Millet Kütüphanesinde Bulunan “Şerh`i Kitâb-ı Sibeveyh” İsimli Yazma Eserin Tezhip Açısından İncelenmesi

Fâtih Sultan Mehmed nâmına yazılmış olduğu anlaşılan “Şerh`i Kitâb-ı Sibeveyh” isimli kitap, Millet Kütüphanesinde bulunan arapça dilbilgisi kitabıdır. Tezyînî açıdan zengin olduğu için çalışma konusu olarak seçilen bu yazma eserin tezhipleri incelenmiş, süsleme özellikleri açıklanmış, motif ve desen analizi yapılmıştır

An İllumination Analysis “Şerh`i Kitâb-ı Sibeveyh” Manuscripts Locates At The Library Of Millet

The book of “Şerh`i Kitâb-ı Sibeveyh” , which is written in the name of Fâtih Sultan Mehmed, is an arabic grammer book in the Library of Millet. This manuscript has been choosen as a research subject since it’s rich in decoration, then pattern and design analysis has been done. Also it’s been analyzed in terms of illumination and enriching features has been specified

Kaynakça

Akar, Azade ve Keskiner, Cahide (1978). Türk Süsleme Sanatlarında Desen ve Motif, İstanbul: Tercüman Sanat ve Kültür Yayınları.

Aşıcı Seher (2007). Fatih Devri Tezhip Üslûbu, Sanatta Yeterlilik Tezi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, İstanbul.

Aşıcı Seher (2009).Kitap Dostu Bir Sultan:Fatih (Editör: Ali Rıza Özcan).Hat ve Tezhip Sanatı. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, s: 301.

Birol Ayan İnci (2008). Türk Tezyînî Sanatlarında Desen Tasarımı Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul.

Birol, İnci A ve Derman F. Çiçek (1991). Türk Tezyîni Sanatlarında Motifler. İstanbul: Kubbealtı Yayınları.

Demiriz, Yıldız (2005), Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler, İstanbul.

Derman Çiçek, “Hâlkârî”, DİA., C.15, İstanbul.

Derman,Fatma Çicek (2009). Halkârî Tezyinat (Editör: Ali Rıza Özcan).Hat ve Tezhip Sanatı. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Derman,Fatma Çicek (2009). Tezhip Sanatıinda Kullanılan Terimler, Tabirler ve Malzeme (Editör: Ali Rıza Özcan).Hat ve Tezhip Sanatı. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Derman, Çiçek (2009). Türk Tezhip Sanatının Muhteşem Çağı (Editör: Ali Rıza Özcan).Hat ve Tezhip Sanatı. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Derman, Uğur (2008). Misalli Büyük Türkçe Sözlük. 1-2-3, (Editor: İlhan Ayverdi). Istanbul, Kubbealtı Akademisi Kültür ve San’at Vakfı Yayınları.

Ersoy Ayla (1988).Türk Tezhip Sanatı, Akbank, İstanbul.

Erdem ,Yücel, «Feyzullah Efendi Medresesi ve Kütüphanesi, Fatih Millet Kütüphanesi”,DİA, C.12,s:613.

Esiner, Özen, Mine (2003). Türk Tezhip Sanatı, Gözen Yayınevi, İstanbul.

Küpeli, Gülnihal (2007). II. Bayezid Dönemi Tezhip Sanatı, Sanatta Yeterlilik Tezi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, İstanbul.

Küpeli Gülnihal (2009), II. Bayezid Donemi. (Editör: Ali Rıza Özcan).Hat ve Tezhip Sanatı. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, s:321.

Özcan, A. Rıza (1990), Klâsik Devir Kur’an-ı Kerimlerinin Tezhipli Sayfaları, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Özcan, Ali Rıza (2009). Giriş (Editör: Ali Rıza Özcan). Hat ve Tezhip Sanatı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Özcan,Ali Rıza (2009). Tezhip Sanatında Tasarım Kurgusu (Editör: Ali Rıza Özcan).Hat ve Tezhip Sanatı. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Sertyüz, Nurcan (2009). Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde Bulunan Bazı Yazma Eserlerin Tezhiplerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Sözen Metin, Tanyeli Uğur (1994). Sanat Kavram ve Terimler Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul. Tay

, M. Serhan , “Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi ve Feyziyye Medresesi”, Türk Dünyası

Araştırmaları, S.9, Ankara 1993.

Kaynak Göster

APA Yıldırım, M. & Öz, E. (2014). Millet Kütüphanesinde Bulunan “Şerh`i Kitâb-ı Sibeveyh” İsimli Yazma Eserin Tezhip Açısından İncelenmesi . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2 (4) , 45-71 .