ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN CİNSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Öz Bu araştırmada ergenlik dönemindeki zihin yetersizliği olan bireylerin cinsel gelişim özelliklerinin ebeveyn görüşleri ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç için ‘Ergenlik Dönemi Zihin Yetersizliği Olan Çocukların Cinsel Gelişim Özellikleri’ ölçeği geliştirilmiştir. Araştırma, nicel araştırma desenlerinden betimsel türde tarama modeline göre yapılandırılmıştır. Ölçek, açıklayıcı faktör analizi için 310, doğrulayıcı faktör analizi ve araştırmanın bulgularını elde etmek için 550 olmak üzere toplamda 860 ebeveyne uygulanmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından alan yazın taranarak oluşturulan ölçek ve aile bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. Veriler SPSS ve LISREL paket programları ile analiz edilmiştir. Cronbach Alpha güverlilik katsayısı tüm ölçeğe ilişkin 0,85 olarak tespit edilirken ölçeğin 9 boyutlu yapısının, doğrulayıcı faktör analizinden elde edilen uyum istatistiklerine göre doğrulandığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

Akbaba, S. (2004). Çocuk Eğitimcileri ve Sağlıklı Psikolojik Gelişim. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (2). Atak, H. ve Çok, F. (2010). İnsan Yaşamında Yeni Bir Dönem: Beliren Yetişkinlik.

Anderson, J. C. ve Gerbing, D. W. (1984). TheEffect of samplingerror on convergence, impropersolutions, andgoodness of fit ındicesformaximumlikelihoodconfirmatoryfactoranalysisPsychometrika, 49, 155-73

Avustralya Victoria StateGovernment, BetterHealth Channel, (2017). Intellectualdisabilityandsexuality. 19 Mayıs 2017 tarihindeBentler P.M. (1990). Comparative fit indexes in structuralmodels. PsycholBull,(107), 2, 238-246.

Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık

Browne, K.d., Mcmanus, M. (2010). AdolescentswithIntellectualDisabilityandFamilySexualAbuse : AssessmentandTreatment of SexualOffenderswithIntellectualDisabilities: A Handbook

Browne M. W. &Cudeck R. (1989). Singlesamplecross-validationindexesforcovariancestructures. MultivariateBehavioralResearch ,(4), 24, 445-55

Cangöl, E., Karaca, P. ve Aslan, E. (2013). Engelli Bireylerde Cinsel Sağlık. Androloji Bülteni, 53, 141-146

Couwenhoven, T. (2013). Down Sendromlu Çocuklara Bedenlerini, Sınırlarını ve Cinselliği Öğretmek. (Çev. Sezer, F.). İstanbul: Down Sendromu Derneği İktisadi İşletmesi Yayınları. Birinci baskı

Cohen, R.J. ve Swerdlik, M.E. (2013). Psikolojik test ve değerlendirme, testler ve ölçmeye giriş (Psychologicaltestingandassessment, an introduction of test andmeasurement) (Çev.Ed. Ezel Tavşancıl). Ankara: Nobel Yayıncılık

Crocker, L. ve Algina, J. (1986). Introductıontoclassicaland modern test theory. CBS CollagePublishersCanpany. USA

Çakmak S. ve Çakmak, S. (2013). Ergenlik Dönemi (12-18) Cinsel Gelişim. Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Çocuklarda Cinsel Eğitim Uygulamaları. Ankara: Vize Yayıncılık 3. Baskı

Çalışandemir, F., Bencik, S. ve Artan, İ. (2010). Çocukların Cinsel Eğitimi: Geçmişten Günümüze Bir Bakış. Eğitim ve Bilim, 33(150).

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2014).Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Yayıncılık

DeVellis, R.F. (2014). Ölçek Geliştirme, Kuram ve Uygulamalar (Çev.Ed. Tarık Totan). Ankara: Nobel Yayıncılık

Düzkantar, A. (2011). Ergenlik Döneminde Cinsiyet Eğitimi. Cinsel Gelişim ve Cinsiyet Eğitimi. 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Gazimağusa Kıbrıs

Gönener, H. D. (2010). Zihinsel Engelli Çocuklarda İhmal-İstismar ve Hemşirelik Bakımı. Journal of ExperimentalandClinicalMedicine, 27(4).Gül, S. K. ve Güneş, İ. D. (2009). Ergenlik Dönemi Sorunları ve Şiddet. Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 80

Hu L. T. ve Bentler P.M. (1999). Cutoffcriteriafor fit ındexes in covariancestructureanalysis: conventionalcriteriaversusnewalternatives. StructuralEquationModeling: A MultidisciplinaryJournal, (6), 1, 1-55.

Jöreskog, K. G. ve Sörbom, D. (1993). Lisrel 8: StructuralEquationModelingWiththeSimplisCommand Language. Hillsdale: ErlbaumAssociatesPublishers.

Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın 21. Basım, Ekim 2010 sayfa 77-148.

Koç, M. (2004). Gelişim Psikolojisi Açısından Ergenlik Dönemi ve Genel Özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (17), 231-238. Retrievedfromhttp://dergipark.gov.tr/erusosbilder/issue/23750/253040

Konuk Er, R., Büyükbayraktar, Ç. G. ve Kesici Ş. (2016). Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilere Yönelik Cinsel Eğitim Programının Geliştirilmesi TurkishJournal of Education Volume 5; Issue4 224-234 DOI: 10.19128/turje.97572

Kök, G. (2010).Zihinsel Engelli Çocuğun Cinsel Sağlığına Yönelik Ebeveynlere Verilen Sağlık Eğitiminin Etkinliğinin İncelenmesi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Programı Doktora Tezi.T.C. Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Kline, R.B. (2005). PrinciplesandPractice of StructuralEquationModeling.NewYork: TheGuilfordPress

Madi, B. (2016) Farklı Gelişen Çocuklar: Kulaksızoğlu, A. (Edt.) Otistik ve Zihinsel Engellilerde Cinsel Gelişim ve Sorunları 3. Basım Mart 2016 Ankara: Nobel akademik yayıncılık sayfa 245-249

Marsh, H. W., Balla, J. R. ve McDonald, R. P. (1988). Goodness-of-fit indices in confirmatoryfactoranalysis: Theeffect of sample size. PsychologicalBulletin, (103),3, 391-410

MEB. (2015). Ergen ve Ergen Gelişimi 1. 12-18 Yaş Aile Eğitim Programı. Sayfa 57-58

Özdamar, K.(2013). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi (9. Baskı). Eskişehir: Nisan Kitabevi, 1. Cilt

Özdemir, O., Güzel Özdemir, P., Tayyib Kadak, M., ve Nasıroğlu, S. (2012). Kişilik Gelişimi. CurrentApproaches in Psychiatry/Psikiyatride Güncel Yaklasimlar, 4(4). DOİ:10.5455/cap.20120433

Sümer, N. (2000). Yapısal Eşitlik Modelleri: Temel Kavramlar ve Örnek Uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları,(3),6, 49-73

Sümbüloğlu K. ve Akdağ B. (2009). İleri Biyoistatistiksel Yöntemler. (Birinci Baskı). Ankara: Hatipoğlu

Silverberg, C. (2017). DebunkingMythsAboutSexualityandDisabilit. 23.05.2017 tarihinde http://sexuality.about.com/od/disability/p/disability_sex1.htm sitesinden alınmıştır.

Seçer, İ.(2015). Psikolojik Test GeliştirmeveUyarlamaSüreç, SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: AnıYayıncılık.

Şeker, H. veGençdoğan, B. (2014). PsikolojideveEğitimdeÖlçmeAracıGeliştirme. Ankara: Nobel Yayıncılık

Şimşek, Ö.F.(2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları. İstanbul: Ekinoks Yayınları

Tuğrul, B.ve Artan, İ.(2001). Çocukların Cinsel Eğitimi ile ilgili Anne Görüşlerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20: 141 - 149 {200l]

VieiraA.L.(2011). Preparation of theanalysis. Interactive LISREL in practice. (First Edition). London: Springer

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd656106, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {1206 - 1221}, doi = {10.17240/aibuefd.2020..-656106}, title = {ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN CİNSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {GÜRBÜZ, Süleyman and ERATAY, Emine} }
APA GÜRBÜZ, S , ERATAY, E . (2020). ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN CİNSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (2) , 1206-1221 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020..-656106
MLA GÜRBÜZ, S , ERATAY, E . "ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN CİNSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 1206-1221 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/53205/656106>
Chicago GÜRBÜZ, S , ERATAY, E . "ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN CİNSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 1206-1221
RIS TY - JOUR T1 - ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN CİNSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ AU - Süleyman GÜRBÜZ , Emine ERATAY Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2020..-656106 DO - 10.17240/aibuefd.2020..-656106 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1206 EP - 1221 VL - 20 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2020..-656106 UR - https://doi.org/10.17240/aibuefd.2020..-656106 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN CİNSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ %A Süleyman GÜRBÜZ , Emine ERATAY %T ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN CİNSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ %D 2020 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 20 %N 2 %R doi: 10.17240/aibuefd.2020..-656106 %U 10.17240/aibuefd.2020..-656106
ISNAD GÜRBÜZ, Süleyman , ERATAY, Emine . "ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN CİNSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 2 (Haziran 2020): 1206-1221 . https://doi.org/10.17240/aibuefd.2020..-656106
AMA GÜRBÜZ S , ERATAY E . ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN CİNSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(2): 1206-1221.
Vancouver GÜRBÜZ S , ERATAY E . ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN CİNSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(2): 1221-1206.

266429 85635

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

SURİYELİ MÜLTECİLERİN YOĞUN OLARAK YAŞADIĞI İLLERDE TÜRKÇE ÖĞRENME SÜREÇLERİ ÜZERİNE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Emrah BOYLU, Pınar IŞIK

ÇEVİRİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ KÜLTÜR AKTARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ STİLİ

Fatih Çetin ÇETİNKAYA, Mücahit DURMAZ

ORTAOKUL DÜZEYİNDE GÜNEŞ, DÜNYA ve AY MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Ümüt Reşit YILMAZ, Cezmi ÜNAL

“9. SINIF LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK OKUL DIŞI ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN AĞAÇBİLİM EĞİTİMİ” PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç.dr.pınar KÖSEOĞLU, Gamze MERCAN, Esma PEHLİVANOĞLU

YABANCI DİL KAYGISI VE ÖĞRENİCİLERİN SÖZLÜ DÜZELTİCİ GERİBİLDİRİM İNANIŞLARININ DİL YETERLİLİK DÜZEYİ ODAKLI İNCELENMESİ

Vasfiye GECKİN

İNGİLİZCE ÖĞRENEN TÜRKLERİN YAZILI METİNLERİNDE KULLANDIKLARI SÖZCÜKSEL EŞDİZİMLİLİKLERDE OLUMSUZ DİL AKTARIMININ İNCELENMESİ

Kutay UZUN

ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN CİNSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Süleyman GÜRBÜZ, Emine ERATAY

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAĞLAM TEMELLİ PROBLEMİ BENCKERT KRİTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRMESİ

Muhammet Faysal AKIN, Aziz İLHAN

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “TEKNOLOJİ” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI VE ÖĞRENME SÜREÇLERİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMLARI

Melike ÖZYURT, Merve BADUR

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİKLERİ İLE BAŞARI AMAÇ ORYANTASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Aycan BULDUR, Fatma ALİSİNANOĞLU