Okul Yöneticilerinin Yönetim Tarzlarının SosyoDemografik Faktörleri Bağlamında İncelenmesi: Kadın Yöneticiler Üzerinde Bir Araştırma

Bu araştırma, kadın okul yöneticilerinin sahip oldukları demografik özelliklerin yönetim süreçlerinde tercih ettikleri yönetim tarzına etkilerinin incelenmesiamacıyla yapılmıştır. Araştırma örneklemini, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılı içerisinde Ankara Çankaya ilçesinde görev yapan 198 kadın okul yöneticisi oluşturmuştur. Araştırma sonuçlarına göre kadın yöneticilerin sırası ile demokratik katı-lımcı yönetim tarzı, otokratik yönetim tarzını ve serbest bırakıcı yönetim tarzınıtercih ettikleri tespit edilmiştir.Yönetim süreçlerinde tercih ettikleri yönetim tarzlarına, sahip oldukları sosyo-demografik faktörlerin etkisine ilişkin bulgular incelendiğinde, bekâr olanların, ortaokul kademesinde görevli olanların, yönetici statüsünde bulunanlarınve hizmet içi eğitim almayanların demokratik yönetim tarzını sergiledikleri gö-rülmüştür. Evli olanların, ilkokullarda görevli kadın yöneticilerin, 16 yıl ve üzeriyöneticilik kıdemine sahip olanların ve lisans mezunlarının yönetim süreçlerindeotokratik yönetim tarzını sergiledikleri görülmüştür. Lise kademesinde görevli, 5yıl ve aşağısında yöneticilik kıdemine sahip olan, yönetici yardımcısı statüsündebulunan, lisansüstü eğitim alan ve hizmet içi eğitim almayan kadın okul yöneticilerinin ise tam serbesti tanıyan yönetim tarzını sergiledikleri sonucuna varılmıştır  

Kaynakça

AKAT, İ., (1984), İşletme Yönetimi, Beta Yayınevi, İstanbul. BARUTÇUGİL, İ., (2002); Organizasyonlarda Duyguların Yönetimi, Kariyer Yayıncılık, İstanbul. BATMAZ M., (2012), “Yöneticilerin Yönetim Tarzlarının Çalışanların İş Doyumlarına Etkileri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, BENLİGİRAY, S., (2005), Büro Yönetimi, 9. Basım, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. BURSALIOĞLU, Z., (1978) Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama, Anadolu Üniversitesi EBF Yayınları No: 71, A.Ü. Basımevi, Ankara. BURSALIOĞLU, Z. (2002). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. (11. Basım) Ankara: Pegem A Yayıncılık. BULUÇ, B., (1998), “Bilgi Çağı ve Örgütsel Liderlik (Organizational Leadership and Information Era)”, Yeni Türkiye Dergisi, C. 4, S. 20, s. 1205-1213. CAN, H., GÜNEY S., (2007), Genel İşletme, Arıkan Basımevi, Ankara. CELEP, C.(2004) Eğitim Örgütlerinde Dönüşümsel Önderlik, Ankara: Anı Yayıncılık ÇELİK, V. (2007). Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi. (2.baskı). Ankara: Pegem A Yayınevi DOĞAN, S., (2001),Vizyona Dayalı Liderlik, Philip & Richard’s İnsan ve İş Kaynakları Danışmanlığı Yayını, Seçil Ofset, İstanbul. ERGUN, T., (1991) Türk Kamu Yönetiminde Önderlik Davranışı, TODAİE Yayını No:222, Ankara. GÜNEY, S., (1997), “Yönetici ve Yönetilen Açısından Disiplin ve Moral”, 21. Yüzyıl’da Liderlik Sempozyumu, 5-6 Haziran 1997, Bildiriler Kitabı, DHO Matbaası, İstanbul. KARASAR, N., (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Da- ğıtım. KARAKAŞ A. (2010), Kadın ve Erkek Yöneticilerin Liderlik Davranışları Arasındaki Farklılıkların Analizi: Sağlık Sektörü’nde Bir Uygulama, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul MOIDEN, N., (2002), “Evolution of Leadership in Nursing”, Nursing Management, C. 9, S. 7, s. 20-26. NARMAN, G. (2006); Kadının İş Yaşamına Katılımı ve Kadın Yöneticilik Modelleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Anakara. TAYMAZ, H. (2007). İlköğretim ve Ortaöğretim Okul Müdürleri İçin Okul Yö- netimi (8.Baskı). Ankara: Pegem. TÜRKMEN, İ., (1994), Yönetimde Verimlilik, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Ankara. YÖRÜK, D., DÜNDAR S., (2011), “Türkiye’deki Yerel Yöneticilerin Benimsedikleri Liderlik Tarzlarına Göre Boyun Eğici Davranışlarının İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C. 25, Sayı: 1. ZEL, U., (2006), Kişilik ve Liderlik, Nobel Yayınları, Ankara

Kaynak Göster

APA Yılmaz, M. (2016). Okul Yöneticilerinin Yönetim Tarzlarının SosyoDemografik Faktörleri Bağlamında İncelenmesi: Kadın Yöneticiler Üzerinde Bir Araştırma . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 5 (15) , 293-314 .