ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmada, öğretmen adaylarının temel bilgi teknolojilerine (TBT) yönelik görüşlerinin nitel araştırma deseni kullanılarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibariyle Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesinde çeşitli programlarda öğrenim gören 73 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında öğretmen adaylarına bilgisayar ile cep telefonuna ilişkin sorular yöneltilmiş, veriler elde edilmiş ve çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının genel olarak bilgisayarın donanımsal ve yazılımsal özellikleri, işlevselliği, ergonomisi ile görselliği gibi özelliklerine; cep telefonunun ise özellikle multimedya uygulamaları kullanımını ve depolanmasını destekleyen ayrıca yazılımsal olarak Internet’e girmeye olanak tanıyan özelliklerine vurgu yaptıkları görülmüştür. Akademik eğitimlerinde ve günlük kullanımlarında yüksek oranda bilgisayardan faydalandıklarını ifade eden öğretmen adaylarının bilgisayarda yapmış oldukları iş ve işlemler; Internet kullanımı ve Office uygulamaları başlıkları altında toplanmıştır. Öğretmen adaylarının cep telefonunda en yoğun gerçekleştirdikleri işlemler ise kısa mesaj ve konuşma gibi iletişim amaçlı uygulamalar olarak belirlenmiştir

Examination of Teacher Candidates Views on Basic Information Technologies

...

Kaynakça

Agyei, D. D., & Voogt, J. M. (2011). Exploring the potential of the will, skill, tool model in Ghana: Predicting prospective and practicing teachers‟ use of technology. Computers & Education, 56, 91-100.

Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar okuryazarlığı yeterlilikleri ile mevcut ders programlarının kaynaştırılmasının öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 127-134.

Aydın, C. H., Hoşcan, Y., & Özkul, A. E. (2005). Temel bilgi teknolojileri (No. 1418). Eskişehir: Anadolu Universitesi Yayını.

Başaran, M. (2005). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgi okuryazarlıklarının değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (3), 163-177.

Beşoluk, Ş., Kurbanoğlu, N. İ., & Önder, İ. (2010). Educational technology usage of pre- service and in-service science and technology teachers. İlköğretim Online, 9 (1), 389–395.

Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N., & Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde bilgisayar kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 19-28.

Çakmak, T., & Yalçın, H. (2013). Üniversite öğrencilerinin mobil teknoloji kullanımı: Hacettepe üniversitesi bilgi ve belge yönetimi bölümü örneği, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1(18), 47-61.

Çelik, L. (2011). Bilgisayar ve temel bilgi teknolojileri. Ankara: Maya Akademi.

Daştan, İ. (2006). Eğitimde bilgi teknolojilerinden yararlanma düzeyi ve bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Deniz, L. (2001). Psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin bilgisayar yaşantılarına yönelik bir izleme çalışması. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 13 (13), 87-110.

DPT. (2006). Bilgi toplumu stratejisi (2006-2010). Ankara: DPT Yayınları. 27.12.2013 tarihinde http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/2226/Strateji_Belgesi.pdf adresinden alınmıştır.

Dursun, F. (2004). Üniversite öğrencilerinin interneti kullanma amaçları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, (6-9 Temmuz 2004), İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.

Emini, F. T. & Kocaoğlu, M. (2011). Bilişim teknolojileri kullanımının hizmet sunumuna etkileri: Konya il özel idaresi örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16 (2), 179-200.

Gündüz, A., Y. (2013).Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim algısı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Güneş, A. (2004). Temel bilgi teknolojisi kullanımı. Ankara: Pegem Akademik Yayıncılık.

International society for technology in education (ISTE). (2000). National educational technology standards for teachers. Eugene: ISTE Publications. Erişim adresi: http:// www.iste.org.

İşçitürk, G. B., & Kabakçı Yurdakul, I. (2014). Öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerini kabul ve kullanımlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10 (3), 684-702.

Junco, R. (2012). Therelationshipbetweenfrequency of Facebook use, participation in Facebook activities, andstudentengagement. Computers&Education, 58 (1), 162-171.

Karal, H. & Bahçekapılı, T. (2011). Teknolojinin öğrenme süreciyle bütünleştirilmesinde danışman olarak eğitim teknolojileri liderleri: Rollerin farkına varılması. 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, (22 -24 Eylül 2011), Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Kocasaraç, H. (2003). Bilgisayarların öğretim alanında kullanımına ilişkin öğretmen yeterlilikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2 (3), 77-86.

Kurulgan, M. (2013). Bilgi teknolojilerinin kütüphane/ bilgi-belge merkezlerine etkisi: Toplumsal, yapısal, yönetsel ve işlevsel açılardan bir inceleme. Türk Kütüphaneciliği, 27 (3), 472-495.

Manik, M. M., Qasim, M., & Shareef, A. F. (2014). Embedding 21st century skills in pre- service teacher training: A Case Study from the Maldives. Conference On Professional Development In Education (PDE2014), Widyatama University Indonesia, Open University Indonesia and Open University Malaysia.

MEB. (2008). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Ankara: MEB Yayınları. 23 Eylül 2013 tarihinde http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.html adresinden alınmıştır.

Menzi, N., Çalışkan, E. & Çetin, O. (2012). Öğretmen adaylarının teknoloji yeterliliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI), 2 (1), 1-18.

Metutech & Gfk (2009). Türkiye’de 15 yaş üstü bireylerin oyun oynama alışkanlıkları. 21 Ocak 2014 tarihinde http://www.slideshare.net/selcuke/turkish-game- market-report adresinden alınmıştır.

Önal, N. & Budak, Y. (2013). Meslek yüksekokulu öğretim elemanlarının öğretim araç ve materyallerini kullanmalarına ilişkin öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14 (3), 267-283.

Özbay, M. & Çelik, M. E. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar kullanma yeterliklerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1 (1), 107-115.

Özmen, F. & Denktaş, Y. (2012). Bilişim teknolojilerinin okulların örgütsel öğrenmesindeki rolü. e-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), 7 (2), 859-868.

Öztürk, T. (2006). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik yeterliliklerinin değerlendirilmesi (Balıkesir örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Regents of the University of California. (2003). How much information? 2003. 5 Aralık 2013 tarihinde http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much- info-2003/printable_report.pdf adresinden alınmıştır.

Ruggiero, D., & Mong, C. (2013). Improving Understanding of Pre-Service Teacher Experience with Technology Integration. International Journal of Multimedia & Its Applications, 5 (5), 1-15. doi: 10.5121/ijma.2013.5501

Sarı, İ. & Bağcı, Ö. (2008). Temel bilgi teknolojisi kullanımı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Sugözü, İ. H. (2012). Temel bilgi teknolojileri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Şahin, M. C. & Schreglmann, S. (2012) BÖTE bölümü öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma düzeyleri: Çukurova Üniversitesi örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2) , 247-258.

Şeker, T. B. (2005). Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler çerçevesinde bilgiye erişimin yeni boyutları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13, 377-391.

Şener, G. (2009). Türkiye’de Facebook kullanımı araştırması. XIV. Türkiye’de İnternet Konferansı, December12-13.

Tekinarslan, E. (2008). Eğitimciler için temel teknoloji yeterlikleri ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (26).

Teo, T., & Noyes, J. (2014). Explaining the intention to use technology among pre- service teachers: a multi-group analysis of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Interactive Learning Environments, 22 (1), 51-66. doi: 10.1080/10494820.2011.641674

Tınmaz, H. (2004). An assessment of preservice teachers’ technology perception in relation to their subject area. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Toker, S. (2004). An assessment of pre-service teacher education program in relation to technology training for future practice: a case of primary school teacher education program, Burdur. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Tüfekçi, A. (2007). Bilgisayar öğretmen adaylarının bilgisayar oyunu oynama alışkanlıkları. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 38-54.

Türnüklü, A. (2001). Eğitim Bilim Alanında Aynı Araştırma Sorusunu Yanıtlamak İçin Farklı Araştırma Tekniklerin Birlikte Kullanılması. Eğitim ve Bilim, 26 (120), 8-13.

Tüzün, H. & Özdinç, F. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar oyunu oynama alışkanlıkları ve tercihlerine yönelik bir durum çalışması. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, (16-18 Mayıs 2010), Hacettepe Üniversitesi, Beytepe, Ankara.

Wolcott, H. F. (1994). Transforming qualitative data: Description, analysis and interpretation. Thousand Oaks, CA: Sage.

Yeung, A. S., Tay, E. G., Hui, C., Lin, H. L., & Low, E. L. (2014). Pre-service teachers’ motivation in using digital technology. Australian Journal of Teacher Education, 39 (3), 135-153. doi: 10.14221/ajte.2014v39n3.1

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster

Bibtex @ { aibuefd18632, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {15}, pages = {59 - 83}, doi = {10.17240/aibuefd.2015.15.2-5000161313}, title = {Examination of Teacher Candidates Views on Basic Information Technologies}, key = {cite}, author = {CETİN, Oğuz and ÖNAL, Nezih and GÜNDÜZ, Abdullah Yasin} }
APA CETİN, O , ÖNAL, N , GÜNDÜZ, A . (2015). Examination of Teacher Candidates Views on Basic Information Technologies. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (2) , 59-83 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/1516/18632
MLA CETİN, O , ÖNAL, N , GÜNDÜZ, A . "Examination of Teacher Candidates Views on Basic Information Technologies". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2015 ): 59-83 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/1516/18632>
Chicago CETİN, O , ÖNAL, N , GÜNDÜZ, A . "Examination of Teacher Candidates Views on Basic Information Technologies". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2015 ): 59-83
RIS TY - JOUR T1 - Examination of Teacher Candidates Views on Basic Information Technologies AU - Oğuz CETİN , Nezih ÖNAL , Abdullah Yasin GÜNDÜZ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 83 VL - 15 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Examination of Teacher Candidates Views on Basic Information Technologies %A Oğuz CETİN , Nezih ÖNAL , Abdullah Yasin GÜNDÜZ %T Examination of Teacher Candidates Views on Basic Information Technologies %D 2015 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 15 %N 2 %R %U
ISNAD CETİN, Oğuz , ÖNAL, Nezih , GÜNDÜZ, Abdullah Yasin . "Examination of Teacher Candidates Views on Basic Information Technologies". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 2 (Aralık 2015): 59-83 .
AMA CETİN O , ÖNAL N , GÜNDÜZ A . Examination of Teacher Candidates Views on Basic Information Technologies. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 15(2): 59-83.
Vancouver CETİN O , ÖNAL N , GÜNDÜZ A . Examination of Teacher Candidates Views on Basic Information Technologies. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 15(2): 83-59.

289477 93512

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FENE VE FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Müslüm CAN, Çiğdem ŞAHİN

DOKUZUNCU SINIF MATEMATİK PROGRAMININ BENİMSEDİĞİ DURUM BELİRLEME ANLAYIŞININ DERS KİTAPLARINA YANSIMALARI

Zekeriya NARTGÜN, Köksal CANİBEY

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZYÖNETİMLİ ÖĞRENMEYE HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN VE ÖĞRETİM STİLİ TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ (BURSA İLİ ÖRNEĞİ)

Ersin ŞAHİN

SÖZCÜK ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLDUKLARI SÖZCÜK SAYI DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Mert TOPKARAOĞLU, Hakan DİLMAN

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI BOYUTLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ: BOYLAMSAL BİR ÇALIŞMA

Eda ERDAŞ, Pelin AKSÜT, Fatih AYDIN

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİNE KATILIM GÖSTEREN OKULLARIN SAĞLIĞINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI

Fatma KESİK, Esergül BALCI

BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUM VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇ ARASINDAKİ İLİŞİKİNİN İNCELENMESİ

Merve ŞAHİN KÜRŞAD

Ergenlerin Okula Yönelik Öfke Düzeyleri ile Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Arzu ÖZYÜREK, İsa ÖZKAN

AŞAMALI TEPKİ MODELİ VE KLASİK TEST KURAMI ALTINDA ELDE EDİLEN TEST VE MADDE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İbrahim Alper KÖSE

ÖĞRETMEN ADAYLARINDA ÖZ LİDERLİK BECERİLERİNİN YORDAYICISI OLARAK ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK VE DENETİM ODAĞI

Burçak Çağla GARİPAĞAOĞLU, Berna GÜLOĞLU