İstihdamın Artan Önemi ve Teşvik Belgeli Yatırımlar Etkinlik Analizi

Küreselleşme bölgeler, ülkeler, sosyal gruplar ve mesleklere karşı çalışma şartlarında eşitsizliği artırmıştır. Sanayinin bütününde esas ilgi odağı istihdam olmuştur. İstihdam kazanma ihtiyacı olan halk tarafından talep edilen ve firmalar tarafından sağlanılan bazı şeyler olarak adlandırılmaktadır. İşsizlik, eşitsizlik ve fakirliği indirebilecek iş imkanı saglanabilirse böyle politikalar problemlere davetiye çıkarmayacakgelir dağılımında aşırı bir adaletsizlik oluşturmayacaktır. Bunun yanısıra, işsizlik etkin olmayan effektif talebin ve daha çok istihdam oluşturmayan iş sahalarının sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Ek bir istihdam imkanı oluşturmak üretim için daha yüksek bir talebe ihtiyaç duyacaktır.İşsizlik düzeyini mümkün olan en düşük düzeyde tutmak önemlidir. Yüksek işsizlik vergi ödeyenler için ve hükümet için pahallı bir durumdur. Her bir işsiz şahısın hükümet için iki maliyeti sözkonusudur. Birincisi işsiz olanın işgücünden genç ya da yaşlı olsun uzun dönem istifade edilemeyecek ve işe koyulduğunda yeniden egitime tabi tutulacak. Ikinci olarak da işde ödeyebileceği gelir vergisinden açıkça mahrum kalabilmek gibi bir maliyeti sözkonusudur. Benzer şekilde işsizliğin diğer maliyetleri de vardır. Bu maliyetler kaynakların kullanılamaması ve israfından değerlendirilememesinden kaynaklanabilir. İşsiz kalan özellikle de gençler dışsal bir maliyet örneğin suç gibi olumsuzlukları ekonomiye yükleyebilir.Sonuç olarak değerlendirilemeyen işe koyulamayan her bir işgücü ve şahsın işçi maliyeti vardır. Son zamanlarda hükümetler iş organizasyonlarında üretim oranlarında artış yapabilecek ve işsizliği azaltabilecek işleri zorunlu tutmaktadır. Işlerin btirilmesinin zaman alması işgücü etkinliğinin henüz etkilememiştir. İşe koyulan işgücünün etkinliğinde üretimin bileşenleri de hayati derecede önemlidir. Türkiye’deki Yatırım Teşvik Sistemi; yeni yatırım teşvik sistemi, ülkenin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyan yatırımları teşvik etmek amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.Cari açığın kapatılması, en az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin genişletilmesi, destek unsuru miktarlarının artırılması, kümelenme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, teknoloji dönüşümü sağlayacak yatırımların desteklenmesi yeni yatırım teşvik sisteminin temel amaçları arasında yer almaktadır.

The Rising Importance and Investment Incentives Efficiency Analysis of Employment

Globalisation has increased the inequality in working conditions across regions, countries, social groups, and occupations. Employment is a major concern of all types of industry. It is referred to as something provided by companies and demanded by people who need earnings. If jobs can be provided to the unemployed, inequality and poverty will be reduced although such policy will not directly address the problem of excessive income at the top of the distribution. Instead, unemployment results from insufficient effective demand and can only be resolved by creating more jobs—which in turn requires higher demand for the output that would be generated by the additional workers. It is important to keep unemployment levels as low as possible. High unemployment is expensive for the government and, therefore, for the taxpayer. For every unemployed person, there are two costs to the government. First, the unemployed worker will be entitled to benefit, and if he/she is young, or older but remains unemployed for a long period of time, he/she will be offered training. Secondly, there is the less obvious cost of the loss of income tax revenues the worker would have paid in work. There are other costs of unemployment. There is the cost to the whole economy in terms of wasted, unused resources. Unemployed workers (young men, in particular) may create other external costs in the economy, like crime for example. Finally, there is the personal human cost to each worker. Just recently, the government emphasized in his prefabricated speech that the organization and the government must work together in reducing the rate of unemployment in order to improve the rate of production. Efficiency is not just affected by the size of the labor force and the time it takes to finish the work. The worker’s proficiency in the job is also a vital component of the production. The new investment incentives scheme is specifically designed to encourage investments with the potential to reduce dependency on the importation of intermediate goods vital to the country’s strategic sectors. Amongst the primary objectives of the new investment incentives scheme are to; reduce the current account deficit; boost investment support to lesser developed regions; increase the level of support instruments; promote clustering activities, and to support investments that will create the transfer of technology

___

Aktan Can Coşkun(1997), “Bilgi Çağında Yönetim”, Üçüncü Bin Yıla Girerken Değişim 1997, Türk Metal Sanayicileri Sendikası, Kasım, Ankara

Aktürk, Songül(2003), ‘İşgücünün Küreselleşmesi’, http://www.işgücü.org/songul1.html

Bozkurt, Veysel(2000), ‘Enformasyon Toplumu ve Türkiye’, SistemYayınları, 3.Basım,İstanbul, Ekim

Erdut, Zeki(1998), ‘Rekabetin İşgücü Piyasasına Etkisi’, Tuhis Yayınları, İzmir

Erdinç, Zeynep(1999), ‘Küreselleşmenin İstihdama Etkileri’, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bi- limler Dergisi, Sayı:3, Kasım

Erkan Hüsnü(1998), ‘Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme’, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Yayın No:326 Bilim Dizisi:8, 4.Baskı, Eylül

Göztepe Özay (2013), “Küreselleşme Sürecinde Türkiye İşgücü Piyasası” http://www.calismatop- lum.org/sayi14/Goztepe.pdf,.Erişim tarihi 06/12/2013

Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Dairesi Başkanlığı,2012

Koray Meryem(1992), ‘Günümüzde İşgücü Piyasasının Özellikleri, Sorunları’, I.İstihdam Haftası Tebliğleri, Yayın No:276,Ankara

Peterson, Wallace,C.(1976), “Gelir, İstihdam ve Ekonomik Büyüme”, Eskişehir İTİA, Yayın 145, Eskişehir

Şimşek Birgül (2003), ‘İşgücü Piyasalarının Küreselleşmesi’, Muğla Üniversitesi Çalışma Ekono- misi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,Muğla

Yeni teşvik Sistemi, 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Erişim Tarihi 07/2/2013

http://www.anadolumusavirlik.com/resimler/yatirim-tesvik-sistemi-detaylari-2.pdf  Erişim Ta- rihi 07/2/2013

http://www.makalemarketi.com/is-dunyasi/mali-hukuk/2417-issizlik-istihdam-sorunu-ve-co- zum-yollari.html#ixzz2n08pstvX Erişim Tarihi 07/2/2013

TC Başbakanlık Türkiye Yatırım, Destek ve Tanıtım Ajansıhttp://www.invest.gov.tr/tr-TR/in- vestmentguide/investorsguide/Pages/Incentives.aspx

Gerede Ticaret ve Sanayi Odası www.geredetso.tobb.org.tr/yatirim.doc Erişim tarihi 05/12/2013

2013 / 4763 : 2012 / 3305 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Resmi Gazete Yayın Tarih / Sayısı : 30.05.2013 / 28662)

2013 / 4288 : 2012 / 3305 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Resmi Gazete Yayın Tarih / Sayısı : 15.02.2013 / 28560)

2012 / 3802 : 2012 / 3305 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Resmi Gazete Yayın Tarih / Sayısı : 13.10.2012 / 28440)

2012 / 1 Sayılı Tebliğ (Resmi Gazete Yayın Tarih / Sayısı : 20.06.2012 / 28329, İlgili Karar Sayısı : 2012 / 3305)

2012 / 1 Sayılı Tebliğ Ekleri

2012 / 3305 Sayılı Karar (Resmi Gazete Yayın Tarih / Sayısı : 19.06.2012 / 28328)

2012 / 3305 Sayılı Karar Ekleri : EK - 1

2012 / 3305 Sayılı Karar Ekleri : EK - 2

2012 / 3305 Sayılı Karar Ekleri : EK - 3

2012 / 3305 Sayılı Karar Ekleri : EK - 4

2012 / 3305 Sayılı Karar Ekleri : EK – 5

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (2009/15199)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Ekleri EK : 1,EK-2,EK-3,EK - 4

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2009/15199 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılması Hak- kında 2010/1166 Sayılı Karar

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2009/15199 Sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ (2009/2 Sayılı Tebliğ Değişiklikleri İlave Edilmiştir)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ- de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2010/1)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ- de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2010/2)

Ulusal Faaliyet ve Ürün Sınıflaması-US-97

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2009/15199 Sayılı Karar (2011/1597 Sayılı Karar De- ğişiklikleri İlave Edilmiştir)

EK-2 (2011/1597 Sayılı Karar Değişikliği İlave Edilmiştir)

EK-3 (2011/1597 Sayılı Karar Değişikliği İlave Edilmiştir)

EK-4 (2011/1597 Sayılı Karar Değişikliği İlave Edilmiştir)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2009/15199 Sayılı Kararda Değişiklik Yapan 2011/1710 Sayılı Karar

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ- de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2011/1)

___

APA Çüftçi, H. & Koç, M. (2014). İstihdamın Artan Önemi ve Teşvik Belgeli Yatırımlar Etkinlik Analizi . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2 (6) , 19-41 .