Kan Bağı ve Evlilik Dışı Akrabalık İlişkilerinde Hediyeleşme: Balıkesir Örneği

Kişilerin karşılıklı gönül rızalarına dayanarak oluşturulan kan bağı ve evlilik dışı akrabalık ilişkilerinin oluşum sürecinde karşılıklı olarak verilen hediyeler dikkat çekmektedir. Hediye alıp verme, bu ilişkilerin oluşumunda bir söz, bir nişan görevi görmekte ve bu ilişkilerin de devamlılığını sağlama açısından da önem arz etmektedir. Bu makalede, hediye ve hediyeleşmenin anlam ve işlevleri hakkında kısaca bilgi verildikten sonra Balıkesir yöresi merkezli olarak kan bağı ve evlilik dışı akrabalık ilişkilerindeki hediyeleşme, hediyelerin cinsi, şekli, sunumu, anlamı ve önemi üzerinde durulmuştur.

Giving Gift The Kinships Except For Blood And Marriage Kinships: Example Of Balikesir

Except for blood And marriage kinship relations that is based on mutual consent of the person and draws attention of mutual gifts given in this process. Giving gifts is important for the continuity of this process and this event is a promise meaning an engagement. In this article giving gifts are presented brief information about the meaning and function. Then Balikesir region as based on except for blood and marriage kinship relations presents, the gift of the type, form, presentation, meaning and importance has been emphasized.

Kaynakça

Yazılı Kaynaklar Godbout, Jacques T. (2003,. Armağan Dünyası. (Çev. Dilek Hattatoğlu). İstanbul: İletişim Yayınları.

Mauss, Marcel. (2003), Sosyoloji ve Antropoloji. (Çev. Özcan Doğan). İstanbul: Doğu Batı Yayınları.

Akay, Ali. (1999), Armağan. İstanbul: Bağlam Yayınları.

Reed, Evelyn. (1994), Kadının Evrimi Anaerkil Klandan Ataerkil Aileye I. (Çev. Şemsa Yeğin).

İstanbul: Payel Yayınevi. Onarlı, İsmail. (2003), Alevilikte Cem ve Musahiplik. İstanbul: Karacaahmet Sultan Kültür Der- neği Yayınları.

Sherry, John F. Jr. (1983), Gift Giving in Anthropological Perspective. Journal of Consumer Rese- arch, Vol. 10, No. 2, September, pp. 157-168. Sözlü Kaynaklar

Kaynak Göster

APA Ayaz, B. (2014). Kan Bağı ve Evlilik Dışı Akrabalık İlişkilerinde Hediyeleşme: Balıkesir Örneği . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 3 (7) , 100-107 .