Folklor ve İdeoloji “Folklorik Malzemenin Ulus İnşasında Kullanımı Ve Kadro Örneklemi”

Öz 1932 yılında yayın hayatına başlayan Kadro Dergisi, Cumhuriyet ideolojisini kurma ve yaygınlaştırma amacını benimsemiştir. Dergide mimariden iktisada, edebiyattan siyasete birçok konuda yazılara yer verilmiş, bu yazılar kendi otuzlu yılların Türkiye’sinde ciddi tartışmalara sebep olmuştur. Kadro üzerine yapılan çalışmalarda sözü edilen siyaset, ekonomi gibi başlıklar öne çıkarken Cumhuriyet ideolojisinin kuruluşunda folklorik malzemenin kullanımı üzerine henüz Kadro merkezli bir çalışma yapılmamıştır. Çalışmamızda Kadro’da Ergenekon ve Dede Korkut Hikayeleri üzerine kaleme alınan yazılar araştırma evreni olarak ele alınmış, bu yazıların folklor malzemesini hangi amaçla işlevselleştirdiği incelenmiştir. Folklor ve ideoloji ilişkisi söz konusu yazılar üzerinden analiz edilmiştir.

Kaynakça

ALPAR, Cem, (1979), Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 1932, C. I (Tıpkıbasım), Ankara, İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi. ALPAR, Cem, (1979), Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 1933, C. II (Tıpkıbasım), Ankara, İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi. ALPAR, Cem, (1980), Kadro Aylık Fikir Mecmuası, 1934, C. III (Tıpkıbasım), Ankara, İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi. CLARK, Toby, (2017), Sanatve Propaganda, (Çev. Esin Hoşsucu), İstanbul, Ayrıntı Yayınları. DEDE, Kadir, (2015), Türk ulusunun İnşasında Romanın Rolü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı / Siyaset Bilimi Bilim Dalı, Danışman: PROF. DR. Berrin Koyuncu LORASDAĞI. İbrahim Necmi, (1933a), ‘Dede Korkut Kitabından Birkaç Hikâyeyi Alıyoruz.’ Eski Türk Hikayelerinden Dil ve Edebiyat için ne güzel şeyler çıkabilir?, Kadro Aylık Fikir Mecmuası, Cilt II Sayı 19 Temmuz 1933, s: 70-79. İbrahim Necmi (1933b), Gene Dede Korkut Kitabından “Kanlı Koca Oğlu Kanduralı Boyu”, Kadro Aylık Fikir Mecmuası, Cilt II Sayı 19 Temmuz 1933b, s: 45-54 İbrahim Necmi, (1933c), Gene Dede Korkut Kitabından “Kanlı Koca Oğlu Kanduralı Boyu”, Kadro Aylık Fikir Mecmuası, Cilt II Sayı 22 Teşrinevvel 1933c, s: 45-54 Kadro, 1932, “Kadro” (İsimsiz) Başyazı, Cilt I Sayı 1, İki Kanun 1932, s: 3. MCWİLLİAM, Neil, (2011), Sanat/Ütopya Mutluluk Hayalleri: Sosyal Sanat ve Fransız Solu (1830-1850), Çev.: Esin Soğancılar, İstanbul, İletişim Yayınları. ŞENGÜL, Abdullah, (2008), Cumhuriyet Döneminde Tarihi Tiyatro, Ankara, Alp Yayınevi. Şevket Süreyya, (1932), Halkevleri , Kadro Aylık Fikir Mecmuası, Cilt I Sayı 3, Mart 1932, s: 35-37. Şevket Süreyya, (1933), İnkılabın İdeolojisi “Ergenekon Efsanesi” , Kadro Aylık Fikir Mecmuası, Cilt II Sayı 13, İkinci Kanun1933, s: 5-9. PEHLİVAN, Gürol, (2015), Dede Korkut Kitabında Yapı İdeoloji ve Yaratım ‘Dresden ve Vatikan Nüshalarının Mukayeseli Bir İncelemesi’, İstanbul, Ötüken Neşriyat. Yakup Kadri, (1932), Enderun Şairleri ve Halk Edebiyatı, Kadro Aylık Fikir Mecmuası, Cilt I Sayı 10, Birinci Teşrin 1932, s: 26-27.

Kaynak Göster

APA Balaban, T . (2017). Folklor ve İdeoloji “Folklorik Malzemenin Ulus İnşasında Kullanımı Ve Kadro Örneklemi” . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 6 (18) , 617-628 .