6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Sonrası Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Anadolu Öğretmen Liselerinin Yeri (Sinop İli Örneği)

Modern devletler kalkınmanın temelini yetişmiş nitelikli insan gücü olduğu bilincine varmışlar; eğitimi, insanlara ulaştırılan hizmetlerin en başında olduğunu benimsemişlerdir. Kendi kültürlerini benimsemiş, farklı kültürlere saygıyla yaklaşan insanları yetiştirmek ancak nitelikli bir eğitimle mümkündür. Bunun için eğitimde görev alacak öğretmenleri yetiştirmek bir eğitim sisteminin en önemli aşamasını oluşturmaktadır. Ülkemizde öğretmen yetiştirme konusunda daimi bir sistem olmayıp sürekli değişikliklere maruz kalmıştır. Son olarak 30 Mart 2012 tarihinde kabul edilen 4+4+4 sistemi olarak ta adlandırılan “6287 sayılı İlköğretim ve Eğitimi Yasası” ile yeni eğitim sisteminde ortaöğretim 12 yıl zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır. Tüm öğrencilere fırsat eşitliği sağmak adına meslek liselerden mezun öğrencilerin üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşirken aldığı ek puanlar kaldırılmıştır. Eğitim fakültelerine öğrenci yetiştirmek amacıyla açılan Anadolu Öğretmen Liseleri de öğretmen yetiştiren fakülteleri tercih ettiklerinde aldıkları ek puanları kaybetmiştir. Bu araştırma ile Sinop ilinde bulunan iki adet Anadolu Öğretmen Lisesinde 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında 9. ve 10. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin tamamına ulaşılarak, bu okulları tercih etmelerinin nedenini ve ileride öğretmen

The Position of Anatolian Teachers’ Training High Schools in Turkish Teachers’ Training System after the Primary Education Law Number 6287 - (In the scale of Sinop)

Modern countries have realized that trained, qualified human power is the basic of development, and they have adopted the education for the first service to their citizens. Education is the only inevitable method to have citizens who adopted their own culture and also approaching to different cultures with respect. Therefore, training teachers who take part in education is the most important piece of the education system. In our country, there is no permanent system about training teacher and it has been exposed to continuous changes. The latest change was done on 30 March 2012, called as 4+4+4 system, with primary education law no 6287; secondary education was taken to compulsory education 12 years in new education system. In the name of equality and opportunity for all students, all the additional points given to the vocational high schools’ students in the university entrance exam to the related faculties, have been removed. As a result of this, the students in the Anatolian Teacher Training High Schools, which were base of teacher training, lost their additional points.In this research, we tried to find out that all of the students studying in 9th and 10th grades in two Anatolian Teacher High School located in the province of Sinop, in the 2013-2014 academic year, their reasons choosing these schools and identify if they want to be a teacher in the future or not. In the collection of data, semi-structured questionnaire which developed by researchers was used. Percent of the frequency and the data obtained were analyzed. According to the research results, Anatolian Teacher High School as a reason to prefer, as 58,7 % of students stated that the education provided in these schools was qualified, 3.9 % of students stated that they want to be teacher in the future. According to these results, in the process of teacher training, it is stated that the mission of Anatolian Teacher High School has been completed

Kaynakça

AKYÜZ, Y. (1994). Türk Eğitim Tarihi (Başlangıcından 1993’e). İstanbul: Kültür Koleji Yayınları.

GELİŞLİ, Y. (2000). “Anadolu Öğretmen Liselerinin Kuruluşu ve Gelişimi” Milli Eğitim Dergisi. Sayı: 146.

KAYGISIZ, İ.ve AKARSU, B. Ç. (1997). Öğretmen Yetiştirme Sistemine Eleştirel Bir Bakış.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 12/12/2013 tarih ve 812754 sayılı Bilgi Edinme yoluyla alınan ce- vap.

YILMAN, M. (2006). Türkiye’de Öğretmen Eğitiminin Temelleri. Ankara: Nobel Yayınları.

Kaynak Göster

APA Bayra, E. & Süzgün, H. (2014). 6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Sonrası Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Anadolu Öğretmen Liselerinin Yeri (Sinop İli Örneği) . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 3 (8) , 187-196 .