AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİNİN İNCELENMESİ*

Öz İnsanın öğrenmesi üzerinde etkisiolan bireysel farklılıklar içinde düşünme stilleri de yer almaktadır.Öğrenenlerin düşünme stilleri çoğunlukla örgün eğitim sisteminde yer alanlarüzerinde çalışılmıştır. Bu çalışmada açık lise öğrenenlerinin düşünme stilleriortaya konmuş ve bu stiller yaş ile cinsiyet değişkenine göre ele alınmıştır.Araştırma, tarama modeline uygun ve betimsel nitelikte bir araştırmadır.Çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında İstanbul’da Tuzla Halk EğitimMerkezine Açık Öğretim Lisesine kayıt olan ve kayıt yenileme işlemleri içinbaşvuran 70 katılımcı oluşturmaktadır. Çalışmada, veri toplamak amacıylaStenberg ve Wagner tarafından geliştirilen ve Buluş (2006) tarafından Türkçeyeuyarlanan “Düşünme Stili Ölçeği” kullanılmıştır. Analizler sonucundaöğrenenlerin düşünme stilleri belirlenmiştir. Çalışma bulguları açık öğretimlisesi öğrencilerinin en fazla sırasıyla liberal, muhafazakâr ve hiyerarşikstilleri kullandıklarını göstermektedir. Sonuç olarak, açık öğretim lisesiöğrencilerinin eğitimden daha fazla yararlanması “bağımsız öğrenme”becerilerini kazanmalarıyla ilintili düşünülmektedir. Bağımsız öğrenmebecerisini destekleyecek uygun düşünme stillerinin öğrencilere verilmesiönerilmektedir. 

Kaynakça

Allport, G. W. (1937). Personality: A Psychological Interpretation. New York: Henry Holt and Company

Bulus, M. (2005). İlköğretim bölümü öğrencilerinin düşünme stilleri profili açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi. 6(1): 1-24.

Buluş, M. (2006). Düşünme stilleri ölçeğinin güvenirliği ve geçerliği, akademik başarı ve öğretmen adayları özellikleri. Eğitim ve Bilim, 31(139).

Clarke, R. J. (2005). Research Models and Methodologies. HDR Seminar Series. Faculuty of Commerce. doc/uow012042.pdf. 07.05.2013

Duman, A. (1992). Yetişkin eğitimi açısından Türkiye’deki uzaktan eğitim uygulamalarına bir bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25(1), 288-292.

Erden, M. ve Akman, Y. (2006). Eğitim Psikolojisi: Gelişim, Öğrenme ve Öğretme. Arkadaş Yayınları: Ankara

Esmer, E. (2013). Öğretmen adaylarının zihinsel stil tercihlerinin (düşünme stillerinin) incelenmesi (Doctoral Dissertation, YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Fer, S. (2005). Düşünme stili envanterinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5 (2), 463-461.

Grigerenko, E. L. ve Sternberg, R. J. (1995) Thinking Styles, D.H. Saklofske ve M. Zeidner (Ed.) International Handbook of Personality and Intelligence New York, Plenum Press, 205-230.

İşman, A. (2011). Uzaktan Eğitim. Pegem Akademi Yayıncılık: Ankara

Karasar, N. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi (6.Basım). Ankara:3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.

MEB. (2017). http://aol.meb.gov.tr/. Son erişim:13.10.2017

Rayner, S. ve Riding, R. (1997). Towards a categorisation of cognitive styles and learning styles. Educational Psychology, 17(1), 5-27.

Ural, O. (2007). Attidues of graduate students toward distance education, educational technologies and independent learning. Turkish Online Journal of Distance Education, 8(4). 34-43.

Ural, O. ve Esmer, E. (2017). Yetişkin öğrenenlerin düşünme ve öğrenme stilleri arasında ilişki var mı? Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1 (1).

Zhang, L. F. (2000). Are thinking styles and personality types related? Educational Psychology, 20(3) 271-283

Zhang, L. F. (2001). Do thinking styles contribute to academic achievement beyond self rated abilities? The Journal of Psychology, Provincetown, 135

Zhang, L. F. (2004). Learning and Individual Differences, 15, 67–88.

Zhang, L. F. ve Sternberg, R. J. (2006). The Nature of Intellectual Styles. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersy. (Riding, Rayner, 1998, 5-6).

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd411093, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {592 - 604}, doi = {10.17240/aibuefd.2018.18.36350-411093}, title = {AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİNİN İNCELENMESİ*}, key = {cite}, author = {URAL, Ozana and ESMER, Elif} }
APA URAL, O , ESMER, E . (2018). AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİNİN İNCELENMESİ*. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 592-604 . DOI: 10.17240/aibuefd.2018.18.36350-411093
MLA URAL, O , ESMER, E . "AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİNİN İNCELENMESİ*". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2018 ): 592-604 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/36350/411093>
Chicago URAL, O , ESMER, E . "AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİNİN İNCELENMESİ*". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2018 ): 592-604
RIS TY - JOUR T1 - AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİNİN İNCELENMESİ* AU - Ozana URAL , Elif ESMER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2018.18.36350-411093 DO - 10.17240/aibuefd.2018.18.36350-411093 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 592 EP - 604 VL - 18 IS - 1 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2018.18.36350-411093 UR - https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018.18.36350-411093 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİNİN İNCELENMESİ* %A Ozana URAL , Elif ESMER %T AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİNİN İNCELENMESİ* %D 2018 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 18 %N 1 %R doi: 10.17240/aibuefd.2018.18.36350-411093 %U 10.17240/aibuefd.2018.18.36350-411093
ISNAD URAL, Ozana , ESMER, Elif . "AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİNİN İNCELENMESİ*". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 1 (Mart 2018): 592-604 . https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018.18.36350-411093
AMA URAL O , ESMER E . AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİNİN İNCELENMESİ*. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 18(1): 592-604.
Vancouver URAL O , ESMER E . AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİNİN İNCELENMESİ*. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 18(1): 604-592.

272467 86519

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİ BİLGİSİNİN VE ÖĞRETİM STRATEJİLERİ BİLGİSİNİN İNCELENMESİ: CEBİR ÖRNEĞİ

M. Gözde DİDİŞ KABAR, Rabiya AMAÇ

SABİT BEKLEME SÜRELİ ÖĞRETİMLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARIN ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

Cem ASLAN, Necdet KARASU

AKRANLARLA VE AKRANLARDAN MESLEKİ ÖĞRENME: İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ORTAK ÇALIŞMAYA DAYALI DERS PLANLAMA YANSIMALARI

Anıl RAKICIOĞLU-SÖYLEMEZ, Zeynep ÖLÇÜ-DINÇER, Gözde BALIKÇI, Gülden TANER, Sedat AKAYOĞLU

ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI YAKLAŞIMI TERCİHLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Pınar KARAMAN, Ebru BAKAÇ

OKULA DEVAM EDEN 5-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN BAĞLANMA BİÇİMLERİ, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE ÇOCUKLARIN BAĞLANMA BİÇİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Ertan GÖRGÜ

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİNİN İNCELENMESİ*

Ozana URAL, Elif ESMER

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKGEN PROBLEMLERİNDEKİ MATEMATİKSEL DÜŞÜNME SÜREÇLERİ

Duygu YILDIRIM, Nilüfer YAVUZSOY KÖSE

BİLİM VE TEKNOLOJİ HABERLERİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DAİMİ BİLİM ÖĞRENME MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ

Munise SEÇKİN KAPUCU

İLETİŞİMSEL YAKLAŞIMIN ONUNCU SINIF İNGİLİZCE DERSİNDE SINIF İÇİ UYGULAMALARA YANSIMASI

Fulya SOĞUKSU, Berna ASLAN

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN REHBERLİK GÖREVLERİ İLE İLGİLİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Hafız BEK, Buket ŞEN