Türkiye’deki Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kültürlerarası Etkileşim Algısının İncelenmesi

Öz Araştırmanın genel amacı, farklı kültürlerden gelen bireylerin eğitim ortamlarındabirbirleriyle olan ilk etkileşimlerine ilişkin algılarını çeşitli değişkenler açısındanincelemektir. Çalışma, kültürlerarası etkileşim algısının çeşitli değişkenleraçısından ele alındığı tarama modelinde bir araştırmadır ve Türkiye’de öğrenimgören yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin eğitim ortamındaki ilk etkileşimalgılamaları incelenmiştir. Araştırma grubunu, yurtdışından Türkiye’ye gelmiş veöğrenimlerine farklı üniversitelerde devam eden farklı yaşlardaki, Kafkasya ve Avrupa’dan192 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanması için, yabancı uyrukluöğrencilere “Kişisel Bilgi Formu”, Ling Chen tarafından geliştirilen ve araştırmacıtarafından uyarlanan “Kültürlerarası Etkileşim Algısı Ölçeği” uygulanmıştır. Bazıdeğişkenler açısından kültürlerarası etkileşim algısının farklılaşıp farklılaşmadığınıbelirlemek için t testi, grupları birbirleriyle karşılaştırıp farkı bulmak için de“tek yönlü varyans analizi” (ANOVA) ve çoklu regresyon kullanılmıştır. Kültürlerarası etkileşim algısı ve onun alt boyutları olan, etkileşimde güçlük ve etkileşimde uyumun, cinsiyet, medeni durum, yaş, Türkiye’deki ikamet süresi, geldiği ülke, ülkesinde ikamet ettiği yerleşim birimi, öğrenim gördüğü alan, Türkiye’de nerede oturduğu ve Türkiye’de kiminle yaşadığı değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmada, 21-22 yaş düzeylerinde etkileşimde güçlüğün azaldığı bulunmuştur. Kafkasya’dan gelen öğrencilerin genelde eğitim ortamında diğer ülkelere göre daha olumlu etkileşim deneyimleri edindikleri bulunmuştur.Anahtar Kelimeler : Kültürlerarası Etkileşim Algısı, Yabancı Uyruklu Öğrenci,Erasmus, Tömer

Kaynak Göster

APA Aliyev, R , Öğülmüş, S . (2016). Türkiye’deki Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kültürlerarası Etkileşim Algısının İncelenmesi . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 4 (12) , 0-0 .