MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZELİNDE MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK ALGILARIN İNCELENMESİ

Öz Bu çalışmada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) 12. sınıf öğrencilerinin meslek yüksekokulu (MYO) algılarının ve bu okulları tercih durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 2017-2018 eğitim öğretim yılının birinci döneminde Çanakkale ilinde merkez ilçede yer almakta olan 5 MTAL’nde yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini bu 5 okulda öğrenimlerine devam etmekte olan toplam 428 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan Mesleki ve Teknik Eğitime Yönelik Algı ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık için yapılan analizde ölçeğin tümü için Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı 0.82 olarak hesaplanmıştır. Araştırma betimsel nitelikli tarama modelinde yürütülmüştür. Çalışmadan elde edilen veriler Mann Whitney U-testi ve Kruskal-Wallis testi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre öğrenciler birçok bilgi eksiklikleri bulunmasına rağmen MYO’larına yönelik olumlu algılar taşımaktadırlar. Öğrenciler mesleki eğitime yönelik tanıtım ve yönlendirme çalışmalarının yetersizliğini ve mesleki eğitime gerekli önemin verilmediğini belirtmişlerdir. Öğrencilerin mesleki teknik eğitime yönelik algıları akraba MYO mezun durumu ve mesleki eğitim ve ilinde yer alan MYO ve alanlarını tanıma bilgi düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir.

Kaynakça

Alkan, R. M., Suiçmez, M., Aydınkal, M., & Şahin, M. (2014). Meslek Yüksekokullarındaki Mevcut Durum: Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 4(3).

Arslan, İ. H., Bakırcı, H., & Aytar, E. (2017). Meslek yüksekokullarının üniversite adaylarına katkıları: Harran üniversitesi Hilvan meslek yüksekokulu örneği. 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal Ve Teknik Bilimler Kongresi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 11-13 Mayıs 2017, Burdur.

Arslan, M. & Kılıç Ç. (2000). Bazı Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de zorunlu eğitimde yönlendirme çalışmalarının değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 148.

Baysal, H., Baydemir, D., Kuzu, R., Topak, M. & Kayacan, Y. (2016). Kurum ve kuruluşlar bazında meslek yüksekokulu algısı: Öğrenci proje destekleri üzerine bir araştırma. Türkiye’de Meslek Yüksekokulu Algısı konulu 1. Ulusal Şişli Sempozyumu Yayın Kitabı.

Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Can E., Çiçek, H., Aktaş, F. O., Işık, T., Kasap, B. B., Tezsezer, S., Arpacıoğlu, I. T. (2017). Meslek yüksekokulu mezunlarinin meslekî eğitimlerini değerlendirmeleri. SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi, 4(15), 220-247.

Ceylan, H. (2009). Mesleki eğitimde öğrenci kalitesi. 1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Ceylan, H. & Erbir, M. A. (2015). Meslek yüksekokullarında kalite: mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 5(1), 99-106.

Çevik, K. (2006). İlköğretim ikinci kademede çoklu zekâ kuramına dayalı yönlendirme etkinliklerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.

Çondur, F., & Bölükbaş, M. (2014). Türkiye'de İşgücü Piyasası ve Genç İşsizlik-Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme. Amme İdaresi Dergisi, 47(2).

Demirpolat, B. C., Turpçu, M., & Köroğlu, M. G. (2015). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin meslek yüksekokuluna ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla analizi. Electronic Journal of Vocational Colleges 4. UMYOS Özel Sayısı.

Engin, A. O. (2005). Eğitim ve öğretim etkinliklerinde yönelme ve yöneltme. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 249-269.

Fındıkoğlu, F. & İlhan, D. (2016). Türkiye’de meslek yüksekokullarının Türk kamuoyundaki negatif algısı, nedenleri ve çözüm önerileri. 1. Ulusal Şişli Sempozyumu Yayın Kitabı, 97-114.

Gülcan, M. G. & Cengizhan, S. (2009). Teknik eğitim ve eğitim fakültesi öğrencilerinin ilk ve ortaöğretim ile yükseköğretimdeki mesleki benlik algılarının karşılaştırılması. Politeknik Dergisi, 12(4), 225-234.

Hepkul, A. (2007). Mesleki ve teknik okul tercih sürecinin keşifsel olarak incelenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 41-52.

Kabaklarlı, E., & Gür, M. (2011). Türkiye’de Genç İşsizlik Sorunu ve Ekonomik Belirleyicilerinin Uzun Dönem Eş-Bütünleşme Analizi. Youth Unemployment Problem in Turkey and Analysis of Economic Determinants with Co-entegration Model, 1-16.

Kaya, A. (2014). Meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin eğitim öğretim ve geleceğe yönelik düşünceleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 349-356.

Kuzgun, Y. (2000). Meslek danışmanlığı Kuramlar ve Uygulamalar. Ankara:Nobel Yayın Dağıtım.

Özoğlu, S. Ç. (1982). Rehberlik ve psikolojik danışma. İzmir: Ege Üniversitesi Maatbası.

Özyürek, R., & Atıcı, M. K. (2002). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimi kararlarında kendilerine yardım eden kaynakların belirlenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(17).

Şahin, İ. & Fındık, T. (2008). Türkiye’de mesleki ve tek¬nik eğitim: mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri. TSA, 12(3), 65-86.

Vurucu, F. (2010). Meslek lisesi öğrencilerinin meslek seçimi yeterliliği ve meslek seçimini etkileyen faktörler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd460207, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {147 - 163}, doi = {10.17240/aibuefd.2019.19.43815-460207}, title = {MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZELİNDE MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK ALGILARIN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {DEMİR, Ümit} }
APA DEMİR, Ü . (2019). MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZELİNDE MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK ALGILARIN İNCELENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 147-163 . DOI: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-460207
MLA DEMİR, Ü . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZELİNDE MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK ALGILARIN İNCELENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2019 ): 147-163 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/43815/460207>
Chicago DEMİR, Ü . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZELİNDE MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK ALGILARIN İNCELENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2019 ): 147-163
RIS TY - JOUR T1 - MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZELİNDE MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK ALGILARIN İNCELENMESİ AU - Ümit DEMİR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-460207 DO - 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-460207 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 163 VL - 19 IS - 1 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-460207 UR - https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-460207 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZELİNDE MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK ALGILARIN İNCELENMESİ %A Ümit DEMİR %T MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZELİNDE MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK ALGILARIN İNCELENMESİ %D 2019 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 19 %N 1 %R doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-460207 %U 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-460207
ISNAD DEMİR, Ümit . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZELİNDE MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK ALGILARIN İNCELENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 1 (Mart 2019): 147-163 . https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-460207
AMA DEMİR Ü . MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZELİNDE MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK ALGILARIN İNCELENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(1): 147-163.
Vancouver DEMİR Ü . MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZELİNDE MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK ALGILARIN İNCELENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(1): 163-147.

211555 63805

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINDA ÖĞRENME SÜREÇLERİ: BİRLİKTE GELİŞTİRİLEN YAKLAŞIMLAR

A. Cendel KARAMAN, Alev ÖZBİLGİN GEZGİN, Anıl RAKICIOĞLU SÖYLEMEZ, Betil ERÖZ, Sumru AKCAN

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE YANSITICI DÜŞÜNME UYGULAMALARINA İLİŞKİN TÜRKİYE’DE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN ANALİZİ

Eray EĞMİR

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ETKİLEŞİM KURMA VE KURMAMA NEDENLERİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ

Mustafa DEMİR, Süleyman Nihat ŞAD

BEYİN TEMELLİ ÖĞRETİMİNİN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YARATICILIKLARINA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNMELERİNE ETKİSİ

Yavuz YAMAN, Serap EMİR

İSTENMEYEN ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

Seyit ATEŞ, Ezgi ÇETİNKAYA ÖZDEMİR, Ahu TANERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YY. BECERİLERİNİ ÖLÇMEK İÇİN KULLANABİLECEKLERİ ARAÇLAR HAKKINDA FARKINDALIKLARI VE YETERLİK ALGILARI

Seher YALÇIN

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DEMOKRATİK DAVRANIŞ EĞİLİMLERİ

Hülya KARAÇALI TAZE, Kibar AKTIN

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZELİNDE MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK ALGILARIN İNCELENMESİ

Ümit DEMİR

DRAMA YÖNTEMİNİN 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ ÜNİTESİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ

Ayşe Gül ÇİRKİNOĞLU ŞEKERCİOĞLU, Gamze YILMAZ AKKUŞ

ZİHİN ENGELLİLER BEDEN EĞİTİMİ DERSİ İÇERİK VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bahar GÜNAYDIN, Nevzat MİRZEOĞLU, Hakan ACAR