Eğitim Sistemlerinde Kalite Standartları ve Kalite Standart Alanları

Çalışmanın amacı, eğitimde kalite standartları ve eğitimde kalite standart alanlarını ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkelerde önde gelen kurum ve kuruluşlar tanıtmak ve konunun Türkiye için önem ve gereğine dikkat çekmektir. Bu çalışmada, eğitimde kalite, eğitimde kalite standartları ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Türkiye’deki uygulamalar ve gelişmeler bir bütün olarak ele alınarak, değerlendirilmekte ve yorumlanmasını içeren bir literatür taraması çalışmasıdır. Elde edilen veriler eğitimde kalite standartları ve kalite standartları alanları ile ilgili sırayla Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Türkiye’deki uygulamalar, kalite standartları ile ilgili yakından ilgilenen gönüllü ve resmi kurum ve kuruluşlar tanıtılarak, eğitimde kalite standart alanları genel başlıklar halinde açıklanmaktadır. Elde edilen veriler; Türk eğitim sisteminde, eğitim kurumlarının kalite standart alanları ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde önemle üzerinde durulan alanlardan; liderlik, vizon ve hedefler, program, insan kaynakları, mali ve finansal kaynaklar, öğretme-öğrenme süreci, okul çevresi, işbirliği ve değerlendirme gibi temel alanlar ve bunların alt kriterleri dikkate alınarak evrensel bir anlayışla yeniden oluşturulmalı ve belirlenen kalite standartları eğitim kurumları tarafından ulaşılacak hedefler olarak kabul edilmelidir.

Quality Standards and Quality Standard Areas in Educational Systems

The aim of the study is to introduce important institutions and organizations which are related to quality standards and quality standard areas in education in USA and European Union countries and to draw attention to importance and necessity of this issue for Turkey. In thi study, applications and developments about quality in education and quality standards in education in USA, European Union and Turkey are evaluated as a whole. This study is a literature review study including the interpretation of these applications and developments. The obtained data are explained by introducing the applications about quality standards in education and quality standard areas in education in USA, European Union and Turkey and by introducing voluntary and official organizations and institutions which are closely involved in quality standards. By doing so, quality standard areas in education are explained as general headings. The obtained data should be re-created according to quality standard areas in educational institutions of Turkish educational system and areas which are emphasized in USA and European Union countries. These areas include leadership, vision and objectives, program, human resources, fiscal and financial resources, the teaching-learning process, the school environment, collaboration and evaluation. Sub-criteria of these areas should also be taken into account. Decided quality standards should be regarded as goals to be reached by educational institutions

Kaynakça

ADAM, E.E (1997), An International Study of Quality Improvement Approach an Firm Perfor- mance., International Journal of Operations and Production Management,v.17,n,9.

AKTAN C. C. ve Gencel, U. (2007). Yüksek öğretimde akreditasyon. C. Can Aktan (Ed.). Deği- şim çağında yüksek öğretim içinde. İzmir: Yaşar Üniversitesi Yayınları.

AKTAN, C.C. ve Vural, İ. Y. (2005). Bilgi toplumu, yeni temel teknolojiler ve yeni ekonomi.Kon- ya: Çizgi Kitapevi.

AYDIN, M. (1984), Eğitimde Denetimsel Davranış. Ankara.

BAKİOĞLU, A. Baltacı, R. (2010), Akreditasyon, Eğitimde Kalite, Ankara, Nobel Dağıtım.

BALOĞLU, N. (2011), “ Dağıtımcı Liderlik: Okullarda Dikkate Alınması Gereken Bir Liderlik Yaklaşımı Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 3, Ağustos 2011, Sayfa 127- 148.

BRİTTİNGHAM, B. (1999), Türkiye’de Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon, YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Ankara.

CAFOGLU, Zuhal (1996), Egitimde Toplam Kalite Yönetim, İstanbul: Avni Akyol Ümit Kültür ve Egitim Vakfı Yay.,.s. 12

CAVANAUGH, C. (2002). Distance education quality: Success factors for resources, practice and results. Jacksonville, FL: Ideal Group.

ENSARİ, H.( 2003), 21. Yüzyıl Okulları İçin Toplam Kalite Yönetimi, Sistem Yayıncılık, Ankara,

ERDAL, T.(2001), Okul Yönetimi Süreci ve Liderlik, Eğitim Araştırmaları Dergisi, Sayı 3-4, An- kara,.

EURYDİCE (2007), School Autonomy in Europe policies and Measures, Printed in Belgium.

EURYDİCE (2012), Avrupa’da Eğitime İlişkin Önemli Veriler, Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür İdari Ajansı,20.11.2013 tarihinde internet (http://www.eurydice.org) adresinden alındı.

EURYDİCE (2001), Information and Communication Technology in European Education Sys- tems ([email protected]).Brussels: Eurydice.

EURYDİCE, (2004), Key Data on Information and Communication Technology in Schools in Europe. 2004 Edition.Brussels: Eurydice.

ISTE (2002). NETS for administrators. http://www.iste.org/NETS/foradministrators/2002 Stan- dards adresinden 22.04.2011 tarihinde alındı.

ISTE (2009). NETS for administrators. http://www.iste.org/standards/nets-for-administrators. stand aspx adresinden 22.04.2011 tarihinde alındı.

JURAN, J. M. F. M., Gryne and R. S. Bingham, (1981), Quality Control Handbook, 3rd edition, Mc Graw Hill Book Company, New York, January,

KARASAR, N. (2005), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

KARSLI, M. Durdu (1997), “ Teknik Egitimin Yönetimi ve Kalite”, Egitim Yönetimi Dergisi, Pegem Yay., Ankara,209.

KARSLI, M. Durdu, Yıldız, Kaya, Akgün, Nuri, Cerit, Yusuf, (2001), Yüksek Öğretimde Akre- ditasyon, Eğitim Yönetimi, Ankara

KARSLI, Mehmet, Durdu, (1998), Yönetsel Etkililik, Abant İzzet Baysal Yayınları, No6, Bolu,

KAVRAKOĞLU, İ. (1995), Kalite Güvencesi, ISO 9000 ve Toplam Kalite, 2. Baskı; Dünya Yayı- nevi, İstanbul,

KAVRAKOĞLU, İ. (1998), Kalite, Kalite Güvencesi ve ISO 9000, 3. B., Kalder Yayınları Rekabetçi Yönetim Dizisi No: 1, İstanbul,

MEB (1999). Müfredat Lâboratuar Okulları Modeli. II. Basım.Ankara: Millî eğitim Basımevi.

MEB (1999). Planlı Okul gelişim Modeli. Ankara: Millî eğitim Basımevi

MEB (2000).öğretmen Performans değerlendirme Modeli ve Sicil Raporları. Ankara.

MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği (10/09/2013 tari- hinde http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27974_0.html- adresinden alındı).

MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönerge- si (02/09/2013 tarihinde http://mevzuat.meb.gov.tr/html/54.html - adresinden alındı).

MEB (Millî Eğitim Bakanlığı), “2012 tarihli Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi” (06/12/2013 tarihinde http://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_09/19034903_zelretmku- rumlaristandartlarynerges.pdf - adresinden alındı).

MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) İlköğretim Kurumları Standartları Uygulama Yönergesi, (30/11/2013 tarihinde http://mevzuat.meb.gov.tr/html/8080_8051.html- adresinden alındı).

Milli Eğitim Bakanlığı (2012), Özel Kalem Müdürlüğü 2012/20 Sayılı “12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar” Genelgesi, 01.09.2012 tarihinde http://www.meb.gov.tr/mevzuat/liste.asp?a- ra=9&Submit=Listele adresinden alınmıştır.

OPES, (Ohio Principal Evaluation System), (02/09/2013 tarihinde http://education.ohio.gov/Ad- ministrators adresinden alındı).

PALMER,,J. Margaret (1993), “Performans Değerlendirmeleri” Rota Yayınları, İstanbul.

Principal/Assistant Principal Evaluations Overview (10/09/2013 tarihinde http://education.ohio. gov/Topics/Teaching/Educator-Evaluation-System/Ohio-Principal-Evaluation-System-OPES/Prin- cipal-FAQs- adresinden alındı).

ŞİMŞEK, M. (2001), Toplam kalite yönetimi. İstanbul: Alfa Yayınları.

ŞİMŞEK, M., Nursoy, M.(2002), Toplam Kelite Yönetiminde Performans Ölçümü, Hayat Yayın- ları, İstanbul.

ŞİMŞEK, H. ve A. Yıldırım (2007)), Öğretmen Eğitiminde Akreditasyon: İngiltere ve ABD Mo- delleri. Yükseköğretim Kurulu. (http://www.yok.gov.tr/egitim/orgretmen_eğitiminde _kalite.htm. Ankara

UYSAL, H. (1998), Toplam Kalite Yönetiminin İlköğretime Uygulanabilirliği, G. Ü. Sosyal Bi- limler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara,

YÖK. (http://www.yok.gov.tr/egitim/orgretmen_eğitiminde _kalite.htm. Ankara,15.02.2007.

Kaynak Göster

APA Göksoy, S. (2014). Eğitim Sistemlerinde Kalite Standartları ve Kalite Standart Alanları . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 3 (7) , 85-99 .