AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİNE KATILIM GÖSTEREN OKULLARIN SAĞLIĞINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI

Bu çalışma, Avrupa Birliği Projelerine katılım gösteren okullarda görev yapan öğretmenlerin okullarını “örgütsel sağlık” koşulları çerçevesinde değerlendirmelerini amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini İzmir ilinde bulunan ve 2012-2014 yılları arasında AB Projelerine katılım göstermiş 9’u özel ve 27’si devlet olmak üzere toplam 36 okulda görev yapan toplam 381 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında "Örgüt Sağlığı Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma verileri, yüzde, frekans, ortalama, standart sapma, t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, AB Projelerine katılım gösteren okullarda görev yapan öğretmenlerin okullarının sağlığına ilişkin algılarının oldukça yüksek olduğu; öğretmenlerin okullarını genel olarak sağlıklı bulduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, öğretmenlerin örgüt sağlığına ilişkin algılarının cinsiyet, mesleki kıdem değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermezken, branş, eğitim kademesi, projede aktif görev alma ve okul türü değişkenlerinde anlamlı farklılıklar gösterdiği gözlenmiştir. Bu bağlamda, sınıf öğretmenlerinin branş öğretmenlerine; ilkokullarda ve özel okullarda görev yapan öğretmenlerin diğer eğitim kademelerinde ve devlet okullarında görev yapan öğretmenlere; projelerde aktif görev almayan öğretmenlerin aktif görev alan öğretmenlere göre okullarını daha sağlıklı algıladıkları ortaya çıkmıştır

Teachers Perceptions about the Health of Schools Taking Part in European Union Projects

...

Kaynakça

Acir, E.(2008).

Okullarda comenius projelerinin işlerliğinin incelenmesi.

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Enstitüsü, İstanbul.

Akbaba, S. (1997) Ortaöğretim okullarının örgüt sağlığı (Bolu ili örneği) Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Akbaba, Altun, S. (2001). Örgüt sağlığı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Aydın, M.(2007). Eğitim yönetimi. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.

Aydoğan, İ. & A. E. Şahin. (2006). Comenius okul ortaklıkları projelerinin, comenius amaçlarının gerçekleşmesine katkısı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 48,455-480.

Bahadır, H.(2007). Comenius projelerinden faydalanma konusunda okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.

Bakır, A. A., 2013. Öğretmenlerin paylaşılan liderlik ve örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişkinin analizi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Balay, R., (2000). Özel ve resmi liselerde yönetici ve öğretmenlerin örgütsel bağlılığı. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Barth, J.J.(2001). The Investigation of the Relationship Between Middle School Organizational Health, School Size, and School Achievement in the Areas of Reading, Mathematics, and Language. West Virginia University, Morgantown, USA.

Blum, R.W.(2005). A case of school connectedness. Educational Leadership, 62,(7), 16- 20.

Cemaloğlu, N.(2006). Analysis of the primary school teachers’ perception of organizational health in terms of different variables. Hacettepe University Journal of Education, 30 (2006) 63-72.

Cicchelli, J. J. (1975). Assessing the organizational health of school systems. 21-24 Şubat 1975 Amerika Okul Yöneticileri Derneği Yıllık Kongresinde sunulmuş bildiri, Dallas: Amerika

Çetin, M., İ.H. Karataş.(2006). Okullarda örgüt sağlığı, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 24, 27-40.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2010), Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. Ankara: Pegem Akademi.

Çoban, N.(2007). İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin örgüt sağlığına ilişkin algıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Didin, Ş.N.(2014). Resmi ve özel eğitim kurumlarındaki yöneticilerin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki ve bazı demografik değişkenlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dilekli, Y.(2008). Aksaray İlinde 2006 ve 2007 yıllarında uygulanan comenius projelerinin öğrenci, öğretmen, okullar ve dersler üzerindeki etkilerinin incelemesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde).

Özkan, Ebcim, P.(2012). Resmi ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin motivasyonu ve örgüt sağlığı algıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

Erdoğan, D, Ö.(2007). Comenius programının amaçlarına ulaşma düzeyinin programa katılan yönetici ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale).

Hoy, W. K., Feldman, J. A. (1987). Organizational health: the concept and its measure. Journal of Research and Development in Education. 20 (4), 30-37.

Hoy, W. K., C. J. Tarter ve Kottkamp R. B. (1991). Open schools /healthy schools: measuring organizational climate, Sage Publications: C.A.

Hoy, W. K., & Miskel, C.G. (1991). Educational administration: Theory, research and practice (4th ed). New York: McGraw-Hill.

Hoy, W. K., & Tarter, C. J. (1992).Measuring the health of the school climate: a conceptual framework. NASSP Bulletin, 76(547), 74-79.

Hoy,W. K.,&Hannum, J. (1997). Middle school climate: An empirical assessment of organizational health and student achievement. Educational Administration Quarterly, 33, 290-311.

Jones, T.H., Polansky, H.B.(1987). The Relationship of selected financial variables to the organizational health of high schools. 20-24 Nisan 1987 Amerika Eğitim Araştırmacıları Birliği yıllık toplantısında sunulan bildiri, Washington, DC.

Kale, M.(2004). Liselerin örgütsel öğrenme düzeylerinin belirlenmesi. TSA, 8, (2-3), 43 61.

Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık Web Ofset Yayınları.

Karakuş, H. (2008) İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgüt sağlığına ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kassel (2007). Impact of the Comenius School Partnerships on the participant schools Final Report Study on behalf of the European Commission, DG Education and Culture Association for Empirical Studies, Maiworm & Over, Querallee 38, D34119 Kassel, Germany. Centre for research into schools and education at the Martin Luther University in Halle- Wittenberg, Franckeplatz 1, Haus 31, D-06099 Halle an der Saale, Germany. [Electronic version]. Web: http://ec.europa.eu/education/pdf/doc210_en.pdf adresinden 14 Ağustos 2013 tarihinde erişilmiştir.

Kılçık, F. (2011). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeylerine ilişkin algıları (Malatya İli örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Kıvrak, İ.(2013) Öğretmen algılarına göre meslek liselerindeki örgüt sağlığının incelenmesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Klingele, W. E., Lyden, J. A., & Vaughan, B. J. (2001). Organizational health and higher education: concept and measurement scale development. Delta Pi Epsilon Journal, 43(2), 97–111.

Korkmaz, M.(2007). Örgütsel sağlık üzerinde liderlik stillerinin etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 49, 57-91.

Korkmaz, M.(2011). İlköğretim okullarında örgütsel iklim ve örgüt sağlığının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17, (1), 117-139.

Lyden, J. A. ve W. E. Klingele (2000), Supervising organizational health, Super Vision, 61(12).

Mehta, T.G., M. S. Atkins , S. L. Frazier. (2013). The Organizational health of urban elementary schools: school health and teacher functioning, School Mental Health, 5, 144–154.

Miles, M.B. (1969). Planned change and organizational health: Figure and ground. F.D. Carver &T.J. Sergiovanni(Eds), Organizations and human behavior içinde (ss. 375-391). New York: McGraw-Hill

Ordu, A.(2011). İlköğretim okullarında örgütsel yapı ile örgüt sağlığı arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Özdemir, A.(2006). Öğretmenlerin okullarını örgüt sağlığı açısından değerlendirmeleri (İzmir İli Bornova İlçesi Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Özdemir, S.(2012). İlköğretim okullarında okul kültürü ile örgütsel sağlık arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,18 (4), 599-620.

Polatçı, S., K. Ardıç., A. Kaya.(2008). Akademik kurumlarda örgüt sağlığı ve örgüt sağlığını etkileyen değişkenlerin analizi yönetim ve ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 15 (2 ), 145-161.

Recepoğlu, E., S. Özdemir.(2013). Okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışları ile okulun örgütsel sağlığı arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19 (4), 629-664.

Şişman, M. ve Taşdemir, İ. (2008). Türk eğitim sistemi. Pegem Akademi: Ankara.

Tanner, C.K.(2009). Explaining relationships among student outcomes and the school’s physical environment. Journal of Advanced Academics, 19, (3),444-471.

Tekin, M. A. (2005) İlköğretim okullarında görevli yöneticilerin okullarının örgüt sağlığını algılama düzeyleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Titrek, O. (2009). Okul türüne göre okullardaki örgütsel adalet düzeyi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6, (2), 551-573.

Türker, Y.(2010). İlköğretim okullarının etkililik düzeyleri ile örgüt sağlığı arasındaki ilişki Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Tsui, K.T., Y. C. Cheng. (1999). School organizational health and teacher commitment: a contingency study with multilevel analysis. Educational Research and Evaluation, 5, (3), 249–268.

Vabo, A. (2007). RAPPORT 26/2007 Evaluation of the Leonardo da Vinci and SOCRATES programmes in Norway Final report. [Electronic version]. Web: www.nifustep.no;english.nifustep.no/index.php/content/download /25152/127160/file/NIFU%20STEP%20Rapport%2026-2007.pdf adresinden 14 Ağustos 2013 tarihinde erişilmiştir.

Yıldırım, C.(2006). Okul müdürlerinin liderlik stillerinin örgütsel sağlık üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kaynak Göster

Bibtex @ { aibuefd18637, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {15}, pages = {163 - 183}, doi = {10.17240/aibuefd.2015.15.2-5000161318}, title = {Teachers Perceptions about the Health of Schools Taking Part in European Union Projects}, key = {cite}, author = {KESİK, Fatma and BALCI, Esergül} }
APA KESİK, F , BALCI, E . (2015). Teachers Perceptions about the Health of Schools Taking Part in European Union Projects. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (2) , 163-183 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/1516/18637
MLA KESİK, F , BALCI, E . "Teachers Perceptions about the Health of Schools Taking Part in European Union Projects". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2015 ): 163-183 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/1516/18637>
Chicago KESİK, F , BALCI, E . "Teachers Perceptions about the Health of Schools Taking Part in European Union Projects". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2015 ): 163-183
RIS TY - JOUR T1 - Teachers Perceptions about the Health of Schools Taking Part in European Union Projects AU - Fatma KESİK , Esergül BALCI Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 163 EP - 183 VL - 15 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Teachers Perceptions about the Health of Schools Taking Part in European Union Projects %A Fatma KESİK , Esergül BALCI %T Teachers Perceptions about the Health of Schools Taking Part in European Union Projects %D 2015 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 15 %N 2 %R %U
ISNAD KESİK, Fatma , BALCI, Esergül . "Teachers Perceptions about the Health of Schools Taking Part in European Union Projects". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 2 (Aralık 2015): 163-183 .
AMA KESİK F , BALCI E . Teachers Perceptions about the Health of Schools Taking Part in European Union Projects. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 15(2): 163-183.
Vancouver KESİK F , BALCI E . Teachers Perceptions about the Health of Schools Taking Part in European Union Projects. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 15(2): 183-163.

214874 64894

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÖZ GÜVENLERİ VE BENLİK KURGULARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Eralp BAHÇİVAN, Fatih AYDIN, Dündar YENER

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Cevat ELMA, Eda BÜTÜN

Türkiyede Fen Eğitiminde Kullanılan Ölçme Araçları Betimsel İçerik Analizi

Cemal TOSUN, Yavuz TAŞKESENLİGİL

İLKÖĞRETİM 6-8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İSTATİSTİK VE OLASILIK ÖĞRENME ALANINDA ZORLANDIKLARI KAVRAM VE KONULARIN BELİRLENMESİ

Zübeyde Tuba ÇAKMAK, Soner DURMUŞ

TABLET BİLGİSAYARLARIN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DESTEK MATERYALİ OLARAK KULLANILMASININ İNCELENMESİ

Mehmet Can ŞAHİN, İşıl TAŞ, İrem GÜRGAH OĞUL, Emel ÇİLİNGİR, Oğuz KELEŞ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ÖZERKLİK VE SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Serhat Armağan KÖSEOĞLU, Ayşegül ERÇEVİK

ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Oğuz CETİN, Nezih ÖNAL, Abdullah Yasin GÜNDÜZ

SÖZCÜK ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLDUKLARI SÖZCÜK SAYI DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Mert TOPKARAOĞLU, Hakan DİLMAN

ÖĞRETMEN ADAYLARINDA ÖZ LİDERLİK BECERİLERİNİN YORDAYICISI OLARAK ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK VE DENETİM ODAĞI

Burçak Çağla GARİPAĞAOĞLU, Berna GÜLOĞLU

Okul Örgütlerinde Mobinge Maruz Kalan Öğretmenlerin Başa Çıkma Davranışına İlişkin Görüşleri (Eskişehir İli Örneği)

Esra TURHAN, Sally NEUMANN, Engin DİLBAZ