BİR ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNİN FARKLI KATILIMCILAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz Bu çalışmada, 14 hafta süren bir öğretmenlik uygulaması dersinin uygulama öğretmeni, uygulama sınıflarının öğrencileri, öğretmen adayları ve öğretim elemanı tarafından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Öğretmenlik uygulaması sürecine yönelik görüşlerin incelemesinden dolayı özel durum yöntemi tercih edilmiştir. Çalışma Fen bilimleri öğretmenliği bölümü 4. sınıfına devam etmekte olan 6 öğretmen adayı, 1 öğretmenlik uygulaması dersi öğretmeni, 1 öğretim elemanı ve 4 ortaokul öğrencisiyle yürütülmüştür. Öğretmenlik uygulaması sürecinin değerlendirilmesi amacıyla tüm katılımcılarla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler ses kayıt uygulamasıyla kayıt altına alınmış olup veriler toplandıktan sonra transkript edilmiş ve bu transkriptler iki araştırmacı tarafından kodlanmıştır. Kodlama süreci sonrasında kodlar karşılaştırılmış ve kodlayıcılar arası güvenirlik katsayısı hesaplanarak 0.82 uyum bulunmuştur. Kodlardan yola çıkılarak alt temalar ve temalar oluşturulmuştur. Çalışma süreci sonunda öğretmen adaylarının mesleğe yönelik aidiyet duygularının geliştiği, uygulama öğretmeninin rehberliğinin öğretmen adaylarının mesleki gelişimi için yararlı olduğu, öğretmen adaylarının pedagojik yönden eksikliklerinin bulunduğu ve öğretmen adaylarının geliştirmiş oldukları materyallerin bütün katılımcılar tarafından etkili bulunduğu ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda öğretmen adayı, uygulama öğretmeni ve öğretim elemanının aktif katılımı ve iş birliğine dayalı bir öğretmenlik uygulaması sürecinin, literatürde öğretmenlik uygulamasına yönelik karşılaşılan birçok sorunu gidermede etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla öğretmenlik uygulaması dersinin katılımcılarının beklentilerini ve fikirlerini paylaşmalarına yönelik toplantılar düzenlenmesi önerilebilir. 

Kaynakça

Aydın, Y., Selçuk, Y. ve Yeşilyurt, Y. (2007). Öğretmen adaylarının “okul deneyimi II” dersine ilişkin görüşleri-Yüzüncü Yıl Üniversitesi örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 75-90.

Aytaçlı, B. (2012). İlköğretim matematik öğretmenliği lisans programında yer alan okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Baştürk, S. (2009). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre incelenmesi. İlköğretim online, 8(2), 439-456.

Çepni, O. ve Aydın, F. (2015). Coğrafya öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(2), 285-304.

Çermik, H., Doğan, B. ve Şahin, A. (2011). Öğretmen adaylarında iz bırakan öğretmenlerle yaşanılan deneyimlerin meslek tercihleri açısından incelenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(4), 2675-2688.

Değirmençay, Ş. A., ve Kasap, G. (2013). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 4(2), 57-57.

Earged (2011). MEB 21. yüzyıl öğrenci profili, 2 Kasım 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr/earged/earged/21.%20yy_og_pro.pdf adresinden alınmıştır.

Eraslan, A. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının "öğretmenlik uygulaması" üzerine görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 207-221.

Gökçe, E. ve Demirhan, C. (2005). Öğretmen adaylarının ve ilköğretim okullarında görev yapan uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması etkinliklerine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(1), 43-72.

Kılıç, A. ve Gödek Altuk, Y. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının okul deneyimi derslerine yönelik tutumları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 41-70.

Kirksekiz, A., Uysal, M., İşbulan, O., Akgün, Ö. E., Kiyici, M. Ve Horzum, M. B. (2015). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine eleştirel bir bakış: problemler, beklentiler ve çözüm önerileri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 433-451.

Koç, C., ve Yıldız, H. (2012). Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: Günlükler. Eğitim ve Bilim, 37(164), 223-236.

Oskay, Ö. Ö., Erdem, E. ve Yılmaz, A. (2009). Pre-service chemistry teachers’ beliefs about teaching and their pedagogical content knowledge. Hacettepe University Journal of Education, 36, 203-212.

Öztaġ, S. (2010). Kadrolu, sözleşmeli ve ücretli statüye göre öğretmenlerin mesleki aidiyet duygusunun değerlendirilmesi (Antalya ili, Alanya ilçesi ilköğretim okulları örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Paker, T. (2008). Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının yönlendirmesiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(23), 132-139.

P21 (2017). Partnership for 21st century learning. 2 Ekim 2018 tarihinde http://www.p21.org/storage/documents/EarlyLearning_Framework/P21_ELF_Framework_Final.pdf adresinden alınmıştır.

Seçer, Z., Çeliköz, N., ve Kayılı, G. (2010). Okul öncesi öğretmenliği okul uygulamalarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 128-152.

Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Tanışlı, D. (2013). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının pedagojik alan bilgisi bağlamında sorgulama becerileri ve öğrenci bilgileri. Eğitim ve Bilim, 38(169), 80-95.

Turgut, M., Yılmaz, S., ve Firuzan, A. R. (2008). Okul deneyimi uygulama sürecinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 8(2), 1-26.

Yeşil, R. (2009). Sosyal bilgiler aday öğretmenlerinin sınıf içi öğretim yeterlikleri (Kırşehir Örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 23-48.

Yükseköğretim Kurulu (1999). Türkiye’de Öğretmen Eğitiminde Standartlar Ve Akreditasyon. Öğretmen Eğitimi Dizisi, Ankara.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd487564, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {57 - 66}, doi = {10.17240/aibuefd.2019.19.43815-487564}, title = {BİR ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNİN FARKLI KATILIMCILAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {AYVACI, Hakan Şevki and ÖZBEK, Dilek and BÜLBÜL, Sinan} }
APA AYVACI, H , ÖZBEK, D , BÜLBÜL, S . (2019). BİR ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNİN FARKLI KATILIMCILAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 57-66 . DOI: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-487564
MLA AYVACI, H , ÖZBEK, D , BÜLBÜL, S . "BİR ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNİN FARKLI KATILIMCILAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2019 ): 57-66 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/43815/487564>
Chicago AYVACI, H , ÖZBEK, D , BÜLBÜL, S . "BİR ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNİN FARKLI KATILIMCILAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2019 ): 57-66
RIS TY - JOUR T1 - BİR ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNİN FARKLI KATILIMCILAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Hakan Şevki AYVACI , Dilek ÖZBEK , Sinan BÜLBÜL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-487564 DO - 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-487564 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 66 VL - 19 IS - 1 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-487564 UR - https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-487564 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi BİR ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNİN FARKLI KATILIMCILAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Hakan Şevki AYVACI , Dilek ÖZBEK , Sinan BÜLBÜL %T BİR ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNİN FARKLI KATILIMCILAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2019 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 19 %N 1 %R doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-487564 %U 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-487564
ISNAD AYVACI, Hakan Şevki , ÖZBEK, Dilek , BÜLBÜL, Sinan . "BİR ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNİN FARKLI KATILIMCILAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 1 (Mart 2019): 57-66 . https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-487564
AMA AYVACI H , ÖZBEK D , BÜLBÜL S . BİR ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNİN FARKLI KATILIMCILAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(1): 57-66.
Vancouver AYVACI H , ÖZBEK D , BÜLBÜL S . BİR ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNİN FARKLI KATILIMCILAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(1): 66-57.

211586 63813

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ETKİLEŞİM KURMA VE KURMAMA NEDENLERİNİN ÖRTÜK PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ

Mustafa DEMİR, Süleyman Nihat ŞAD

ORTAOKUL 7. SINIF MATEMATİK DERSİNDE KUANTUM ÖĞRENME MODELİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİŞ ÖTESİ ÖĞRENME STRATEJİLERİNE VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİSİ

Bahar BAKIR, Sevda KOÇ AKRAN

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİ TERCİHLERİ

Yalçın DİLEKLİ, Erdoğan TEZCİ

ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAMSAL ANLAMALARINA VE FENDEKİ GÖSTERİMLERİ KULLANMAYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ

Fatma YAMAN

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE YANSITICI DÜŞÜNME UYGULAMALARINA İLİŞKİN TÜRKİYE’DE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN ANALİZİ

Eray EĞMİR

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINDA ÖĞRENME SÜREÇLERİ: BİRLİKTE GELİŞTİRİLEN YAKLAŞIMLAR

A. Cendel KARAMAN, Alev ÖZBİLGİN GEZGİN, Anıl RAKICIOĞLU SÖYLEMEZ, Betil ERÖZ, Sumru AKCAN

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINDAKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ

Kasım YILDIRIM, Muhammet Mustafa ALPASLAN, Özgür ULUBEY

BİLİŞSEL OLMAYAN ÖĞRENME DURUM VE SÜREÇLERİNİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE BOYLAMSAL YAKLAŞIMLAR: DUYGU CETVELİ UYGULAMASI ÖRNEĞİ

Nilüfer KAHRAMAN, Derya AKBAŞ, Esra SÖZER

ZİHİN ENGELLİLER BEDEN EĞİTİMİ DERSİ İÇERİK VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bahar GÜNAYDIN, Nevzat MİRZEOĞLU, Hakan ACAR

YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Zeynep EREN