OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN DOĞAL MATEMATİKSEL DİL KULLANIMLARININ İNCELENMESİ

Öz Öğretmenin sınıf ortamında kullandığı matematik dili, çocuklar için matematik girdisidir ve çocukların, okul dönemi boyunca matematik bilgilerinin oluşmasında etkili olmaktadır. Bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin sınıf ortamında uyguladıkları etkinliklerin incelenmesi ve kullandıkları doğal matematiksel dilinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Erzurum ili merkezinde bulunan bağımsız anaokulunda tam gün ve yarım gün görev yapan iki öğretmen ile ilkokul bünyesindeki anasınıfında görev yapan bir öğretmen olmak üzere toplam üç öğretmen sınıf ortamında gözlemlenmiştir. Araştırmada her öğretmenin sınıfında haftada iki kez gözlem yapılmıştır. Yapılan gözlemler, araştırmacılar tarafından, ilgili literatür çerçevesinde içerik analizi yöntemiyle incelenmiş ve temalar altında toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, öğretmenlerin sıklıkla doğal matematik diline ilişkin ve sınıf düzenini sağlamaya yönelik ifadeleri kullandıkları gözlemlenmiştir. Öğretmenlerin matematik diline en sık okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri, Türkçe ve oyun etkinliklerinde yer vermiş oldukları belirlenmiştir. Matematik dili kullanımı planlı etkinlikler içerisinde en az sıklıkta drama ve hareket etkinliklerinde yer almıştır. Kullanılan ifadelerin içeriğinde en sık sayma/sayı/rakam kavramlarına değindikleri belirlenmiştir.  

Kaynakça

Aiken, R. L. (1972). Language Factors in Learning Mathematics. Review of Educational Research, 42 (3), 359-385.

Akbaba Altun, S., Şimşek Çetin, Ö. ve Bay, N. D. (2014). Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına yönelik öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 244-263.

Akman, B. (2002). Okulöncesi dönemde matematik. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 244-248.

Altun, M., Dönmez, N., İnan, H., Taner, M. ve Özdilek, Z. (2001). Altı yaş grubu çocukların problem çözme stratejileri ve bunlarla ilgili öğretmen ve müfettiş algıları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 212-230.

Aubrey, C. (1994). An ınvestigation of children's knowledge of mathematics at school entry and the knowledge their teachers hold about teaching and learning mathematics, about young learners and mathematical subject knowledge. British Educational Research Journal, 20, 105-120.

Avcı, N. ve Dere, H. (2002). Okul Öncesi Çocuğu ve Matematik. 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara.

Aydın, S. (2009). Okul Öncesi Eğitimcilerinin Matematik Öğretimiyle İlgili Düşünceleri ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Baki, A. ve Karadeniz, M. H. (2013). Okul Öncesi Eğitim Programının Matematik Uygulama Sürecinden Yansımalar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21 (2), 619-636.

Charlesworth, R and Leali, S. A. (2012). Using Problem Solving to Assess Young Children’s Mathematics Knowledge. Early Childhood Education Journal, 39, 373–382.

Chapin, S. H., O’Connor, C., and Anderson, N. C. (2003). Classroom Discussions Using Math Talk to Help Students Learn Grades 1–6. CA: Math Solutions Publications.

Cooke, B. D., and Buchholz, D. (2005). Mathematical Communication in the Classroom: A Teacher Makes a Difference. Early Childhood Education Journal, 32(6), 365-369.

Cowan, R., Donlan, C., Shepherd, D. L., Cole-Fletcher, R., Saxton, M., and Hurry, J. (2011). Basic Calculation Proficiency and Mathematics Achievement in Elementary School Children. Journal of Educational Psychology, 103(4), 786.

Diaz, R. M. (2008). The Role of Language in Early Childhood Mathematics. Doctoral dissertation. Available From Proquest Dissertations and Theses Database. (UMI No: 3319002).

Durualp, E. ve Aral, N. (2010). Altı yaşındaki çocukların sosyal becerilerine oyun temelli sosyal beceri eğitiminin etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 160-172.

Emenaker, C. (1996). A Problem-solving based mathematics course and elementary teachers' beliefs. School Science and Mathematics, 96 (2), 75-84.

Erdoğan, S. ve Baran, G. (2003). Erken çocukluk döneminde matematik (Mathematics in the Early Childhood Period). Eğitim ve Bilim, 28 (130), 32-40.

Ernest, P. (1991). Mathematics, education and philosophy: An International Perspective. London, Washington DC: The Falmer Press.

Ferrini-Mundy, J. (2000). Principles and standards for school mathematics: a guide for mathematicians. Notices of the American Mathematical Society, 47, 868-876.

Fırat, Z. S. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin doğal matematik dilini kullanımlarına ilişkin görüşleri ile uygulamalarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Frank, J. (2013). The effects of using math talks to ımprove ınstruction in a kindergarten classroom. Master’s thesis. St. Catherine University. http://sophia.stkate.edu/cgi/

Fuson, K. C., Clements, D. H. & Sarama, J. (2015) Making early math education work for all children, Erişim Tarihi: 17.04.2017, http://kappanmagazine.org, pdk.sagepub.com

Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş (2. Baskıdan Çeviri). (Çev. Ali Ersoy & Pelin Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.

Güven, B., Öztürk, Y., Karataş, İ., Arslan, S. ve Şahin, F. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin matematik öğrenme ve öğretmeye yönelik inançlarının sınıf ortamına yansımaları, 10. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, Niğde.

Kandır, A. ve Orçan, M. (2010). Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi. İstanbul: Morpa Yayıncılık.

Klibanoff, R. S., Levine, S. C., Huttenlocher, J., Vasilyeva, M., & Hedges, L. V. (2006). Preschool children's mathematical knowledge: The effect of teacher "math talk". Developmental Psychology, 42(1), 59-69.

Lansdell, J. M. (1999). Introducing Young Children To Mathematical Concepts: Problems With New Terminology. Educational Studies, 25(3), 327-333.

McGoron, F. X. (2010). Efficacy of Preschool Teacher Math Talk. Doctoral dissertation, University of Cincinnati.

MEB, Okul Öncesi Eğitimi Programı (2013). Erişim Tarihi: 20.10.2014, Http://Tegm.Meb.Gov.Tr/Dosya/Okuloncesi/Ooproram

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (3. Baskıdan Çeviri). (Çev. S. Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston.

Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 323-343.

Patton, M.Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri) (Çev. M. Bütün & S.B. Demir). Ankara: Pegem Akademi.

Peter-Koop, A. & Scherer, P. (2012). Early childhood mathematics teaching and learning. J Math Didaktik, 33,175–179.

Piasta, S. B., Pelatti, C. Y. & Miller, H. L. (2015). Mathematics and science learning opportunities in preschool classrooms. Early Education Development. Author manuscript; available in PMC.

Rudd, L. C., Lambert, M. C., Satterwhite, M., & Zaier, A. (2008). Mathematical language in early childhood settings: what really counts?. Early Childhood Education Journal, 36(1), 75-80.

Sonnenschein, S., Thompson, J. A., Metzger, S. R., & Baker, L. (2013). The relation between preschool teachers’ language and gains in low ıncome english language learners’ and english speakers’ vocabulary, early literacy and math skills. Journal for the Early Childhood Field, 16, 64-87.

Şahin, B. (2013). Öğretmen adaylarının “matematik öğretmeni”, “matematik” ve “matematik dersi” kavramlarına ilişkin sahip oldukları metaforik algılar. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 313-321.

Tarım, K. ve Bulut, S. (2005). Okul öncesi öğretmenlerin matematik ve matematik öğretimine ilişkin algı ve tutumları. H. Kıran (Ed.), XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Tokgöz, B. (2006). Okulöncesi öğretmenlerinin erken matematik eğitimi ile ilgili tutumları ve yeterliklerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Yıldırım, B. (2012). Matematik İlkeleri ve Standartları. B. Akman (Ed.). Okul Öncesi Matematik Eğitimi (s. 12-24). Ankara: Pegem Akademi.Zeytun, S. (2010). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin yaratıcılık ve problem çözme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd396525, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {895 - 914}, doi = {10.17240/aibuefd.2018..-396525}, title = {OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN DOĞAL MATEMATİKSEL DİL KULLANIMLARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {FIRAT, Zehra Saadet and DİNÇER, Çağlayan} }
APA FIRAT, Z , DİNÇER, Ç . (2018). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN DOĞAL MATEMATİKSEL DİL KULLANIMLARININ İNCELENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 895-914 . DOI: 10.17240/aibuefd.2018..-396525
MLA FIRAT, Z , DİNÇER, Ç . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN DOĞAL MATEMATİKSEL DİL KULLANIMLARININ İNCELENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2018 ): 895-914 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/37322/396525>
Chicago FIRAT, Z , DİNÇER, Ç . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN DOĞAL MATEMATİKSEL DİL KULLANIMLARININ İNCELENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2018 ): 895-914
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN DOĞAL MATEMATİKSEL DİL KULLANIMLARININ İNCELENMESİ AU - Zehra Saadet FIRAT , Çağlayan DİNÇER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2018..-396525 DO - 10.17240/aibuefd.2018..-396525 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 895 EP - 914 VL - 18 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2018..-396525 UR - https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018..-396525 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN DOĞAL MATEMATİKSEL DİL KULLANIMLARININ İNCELENMESİ %A Zehra Saadet FIRAT , Çağlayan DİNÇER %T OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN DOĞAL MATEMATİKSEL DİL KULLANIMLARININ İNCELENMESİ %D 2018 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 18 %N 2 %R doi: 10.17240/aibuefd.2018..-396525 %U 10.17240/aibuefd.2018..-396525
ISNAD FIRAT, Zehra Saadet , DİNÇER, Çağlayan . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN DOĞAL MATEMATİKSEL DİL KULLANIMLARININ İNCELENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 2 (Haziran 2018): 895-914 . https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018..-396525
AMA FIRAT Z , DİNÇER Ç . OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN DOĞAL MATEMATİKSEL DİL KULLANIMLARININ İNCELENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 18(2): 895-914.
Vancouver FIRAT Z , DİNÇER Ç . OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN DOĞAL MATEMATİKSEL DİL KULLANIMLARININ İNCELENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 18(2): 914-895.

266390 85633

Arşiv