Çocuklarda bilişsel seviye ve ağız diş sağlığı: Bir pilot çalışma

Amaç: Geleneksel tanımına göre zeka; uzun dönem içinde, başarının ve akademik yeterliliğin ana faktörü olarak kabul edilmiştir. Zekâ akıl yürütme, problemi planlama, problem çözme, düşünme, fikirleri anlama, dilleri kullanma ve öğrenme gibi birçok yetenek içeren bir bütündür. Çocukların periodontal dokuları erişkin bireylerden farklı olmakla birlikte, periodontal problemler de farklı tablolarla karşımıza çıkabilir. Bu çalışmanın amacı, 10-15 yaş arasındaki çocuk hasta grubunda, dişeti iltihabı ile bilişsel durum arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 39 çocuk hasta dahil edildi ve ebeveynlerinden yazılı onam alındı. Bilişsel işlev, Raven’ın Standart İlerleme Matrisi ile ölçüldü. Bu testte, her bir katılımcıdan gelen doğru cevapların sayısı hesaplanıp, ağız sağlığı durumu ile ilgili bilgiler DMFT, Gingival İndeks (Gİ), Plak İndeks (Pİ), ve Sondalama derinliği (SD) ölçümlerine göre elde edildi. İstatistiksel analizler SPSS 16.00 yazılımı kullanılarak yapıldı. Bulgular: Yaş ortalaması 11.67 ± 1.40 olan 20 erkek (% 51,3), 19 kız (% 48,7) çocuk değerlendirildi. Doğru cevap sayısı 12 ile 53 arasında değişirken Raven skoru ortalaması %57.79± 14.09 olarak bulundu. Sırasıyla, ortalama DMFT, Gİ, Pİ, SD; 5.26± 2.64, 0.80 ± 2.19, 1.17 ± 0.44 ve 1.78 ± 0.28 olarak tespit edildi. Hastaların ortalama seans sayısı 3.92 ± 4.01 olarak hesaplandı. Sonuç: Çocuk hastalardaki çürük ve periodontal durum ile bilişsel seviyeyi birlikte araştıran ilk çalışma niteliğindeki öncül çalışmamızın sonuçları bilişsel durum ile periodontal durum arasında anlamlı ilişki olmadığını ortaya koymaktadır.

The intelligence profile and oral health in children: A pilot study

Aim: Intelligence, based on its traditional definition, have been considered as the major factor for the success of the academic sufficiency. Intelligence is a sum that includes many skills such as reasoning, problem planning, problem solving, thinking, understanding, language use and learning. Periodontal tissues of children are different from adults. Moreover, periodontal problems can also be displayed in various different ways in children. The aim of this study is to investigate whether there is a relationship between gingivitis and cognitive status in pediatric patients aged 10-15 years. Materials and Method: 39 pediatric patients were included. Cognitive function was measured using Raven's Standard Progress Matrix. In this test, the number of correct answers from each participant was calculated and information about oral health status was obtained according to DMFT, Gingival Index (GI), Plaque Index (PI), and Probing depth (SD) measurements. Statistical analyzes were done using SPSS 16.00 software. Results: Twenty boys (51.3%) and 19 girls (48.7%) with mean age of 11.67 ± 1.40 were evaluated. While the number of correct answers varied between 12 and 53, the mean Raven score was 57.79 ± 14.09%. Mean DMFT, GI, PI, PD, was deter mined as 5.26 ± 2.64, 0.80 ± 2.19, 1.17 ± 0.44 and 1.78 ± 0.28, respectively. The average number of sessions of the patients was calculated as 3.92 ± 4.01. Conclusion: The results of our preliminary study which investigated caries, periodontal status and cognitive level in pediatric patients, demonstrated that there is no significant relationship between cognitive status and periodontal status.

Kaynakça

1. Shanker B, Tewari A, Jain RL, Verma SK. A study of prevalence and severity of dental caries in children of different intelligence quotient levels. J Indian Dent Assoc 1983; 55: 413-417.

2. Sabbah W, Sheiham A. The relationships between cognitive ability and dental status in a national sample of USA adults. Intelligence 2010; 38: 605-610.

3. Dhanu G. et al. Assessment of ıntelligence quotient using raven's coloured progressive matrices among school children of hyderabad karnataka region and its correlation with prevalence of dental caries. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2019; 37: 25-30.

4. Raven J. The Raven's progressive matrices: change and stability over culture and time. Cogn Psychol 2000; 41: 1-48.

5. Tunalı S, Emir S. Validity, reliability and pre-norm study of raven standart progressive matrices (rpm) plus test for 8-9 ages and an examination of the concrete reasoning ability of gifted and normal students. HAYEF: Journal of Education 2017; 14: 149-163.

6. Oh TJ, Eber R, Wang HL. Periodontal diseases in the child and adolescent. J Clin Periodontol 2002; 29: 400410.

7. Peres MA. et al., Oral diseases: a global public health challenge. Lancet 2019; 394: 249-260.

8. Reisine S, Litt M, Tinanoff N. A biopsychosocial model to predict caries in preschool children. Pediatr Dent 1994; 16: 413-418.

9. Holland TJ, O'Mullane DM. The organisation of dental care for groups of mentally handicapped persons. Community Dent Health 1990; 7: 285-293.

10. Avraamova OG, Pakhomova YV. Oral health status in children with intellectual disability living in organized groups. Stomatologiia (Mosk) 2016; 95: 52-55.

11. Bagić I, Verzak Z, Cuković-Cavka S, Brkić H, Susić M. Periodontal conditions in individuals with Down's syndro

12. Albandar JM. Global risk factors and risk indicators for periodontal diseases. Periodontol 2000 2002; 29: 177206.

13. Gjermo P, Rösing CK, Susin C, Oppermann R. Periodontal diseases in Central and South America. Periodontol 2000, 2002; 29: 70-78.

14. Cappelli DP, Ebersole JL. Kornman KS. Early-onset periodontitis in Hispanic-American adolescents associated with A. actinomycetemcomitans. Comm Dent Oral Epidemiol 1994; 22: 116-121.

15. Moriya S et al. Relationship between periodontal status and intellectual function among community-dwelling elderly persons. Gerodontol 2012; 29: 368–374.

16. Batty GD et al. Premorbid intelligence, the metabolic syndrome and mortality: the Vietnam Experience Study. Diabetologia 2008; 51: 436–443.

17. Deary IJ, Whiteman MC, Starr JM, Whalley LJ, Fox HC. The impact of childhood intelligence on later life: following up the Scottish mental surveys of 1932 and 1947. J Pers Soc Psychol 2004; 86: 130–147.

18. Denloye OO. Periodontal status and treatment needs of 12-15 year old institutionalized mentally handicapped school children in Ibadan, Nigeria. Odontostomatol Trop 1999; 22: 38-40.

19. Anders PL, Davis EL. Oral health of patients with intellectual disabilities: a systematic review. Spec Care Dentist 2010; 30: 110-117.

20. Rud B, Kisling E. The influence of mental development on children's acceptance of dental treatment. Scand J Dent Res 1973; 81: 343-352.

21. Sabbah W, Watt RG, Sheiham A, Tsakos G. The role of cognitive ability in socio-economic inequalities in oral health. J Dent Res 2009; 88: 351–355.

Kaynak Göster

389 257

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Türk popülasyonundaki çocuklarda kronolojik yaş, dişsel yaş ve iskelet yaşı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Derya İÇÖZ, Hilal ÖZBEY, Burak Kerem APAYDIN

Diabetes mellitus, periapikal enfeksiyon ve kök kanalı tedavisi ilişkisi

Güher BARUT, Beliz ÖZEL, Rabia Figen KAPTAN

Ortognatik cerrahi tedavinin burun üzerine etkilerinin 3 boyutlu fotografik yöntemle incelenmesi

Gökhan ÇOBAN, İbrahim YAVUZ

Aksesuar mezial kanala sahip alt büyük azı dişlerine endodontik yaklaşım: Olgu Serisi

Vahide Hazal YARGICI, Meriç KARAPINAR KAZANDAĞ, Rabia Figen KAPTAN

CAD/CAM sistemiyle hazırlanan üç üyeli monolitik zirkonya ve zirkonyum destekli restorasyonların FDI kriterlerine göre değerlendirilmesi: Bir yıllık klinik split-mouth çalışması

Elçin KESKİN ÖZYER, ERKUT KAHRAMANOĞLU, Yasemin KULAK ÖZKAN

Periodontoloji kliniklerine başvuran hastaların periodontal sağlık durumlarının ve sigara kullanımlarının tedavi öncesi ve sonrası klinik parametreler üzerine etkilerinin değerlendirilmesi: Retrospektif kesitsel bir çalışma (Bölüm II)

Ogül Leman TUNAR, Hare GÜRSOY, Ebru ÖZKAN KARACA, Hazel Zeynep KOCABAŞ, Gizem İNCE KUKA, Bahar KURU

Çocuklarda bilişsel seviye ve ağız diş sağlığı: Bir pilot çalışma

Müesser Ahu DURHAN, Seda ÖZSALİH, Mısra ÖZALP, Ömer Birkan AĞRALI, Hanife Nuray YILMAZ, Betül ŞEN YAVUZ, Betül KARGÜL

Rize ilinde görev yapmakta olan diş hekimlerinin dental travma yönetimi konusunda bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi

Sema AYDINOĞLU, İpek ARSLAN, Zeynep DEMİREZ

Farklı kahve türlerinde bekletilen kompozit rezinlerin renk stabilitelerinin incelenmesi

Suzan CANGÜL, ÖZKAN ADIGÜZEL, Server ÜNAL, Samet TEKİN, Ezgi SONKAYA, Begüm ERPAÇA

Farkli cila sistemlerinin kompozit rezinlerin yüzey pürüzlülükleri üzerine etkisi

Dilber BİLGİLİ, Ayşe DÜNDAR, Çağatay BARUTÇUGİL, İsmail Burak ÖCAL