Türk Dünyası’nda Doğum Sırasında Gerçekleştirilen Ritüeller

İnsan, hangi toplumda yaşarsa yaşasın hayatının bazı dönemlerinde hem kişisel hem de toplum içindeki yerinin ve konumunun değiştiği bazı dönemlerden geçer, işte bu dönemlerden birisi de doğumdur. Bu makalede Türk Dünyası’ndan ve dünyanın bazı bölgelerinden örnek alınarak doğum sırasında gerçekleştirilen ritüeller ve bunların ortaklık ve farklılıkları üzerinde durulmuştur. Türk Dünyası’nda ve Anadolu’da doğuma ayrı bir önem ve kutsiyet atfedilmiş bunun etrafında da koruma ve sağlık içerikli bazı pratikler ortaya çıkmıştır.

During Delivery In Turkish World Performed Rituals

People in the society in which he lives his life both personally and in some periods of their place in society and go through some periods of the position has changed, that period is one of the birth. This article from the Turkish World and certain regions of the world modeled rituals performed during childbirth and focused on their partnership and differences. Turks in Anatolia in the World and has been attributed to the birth of a great importance and sacredness around it some practical content protection and health have emerged.

Kaynakça

ttp://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.501991

İbrahim KAFESOĞLU, “Türk Tarihi-Giriş” Türk Dünyası El Kitabı Birinci Cilt, TKAE Yay. Üçüncü Bs., Ankara-2001, s. 127-130

Umay TÜRKEŞ GÜNAY, Türklerin Tarihi, Geçmişten Geleceğe, Akçağ Yay. Ankara-2007; L. Bazin, Notes sur les mots, “Oguz” et “Türk”, s. 315-322; Kaşgarlı Mahmud, DLT, s. 351; İbrahim Ka- fesoğlu; Türk Milli Kültürü, Ötüken Yay., İstanbul-200.

http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_D%C3%BCnyas%C4%B1#cite_note-0 30.07.2012- 13:14

Dursun YILDIRIM, Türk Bitiği, Akçağ Yay., Ankara-1998, s.21-22

Sedat Veyis ÖRNEK, 100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane, İstanbul, Gerçek Yayınevi, 2000, s. 124.

DİNÇER, A. Neşet. Rahime Onbaşı, Osmaniye, Hançer Matbaası, 1983, S. 12.

Yaşar KALAFAT, Türk Kültürlü Halklarda Türk Halk İnançları; Dedem Korkut Daş Oğuz Elleri, Berikan Yay. s.1-3

Margret BAINBRIDGE, Dünyada Türkler, SAY Yay., Birinci Bs., İstanbul-1995, s. 7 – 9.

ht t p://w w w.td k .gov.t r/i ndex .php?opt ion=com _ g ts&a ra ma=g ts&g u id=TDK . GTS.50583a050e5703. 18141998

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.50583abd8fa- eb8.67738863

Orhan Öztürk, “Ritüel”,Folklor ve Mitoloji sözlüğü, Phoenix Yay., İstanbul, “Ritüel”

Doç. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU , Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Akçağ Yay., Ankara- 1999, s 151.

Lauri HANKO, , Çev. Ruhi ERSOY, Ritüellerin Oluşum Süreci, Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 3, Yayına Hazırlayanlar, M.Öcal OĞUZ, Selcan GÜRÇAYIR, Sunay ÇALIŞ, Geleneksel Yay., Ankara-2009, s. 205-206

Işıl ALTUN, Kandıra Türkmenlerinde Doğum, Evlenme ve Ölüm, , Yayıncı Yayınlan, İz- mit-2004,s 152.

TEKEREK, Gülpınar. “Osmaniye ve Yöresi Folklor Araştırması.” Yayımlanmamış Lisans tezi,: Erciyes Üniversitesi, Kayseri 1993, s.58. Doğaner, 2006:67.

BACON, E. Elizabeth. Esir Orta Asya, Çev. Tansu Say, Tercüman 1001 Temel Eser, t.y., s. 190

İbrahim DİLEK, Altay Türklerinde Çocuğun Doğması Ve Doğum Günü Kutlamalarına Dair Bazı İnanışlar, Bilig Dergisi, Bahar 1996, S. 1, s. 51-54, s. 1-2; Abdülkadir İNAN, Şamanizm, Ankara 1954, s169

W.Radloff, Sibirya’dan 2, Çev. Prof. Dr. Ahmet Temir, İstanbul 1994, s.71

SEROŞEVSKY, V.L; Saka Yakutlar, Çev. Arif ALACAOĞLU, Selenge Yay., İstanbul-2007, s. 254- 255

Abdülkadir İNAN, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınlan, 2000, s. 169.

DOĞANER, Ali; Osmaniye Yöresinde Yaşayan Ulaşlı Türkmenlerinin Geçiş Törenleri, HÜ., SBE., Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türk Halk Bilimi (Folklor) Bilim Dalı, YLT., Anka- ra-2006 s.52

YOLOĞLU, Güllü; Türklerin Aile Merasimleri, Ankara, AKM Yay., 1999.

Maksat Jumabayev, Kırgız Gelenek ve İnanışlarında Dini Ritüeller, AÜ, SBE, Ankara-2006, s. 41

Ali Rıza YALMAN Yalgın, Cenupta Türkmen Oymakları I, II., Haz. Sabahat Emir, Ankara, Kül- tür Bakanlığı Yayınları, 2000, s. 1,142,264.

Sedat Veyis ÖRNEK, 100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane, İstanbul, Gerçek Yayınevi, 2000, s. 106.

Sedat Veyis ÖRNEK, 100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane, İstanbul, Gerçek Yayınevi, 2000, s. 123.

Sedat Veyis ÖRNEK, 100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane, İstanbul, Gerçek Yayınevi, 2000, s. 124.

DİNÇER, A. Neşet. Rahime Onbaşı, Osmaniye, Hançer Matbaası, 1983, S. 12.

Sedat Veyis ÖRNEK, 100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane, İstanbul, Gerçek Yayınevi, 2000, s. 159.

Erol GÜNGÖR, Tarihte Türkler, Ötüken Yay., İstanbul-1997, s. 11-13

Kaynak Göster

APA Yeşil, Y. (2014). Türk Dünyası’nda Doğum Sırasında Gerçekleştirilen Ritüeller . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2 (6) , 155-162 .