Örgütsel Değişimin Gerçekleştirilmesinde Örgütsel İletişimin Rolü

Bu araştırma ile örgütsel değişimin gerçekleştirilmesinde örgütsel iletişimin rolünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kantitatif verilere dayalı betimsel tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırma çalışma evrenini Konya ilinde yer alan organize sanayi bölgesinde yer alan elliye yakın imalat ve hizmet sektör çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma yapılan imalat ve hizmet sektörlerinde işgören sayısı α=574 olarak tespit edilmiştir. Araştırmada Konya ilinde özel sektör çalışanları 0,95 güven düzeyi 0,05 anlamlı düzeyi örneklem hacmi belirleme tablosunda hesaplanarak (n=230+) kişiye ulaşılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışanlara evrenden basit tesadüfi örnekleme alma yöntemiyle ulaşılmaya çalışılmıştır. Ancak araştırmada n=206 kişiden anket dönüşü olmuştur. Araştırmada Örgütsel Değişim ve Örgütsel İletişim Ölçeği olmak üzere iki adet ölçek kullanılmıştır. Araştırma genelinde özel sektör çalışanlarının örgütsel değişim algıları ile örgütsel iletişim algıları arasında anlamlı ve yüksek düzeyde bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

___

 • Antep, Z. (2018). Yalın Yönetim Araçlarını Uygulayan Sağlık Kurumlarında Örgütsel Değişim Ve İş Performansı İlişkisi: Örgüt Kültürünün Aracılık Rolü. Yayınlanmamış doktora tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Arıcı, H. (1975). İstatistik Yöntemler ve Uygulama. Ankara: Cihan Matbaası.
 • Çelikdemir, D.Z. & Paker, İ.T. (2019). Örgütsel Değişimin Gerçekleşmesinde Örgütsel İletişimin Önemi. İzmir İktisat Dergisi, 34(3): 431-441
 • Çetinkaya, F.F. & Akkoca, Y. (2021). Stratejik Liderlik İle Örgütsel Çeviklik Arasındaki İlişkide Örgütsel İletişimin Aracı Rolü. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(1): 66-84.
 • Çiçeklioğlu, H. (2020). Örgütsel Değişim ve Değişim Yönetimi. (www.researchgate.net, 2022).
 • Dinçer, D. & Ünsar, A.S. & Oğuzhan, A. (2017). İşgörenlerin Algıladıkları Liderlik Tarzlarının Örgütsel Değişim ve Yaratıcılık Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması. Akademik Bakış Dergisi 2017 (61).
 • Erşahan, B. ve Diğerleri (2020). Örgütsel İletişim ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Lojistik Yetenek Üzerindeki Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (2):1050-1078.
 • Güçlü, N. & Şehitoğlu, E.T. (2006). Örgütsel Değişim Yönetimi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 2006(13).
 • Helvacı, M.A. ve Diğerleri. (2021). Türkiye’de 1990-2019 Yılları Arasında Örgütsel Değişim Konulu Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(1):67 – 86.
 • İraz, R. & Şimşek, G. (2004). Örgütsel Değişimin Gerçekleştirilmesinde Liderliğin Rolü: Transformasyonel Liderlik İncelemesi. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi.
 • Kalaycı, Ş. (Ed.) (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kaplanseren, S. & Nart, S. (2020). Psikolojik Güçlendirme Ve Presenteeism İlişkisinde Örgütsel İletişimin Aracılık Etkisi: Y Kuşağı Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 18 (38):913-941. Örgütsel Değişimin Gerçekleştirilmesinde Örgütsel İletişimin Rolü
 • Karaçor, S. & Şahin, A. (…). Örgütsel İletişim Kurma Yöntemleri ve Karşılaşılan İletişim Engellerine Yönelik Bir Araştırma. SÜ İİBF Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi.
 • Ölçer, N. & Koçer, S. (2015). Örgütsel İletişim: Kocaeli Üniversitesi Akademik Personeli Üzerine Bir İnceleme. Global Media Journal TR Edition, 6 (11).
 • Kıraç, E. (2012). Örgütsel İletişimin Örgütsel Bağlılık Algılaması Üzerindeki Etkileri ve Bir Araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Özdamar, K. (2015). SPSS ile Biyoistatistik. Ankara: Nisan Kitabevi Yayınları.
 • Tanrıverdi, H. ve Diğerleri (2010). Sağlık Yöneticilerine Ait İletişim Becerilerinin Çalışan Performansına Etkileri: Kamu Hastanesi Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11.
 • Taşlıyan, M. ve Diğerleri (2017).Paternalist Liderlik Ve Örgütsel İletişim Arasındaki İlişki: Doğu Akdeniz Bölgesinde Bir Belediye Örneği. Assam Uluslararası Hakemli Dergi (Assam - Uhad), 4(8).
 • Timuroğlu, M.K. & Balkaya, E. (2016). Örgütsel İletişim Ve Motivasyon İlişkisi: Bir Uygulama. U.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9(2): 89-113.
 • Tunçer, P. (…). Örgütsel Değişim ve Liderlik. Sayıştay Dergisi, 80.
 • Yüksel, Y. (2020). Örgütsel Değişimin Uygulanması. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2):15-28.