Türkiye’de Lojistik Ön Lisans Eğitimi Programları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Küreselleşmenin, bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişimin ve beraberinde yoğun rekabetin giderek arttığı günümüzde, “tüketici tatmini” ve “tüketici odaklı işletme” anlayışı daha da önem kazanmaktadır. Tüketici, artık ürünün sadece temel işlevlere sahip olması ile tatmin olmamakta, ürünü “en kaliteli, en ucuz ve en çabuk” şekilde talep etmektedir. Lojistik, bu üçlü talebin yerine getirilmesindeki en önemli unsurlardan biridir. Üniversitelerdeki lojistik programlarının amacı; bu programa katılacak olan öğrencilere, lojistiğin temel kavramlarını, sorunlarını anlatmak ve bu konulardaki çözüm yöntemlerini öğretmek; taşımacılık, stoklama, ulaştırma gibi lojistik konulara bilimsel açıdan bakabilen ve problem çözme tekniklerini bilen sektöre yararlı olacak bireylerin yetişmelerini sağlamaktır.Bu çalışmada, Türkiye’deki lojistik programlarının mevcut durumu ile sorunları ve çözüm önerileri irdelenmiştir. Programdan mezun olan öğrencilere uygulanan anket sonuçları değerlendirilerek; adayların lojistik programını tercih sebepleri, aldıkları eğitimden duydukları memnuniyet ve mezuniyet sonrasında sahip oldukları meslekler ile ilgili genel çıkarımlar yapılmıştır. Ek olarak, lojistik programından mezun olan öğrencilerin istihdam sağlaması amacıyla ne gibi çalışmalar yapılması gerektiği araştırılmış ve çeşitli öneriler sunulmuştur.

Education Of Logistics Programs In Turkey And The Problems & Solution Offers

Because of globalization, rapid development in information technology and increasing fierce competitions; “consumer satisfaction” and “customer-oriented business” approach is gaining more and more importance today. Consumers are not satisfied with the basic functionality of the products, “the highest quality, cheapest and fastest” way is required too. Logistics is one of the most important elements to complete this trio.The purpose of logistics programs is to teach the basic concepts of logistics, to explain the problem and solution methods on these issues; to raise individuals that can be useful to the sector by exploring transportation, storage, transport logistics from a scientific perspective and to teach problem-solving techniques.In this study; the current status, problems and solutions of logistics programs in Turkey were discussed. The questionnaires applied to students who graduate from the program were evaluated; general assumptions were made about “students’ reasons to choose the logistics program, satisfaction with the training they received and the jobs they get after graduation”. In addition, various proposals have been submitted in order to provide employment to the students who graduated from the logistics program

Kaynakça

Erturgut R., 2011, “Increasing demand for logistics technician in business world and rising trend of logistics programs in higher vocational schools: Turkey case”, Procedia Social and Behavioral Sciences 15-2776–2780

Tanyaş. M.,(2003) “Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi”, 3D Lojistik Dergisi, Aralık-Ocak, Yıl 3, Sayı 15, (s.32-35).

Bowersox. D, ve ark. (2002) “Supply Chain Logistics Management”,(s-31)

2547 Sayılı Yükseköğretim Yasası

Eşme, İ. 2007. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Konferansı. 15-27

ÜTİKAD yayınları (2006).

Supply Chain Management Professionals-CSCMP, (2006)

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi. 2013. www.osym.gov.tr

ÖSYM, 2013 Öğrenci Yerleştirme Bülteni www.beykoz.edu.tr/ www.maltepe.edu.tr

Kaynak Göster

APA Çetinkaya, C. (2014). Türkiye’de Lojistik Ön Lisans Eğitimi Programları Sorunlar ve Çözüm Önerileri . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 3 (8) , 173-186 .