4-5 YAŞ ÇOCUKLARININ OKULA YÖNELİK ALGILARININ BELİRLENMESİ

Araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenim gören 4-5 yaş çocuklarının okula yönelik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Trabzon merkez ilçesinde bulunan üç okul öncesi kurumda öğrenim gören 4-5 yaşlarında 121 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Çocukların okula yönelik algılarını ortaya çıkarmak amacıyla her birine “Okul …. gibidir. Çünkü …..” ifadesi sunularak bu ifadeleri tamamlaması istenmiştir. Araştırma verileri içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmada sonuçlara göre 121 çocuk 50 adet çağrışımsal imge üretmiştir. Çağrışımsal imgeler ortak özelliklerine göre gruplandırıldığında ise 8 kategoride toplanmıştır. Bu kategoriler yer, huzur veren, görev, canlı, duygu, eşya, aydınlık, şekil olaraksıralanmaktadır.
Anahtar Kelimeler:

okul öncesi, okul, metafor

___

 • Akpınar, Ü. (2015). 60-72 ay arasındaki okul öncesi dönem çocuklarının aile algılarının incelenmesi üzerine bir durum çalışması (Yüksek lisans tezi). YÖK veritabından erişildi (421608).
 • Arı, M. (2005). Türkiye’de erken çocukluk eğitimi ve kalitenin önemi. Sevinç, M. (Ed.). Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar (ss. 31-35). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Arslan Karaküçük, S. (2008). Okul öncesi eğitim kurumlarında fiziksel/mekansal koşulların incelenmesi: Sivas ili örneği. Sosyal Bilimler Dergisi, 32(2), 307-320.
 • Aydın Elmas, S. ve Demir, E. (2018). 5.sınıf öğrencilerinin okul olgusuna yönelik metaforik algıları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51(3), 45-70
 • Balay, R. (2019). Okula toplumsal katılım (Okul, çevre, toplum ve aile ilişkileri). Memduhoğlu, H. B. ve Yılmaz, K. (Ed.). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (ss. 358-373). Ankara: Pegem.
 • Balcı, A. (2007). Etkili okul geliştirme kuram uygulama ve araştırma. Ankara: Pegem. Başal, H. A. (2013). Okulöncesi eğitime giriş (Genişletilmiş 3. baskı). Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2019). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Civek, İ. (2018). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 48–71 aylık çocukların okul algılarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). YÖK veritabanından erişildi (505860).
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni: nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları (S. B. Demir, Çev.). Ankara. Eğiten Kitap.
 • Çukur, D. (2011). Okulöncesi çocukluk döneminde sağlıklı gelişimi destekleyici dış mekan tasarımı. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 12, 70-76.
 • Demiriz, S., Karadağ, A. ve Ulutaş, İ. (2003). Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim ortamı ve donanım. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Deniş Çelikler, H. ve Akar, A. (2015). Ortaokul öğrencilerinin doğaya ilişkin metaforları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 101-119.
 • Ekiz, D. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • MEB (2013). Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. 17 Ağustos 2020 tarihinde https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat MevzuatNo=19942&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 adresinden erişilmiştir.
 • Nalçacı, A, ve Bektaş, F. (2012). Öğretmen adaylarının okul kavramına ilişkin algıları, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 239-258. .
 • Ogurlu, Ü., Öpengin, E. ve Hızlı, E. (2015). Üstün yetenekli öğrencilerin okul ve öğretmene ilişkin metaforik algıları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 46, 67-83.
 • Özdemir S. ve Akkaya E. (2013). Genel lise öğrenci ve öğretmenlerinin okul ve ideal okul algılarının metafor yoluyla analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19(2), 295-322.
 • Poyraz, H. (2003). Okulöncesinin önemi. Poyraz, H. ve Dere, H. (Ed.). Okul Öncesi Eğitimin İlke ve Yöntemleri (ss. 17- 22). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 14(3), 459-496.
 • Şişman, M. ve Taşdemir, İ. (2008). Türk eğitim sistemi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Tulunay Ateş, Ö. (2016). Öğrencilerin öğretmen ve okul metaforları. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 78-93.
 • Yazıcı, E., Çelik, M., Yıldırım, F. N., Altıntaş, E. ve Güneş, A. (2018) Okul öncesi dönemdeki çocukların okul kavramına ilişkin metaforik algıları. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 66-67.