Alternatif Finansman Aracı Olarak Türkiye'de Kitlesel Fonlama ve Ekonomik Büyüme: Başarı Kriterleri ve Öneriler

Kitle fonlamanın artan piyasa hacmi bu alanda yeni bilimsel çalışmaların gerekliliğini gözler önüne sermektedir. Literatürde yer alan mevcut çalışmalar incelendiğinde; Türkiye’nin kitle fonlamada geçmiş ve günümüzdeki durumunu ortaya koyularak mevcut durumun iyileştirilmesi için alınabilecek önlemler hakkında politika önerilerinin ağırlıklı olarak yer aldığı görülmektedir. Kitle fonlama ile desteklenen proje ve ürün kampanyaları başta istihdam üzerinde yaratacağı olumlu etki ile birlikte sermaye ve yeni yatırımların ülkeye gelmesi gibi yaratacağı pozitif etkiler ile ekonomik büyümeyi de destekleyeceği düşünülmektedir. Yapılan bu çalışmada Türkiye açısından kitle fonlama platformları için düzenlemelerin çok yeni olması ve aktif olarak faaliyette bulunan platformlarda kampanya sahibi ve kampanyayı finanse edecek yatırımcıların bilgi eksikliği ile kitle fonlama sürecinde belirsizlik altında oldukları tespit edilmiştir. Sonuç olarak başarı oranlarının artırılabilmesi açısından gerekli hukuki ve teknolojik altyapının geliştirilmesi, kampanyalar hakkında fon sağlayanların eksiksiz bilgilendirilmesi ve girişimcilerin gerekli eğitimleri almasının gerekliliği gibi bazı önerilerde bulunulmuştur.

Crowdfunding as an Alternative Financing Mechanism in Turkey and Economic Growth: Success Factors and Recommendations Büşra ORTAARABACI

The increasing market size of crowdfunding highlights the necessity for new scientific studies in this field. Upon reviewing the existing literature, it is observed that the studies primarily focus on Turkey's past and current situation in crowdfunding, as well as proposing policy recommendations to improve the current state. Crowdfunding-supported project and product campaigns are believed to positively impact employment, attract capital and new investments to the country, thus supporting economic growth. However, this study identifies certain issues related to crowdfunding in Turkey. One key issue is that regulations for crowdfunding platforms are relatively new, and both campaign owners and investors participating in the campaigns on active platforms often lack sufficient information, leading to uncertainties during the crowdfunding process. As a result, to enhance the success rates of crowdfunding campaigns, the study suggests some recommendations. Firstly, it emphasizes the need to develop the necessary legal and technological infrastructure. Secondly, it highlights the importance of providing comprehensive information to funders about the campaigns they support. Lastly, the study proposes the necessity for entrepreneurs to receive adequate training to improve their understanding of crowdfunding processes and best practices. By implementing these suggestions, it is believed that the crowdfunding ecosystem in Turkey can be strengthened and fostered for greater efficiency and effectiveness.

___

 • Ağayev, S. (2010). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Geçiş Ekonomileri Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12 (1) , 159- 184 . https://dergipark.org.tr/en/pub/gaziuiibfd/issue/28323/300980
 • Alsagr, N., Cumming, D. J., Davis, J. G., & Sewaid, A. (2023). Geopolitical risk and crowdfunding performance. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 85, 101766.
 • Aslan, N. , Terzi, N., & Siampan, E. (2014). Türkiye’de Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Ekonomik Büyüme ve Reel Döviz Kuru ile İlişkisi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5 (10), 0- . DOI: 10.14784/JFRS.2014104497
 • Belleflamme, P., Omrani, N., & Peitz, M. (2015). The economics of crowdfunding platforms. Information Economics and Policy, 33, 11-28. Retrieved From https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167624515000463.
 • Belleflamme P., & Lambert T., (2016). An industrial organization framework to understand the strategies of crowdfunding platforms, International Perspectives on Crowdfunding, Positive, Normative and Critical Theory, 3-20.
 • Block, J. H., Colombo, M. G., Cumming, D. J., & Vismara, S. (2018). New players in entrepreneurial finance and why they are there. Small Business Economics, 50(2), 239- 250. doi: 0.1007/s11187-016-9826-6
 • Can, R. & Başaran, N. (2020). Yeni Bir Finansman Modeli: Kitle Fonlaması. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (2), 55-66. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/oskauiibfd/issue/59226/819311.
 • Chan, C.S.R., Parhankangas, A., Sahaym, A., & Oo, P., (2020). Bellwether and the herd? Unpacking the u-shaped relationship between prior funding and subsequent contributions in reward-based crowdfunding. J. Bus. Ventur. 35 (2), 105934.
 • Cicchiello, A. F. (2019). Harmonizing the crowdfunding regulation in Europe: need, challenges, and risks. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 1-22.
 • Cumming, D. & Johan, S. (2020). An overview of rewards-based crowdfunding. 10.1016/B978- 0-12-814637-8.00004-4.
 • Çonkar, M. & Canbaz, M. F., (2018). Kitle fonlaması finansman yöntemi: Türkiye’de sistemin geliştirilmesine yönelik öneriler, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(2), 119-132.
 • Ekici, O., Sırma, İ. & Aytürk, Y. (2019). Alternatif Finansman Yöntemi Olarak Kitle Fonlaması ve Yenilikçilik İlişkisi. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 13 (2), 215- 230. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bddkdergisi/issue/57334/812486.
 • Elverdi, S., & Atik, H. (2021). İnovasyon ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi. Pearson Journal, 6(10), 183–205. https://doi.org/10.46872/pj.206.
 • Erkmen, Ö.,&Yetim, G. (2023). Paya Dayalı Kitle Fonlaması Raporu, Retrieved From https://fintechistanbul.org/content/uploads/2023/03/Paya-Dayali-Kitle-Fonlamasi- Raporu-2021-202274.pdf
 • Fettahoğlu, S. & Khusayan, S. (2017). Yeni Finansman Olanağı: Kitle Fonlama. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (4), 497-521. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/33405/371726.
 • Forbes, H., & Schaefer, D. (2017). Guidelines for successful crowdfunding. Procedia cirp, 60, 398-403. https://doi.org/10.1016/j.procir.2017.02.021.
 • Gajda, O., & Mason, N. (2013). Crowdfunding for Impact in Europe and the USA. Tonic
 • Gerber, E.M., Hui, J.S., & Kuo, P.Y., (2012). Crowdfunding: Why people are motivated to post and fund projects on crowdfunding platforms. Proceedings of the International Workshop on Design, Influence, and Social Technologies: Techniques, Impacts and Ethics .
 • Gigante, G. & Cozzio, G. (2022), "Equity crowdfunding: an empirical investigation of success factors in real estate crowdfunding", Journal of Property Investment & Finance, Vol. 40 No. 6, pp. 532-547. https://doi.org/10.1108/JPIF-06-2021-0055.
 • Gülşen, M. A., & Gölçek, A. G. (2019). Fiscal devaluation practice in Turkey: the period of 1985-2016. In A. A. Eren, & A. M. Köktaş (eds.), Dynamics of Globalization at the Crossroads of Economics (305-316). Berlin: Peter Lang.
 • Gümüş Özuyar, S. E. (2021). Ekonomik, Mali ve Finansal Güvenliğe İlişkin Bir Sınıflandırma Önerisi ve Ekonomik Güvenlik Analizi. İçerisinde Güvenlik Sorunları Bağlamında Yeni Yaklaşımlar (ss. 333-380). Orion Yayınevi: Ankara
 • Harrison, R. (2013). Crowdfunding and the revitalisation of the early stage risk capital market: catalyst or chimera?. Venture Capital, 15(4), 283-287.
 • Hsieh, Hui-Ching ,Vu, Thi Huyen Chi, (2021). "The impact of economic policy uncertainty on crowdfunding success," Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Elsevier, vol. 75(C).
 • Jiang, C., Zhou, L., Xu, Q., & Liu, Y. (2022). Home bias in reward-based crowdfunding and its impact on financing performance: Evidence from China. Pacific-Basin Finance Journal, 76, 101858.
 • Kandır, S.Y., İskenderoğlu, Ö. & Önal, Y.B. (2007). Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, 2007, s.311-326 Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article- file/50391
 • Kaplan, F. (2022). Ekonomik Büyüme. Türkiye: Savas Yayinevi.
 • Kılınç, M. , Aydın, C., & Tarhan, Ç. (2022). Türkiye’de Sosyal ve Dijital Girişimcilik: Veri Kazıma Teknikleriyle Kitle Fonlaması Platformlarının İçerik Analizi . Acta Infologica , 6 (1) , 83-97 . DOI: 10.26650/acin.997640. Krittanawong, C., Zhang, H. J., Aydar, M., Wang, Z., & Sun, T. (2018). Crowdfunding for cardiovascular research. International journal of cardiology, 250, 268-269.
 • Kuran, İ. (2022).Bölgesel Kalkınma Sürecinde Kitle Fonlama Sisteminin Rolü: SWOT Analizi, Ekonomi Politik Araştırmalar Dergisi.
 • Kuti M. & Madarász G. (2014). "Crowdfunding," Public Finance Quarterly, State Audit Office of Hungary, vol. 59(3), pages 355- 366.
 • Liu Z., Ben S., & Zhang R. (2023). Factors Affecting Crowdfunding Success, Journal of Computer Information Systems, 63:2, 241-256, DOI: 10.1080/08874417.2022.2052379.
 • Lukkarinen, A., & Schwienbacher, A. (2022). Secondary market listings in equity crowdfunding: The missing link?. Forthcoming in Research Policy, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3725498 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3725498
 • Mamonov, S., & Malaga, R. (2018). Success factors in Title III equity crowdfunding in the United States. Electronic Commerce Research and Applications, 27, 65-73. Doi: 10.1016/j.elerap.2017.12.001.
 • Mamonov, S., & Malaga, R. (2020). A 2020 perspective on “Success factors in Title III equity crowdfunding in the United States”. Electronic Commerce Research and Applications, 40, 100933.