Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Ölçme ve Değerlendirme Sorularının İncelenmesi

Eğitim, bireyin hayata hazırlandığı süreç olarak görülebilir. Bu sürecin gidişatı-nın ise izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Eğitimin izlenmesi ve değerlendirilmesini ölçme olarak nitelendirmek mümkündür. Ölçmeye bağlı olarak sahip olunması beklenen bilgi, beceri ve tutumların ne seviyede edinildiği ya da edinilmediğitespit edilebilir. Bu tespit işleminden sonra ise değerlendirme boyutuna geçilirki burada geriye dönük olarak öğrencinin edinemediği bilgi, beceri ve tutumlarıedinmesi için öğretmenlerin iyileştirme çalışmaları yapmaya ihtiyacı olur.Bloom Taksonomisi ölçmenin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığının dü-zeylere göre değerlendirilmesini sağlayabilir. Bloom Taksonomisinin yenilenmişformuna göre hatırlama, anlama, uygulama, analiz etme, değerlendirme ve yaratma düzeyleri üzerinden değerlendirildiği zaman öğrencilerin öğrenip, öğrenmedikleri kontrol edilerek yapılacak çalışmalar buna göre yeniden düzenlenebilir.Okullarda eğitim ve öğretim faaliyetleri bir program dâhilinde yapılmaktadır.Her öğretmenin görevi, derse girdiği sınıfın seviyesine uygun olarak hazırlananprogramı zamanında uygulamaktır. Programların en can alıcı noktası ise kazanımlardır. Ölçme ve değerlendirme işlemlerinin kazanımlar baz alınarak hazırlanması öğrencilerin program dahilinde öğrenmelerinin değerlendirilmesini sağ-layabilir.Bu çalışmada Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve devlet liseleri 11. sınıföğrencilerinin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında bulunan ünite sonu değerlendirme soruları üzerinde durulacaktır. Ünite sonu soruları BloomTaksonomisi ve kazanımlar açısından incelenecektir. Sorular, Bloom Taksonomisi’ne göre düzeylere ayrılacaktır. Ayrıca ünite sonu soruları Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 2012’de yayınlanan T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülükprogramında bulunan kazanımlarla eşlenecektir. Doküman inceleme yöntemi ileyapılacak olan çalışma T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında bulunan7 ünite sonu ölçme ve değerlendirme sorularıyla sınırlıdır. Çalışma sonunda eldeedilen veriler soruların düzeyleri ve kazanımlarla uyumuna bakılarak eksik olandüzeylerle ilgili örnek sorular oluşturulacaktır.   

Kaynakça

Arık, Halil, Soru Hazırlama Teknikleri, http://kayseri.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_09/27124124, Erişim Tarihi, 21.08.2016. Baysen, E.(2006). Öğretmenlerin Sınıfa Sordukları Sorular İle Öğrencilerin Bu Sorulara Verdikleri Cevapların Düzeyleri, Kastamonu Eğitim Dergisi,14(1), 21–28. Cansüngü Koray, Ö. ve Yaman, S. (2002). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(2), 317- 324. Çalışkan, H. (2011). Öğretmenlerin Hazırladığı Sosyal Bilgiler Dersi Sınav Sorularının Değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 36 (160), 120–132. Çepni, S., Özsevgeç T. ve Gökdere M. (2003). Bilişsel Gelişim ve Formal Operasyon Dönem Özelliklerine Göre ÖSS Fizik ve Lise Fizik Sorularının İncelenmesi, Milli Eğitim Dergisi, 157(1), Kış. Çolak, K. ve Demircioğlu, İ.H. (2010). Tarih Dersi Sınav Sorularının Bloom Taksonomisi Bilişsel Alan Düzeyi Açısından Sınıflandırılması, Millî Eğitim, 39(187), 160–171. Eroğlu, D., ve Sarar Kuzu, T. (2014). Türkçe Ders Kitaplarındaki Dilbilgisi Kazanımlarının ve Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 72–80. Geçit, Y. ve Yarar, S. (2010). 9. sınıf coğrafya ders kitabındaki sorular ile çeşitli coğrafya sınav sorularının bloom taksonomisine göre analizi, Marmara Coğrafya Dergisi, 22, 154–167. Gezer, M., Şahin, İ. F., Öner Sünkür, M., ve Meral, E. (2014). 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 433–455. Komisyon. (2015). Ortaöğretim Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürk- çülük, 4. Bsk. Ankara: Devlet Kitapları. Koray, Ö., Altunçekiç, A., & Yaman, S. (2005). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisi’ne Göre Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(17), 33–39. Özdemir, S. M., Altıok, S. Ve Baki, N. (2015). Bloom’un Yenilenmiş Taksonomisine Göre Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Kazanımlarının İncelenmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 363–375. Tutkun, Ö. F.(2012). Bloom’un Yenilenmiş Taksonomisi Üzerine Genel Bir Bakış, Sakarya University Journal of Education, 2,(1), 14–22. Üner, S., Akkuş, H. ve Kormalı, F. (2014). Ortaöğretim Kimya Ders Kitaplarındaki ve Sınavlarındaki Soruların Bilişsel Düzeyi ve Öğrencilerin Bilişsel Düzeyiyle İlişkisi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 15(1), 137–154 Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık

Kaynak Göster

APA Candeğer, Ü. (2016). Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Ölçme ve Değerlendirme Sorularının İncelenmesi . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 5 (15) , 391-405 .