Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişte İzlenen Kriterlerin Değerlendirilmesi

Bu çalışmanın amacı meslek yüksekokulu öğretim elemanlarının 4702 sayılı yasa doğrultusunda öğrencilerin sınavsız meslek yüksekokullarına (MYO) girmesine ilişkin görüşlerini belirlenmesidir. Çalışma nitel araştırma olarak düzenlenmiştir ve bu çalışmanın örneklemini Meslek Yüksek Okullarında görev yapan 41 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Öğretim elemanlarının meslek yüksek okullarına göre dağılımı şu şekildedir: Düzce Meslek Yüksekokulu (n=14), Bolu Meslek Yüksekokulu (n=10), Kaman Meslek Yüksekokulu (n=17) kişidir. Çalışma sırasında araştırmanın amacı doğrultusunda araştırmacılar tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler doğrultusunda elde edilen sonuçlardan bazıları şunlardır: Katılımcılar sınavsız geçişin kaldırılması gerektiğini, genellikle mezuniyet yılı kriterini uygun olmadığını ve kriterler arasında ortaöğretim öğrenim süresinin mutlaka olması gerektiği düşünmektedirler.

EVALUATION OF CRITERIA USED TO VOCATIONAL HIGH SCHOOLS PLACEMENT WITHOUT THE STUDENT SELECTION AND PLACEMENT SYSTEM

The aim of this study is to examine the opinions of vocational high schools’ academic staff about placement without the Student Selection and Placement System according to article number 4702. The study was designed as a qualitative study and the subjects of this study are 41 academic staff who are working at vocational high schools.The distribution of academic staff is as follows: (n=14) of whom are working at Düzce Vocational High School, (n=10) of whom are working at Bolu Vocational High School and (n=17) of whom are working at Kaman Vocational High School. In the study, semi-structured interview forms are used by the researchers line with the aim of the study. Some of the findings obtained from the interviews are as follows: The participants believed that placement without the Student Selection and Placement System should be taken away. They generally believed that year of graduation criterian is not appropriate. The participants thought that the year of training should be considered among the criterian. 

Kaynakça

Akdeniz, R. ve Aydın, H. (2003), Meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş: Sorunlar ve çözümönerileri. 2. Ulusal MYO Sempozyumu, 15-17 Ekim, İzmir.

Alkan, C. (1984). Dünyada ve Türkiye'de eğitim alanında eleman yetiştirme yaklaşımları. EğitimBilimleri Sempozyumu, 5-6 Nisan 1984, Ankara, 23-38.

Alkan, C., Sezgin, İ. ve Doğan, H. (1991).Mesleki ve teknik eğitimin esasları. Ankara: GaziÜniversitesi Yayın No: 170.

Arslanoğlu, B. (2006). Meslek yüksekokullarında sınavsız geçişle birlikte ortaya çıkan sorunlar.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Atauz, A. (2009). Eğitim-nüfus ve kalkınma ilişkilerihttp://www.kbam.metu.edu.tr/published/egitim_nufus_kalkinma.pdf 02.12.2009

Çelik, M. Dilber, F ve Dilber, A. K. (2009). Sınavsız geçişin Karamanoğlu MehmetbeyÜniversitesi bünyesindeki meslek yüksekokullarındaki eğitim, öğrenci ve personelkalitesine etkisi üzerine bir araştırma. Uluslararası Türkiye Eğitim AraştırmalarıKongresi, Çanakkale, 1-3 mayıs 2009

Çiftçi, A. (2007). Önlisans eğitimi veren meslek yüksekokulları üzerine bir değerlendirme raporu.III. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Müdürler Toplantısı. 8-9 Kasım 2007 ÇukurovaÜniversitesi http://myotoplantisi.cu.edu.tr/komisyon1/yanikogludenktaskomisyonI.doc., 01.12.2009

Doğan, H., Ulusoy, A. ve Hacıoğlu, F. (1997). Okul sanayi ilişkileri. Ankara: Önder Matbaacılık.

4702 Sayılı Kanun (2001). Yükseköğretim kanunu, çıraklık ve meslek eğitimi kanunu, ilköğretimve eğitim kanunu, millî eğitim temel kanunu, çıraklık ve meslek eğitimi kanunu, millîeğitim bakanlığının teşkilât ve görevleri hakkında kanun ile 24.3.1988 tarihli ve 3418sayılı kanunda değişiklik yapılması ve bazı kâğıt ve işlemlerden eğitime katkı payıalınması hakkında kanun ile millî eğitim bakanlığının teşkilât ve görevleri hakkındakanunda değişiklik yapılmasına dair kanun. http://www.vergiturk.com/4702sk.htm, 03.12.2009

Dursun, F. (2008). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin akademik başarı düzeylerininkarşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Er, H., Kocaman, F. ve Açıkgöz, F. A. (2003). Trakya Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokuluöğrencileri üzerinde sınavsız geçiş öncesi ve sonrası öğrenci profili üzerine yapılan biraraştırma. Ankara Üniversitesi - IVETA Bölgesel Konferansı - 20-22 Ekim 2003, AnkaraTürkiye, myo.karatekin.edu.tr/iveta/makaleler/(18).doc, 10.11.2009.

Farrel, J. (1992). Conceptualizing education and the drive for social equality. In Emergent Issuesin Education: Comparative Perspectives, edited by Robert F. Arnove, Philip G. Altbach,Gail P. Kelly. Suny.

Günal, S., Koçak, N. (2003). Meslek Yüksekokullu Öğrencilerinde Sınavsız Geçiş Sonrası OrtayaÇıkan Yapısal Değişimin İlk Değerlendirmesi Ege Meslek Yüksekokulu II. Ulusal MeslekYüksekokulları Sempozyumu 15-17 Ekim 2003 İzmir.

Henden, R., (2006). Üçüncü yılda sınavsız geçiş uygulamaları: Alaplı Meslek YüksekokuluÖrneği. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (4), 157-168.

Kazu, Y. ve Demirli, C. (2002). Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarındaki gelişmeler. MilliEğitim Dergisi, 155-156. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/155-156/kazu.htm. 19.01.2010.

Maya, İ. Ç. (2004). Sınavsız geçiş projesi'nin uygulanması ile birlikte meslek yüksek okulumüdürlerinin karşılaştığı sorunlar. (Yayımlanmamış Bildiri). XIII. Ulusal Eğitim BilimleriKurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.MEB Mevzuat Bankası, Genelge 2002/55. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/164.html, 03.12.2009

Merriam B. S. (1998). Qualitative research and case study applications in education. SanFrancisco: Jossey Bass Publishers, No: 2.

Mirci, İ., Saka, Ö. ve Özhavzalı, M. (2004). Meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş projesihakkında öğretim elemanları ve öğrencilerin görüşleri. Çağdaş Eğitim Dergisi,308,20.Resmi Gazete (2006, 1 Temmuz). Mükerrer Sayı: 26215 Alıntılanma: 23.02.2010.http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan9.pdf

Sezgin, İ. (1994). Mesleki ve teknik eğitimde program geliştirme. Ankara: Gazi Büro Kitapevi.

Subaşı, Ş., Arslan, Ü. ve Demir, B. (2007). Sınavsız geçiş öncesi ve sonrasında meslekyüksekokulu muhasebe programı öğrenci profili ve başarısındaki değişimindeğerlendirilmesi. 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu. 14-16 Mayıs 2007Bergama İzmir, Poster Bildiriler Kitabı, 101-104.

Şimşek, A. (1999). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin yeniden yapılandırılması. İstanbul:TÜSİAD.

Tunç, A. (2005). Yüksek okullarına sınavsız geçişin değerlendirilmesi. ZKÜ Sosyal BilimlerDergisi, 1(2) , 75-81.

Özyakışır, D. (2006). Bilgi toplumunda beşeri sermaye ve kalkınma ilişkisi üzerine teorik birdeğerlendirme, Polis Dergisi (Emniyet Genel Müdürlüğü), 130-140.

Varol, R. ve Kurbanoğlu, C. (1993). Teknik ara eleman kalitesini etkileyen faktörler ve öneriler,II. Ulusal Makine Mühendisliği ve Eğitimi Sempozyumu, Rapor ve Bildiriler Kitabı,Yayın No: 153, 225-230, İstanbul

Yanıkoğlu, E. ve Denktaş, M. (2007). MYO’lar ve METEB. Komisyon Raporu. III. UlusalMeslek Yüksek Okulları Müdürler Toplantısı. 8-9 Kasım 2007 Çukurova Üniversitesi.Alıntılanma: 01.12.2009. http://myotoplantisi.cu.edu.tr/komisyon1/yanikogludenktaskomisyonI.doc ,

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. Baskı).Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yin, R. K. (1994). Case study research: Design and methods. (Second Edition). California: SagePublications.

Yüksel, E. (2004). Mesleki teknik orta öğretim kurumlarından meslek yüksekokullarına sınavsızgeçiş uygulamasının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. HacettepeÜniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd18117, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {9}, pages = { - }, doi = {}, title = {Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişte İzlenen Kriterlerin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {NARTGÜN, Şenay and YÜKSEL, Engin} }
APA NARTGÜN, Ş , YÜKSEL, E . (2016). Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişte İzlenen Kriterlerin Değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/1497/18117
MLA NARTGÜN, Ş , YÜKSEL, E . "Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişte İzlenen Kriterlerin Değerlendirilmesi". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2016 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/1497/18117>
Chicago NARTGÜN, Ş , YÜKSEL, E . "Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişte İzlenen Kriterlerin Değerlendirilmesi". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2016 ):
RIS TY - JOUR T1 - Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişte İzlenen Kriterlerin Değerlendirilmesi AU - Şenay NARTGÜN , Engin YÜKSEL Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 9 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişte İzlenen Kriterlerin Değerlendirilmesi %A Şenay NARTGÜN , Engin YÜKSEL %T Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişte İzlenen Kriterlerin Değerlendirilmesi %D 2016 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD NARTGÜN, Şenay , YÜKSEL, Engin . "Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişte İzlenen Kriterlerin Değerlendirilmesi". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 / 2 (Mart 2016): - .
AMA NARTGÜN Ş , YÜKSEL E . Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişte İzlenen Kriterlerin Değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 9(2): -.
Vancouver NARTGÜN Ş , YÜKSEL E . Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişte İzlenen Kriterlerin Değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 9(2): -.