Tıp Fakültesi Birinci ve Son Sınıfa Devam Eden Öğrencilerin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

Bu araştırma Tıp Fakültesinde okuyan öğrencilerin beslenme alışkanlıkları ve beslenme bilgi düzeylerini saptamak amacıyla 101 birinci sınıf öğrencisi, 174 altıncı sınıf olmak üzere toplam 275 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. 275 öğrenciye gözlem altında anket uygulanıp, veriler SPSS Windows 15.0 programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Öğrencilerin %46,25’i erkek, %53,75’i kız öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin sınıflarına göre beden kütle indeksi değerlendirildiğinde, birinci sınıf öğrencilerinin %78.7’sinin normal grupta, %9.8’inin fazla kilolu/şişman grupta ve %11.5’inin de zayıf grupta olduğu saptanmıştır. Altıncı sınıf öğrencilerinin %82.2’si normal grupta, %13.9’u fazla kilolu/şişman grupta ve %4.0’ı zayıf gruptadır. Öğrencilerin öğün atladığı ve en çok atlanan öğünün birinci sınıflarda %30,5 ile öğle yemeği, altıncı sınıflarda %20,8 ile sabah kahvaltısı ve öğle yemeği olduğu saptanmıştır. Birinci sınıf öğrencilerinin gün içinde ana ve ara öğün olmak üzere %51,1’inin üç, %16,7’sinin dört, %8,6’sının beş, altıncı sınıf öğrencilerinin ise %60,4’ünün üç, %20,8’inin dört, %5,0’inin beş öğün yemek tükettiği tespit edilmiştir. Birinci sınıfların %38,5’i, altıncı sınıftakilerin ise %55,4’ü üzüntülüyken hiç yemediklerini, sevinçliyken birinci sınıfların %37,9’u, altıncı sınıftakilerin %58,4’ü daha çok yediklerini, yorgunken birinci sınıfların %33,3’ü daha az yediklerini ya da değişiklik olmadığını, altıncı sınıftakilerin ise %44,6’sının yemek yeme davranışlarında değişiklik olmadığını belirtmiştir. Altıncı sınıf öğrencilerinin birinci sınıf öğrencilerine göre temel beslenme bilgi sorularına daha fazla doğru cevap verdikleri tespit edilmiştir. Birinci sınıf öğrencilerinin beslenme bilgi puanı ortalamaları %55,9, altıncı sınıf öğrencilerinin %62,1’dir. Altıncı sınıf öğrencilerinin toplam genel beslenme bilgi puanları birinci sınıflardan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak tıp fakültesi eğitiminin öğrencilerin beslenme bilgi düzeylerine olumlu etkisinin olduğu tespit edilmiştir

A Study Into The Nutrition Knowledge And Habits Of The First And Last Grade Students Of The Faculty Of Medicine

The study was carried out to determine the nutrition habits and the nutrition knowledge level of the students of faculty of medicine over 275 students in total, 174 first grade and 101 sixth grade students. A questionnaire was applied to 275 students under observation and it was analyzed through SPSS Windows 15.0 package program. Of the students, 46.25% were boys and 53.75% were girls.Upon the evaluation of the body mass index of the students regarding their grades, it was found that 78.7% of the first grade students were in normal group, 9.8% were in overweight / obese group and 11.5% were in slim group. As for sixth grade students, 82.2 were in normal group, 13.9% were in overweight / obese group and 4.0 were in slim group. It was determined that students skipped meals and the meal skipped was lunch for the first grade students at the rate of 30.5% and it was breakfast and lunch for the sixth grade students at the rate of 20.8%. It was found that 51.1% of the first grade students consumed three meals, 16.7% consumed four, 8.6% consumed six meals, while 60.4% of the sixth grade student consumed three, 20.8% consumed four, 5.0% consumed five meals as main meal and snacks. Of the first grade students, 38.5% and 55.4% of the sixth grade students pointed out that they do not have meals when they are sad, 37.9% of the first grade students and 58.4% of sixth grade students have meals when they are joyful, and 33.3% of the first grade students expressed that they have less meal when they are tired while 44.6% of the sixth grade students indicated that they do not have a change in their eating habits. It was found that sixth grade students responded the questions concerning basic nutrition knowledge more accurately compared to first grade students. The mean scores of first grade students at nutrition knowledge were 55.9%, while those of the sixth grade students were 62.1%. Total general nutrition knowledge scores of the sixth grade students were found significantly higher than first grade students. As a conclusion, it was found that medical education has a positive impact on the nutrition knowledge levels of the students. Key Words: Science, Concept maps, Science education

Kaynakça

Bodur S, Çatalkaya Ç. (1995). İnternlerin Beslenme ile İlgili Tutumları ve Diyet Tedavisi Bilgi Düzeyleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2 (4): 53-57

Çalıştır B., Dereli F., Eksen M., Aktaş S. (2005) Muğla Üniversitesi Öğrencilerinin Beslenme Konusunda Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi. 2 (2): 1-8.

Daşbaşı M. (2003). İlköğretim Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları, Beslenme Eğitimine ih- tiyaç Duyma Durumları ve Beslenme Eğitiminden Beklentileri, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: ,S:7- 13.

Demirezen E., ve Coşansu, G. (2005). Adölesan Çağı Öğrencilerde Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED), 14(8): 174-178

Dölekoğlu C. Ö., ve Yurdakul O. (2004). Adana ilinde hane halkının beslenme düzeyleri ve etkili faktörlerin logit analizi ile belirlenmesi. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 8, 62-86.

Garipağaoğlu M., Eliuz B., Esin K., Çağatay P., Nalbant H., Solakoğlu Z. (2012). Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi. İstanbul Tıp Dergisi,13,1-8

Koç, S., Şenol Z., Horuz M., Gülmezler M. U., Demir M., Demir M., Yoloğlu S. (2010) İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıfı Öğrencilerinin Tıp Fakültesini Tercih Etme Nedenleri Ve Bazı Sosyo-Demografik Özellikleri

Karayormuk Ö. N., (2002). “Afyon Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma.” Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü- sü, Yüksek Lisans Tezi Ankara.

Korkmaz N. H. (2010) Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinin Spor

Yapma Ve Beslenme Alış

kanlıklarının İncelenmesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2): 399-413

Kutluay M. T. (2003). Davranışlarımız ve Beslenme. 4. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kong- resi s. 26-28 Antalya.

Kuyumcu G. (2007). Tıp Fakültesi 1. ve 6. Sınıf Öğrencilerinde Vücut Kütle İndeksi ve Bazı İliş- kili Etmenler, Tıpta Uzmanlık Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara

Mazıcıoğlu M., Öztürk A. (2003) Üniversite 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıkları Ve Bunu Etkileyen Faktörler, Erciyes Tıp Dergisi 25 (4) 172-178

Özçelik A. Ö., Sürücüoglu, M.S. (2000). “Tıp Doktorlarının Beslenme Bilgi Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma”. Beslenme ve Diyet Dergisi, Cilt. 29, Sayı: 1, S: 11- 16.

Taşdemir T.Y. (1990). İlkokul öğretmen ve öğrencilerinin birinci basamak sağlık hizmetlerinde görevli ebelerin beslenme konusunda bilgi tutum ve davranışlarının araştırılması. Bilim uzmanlığı tezi (basılmamış). Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Tokgöz P., Ertem M., Çelik F., Gökçe Ç., Saka G., Hatunoglu R. (1995). Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının saptanmasına ilişkin bir araştırma. Beslenme ve Diyet Dergisi, 24 (2): 229-238.

Türk M, Gürsoy ST, Ergin I. (2007). Kentsel bölgede lise birinci sınıf öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Genel Tıp Dergisi, 17(2):81-87.

Vançelik S., Önal S.G., Güraksın A., Beyhun E. (2007). Üniversite öğrencilerinin beslenme bilgi ve alışkanlıkları ile ilişkili faktörler. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 6 (4), 242-248.

Yılmaz B. (2007). Ankara Üniversitesi’ndeki öğrencilerin beslenme durumları, fiziksel aktivitele- ri, beden kütle indeksleri ve kan lipitleri arasındaki ilişkiler. H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kaynak Göster

APA Çetin, G. & Sarper, F. (2014). Tıp Fakültesi Birinci ve Son Sınıfa Devam Eden Öğrencilerin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2 (6) , 84-104 .