İlkokul Müdürlerinin Öğretim Programlarının Uygulanmasındaki Öğretim Liderliği Rolleri

Bu araştırma, ilkokul müdürlerinin öğretim programlarının uygulanmasındaki öğretim liderliği rollerini saptayabilmek ve ulaşılan bulgular ışığında öneriler geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2012–2013 eğitim öğretim yılında Kırşehir merkezdeki ilkokullarda görevli okul müdürleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, nitel araştırma tekniklerinden “yarı yapılandırılmış görüşme tekniği” kullanılmış ve “amaçlı örnekleme yolu” izlenmiştir. Veriler, betimsel yöntem ve içerik analiz yöntemine göre analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, ilkokul müdürlerinin belirledikleri rollerin “öğretim programlarının uygulanmasında okul müdürlerinden beklenen öğretim liderliği rolleri”nden olduğu saptanmıştır.

The Instructional Leadership Roles Of Primary School Principals For Implementation Of Curriculums

This research is made in order to determine the instructional leadership roles of primary school principals for implementation of curriculums and to develop recommendations in the light of the findings obtained. The research was conducted on the primary school principals in charge in the city centre of Kırşehir in the academic year 2012-2013. “Semi-structured interview” of qualitative techniques was used and “purposive sampling path” was followed in the research. The data were analyzed by descriptive method and the content analysis method. As a result, it is determined that the roles fixed by primary school principals are from “ the instructional leadership roles expected from the school principals for the implementation of curriculums”

Kaynakça

BALCI, A., (1995), Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler, Ankara: A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.

BAŞAR, H., (2000), Eğitim Denetçisi: Rolleri, Yeterlilikleri, Seçilmesi, Yetiştirilmesi, Ankara: Pegem Yayınları.

BLOOM, B. S., (1995), İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme, (Çeviren: D. A. Özçelik), İstanbul: MEB Yayınları.

BÜYÜKKARAGÖZ, S. S., (1997), Program Geliştirme: Kaynak Metinler, Konya: Öz Eğitim Yayınları.

CAN, N., (2007), “İlköğretim Okulu Yöneticisinin Bir Öğretim Lideri Olarak Yeni Öğretim Programlarının Geliştirilmesi Ve Uygulanmasındaki Yeterliliği”, Eğitimde Kuram ve Uygulama.

http://eku.comu.edu.tr/index/3/2/ncan.pdf adresinden 13.01.2008 tarihinde alınmıştır.

DOLL, Ronald C., (1989), Curriculum Improvement Decision Making and Process, (Seventh Edition), Boston: Allyn and Bacon.

EKİZ, D., (2003), Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş, Ankara: Anı Yayıncılık.

FINDLEY B., FINDLEY D., (1992), “Effective Schools: The Role of Principal”, Contemporary Education, 63(2): 100-104.

GLATTHORN, A., (2000), The Principal as Curriculum Leader: Shaping What is Taught and Tested, Sage Publications: Thousands Oak.

GÜDÜL, F., (2007), “Oluşturmacı Yaklaşımda Öğretmen, Öğrenci ve Yönetici Özelliklerine Bakış”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde: Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.

GÜMÜŞELİ, A. İ., (2001), “Çağdaş Okul Müdürlerinin Liderlik Alanları”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 28: 531–548.

HALLINGER, P., (2005), “Instructional Leadership and The School Principal: A Passing Fancy That Refuses to Fade Away”, Leadership and Policy in Schools, vol. 4, pp: 221-239.

HALLINGER, P., MURPHY, J., (1985), “Developing Strategic Thinking of Instructional Leadership”, Elementary School Journal, 91(2): 89-107.

KARASAR, N., (1999), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayıncılık.

KOBOLA, M.W., (2007), “The Role Of The School Principal in The Implementation of The Revised National Curriculum Statement: A Case Study”, Unpublished Master Dissertation, The University of South Africa.

MARLOW, S; MINEHIRA, N., (1996), Principals as Curriculum Leaders: New Perspectives For The 21st Century, Pasific Resources for Education and Learning.

MEB, (2003), İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

Web: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/225_0.html adresinden 18.03.2013 tarihinde alınmıştır.

MEB, (2005a), Benim Öğretmenim, Ankara: Bir Yayıncılık.

MEB, (2005b), “Müfredat Geliştirme Süreci”

Web: http://ttkb.meb.gov.tr/programlar/program_giris/görevler_5.htm adresinden 23.07.2007 tarihinde alınmıştır.

MIDDLEWOOD, D., (2001), Leadership of The Curriculum: Setting The Vision in Managing The Curriulum, (Editors: Middlewood D. & Burton, N. ), London: Paul Chapman.

NEWLOVE, K., (2005), “Principal’ Understanding of Their Role as Leaders of Curriculum And Instruction”, Master Thesis, University of Saskatchewan.

ORNSTEIN, Allan C., HUNKINS, Francis P., (2004), Curriculum Foundations, Principles and Issues, (Fourth Edition), USA: Pearson Education, Inc.

ÖNCÜL, R., (2000), Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü, Ankara: Millî Eğitim Basımevi.

RUTHERFORD, W., HORD, S. ve THURBER, J., (1984), “Styles and Behaviours of Elemantary School Principals, Their Relationship to School İmprovement”, Education and Urban Society, 17: 29-48.

ŞİŞMAN, M., (2004), Öğretim Liderliği, (2. Baskı), Ankara: Pegem Yayıncılık.

ŞİŞMAN, M., (2007), “Okul Yönetimi ve Öğretim Liderliği”, Eğitime Bakış Dergisi,1: 3-14.

TDK Güncel Türkçe Sözlük

Web: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&view=gts adresinden 07.02.2013 tarihinde yararlanılmıştır.

VARIŞ, F., (1996), Eğitimde Program Geliştirme: Teori ve Teknikler, Ankara: Alkım Yayıncılık.

WILES, J. ve BONDI J., (1993), Curriculum Development, A Guide to Practice, (4th Edition), New York: Macmillan Publishing Company.

WRIGHT, R., RENIHAN, P., (2008), The Sakatchewan Principalship Study Report Five: A Review of The Literature. SSTA Research Centre Report.

YILDIRIM, A., ŞİMŞEK, H., (2005), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınevi.

Kaynak Göster

APA Gülbahar, B. (2014). İlkokul Müdürlerinin Öğretim Programlarının Uygulanmasındaki Öğretim Liderliği Rolleri . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2 (4) , 104-128 .