Belleklerden Silinmeden Tokat

Kent belleği kentin geçmişten günümüze olan tarihinin yeniden anımsanması ve hatırlanması ile ilgili bir süreçtir. Son yıllarda küreselleşmenin etkisi ile kentlerin hızlı büyümesi ve dönüşmesi, kentlerde yaşayan yaşlı bireyler için karmaşık kentsel mekanların oluşmasına yol açmaktadır. Bu araştırma mekân ve bellek arasındaki ilişkinin varlığı üzerinde şekillenmiş ve geliştirilmiştir. Bu araştırmanın amacı Tokat ilinde yaşayan yaşlı bireylerin mekân belleğinin oluşumu incelenmiş, mekânın bellekle olan ilişkisi değerlendirilmiş ve bellekte kalan mekân öğeleri bulunup çıkarılmıştır Bu amaç doğrultusunda Tokat ilindeki eski ve yeni mekanlar arasındaki farklılıkları ortaya çıkararak Tokat kent belleği ile ilgili bir farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel yöntemlerden olan görüşme tekniğinden biri olan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu araştırmanın örneklem grubunu Tokat ili örneğinde yola çıkıldığı için Tokat’ta yaşamış ve büyümüş 65 yaş ve üzeri yaşlı bireyler oluşturmaktadır. Görüşme sonucunda elde edilen bulgular ile Tema ve Kodlar oluşturulmuştur. Oluşturulan Tema ve Kodlar betimsel analiz yöntemi ile işlenerek araştırmanın sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda Tokat kent merkezinde, değişim hızı yavaşta olsa, bazı geçmiş bellek ögelerinin silindiği, bazılarının işlev değişikliği ile devam ettiği, bazılarının ise gelecekte tamamen ortadan kaybolarak kent belleğinden silineceği endişesi, literatürdeki benzer çalışmaların sonuçlarını destekleyecek şekilde dile getirilmiştir

___

 • Akyüz, Ö. (2018). Şehir Coğrafyası Açısından Bir Araştırma: Geçmişten Günümüze Tokat (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Arslan, E., Arslan, B., & Eroğlu, A. Y. (2019). Kent ve Kentlileşme Çerçevesinde Yerel Basında Toplum ve İnsan. Dünya Multidisipliner Araştırmalar Dergisi, 83-94.
 • Aslan, P. Y., Özkır, D., & Ofluoğlu, Y. (2016). Bursa Kent Belleği ve Kimliğinin İnşasında Anıt Ağaçların Rolü. İdealkent, 7(20), 800-829.
 • Erman, D. O. (2013). Bir kent belleği unsuru olarak yüzey seramikleri ve Sao Bento tren istasyonu örneği. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (42), 51-68.
 • Es, M., Ateş, H. (2004). Kent yönetimi, kentlileşme ve göç: sorunlar ve çözüm önerileri. In Journal of Social Policy Conferences (No. 48
 • Hayta, Y. (2016). Kent Kültürü ve Değişen Kent Kavramı. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2).
 • Hergüner, B. (2017). nsanın Kentinden Kentin İnsanına: Öyküde Kent, Kentleşme, Kentlileşme Görünümleri. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, (9), 219-239.
 • Keleş, R. (2005). Kent ve kültür üzerine. Mülkiye Dergisi, 29(246), 9-18.
 • Karakaş, Ö.F. (2019). Toplumsal Bellek Merkezleri Olarak Kent Müzeleri.(Yüksek Lisans Tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Mertol, H., Yılmaz, O., & Ergün, Y. (2021). Bir Kent Belleği ve İmajı Olarak Samsun Fuarı (ss. 1-17).
 • Otman, V. (2021). Yeniden İşlevlendirilen Endüstri Mirası Alanlarının Kent Belleğine Etkisi: Kocaeli-İzmit Seka Park Örneği (Yüksek Lisans Tezi, Yldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Öymen Özak, N., & Pulat Gökmen, G. (2009). Bellek ve mekan ilişkisi üzerine bir model önerisi. İTÜDERGİSİ/a, 8(2).
 • Özbayraktar, M. (2015). Kolektif bellek, kent belleği ve sokaklar: İzmit Merkez Geleneksel Sokakları. Uluslararası Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu Bildirileri,(Ed. Haluk Selvi, M. Bilal Çelik), Kocaeli: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1555-1569.
 • Öz Baysal, E. (2017). Kent-bellek ilişkisinde güncel sanat pratikleri: İstanbul'u belgelemek (Master's thesis, Işık Üniversitesi).
 • Öztürk, A. Ç. (2016). Eskişehir’in geçmişteki ve bugünkü kent belleğinin zihin haritaları üzerinden okuma denemeleri. İdealkent, 7(20), 856-880.
 • Turan, S., & Ercoşkun, Ö. Y. (2017). Meydanlardaki isim değişikliklerinin kent belleğine etkisi: Ankara örneği. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 2(1), 55-68.
 • Ulu, A., & Karakoç, İ. (2004). Kentsel değişimin kent kimliğine etkisi. Planlama Dergisi, 3(29), 59-66.
 • Uslu, S. (2014). Tarih Öncesi Çağlarda turanTokatın Tarihi Coğrafyası(Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Enstitüsü).https://atauni.edu.tr/
 • Ünlü, T.S (2017). Kent Kimliğinin Oluşumunda Kentsel Bellek ve Kentsel Mekanı: Mersin Örneği Kentsel Karakterin Evriminde Kentsel Bellek ve Kentsel Mekân İlişkisi: Mersin Örneği. Planlama , 27 (1), 75-93.
 • Yasak, Ü., İsak, N.& Mertol, H. (2021). Kent Belleğine İlişkin Bir Çalışma: Turhal Örneği. Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 5(2), 195-211.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 8. Tıpkı Basım, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, Ö. (2019). Kent belleği olgusunun Konya kenti örneğinde incelenmesi (Master's thesis, Konya Teknik Üniversitesi).

___

APA Mertol, H. & Arıkan, B. (2023). Belleklerden Silinmeden Tokat . 19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (2) , 82-90 . DOI: 10.52835/19maysbd.1321250