Basın-Yayın Organlarındaki Özdenetim Uygulamalarının Habercilik Üzerindeki Etkilerine Eleştirel Bir Bakış

Teknolojinin gelişmesi ve kitle iletişim araçlarının dönüşmesiyle birlikte, haber alma sürecinin önemi artmıştır. Basın-yayın organları aracılığıyla insanlara sunulan haberlerde, etik kurallar, doğruluk ve güvenilirlik büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple, medyanın kontrolü ve haber oluşturma sürecinde, yaşanan olumsuzlukların önüne geçebilmek için özdenetim fikri oluşmuştur. Kurum içi ve kurum dışı kurulan yapılarla, çeşitli özdenetim mekanizmaları oluşturulmuştur. Böylece ideal medya ortamı oluşturularak, halkın güvenilir ve doğru haberlere ulaşması hedeflenmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’deki basın-yayın organlarındaki özdenetim uygulamaları ele alınacaktır. Bu uygulamaların haberciliğe etkileri, eleştirel bakış açısıyla değerlendirilecektir. Dört ulusal televizyon kanalının yöneticileriyle yapılan mülakatlar sonucu, özdenetim uygulamalarının habercilik üzerindeki etkileri tartışılacaktır.

A Critical Application On the Effects of Auto-Control Reporting in Units of the Press

He importance of news-learning process has been rising through the development of technology and the transformation of the mass media. Presented to the people through the news media organs, ethics, integrity, and reliability is of upmost importance. For this reason, the idea of auto-control of media occurred in order to avoid the negative effects in the news production process. Various control mechanisms have been established by foundation of internal and external institution. Thus, by making ideal mediaspace, it is aimed that, the people could reach reliable and accurate reports of an ideal environment in the media. In this study, auto-control practices in press-release sector in Turkey will be discussed.The effects of these practices journalism and critically evaluated. Interviews with executives from four national television channels, reporting on the effects of auto-control practices will be discussed

Kaynakça

Arklan, Ümit. Bir Kamu Denetim Sistemi Olarak Ombudsman ve Türkiye’de Uygulanabilir- liği, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Sayı:3, 2006.

Avşar, Zakir. Ombudsman-İyi Yönetilen Türkiye İçin Kamu Hakemi, İstanbul, Hayat Yayın- ları, 2012.

Demir, Vedat. Türkiye’de Medya ve Özdenetimi, İstanbul, İletişim Yayınları, 1998.

Ertan, Bengü. Televizyon Haberlerinde Magazinleşme, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Ankara, 2011.

Girgin, Atilla. Haber Yazma Teknikleri, Haberci Adayının El Kitabı, İstanbul, İnkılâp Yayı- nevi, 1998.

Matelski, Marilyn J. TV Haberciliğinde Etik, Bahar Öcal Düzgören (çev.), İstanbul, YKY, 1996.

MEB, Gazetecilik-Televizyon Haberciliği, Ankara, 2008.

Özden, Kemal. Ombudsman; Yeni Yönetim Anlayışı İçin Bir Model, İstanbul, Tasam Yayın- ları, 2005.

Roshco, Bernard. Newsmaking, The University of Chicago Press, London, 1975.

Şeker, Mustafa. Televizyon Haberciliğinde Küresel Format ve Haberciliğe Etkileri, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Sayı:4, (Ocak 2007).

Tokgöz, Oya. Temel Gazetecilik, Ankara, İmge Yayınları, 2012.

Uğurlu, Faruk ve Şerife Öztürk, Türkiye’de Televizyon Haberciliği-Özel Televizyon Kanalları- nın Getirdikleri, Konya, Tablet Kitapevi, 2006.

Zeki, Ahmet. Türkiye’deki Özel Televizyon Haberciliğinde İki Farklı Anlayış: Show TV-NTV Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, Ege Üniversitesi SBE, 2006.

Kaynak Göster

APA Gül, M. (2015). Basın-Yayın Organlarındaki Özdenetim Uygulamalarının Habercilik Üzerindeki Etkilerine Eleştirel Bir Bakış . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2 (5) , 147-162 .