EN İYİSİ BU MU? TÜRKİYE’DE YENİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ POLİTİKASININ VELİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz Bu çalışmada 2018 yılında uygulamaya konulan ortaöğretime geçiş sistemi Liseye Geçiş Sınavı’nın (LGS) veliler gözüyle olumlu ve olumsuz yansımalarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasına göre yürütülen bu araştırmanın katılımcıları maksimum çeşitlilik örneklem yöntemine göre belirlenmiş dokuz veliden oluşmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanan veriler NVivo 10.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan görüşmeler sonrasında ortaya çıkan kodlardan hareketle benzerlikler ve farklılıklar göz önünde bulundurularak kategoriler ve devamında temalar oluşturulmuştur. Araştırmada, velilerin yeni ortaöğretime geçiş sistemi LGS’nin içeriği hakkında genel olarak farklı görüşlere sahip oldukları ve LGS’nin velilerin beklentilerini karşılamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca katılımcıların adrese dayalı kayıt sisteminin olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dair çekincelerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır Sistem içerisinde mazeret sınavlarının yapılması, sınava ek olarak sosyal etkinliklere katılımın ve okul başarı puanının da sisteme eklenmesi yönünde velilerin çeşitli önerileri olduğu belirlenmiştir. 

Kaynakça

Ahn, T. & Trogdon, J. G. (2017). Peer delinquency and student achievement in middle school. Labour Economics, 44, 192–217. http://dx.doi.org/10.1016/j.labeco.2017.01.006Akman, O. (2017). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavlarına ilişkin 9. sınıf öğrencilerinin görüşleri (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: http://hdl.handle.net/11772/383Argon, T. & Soysal, A. (2012). Seviye belirleme sınavına yönelik öğretmen ve öğrenci görüşleri. International Journal of Human Sciences [Online], 9(2), 446-474. Erişim adresi: https://j-humansciences.com/ojs/index.php/ijhs/article/download/2139/932Arı, A. (2006). İsviçre (Basel) Okul Sistemi. Ankara: Anı Yayıncılık. Erişim adresi: https://www.pegem.net/dosyalar/.../16112007131757Basel%20Okul%20Sistemi.pdfAtila, M. E. & Özeken, Ö. F. (2015). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavı: fen bilimleri öğretmenleri ne düşünüyor? OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015, 34(1), 124-140. doi: 10.7822/omuefd.34.1.7Aykaç, N. & Atar, E. (2014) . Geçmişten günümüze ilköğretimden ortaöğretime geçiş sisteminin değerlendirilmesi. Cumhuriyet'in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi içinde (s. 83- 130). Antalya: Atatürk Araştırma Merkezi. Baş, G . (2016). Amerika birleşik devletleri eğitim sistemi: Karşılaştırmalı bir çalışma. Journal of Educational Science, 1 (1), 63-93. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/jedus/issue/16124/168706Başol, G. (2015). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.Başol, G. & Zabun, E. (2014). The predictors of success in Turkish high school placement exams: Exam prep courses, perfectionism, parental attitudes and test anxiety. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(1), 78-87. DOI: 10.12738/estp.2014.1.1980 Baykal, A. (2014, Nisan). Sınavlardan sınav beğen. Eğitim Sisteminde Kademeler Arası Geçiş ve Sınavlar: Egeden Eğitime Bakış Paneli. Ege Üniversitesi, İzmir.Bilgili A., & Durmuşçelebi, M. (2014). Yeni (12 Yıllık) Eğitim Sistemi, Karşılaşılan Sorunlar ve Dünyadaki Uygulamalardan Bazıları. Journal of Turkish Studies, 9(2), 603–603. doi:10.7827/turkishstudies.6122Birbiri, D. & Ayer, G. (2013). Türkiye eğitim felsefesi ile Singapur eğitim felsefesinin karşılaştırılması (Dönem Tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı. Erişim adresi: http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/belgin_bal_erdogan_basar_kademeler_arasi_gecis_sistemi.pdf Brummet, Q. (2014). The effect of school closings on student achievement. Journal of Public Economics, 119 , 108–124. Erişim adresi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpubeco.2014.06.010Burhanzade, H. & Aygör, N. (2014). Problems that the students face while solving 1st degree equations with two unknown, during their prepare to the high school entrance exam (SBS). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 122(1), 477 – 483. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.1378Büyüköztürk, Ş. (2016). Sınavlar üzerine düşünceler. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (2), 345-356. https://doi.org/10.23863/kalem.2017.64Çalışkan, Ş., Karabacak, M. & Meçik, O. (2013). Türkiye’de eğitim-ekonomik büyüme ilişkisi: 1923-2011 (kantitatif bir yaklaşım). Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(21), 29-48. Erişim adresi: dergipark.gov.tr/download/article-file/185219 Çelen, F. K., Çelik, A., & Seferoğlu, S. S. (2011). Türk eğitim sistemi ve PISA sonuçları. Akademik Bilişim, 11(13), 765-773.Erişim adresi: http://yunus.hun.edu.tr/~sadi/yayin/AB11_Celen-Celik_Seferoglu_PISA-Sonuclari.pdf Çelik, Z., Boz, N., Arkan, Z. & Toklucu, D. K. (2017). TEOG yerleştirme sistemi: Güçlükler ve öneriler. SETA/Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, 94(1). Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/320628250Çelik, Z. (2015). Ortaöğretim ve yükseköğretime geçiş sınavlarının kıskacında ortaöğretim sistemi. Toplum Eğitim Politikaları, 273-298. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/311456896Çelik, Z. (2012). Politika ve uygulama bağlamında Türk eğitim sisteminde yaşanan dönüşümler: 2004 ilköğretim müfredat reformu örneği (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/profile/Zafer_Celik3/publication/304525660 Çelik, Z. (2011). 21. Yüzyılda Türkiye’nin eğitim ve bilim politikaları sempozyumu. 10-11 Aralık 2011 /Ankara. Erişim adresi: https://www.academia.edu/2339971/Çelik_Z._2011_November Creswell, J. W. (2016) Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Siyasal Kitapevi.Cribb, J., Sibieta, L., & Vignoles, A. (2013). Entry into Grammar Schools in England. Londra. Erişim adresi: https://www.ifs.org.uk/docs/Grammar_Schools2013.pdf

Demirkaya, H. & Karacan, H. (2016). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin inkılâp tarihi ve Atatürkçülük soruları bağlamında TEOG sınavına ilişkin görüşleri. Internatıonal Journal of Fıeld Educatıon, 2(2), 79-91. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/290271Dey, D. (2015). Need for overhauling the secondary and higher secondary education system of ındia: few suggestions. SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.2640496 Department for Education, England. (2016). Analysis of secondary school-level applications and offers data by school type. Erişim adresi: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/625671/School_preferences_Ad_hoc_notice.pdf Diken, E. (2018). Fen Bilgisi Öğretmenleri İle 8. Sınıf Öğrencilerinin Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavındaki Kaygılarına Yönelik Görüşleri (Kars İli Örneği). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (2), 718-741. Erişim adresi: http://www.itobiad.com/issue/36183/376591Dinç, E. & Akşit, İ. (2015). Ortaöğretime geçiş sistemleri ile ilgili köşe yazılarının incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19(2), 59-82. Erişim adresi: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tsadergisi/article/view/5000146832/0 Dinç, E., Dere İ. & Koluman, S. (2014). Kademeler arası geçiş uygulamalarına yönelik görüşler ve deneyimler. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(17), 1-27.DOI Numarası: http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.761 Duran, E. & Sezgin, B. (2014). Geçmişten günümüze ilköğretimden ortaöğretime geçiş sisteminin değerlendirilmesi. Cumhuriyet'in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi içinde (s.619-640). Antalya: Atatürk Araştırma Merkezi.Durmuşçelebi, M. & Bilgili, A. (2014). Yeni (12 yıllık) eğitim sistemi, karşılaşılan sorunlar ve dünyadaki uygulamalardan bazılarının incelenmesi. International Periodical For the Languages. 9(2), 603-621. DOI: 10.7827/TurkishStudies.6122Dünya Bankası. (2013). Türkiye’de okullarda mükemmeliyeti teşvik etmek. Washington, DC: World Bank. Erişim adresi: http://documents.worldbank.org/curated/en/546661468109487977/pdf/777220REVISED000PUBLIC00Egitim0TURK.pdf Eğitim Reformu Girişimi, (2017). Liselere geçişte yeni sistem ve nitelikli ortaöğretim için yol haritası. Erişim adresi: http://www.egitimreformugirisimi.org/raporlar/TEOG_BilgiNotu.13.11.17.rev1.pdf Eroğlu, M. & Özbek, R. (2017). Teog sınavının kaldırılmasına ilişkin öğretmen görüşleri: Bir sosyal medya analizi. Internatıonal Academıc Research Congress, 501-506. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/322332434Erdem, A. R. (2014, Ocak). Yükseköğretime geçişin kritiği. Cumhuriyet'in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi içinde (s. 851- 864). Antalya: Atatürk Araştırma Merkezi.Ergün, M. (2014, Ocak). Eğitimde kademelerin oluşması ve kademeler arası geçiş düzenlemelerine tarihi bakış. Cumhuriyet'in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi içinde (s. 1-40). Antalya: Atatürk Araştırma Merkezi.European Commission, (2016). Education and training monitor 2016 Denmark. Erişim adresi: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016-dk_en.pdfEurypedia. (2013). The structure of the European education systems 2013/14: schematic diagrams. Erişim adresi: http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice/education_structures_2013_EN.pdf EURYDICE (2011). Italy: National system overview on education systems in Europe. Erişim adresi: http://www.ac-grenoble.fr/casnav/accueil/cultures-integrations/public/pdf/Italy-syst%C3%A8me%20scolaire.pdf Finn, C. E., & Hockett, J. A. (2012). Exam Schools. Inside America’s most selective high schools. New Jersey: Princeton University Press. doi:10.1515/9781400844579Görmez, M. & Coşkun, İ. (2015). 1. Yılında temel eğitimden ortaöğretime geçiş reformunun değerlendirilmesi. SETA/Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, 114, 1-21. Erişim adresi: http://file.setav.org/Files/Pdf/20150115172839_1.-yilinda-temel-egitimden-ortaogretime-gecis-reformunun-degerlendirilmesi-pdf.pdf Gültekin, M. (2014). Dünyada ve Türkiye’de ilköğretim programlarındaki yönelimler. İlköğretim Online, 13(3), 726-745. Erişim adresi: http://ilkogretimonline.org.tr/index.php/io/article/view/2135/1964Gür B., S., Çelik Z., & Coşkun İ. (2013). Türkiye’de ortaöğretimin geleceği: Hiyerarşi mi, eşitlik mi? SETA | Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı. Sayı:69, 1-28. Erişim adresi: http://file.setav.org/Files/Pdf/20130802120003_ortaogretim_analiz2.pdf Gür, B. S., & Çelik, Z. (2009). Türkiye’de millî eğitim sistemi: Yapısal sorunlar ve öneriler. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, 1, 29-32. İnal, U. & Sadık, F. (2014). Yatılı ilköğretim bölge okullarının okul yaşam kalitesine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Çukurova Üniversitesi, 43(2),169-194. DOI: 10.14812/cufej.2014.019Jain, C., & Prasad, N. (2017). Indian education system: structure and key challenges. Quality of Secondary Education in India, 67–78. doi:10.1007/978-981-10-4929-3_7Karadeniz, O., Er, H. & Tangülü, Z. (2014). 8. Sınıf öğrencilerinin SBS’ye yönelik metaforik algıları. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 5(15), 64-81. Erişim adresi: http://file:///C:/Users/Bil/Downloads/8._Sinif_Ogrencilerinin_SBS_ye_Yonelik_M.pdfKarsten, S. J., Visscher, A. J., & de Jong, T. (2001). Another side to the coin: the unintended effects of the publication of school performance data in England and France. Comparative education, 37(2), 231-242. https://doi.org/10.1080/03050060120043439 Kim, Y. (2018). The effects of school choice on achievement gaps between private and public high schools: Evidence from the Seoul high school choice program. International Journal of Educational Development, 60, 25–32. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijedudev.2017.10.019 Kösterelioğlu, İ. & Bayar, A. (2014). Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin güncel bir değerlendirme. International Journal of Social Science, 25(1), 177-187. Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2279Küçüker, E. (2017). Türkiye’de kademeler arası geçiş ve öğrenci akışının gelişimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 50(1), 43- 97. https://doi.org/10.1501/egifak_0000001388 Küçüksüleymanoğlu, R. (2006). Charter school (a case study in Bursa). Elementary Education Online, 5(2), 16-23. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/91041MEB, (2018). Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav başvuru ve uygulama kılavuzu. Nisan 2018, Ankara. Erişim adresi: http://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2018/MERKEZI_SINAV_BASVURU_VE_UYGULAMA_KILAVUZU.pdf MEB, Teftiş Kurulu Başkanlığı, (2010). Ortaöğretime geçiş sisteminde SBS ve yeni bir model. Nisan 2010, Ankara. Erişim adresi: http://tkb.meb.gov.tr/yayinlar/SBS%20Ara%FEt%FDrma%20Raporu.pdf Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. (2018, 14 Şubat). T.C. Resmi Gazete, (Sayı: 30332). Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180214-8.htmMinistére Education Nationale (2011). School education in France. Erişim adresi: http://media.eduscol.education.fr/file/dossiers/50/3/enseignement_scolaire_VA_135503.pdf Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan. (2012). Statistical abstract 2006 edition 1.5 upper secondary school. Erişim adresi: http://www.mext.go.jp/component/english/__icsFiles/afieldfile/2011/03/07/1303013_002.pdf Ministry of Education and Science of Russian Federation. (2012). General education. Erişim adresi: http://en.russia.edu.ru/edu/description/sysobr/910/Ocak, G., Akgül, A. & Yıldız, S. S. (2010). İlköğretim öğrencilerinin ortaöğretime geçiş sistemi'ne (OGES) yönelik görüşleri (Afyonkarahisar örneği). Journal of Kirsehir Education Faculty, 11(1), 37-55. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/15466 OECD, (2016). Educatıon polıcy Outlook: Korea. Erişim adresi: http://www.oecd.org/education/Education-Policy-Outlook-Korea.pdf OECD, (2017). Educatıon polıcy outlook: Italy. Erişim adresi: http://www.oecd.org/education/Education-Policy-Outlook-Country-Profile-Italy.pdf Özkan, E. & Karataş, İ. H. (2016). Ortaöğretime geçiş sisteminde yapılan değişikliklere ilişkin öğrenci görüşlerinin analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 214-223. Erişim adresi: http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/24a._erkan_ozkan_.pdf Özkan, M. & Özdemir E. B. (2014). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerinin ortaöğretime geçişte uygulanan merkezi ortak sınavlara ilişkin görüşleri. Tarih Okulu Dergisi (TOD), 7(20), 1-13. DOI Numarası: http://dx.doi.org/10.14225/Joh641Özkan, Y. Ö., Güvendir, M. A. & Satıcı, D. K. (2016). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (teog) sınavının uygulama koşullarına ilişkin öğrenci görüşleri. (The opınıons of the students about transıtıon from basıc educatıon to the secondary educatıon (BESE-TEOG) exam’s ımplementatıon condıtıons). Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 12(6), 1160-1180. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/321361441 Öztürk, H. (2014). İlkokul ve ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin velilerinin taşımalı eğitime ilişkin görüşleri. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 205-224. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/107843Öztürk, F. Z. & Aksoy, H. (2014). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş modelinin 8. Sınıf öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi (Ordu ili örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 439-454. doi: 10.7822/omuefd.33.2.8Özyılmaz, Ö. (2017). Türk milli eğitim sisteminin sorunları ve çözüm arayışları. Ankara: Pegem Akademi, 272. https://doi.org/10.14527/9786055885809Sarıer, Y. (2010). Ortaöğretime giriş sınavları (OKS-SBS) ve PISA sonuçları ışığında eğitimde fırsat eşitliğinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 107-129. Erişim adresi:http://dergipark.ulakbim.gov.tr/aeukefd/article/viewFile/5000086393/5000080347 Seçer, İ., İlbay, A.B., Ay, İ. & Çiftçi, M. (2011). Yatılı ilköğretim bölge okullarındaki öğrencilerin benlik saygılarının incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 61-73. Spring, J. (2017). American education. Routledge. https://books.google.com.tr/books?id=hl8wDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=falseŞad, S. N. & Şahiner, Y. K. (2016). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sistemine ilişkin öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri. İlköğretim Online, 15(1), 53-76. doi: http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.78720Şahin, S., Uz Baş, A., Şahin Fırat, N. & Sucuoğlu, H. (2012). İlköğretim okulu öğrenci ile öğretmenlerinin ortaöğretime geçiş sistemine ilişkin görüşleri. International Journal of Human Sciences, 9(2), 847-878. Erişim adresi: https://j-humansciences.com/ojs/index.php/ijhs/article/download/1957/958 Taş, U. & Yenilmez, F. (2008). Türkiye’de eğitimin kalkınma üzerindeki rolü ve eğitim yatırımlarının geri dönüş oranı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 155-186. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/113179 Turan, R., Çilek, A. & Yavuz, İ. (2014). Türkiye'de yükseköğretime geçiş sisteminin ortaöğretim sistemi üzerindeki etkileri ve çözüm önerileri. Cumhuriyet'in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi içinde (s. 907-929). Antalya: Atatürk Araştırma Merkezi.Uğur, Z. (2016) Ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin ortaöğretime geçişte uygulanan merkezi ortak sınavlara ilişkin görüşleri (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: http://hdl.handle.net/11499/1040UNESCO, (2007a). World data on education 6th editon 2006/2007: Finland. Erişim adresi: http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/Countries/WDE/2006/WESTERN_EUROPE/Finland/Finland.pdf

UNESCO, (2007b). World data on education 6th editon 2006/2007: Germany. Erişim adresi: http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/Countries/WDE/2006/WESTERN_EUROPE/Germany/Germany.pdf UNESCO, (2010/2011). World data on education donnees mondiales de l’education datos mundiales de educacion. World data on education, 7th edition, 2010/2011. Erişim adresi: http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/Republic_of_Korea.pdf UNESCO, (2011).Secondary Education Regional Information Base: Country Profile-Japan. Bangkok: UNESCO Bangkok. Erişim adresi: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/secondary-education-regional-information-base-country-profile-for-thailand-en.pdf UNESCO, (2011). World data on education vii ed. 2010/2011: Russian Federation. Erişim adresi: http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/Russian_Federation.pdf Uzoğlu, M., Cengiz, E. & Daşdemir, İ. (2013). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin seviye belirleme sınavı (SBS)’nda yapılan değişiklikler ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 77-86. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/160923 Ware, A. (2017). Grammar Schools, a Policy of Social Mobility and Selection-Why? The Political Quarterly, 88(2), 280–290. doi:10.1111/1467-923x.12344 Woessmann, L. & Schwerdt, G. (2017). The information value of central school exams. Economics of Education Review, 56, 65–79. http://dx.doi.org/10.1016/j.econedurev.2016.11.005 World Bank. (2005). Turkey: Education sector study. (Report no 32450-TU). Washington, DC: The World Bank. Erişim adresi: http://siteresources.worldbank.org/INTTURKEY/Resources/361616-1142415001082/ESS_Main_Report_V1.pdf Wu, Y. (2015). The Examination System in China: The Case of Zhongkao Mathematics. Selected Regular Lectures from the 12th International Congress on Mathematical Education, 897–914. doi:10.1007/978-3-319-17187-6_50 Xiulan, Z. (2011). Chinese education development and policy, 1978-2008. Leiden: Brill Publications. https://doi.org/10.1163/9789004214170 Yakar, L. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin SBS puanları ve akademik başarı puanları değişimlerinin izlenmesi ve sbs puanlarının kestirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.Yavuz, M. & Derinbay, D. (2014). Türkiye’de ortaöğretime geçiş için bir model önerisi. Cumhuriyet'in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi içinde (s. 181-200). Antalya: Atatürk Araştırma Merkezi.Yılmaz, K. & Altınkurt, Y. (2011). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşleri. Uluslararası insan bilimleri dergisi,8(1), 942-973. Erişim adresi: https://j-humansciences.com/ojs/index.php/ijhs/article/download/1503/692 Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. Yiğittir, S. & Çalışkan, H. (2013). Seviye Belirleme Sınavında (SBS) Sosyal Bilgiler Alanında Sorulan Soruların Kapsam Geçerliği Açısından İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 42(197), 145-157. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/442043 Zayimoğlu Öztürk, F., & Aksoy, H. (2014). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş modelinin 8. sınıf öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi (Ordu ili örneği). OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 439-454. doi: 10.7822/omuefd.33.2.8

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd445515, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {164 - 183}, doi = {10.17240/aibuefd.2019.19.43815-445515}, title = {EN İYİSİ BU MU? TÜRKİYE’DE YENİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ POLİTİKASININ VELİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {DEMİR, Selçuk Beşir and YILMAZ, Ahmet Turan} }
APA DEMİR, S , YILMAZ, A . (2019). EN İYİSİ BU MU? TÜRKİYE’DE YENİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ POLİTİKASININ VELİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 164-183 . DOI: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-445515
MLA DEMİR, S , YILMAZ, A . "EN İYİSİ BU MU? TÜRKİYE’DE YENİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ POLİTİKASININ VELİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2019 ): 164-183 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/43815/445515>
Chicago DEMİR, S , YILMAZ, A . "EN İYİSİ BU MU? TÜRKİYE’DE YENİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ POLİTİKASININ VELİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2019 ): 164-183
RIS TY - JOUR T1 - EN İYİSİ BU MU? TÜRKİYE’DE YENİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ POLİTİKASININ VELİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Selçuk Beşir DEMİR , Ahmet Turan YILMAZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-445515 DO - 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-445515 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 164 EP - 183 VL - 19 IS - 1 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-445515 UR - https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-445515 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi EN İYİSİ BU MU? TÜRKİYE’DE YENİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ POLİTİKASININ VELİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Selçuk Beşir DEMİR , Ahmet Turan YILMAZ %T EN İYİSİ BU MU? TÜRKİYE’DE YENİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ POLİTİKASININ VELİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2019 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 19 %N 1 %R doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-445515 %U 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-445515
ISNAD DEMİR, Selçuk Beşir , YILMAZ, Ahmet Turan . "EN İYİSİ BU MU? TÜRKİYE’DE YENİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ POLİTİKASININ VELİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 1 (Mart 2019): 164-183 . https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-445515
AMA DEMİR S , YILMAZ A . EN İYİSİ BU MU? TÜRKİYE’DE YENİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ POLİTİKASININ VELİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(1): 164-183.
Vancouver DEMİR S , YILMAZ A . EN İYİSİ BU MU? TÜRKİYE’DE YENİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ POLİTİKASININ VELİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(1): 183-164.

254183 81851

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINDA ÖĞRENME SÜREÇLERİ: BİRLİKTE GELİŞTİRİLEN YAKLAŞIMLAR

A. Cendel KARAMAN, Alev ÖZBİLGİN GEZGİN, Anıl RAKICIOĞLU SÖYLEMEZ, Betil ERÖZ, Sumru AKCAN

SEVİM AK’IN ESERLERİNDE SÖZ VARLIĞI UNSURLARI

Keziban TEKŞAN, Enes ÇİNPOLAT, Burak ÇELENK, Tuğçe GÜNEŞ

EN İYİSİ BU MU? TÜRKİYE’DE YENİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ POLİTİKASININ VELİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Selçuk Beşir DEMİR, Ahmet Turan YILMAZ

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DEMOKRATİK DAVRANIŞ EĞİLİMLERİ

Hülya KARAÇALI TAZE, Kibar AKTIN

DRAMA YÖNTEMİNİN 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ ÜNİTESİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ

Ayşe Gül ÇİRKİNOĞLU ŞEKERCİOĞLU, Gamze YILMAZ AKKUŞ

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KULLANILDIĞI ARAŞTIRMALARIN BETİMSEL ANALİZİ

Işıl TERZİOĞLU, Orhan CURAOĞLU, Ahmet YIKMIŞ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAFIZA OYUNLARI İLE HAFIZA OYUNLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATKISINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Elif SAYGI, Çiğdem ALKAŞ ULUSOY

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ METİN TÜRLERİNİ KAVRAMLAŞTIRMA EĞİLİMLERİ VE TÜR FARKINDALIKLARI

B. Ümit BOZKURT

ORTAOKUL 7. SINIF MATEMATİK DERSİNDE KUANTUM ÖĞRENME MODELİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİŞ ÖTESİ ÖĞRENME STRATEJİLERİNE VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİSİ

Bahar BAKIR, Sevda KOÇ AKRAN

ZİHİN ENGELLİLER BEDEN EĞİTİMİ DERSİ İÇERİK VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bahar GÜNAYDIN, Nevzat MİRZEOĞLU, Hakan ACAR