlköğretim Kurumları fen bilimleri dersi öğretim programı. 05.05.2018 tarihinde https://ttkb.meb.gov.tr/ adresinden alınmıştır.Okçu, B., Yazıcı, F. ve Sözbilir, M. (2016). Ortaokul düzeyindeki görme engelli öğrencilerin okuldaki öğrenim sürecine dair görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 51-83.Patton, J. R., & Bailey, J. W. (2013). Science. strategies for teaching learners with special needs (Eds., Polloway, E. A. Patton, J. R., Serna, L., & Bailey, J. W.). (10th ed.). Boston: Pearson.Sazak Pınar, E., & Merdan, F. (2016). Grafik düzenleyicilerin otizmli öğrencilere fen bilgisi kavramlarının öğretimindeki etkililiği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 111-131.Thorp, D. M., Stahmer, A. C., & Schreibman, L. (1995). Effects of sociodramatic play training on children with autism. Journal of Autism & Developmental Disorders, 25, 265–282Töret, G. (2016). Otizm spektrum bozukluğu (osb): özellikler, İ. H. Diken & H. Bakkaloğlu (Ed.), Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu (1.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.Ülke Kürkçüoğlu, B. (2016). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara oyun becerilerinin öğretimi, E. Tekin İftar (Ed.), Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve eğitimleri (4.Baskı). Ankara: Vize Yayıncılık.Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster

Bibtex @diğer { aibuefd456957, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {1887 - 1902}, doi = {10.17240/aibuefd.2018.18.41844-456957}, title = {OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE BİR EĞİTSEL OYUNLA “İÇ ORGANLARINI TANIYABİLME” KONUSUNUN ÖĞRETİMİ}, key = {cite}, author = {ASLAN, Kübra and KARAMUSTAFAOĞLU, Orhan and KURT, Murat} }
APA ASLAN, K , KARAMUSTAFAOĞLU, O , KURT, M . (2018). OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE BİR EĞİTSEL OYUNLA “İÇ ORGANLARINI TANIYABİLME” KONUSUNUN ÖĞRETİMİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (4) , 1887-1902 . DOI: 10.17240/aibuefd.2018.18.41844-456957
MLA ASLAN, K , KARAMUSTAFAOĞLU, O , KURT, M . "OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE BİR EĞİTSEL OYUNLA “İÇ ORGANLARINI TANIYABİLME” KONUSUNUN ÖĞRETİMİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2018 ): 1887-1902 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/41844/456957>
Chicago ASLAN, K , KARAMUSTAFAOĞLU, O , KURT, M . "OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE BİR EĞİTSEL OYUNLA “İÇ ORGANLARINI TANIYABİLME” KONUSUNUN ÖĞRETİMİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2018 ): 1887-1902
RIS TY - JOUR T1 - OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE BİR EĞİTSEL OYUNLA “İÇ ORGANLARINI TANIYABİLME” KONUSUNUN ÖĞRETİMİ AU - Kübra ASLAN , Orhan KARAMUSTAFAOĞLU , Murat KURT Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2018.18.41844-456957 DO - 10.17240/aibuefd.2018.18.41844-456957 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1887 EP - 1902 VL - 18 IS - 4 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2018.18.41844-456957 UR - https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018.18.41844-456957 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE BİR EĞİTSEL OYUNLA “İÇ ORGANLARINI TANIYABİLME” KONUSUNUN ÖĞRETİMİ %A Kübra ASLAN , Orhan KARAMUSTAFAOĞLU , Murat KURT %T OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE BİR EĞİTSEL OYUNLA “İÇ ORGANLARINI TANIYABİLME” KONUSUNUN ÖĞRETİMİ %D 2018 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 18 %N 4 %R doi: 10.17240/aibuefd.2018.18.41844-456957 %U 10.17240/aibuefd.2018.18.41844-456957
ISNAD ASLAN, Kübra , KARAMUSTAFAOĞLU, Orhan , KURT, Murat . "OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE BİR EĞİTSEL OYUNLA “İÇ ORGANLARINI TANIYABİLME” KONUSUNUN ÖĞRETİMİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 4 (Aralık 2018): 1887-1902 . https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018.18.41844-456957
AMA ASLAN K , KARAMUSTAFAOĞLU O , KURT M . OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE BİR EĞİTSEL OYUNLA “İÇ ORGANLARINI TANIYABİLME” KONUSUNUN ÖĞRETİMİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 18(4): 1887-1902.
Vancouver ASLAN K , KARAMUSTAFAOĞLU O , KURT M . OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE BİR EĞİTSEL OYUNLA “İÇ ORGANLARINI TANIYABİLME” KONUSUNUN ÖĞRETİMİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 18(4): 1902-1887.

212298 64029

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖZ-ŞEFKAT ÖLÇEĞİ KISA FORMU’NUN TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Musa YILDIRIM, Tuğba SARI

EVLİLİKTE BAĞIŞLAMA ÖLÇEĞİ-OLAY: TÜRKÇE’YE UYARLAMA, GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Emine DURMUŞ, Abdullah MANAP

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ İLE PSİKOLOJİK YARDIM İHTİYAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Şeyma BİLGİZ, Adem PEKER

OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE BİR EĞİTSEL OYUNLA “İÇ ORGANLARINI TANIYABİLME” KONUSUNUN ÖĞRETİMİ

Kübra ASLAN, Orhan KARAMUSTAFAOĞLU, Murat KURT

48-72 AYLIK ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN LAP-3 GELİŞİM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ İLE İNCELENMESİ

Hilal İlknur TUNÇELİ, Rengin ZEMBAT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK DANIŞMADAN BEKLENTİLERİ: CİNSİYET, PSİKOLOJİK YARDIM ALMA DENEYİMİ, PSİKOLOJİK YARDIM ALMAYA İLİŞKİN TUTUM VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ROLÜ

Melike KOÇYİĞİT, Burcu PAMUKÇU

ANAOKULU ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Zeynep DERE

ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ

Buşra SARI, Mustafa BAYRAKCI

ÖĞRETMEN ADAYLARINDA KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASI KORUMA BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK ÜZERE YAPILMIŞ ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

Azize AKTAŞ YASA

UZAMSAL İLİŞKİLER TESTİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI

Neşe DOKUMACI SÜTÇÜ, Behçet ORAL