Walter Benjamin’in, Flâneur, Paçavracı ve Hikaye Anlatıcısı Kavramlarıyla Günümüz Sanatçısının Portresi

Bu makalede, Walter Benjamin’in on üç yıl boyunca yani hayatının sonuna dek üzerinde çalıştığı baş yapıt niteliğinde olan çalışması “Pasajlar”da yerverdiği, Flâneur, Paçavracı ve Hikaye Anlatıcısı kavramlarıyla, günümüz sanatçılarının portresi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Benjamin’in ayrı ayrı ele aldığı bu kavramlar, bu makalede birleştirilip günümüz sanatçısı ve onun üretim süreçleri ile ilişkilendirilmiştir.

The Portrait Of Current Artist By Walter Benjamin’s Notions Which Are Flâneur, Ragpicker And Storyteller

In this article, portrait of current artists were tried to put forward with notions of Flaneur, Ragpicker, Storyteller that Walter Benjamin adverted in ‘Pasaggeses’ which is nature masterpieceh, he was studying on during thirteen years, until the end of his life and this concepts. The notions are dealt one by one by Benjamin, in this article they are combined, associated with current artist and its production process.

Kaynakça

Artun, Ali, 2003, Modern Hayatın Ressamı,C harles Boudelaire, İletişim Yayınları, İstanbul.

Benjamin, Walter, 2011, Pasajlar, Çev; Ahmet Cemal, 8. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Baudrillard, Jean, 2010, Sanat Komplosu; Yeni sanat düzeni ve Çağdaş estetik 1, sunuş; Sykvere Lotringer, İletişim Yayınları, İstanbul.

Gürbilek, Nurdan, 2008, Walter Benjamin Son Bakışta Aşk. Metis Yayınları, 5. Baskı, İstanbul.

Özbek, Meral 2000, Walter Benjamin Okumak -1 , Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 55-2. Syf; 70-96. Ankara.

Said, Edward, 2011, Entelektüel, Sürgün, Marjinal, Yabancı. Çev: Tuncay Birkan, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Sevim, Bilgen Aydın, 2010, Walter Benjamin’in Kavramlarıyla Kültür Endüstrisi: “Aura”, “Öykü Anlatıcısı” ve “Flâneur”, Uluslar Arası Sosyal Araştırmalar Degisi, Sayı 3/11, Syf; 509-516.

Witte, Bernd, 2007, Walter Benjamin, Çev; Mustafa Tüzel, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Walter_Benjamin, Erişim Tarihi; 29.01.2012.

Kaynak Göster

APA Aydın, S. (2014). Walter Benjamin’in, Flâneur, Paçavracı ve Hikaye Anlatıcısı Kavramlarıyla Günümüz Sanatçısının Portresi . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 1 (2) , 144-150 .